Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rysunek w przestrzeni otwartej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-rysO-5Z-sm-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rysunek w przestrzeni otwartej
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru dla kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna-2-5 rok -SJ
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przedmioty, których wcześniejsze zaliczenie jest wskazane/niezbędne do realizacji opisywanego przedmiotu: Notacje rysunkowe, Rysunek poszerzony, Realizacje intermedialne.


Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

45 godz. zajęcia z udziałem prowadzącego 1,5 pkt.

Praca własna studenta:

30 godz. czas na wykonanie zadań i przygotowanie się do zajęć 1,0 pkt.

45 godz. – czas na przygotowanie się do zaliczenia w formie otwartego przeglądu prac 1,5 pkt.

Razem - 120 godz. i 4 pkt. ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W07 Umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy z obszaru historii sztuki, formy wizualnej, zjawisk w sztuce dawnej, współczesnej i najnowszej A2_W10

H2A_W06

K_W10 Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej. A2_W12

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych z wykorzystaniem wiedzy i refleksji w obrębie szeroko rozumianych dziedzin sztuk wizualnych

A2_U11

K_U04 Umie projektować efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym

A2_U14

K_U05 Potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i jest zdolny do podjęcia wiodącej roli, w tym do kierowania zespołem podczas pracy nad projektami grupowymi o charakterze interdyscyplinarnym

A2_U15

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Jest wrażliwy na społeczny kontekst sztuki, świadomie wykorzystuje ten kontekst w swojej pracy zawodowej i posiada umiejętność krytycznej oceny A2_K04, H2A_K03, S2A_K03

K_K03 Potrafi pracować indywidualnie i w grupie przyjmując różne role, negocjować H2A_K02, S2A_K02

K_K04 Jest zdolny do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań w obszarze obiegu artystycznego, jak 
i w wybranej przestrzeni publicznej, społecznej i pozaartystycznej,

A2_K02, H2A_K06, S2A_K05, S2A_K07

Metody dydaktyczne:

Metoda ćwiczeniowa, dyskusja dydaktyczna, pokaz, prezentacja, komentarz odautorski

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot rozwijający zdobyte wcześniej umiejętności rysunkowe w obszarach pozapłaszczyznowych, lokalizujący ten rodzaj w szerokich, nieskończonych, otwartych przestrzeniach świata i czasu

Pełny opis:

Rysunek czasoprzestrzenny, wielkoformatowy. Rysunek poza płaszczyzną. Rysunek w pejzażu. Rysunek w przestrzeni nieograniczonej.

Na podstawie działań: Zbigniewa Gostomskiego , Edwarda Krasińskiego.

Rysunek mobilny, temporalny, wielozmysłowy.

Rysunek przedmiotami, materiami, substancjami, żywiołami. W oparciu o prace Natalii LL z cyklu „Sztuka konsumpcyjna”.

Rysunek permanentny, życiorysowanie.

Rysunek ukryty, wycofanego autorstwa – Barbara Kozłowska, Jarosław Kozłowski.

Rysunek w przestrzeni publicznej. Rysunek interakcji w przestrzeni społecznej.

Literatura:

Łukasz Ronduda, „Sztuka polska lat 70.Awangarda”, Warszawa 2009

Jan Świdziński, „Sztuka, społeczeństwo i samoświadomość”, Warszawa 2009

Jerzy Ludwiński; „Epoka błękitu”, Kraków, Otwarta Pracownia 2003

Bożena Stokłosa, „Edward Krasiński. Droga niebieskiego paska. Tekst i kontekst”, Magazyn Sztuki w sieci,

„Edward Krasiński” Zachęta 1998 , katalog wystawy, pod red. Joanny Kordjak-Piotrowskiej

Zbigniew Gostomski, „Stan rzeczy”, katalog wystawy, MS Łódź, 1994

„Sztuka i energia”, Muzeum Narodowe, Wrocław, 1994

Książki, katalogi, czasopisma z zakresu sztuki i kultury współczesnej

Katalogi z zasobów Biblioteki Zakładu Rysunku

Internet, telewizja

Uczestnictwo w wystawach, konferencjach, wydarzeniach, warsztatach, sztuki współczesnej

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest realizacja zadań zaplanowanych

w programie semestralnym. Zaangażowany udział w zajęciach.

(K_K01, K_K03, K_K04)

Prezentacja multimedialna zadań opatrzona rozwiniętym

komentarzem. (K_W10, K_W07, K_U01, K_U04, K_U05)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jabłońska
Prowadzący grup: Elżbieta Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot poszerzający wiedzę na temat współczesnych praktyk artystycznych w kontekście zachodzących zmian w przestrzeni publicznej i społecznej, rozwijający umiejętności myślenia i projektowania koncepcyjnego przy użyciu alternatywnych środków znakowania nieograniczonej płaszczyzny i przestrzeni.

Pełny opis:

Przedmiot umożliwiający pełną formę wypowiedzi plastycznej począwszy od koncepcji przez szkic, aż do realizacji w przestrzeni. Możliwość wykorzystania

zdobytych wcześniej umiejętności zarówno w obszarze rysunku klasycznego jak i dalszych jego rozwinięć i poszerzeń.

Literatura:

12 punktów sztuki kontekstualnej według Jana Świdzińskiego

Bożena Stokłosa, „Edward Krasiński. Droga niebieskiego paska. Tekst i kontekst”, Magazyn Sztuki w sieci,

„Edward Krasiński” Zachęta 1998 , katalog wystawy, pod red. Joanny Kordjak-Piotrowskiej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jabłońska
Prowadzący grup: Elżbieta Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot poszerzający wiedzę na temat współczesnych praktyk artystycznych w kontekście zachodzących zmian w przestrzeni publicznej i społecznej, rozwijający umiejętności myślenia i projektowania koncepcyjnego przy użyciu alternatywnych środków znakowania nieograniczonej płaszczyzny i przestrzeni.

Pełny opis:

Przedmiot umożliwiający pełną formę wypowiedzi plastycznej począwszy od koncepcji przez szkic, aż do realizacji w przestrzeni. Możliwość wykorzystania

zdobytych wcześniej umiejętności zarówno w obszarze rysunku klasycznego jak i dalszych jego rozwinięć i poszerzeń.

Literatura:

12 punktów sztuki kontekstualnej według Jana Świdzińskiego

Bożena Stokłosa, „Edward Krasiński. Droga niebieskiego paska. Tekst i kontekst”, Magazyn Sztuki w sieci,

„Edward Krasiński” Zachęta 1998 , katalog wystawy, pod red. Joanny Kordjak-Piotrowskiej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)