Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Działania rysunkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401DzRys-4Z-sm-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Działania rysunkowe
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty specjaloności Rysunek mediów- 4 rok sem. zimowy- Sztuka mediów- SJ
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien swobodnie i świadomie posługiwać się współczesnymi środkami, mediami plastyki. Mieć rozeznanie w bieżących trendach, zjawiskach kultury i sztuki oraz posiadać pogłębioną wiedzę o zbliżonych dyscyplinach sztuki i ich aspektach mobilnych, temporalnych, przestrzennych, cielesnych, gestualnych,

fonicznych, performatywnych jak teatr, film, taniec, pantomima,

telewizja, multimedia, video, parateatr, teatr plastyczny.


Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

60 godz. zajęcia z udziałem prowadzącego 2 pkt.

Praca własna studenta:

30 godz. czas na wykonanie zadań i przygotowanie się do zajęć 1 pkt.

30 godz. – czas na przygotowanie się do zaliczenia, przygotowanie prezentacji prac, działań, dokumentacji, przedstawianych podczas zaliczenia przedmiotu 1 pkt.

Razem -120 godz. i 4 pkt. ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02- Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych, środków ekspresji artystycznej stosowanych w sztukach wizualnych . A2_W08

K_W07- Umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy z obszaru historii rysunku, historii sztuki, sztuki współczesnej i najnowszej. A2_W10, H2A_W06

K_W10 -Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej. A2_W12


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01- Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych z wykorzystaniem wiedzy i refleksji w obrębie szeroko rozumianych dziedzin sztuk wizualnych. A2_U11

K_U02- Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie sztuki mediów i edukacji wizualnej, świadomie posługując się narzędziami warsztatu artystycznego. A2_U12

K_U06 - Posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych

w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzania zdolności tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych. A2_U16

K_U07 - Posiada umiejętności wykorzystywania wzorców leżących

u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiających swobodę wypowiedzi artystycznej, wynikającej z niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji, emocjonalności. A2_U17

K_U11 - W sposób odpowiedzialny podchodzi do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi. A2_U20


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 -Jest wrażliwy na społeczny kontekst sztuki, świadomie wykorzystuje ten kontekst w swojej pracy zawodowej i posiada umiejętność krytycznej oceny. A2_K04, H2A_K03, S2A_K03

K_K02 - Potrafi kreować własny wizerunek poprzez umiejętne łączenie różnych środków i mediów w wypowiedzi artystycznej. A2_K03

K_K03- Potrafi pracować indywidualnie i w grupie przyjmując różne role, negocjować. H2A_K02, S2A_K02

K_K05 - Posiada świadomość poziomu swoich umiejętności i wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego ich doskonalenia oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. A2_K01, H2A_K01, S2A_K01, S2A_K05, S2A_K06


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, pokaz, prezentacja, działanie grupowe

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Ważny przedmiot poszerzający wiedzę i umiejętności studentów w obrębie zagadnień poświęconych rysunkowi współczesnemu - notacje rysunkowe, rysunek intermedialny, akcje rysunkowe - o tak ważne komponenty rzeczywistości, plastyki jak ruch, czynność, dzianie, działanie, przestrzeń, oraz czas. W słownikach słowa akcja, działanie figurują jako synonimy. My w ślad za praktyką i doświadczeniami sztuki, pojmujemy je inaczej mimo wielu powinowactw. Akcja to akt, czyn życiowy lub artystyczny krótkotrwały, zaplanowany, o oczekiwanych rezultatach. Obejmująca zwykle wąski wycinek rzeczywistości. Działanie charakteryzuje się długotrwałością, oddziaływaniem długofalowym, ewoluuje. Celem przedmiotu "Działania rysunkowe" jest zdobycie przez studentów umiejętności planowania, projektowania, przeprowadzania działań rysunkowych w rozmaitych sytuacjach, przestrzeniach, z włączaniem ciała, ruchu, gestu, wielu kategorii czasu z pomocą narzędzi, środków, technik klasycznych oraz multi-i intermedialnych

Pełny opis:

1. Działanie- etymologia - omówienie

2. Akcjoner –aktywista –działacz -happener-performer- pokaz, omówienie

3. Działania w sztuce współczesnej - z zaakcentowaniem ich charakteru procesualnego - wykład, pokaz: Dadaiści, surrealiści, Action painting, happening, sztuka procesualna, sztuka efemeryczna, interwencje, event, body art, performance, Akcjonizm wiedeński, Fluxus, parateatr, teatr plastyczny, działania plastyczne i rysunkowe w Polsce, "Galeria działań" Freda Ojdy

4. Działania poza sztuką

5. Ćwiczenia praktyczne i nawiązania - propedeutyka działań w związku z pkt.3.

6 Komponenty działań rysunkowych - wykład pokaz, ćwiczenia

a. ruch

b. tempo

c. czas - linearny, kolisty, wieczne teraz, subiektywny, astronomiczny, kulturowy, cywilizacyjny.

d. rytm - oddech, bicie serca, rytmy natury, procesy wegetacyjne, rytmy kosmiczne - solarne, lunarne.

e. kostium rekwizyty, akcesoria.

f. miejsce, przestrzeń, środowisko.

g. autor wykonawca, współwykonawcy, uczestnicy, świadkowie.

h. Środki, technika, narzędzia - klasyczne, współczesne

i. otoczenie - rozpoznanie i zrozumienie kontekstów.

j polisensoryczność.

7. Działanie plastyczne, rysunkowe jako przedsięwzięcie długotrwałe - wielodniowe, wielotygodniowe, wieloletnie.

8. Scenariusz działań rysunkowych:

a. w przestrzeni prywatnej, laboratoryjnej

b. w przestrzeni otwartej - natura, przyroda, miasto, plac, ulica, kosmos, niebo, woda, środowisko lokalne.

c. działanie indywidualne - ja, ciało, nagość.

d. działania grupowe

e. działania wspólnotowe

f. działania ezoteryczne, anonimowe.

9.Ćwiczenia praktyczne - działania rysunkowe z użyciem środków klasycznych lub mediów współczesnych.

10. Od działania do pracy wieloletniej

11. Czynić- odczyniać- działania zwrotne lub rozkwitające.

12. Dokumentowanie działań

Literatura:

Wobec obfitości literatury przedmiotu – nie daję stałego zestawu literatury i materiałów źródłowo-poglądowych. Materiały te i ich prezentację wiążę ściśle z aktualną problematyką ćwiczeń. Istotną rolę odgrywa archiwum Zakładu Rysunku – w postaci dzieł oryginalnych i zdigitalizowanych, w tym dokumentacja oraz katalogi wystaw rysunku studenckiego, a także szeregu przedsięwzięć Zakładu Rysunku.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia

• Zaliczenie semestru polega na indywidualnym – grupowym przeglądzie prac i wnikliwej ich ocenie(K_W02, K_W07)

• Prace winny odzwierciedlać wszystkie tematy ćwiczeń semestralnych, pożądane są dodatkowe pozaprogramowe propozycje studentów(K_W10, K_U01, K_K02)

• Podstawowym warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na wszystkich zajęciach i aktywny w nich udział(K_K01, K_K02, K_K03, K_K05)

Kryterium ocen

• Wysoki poziom techniczno-wykonawczy(K_U06)

• Adekwatność użytych środków wobec założeń, tematu, koncepcji pracy(K_U02)

• Aspekt poszukująco-nowatorski bądź studyjna rzetelność(K_U07, K_U11)

• Sposób podania, ogólny wyraz estetyczny(K_U11)

• Dojrzałość pracy, poziom intelektualny(K_U01)

• Zaangażowany stosunek do specjalności i przedmiotu (K_K01, K_K02, K_K03, K_K05)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Pochylski
Prowadzący grup: Witold Pochylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

j.w

Pełny opis:

j.w

Literatura:

j.w

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)