Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401HSZ-2Z-sm-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty specjaloności Multimedia i fotografia- 2 rok sem. zimowy-Sztuka mediów- s1
Przedmioty specjaloności Rysunek mediów- 2 rok sem. zimowy- Sztuka mediów- s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

- udział w wykładach 30 h/ 1 ECTS

- konsultacje z nauczycielem akademickim 15 h/0,5 ECTS

- czytanie literatury 30 h/1 ECTS

- przygotowanie do egzaminu 15 h/0,5 ECTS


Łącznie 90 godzin: 3 pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W 1

Student/ka ma ugruntowaną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i

metodologicznej w odniesieniu do szeroko pojętej sztuki europejskiej (K_W01)

W 2

Student/ka ma uporządkowaną wiedzę ogólną na poziomie podstawowym z zakresu średniowiecznej historii sztuki Europy

(K_W03)

W 3

Student/ka ma uporządkowaną szczegółową wiedzę w zakresie europejskiej sztuki średniowiecznej (K_W04)

W 4

Student/ka ma zaawansowaną wiedzę o stylach i epokach europejskiej sztuki średniowiecznej oraz ich współczesnych interpretacjach

(K_W05)

W5

Ma zaawansowaną wiedzę na temat średniowiecznego dziedzictwa ludzkości oraz międzydyscyplinarnych, kulturowych aspektów dialogu między cywilizacjami świata (K_W07).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U 1

Student/ka umie samodzielnie zdobywać wiedzę na temat europejskiej sztuki średniowiecza oraz rozwijać umiejętności badawcze korzystając z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł wiedzy, dokonywać ich oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie; potrafi planować i organizować pracę indywidualną (K_U03)

U 2

Student/ka na poziomie podstawowym rozpoznaje dzieło sztuki pod kątem materiału i techniki, datowania, określenia stylu i środowiska

artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki średniowiecznej w Europie (K_U05)

U 3

Student/ka na poziomie podstawowym prowadzi wstępną analizę ikonograficzną oraz określa symboliczne treści i kulturowy kontekst

dzieła sztuki, zwłaszcza sztuki średniowiecznej (K_U06)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K 1

Student/ka ma świadomość poziomu swej wiedzy, kompetencji i niedostatków, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego i

zawodowego oraz poznawania europejskiego średniowiecza (K_K01).

K 2

Student/ka potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji, określonego przez siebie lub innych zadania badawczego

dotyczącego np. malarstwa lub rzeźby średniowiecznej w Europie (K_K03).

K 3

Student/ka posiada świadomość wartości, które do współczesności wnosi światowe dziedzictwo kultury, obejmujące sztukę i kulturę

artystyczną Europy doby średniowiecza (K_K07).


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny (konwencjonalny) lub online z wykorzystaniem platformy MsTeams lub innej.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie studenta z sztuką średniowieczną od czasów Konstantyna Wielkiego do przełomu XV i XVI wieku poprzez okres wczesno- i starochrześcijański, bizantyjski, okres wędrówek ludów, sztukę Ottonów, romańską i gotycką. Omawiane będą zagadnienia związane z malarstwem, rzeźbą i architekturą.

Pełny opis:

Wykład obejmuje zespół takich zjawisk w sztuce jakie rozwinęły się w sztuce europejskiej od pojawienia się sztuki chrześcijańskiej w schyłkowym okresie cesarstwa rzymskiego do późnego gotyku w krajach europejskich. Omawiana jest sztuka plemion w V-VIII stuleciu. Zajęcia prezentują kolejno najważniejsze zabytki sztuki karolińskiej (architektura, malarstwo książkowe, złotnictwo, rzeźba w kości słoniowej, odlewnictwo), bizantyjskiej, renesansu karolińskiego i ottońskiego (fundacje cesarskie i biskupie: architektura, rzeźba w kości słoniowej, złotnictwo, miniatorstwo, odlewnictwo), rzeźbę romańską w Europie, malarstwo romańskie i rzeźbę z klasyfikacją na regiony występowania, architekturę romańską regionalnych szkół francuskich, sztukę wczesnego gotycku we Francji, Niemczech, Hiszpanii i Włoszech, angielski Early English, Decorated i Perpendicular oraz okres gotyku dojrzałego w pozostałych częściach Europy. Wykład kończy się panoramą zjawisk artystycznych XV wieku w Niderlandach i Niemczech w tym styl międzynarodowy ok. 1400 roku (rzeźba, malarstwo, złotnictwo).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. "Bernward von Hildesheim und die Zeitalter der Ottonen", katalog wystawy: Hildesheim (Dom- und Diözesanmuseum Hildesheim, Roemer und Pelizaeus-Mus.), hg. Michael Brandt und Arne Eggebrecht, 1993 (wybrane hasła) [dostęp: BG UMK].

2. "Bohemia & Central Europe 1200-1550: the permanent exhibition of the collection of old masters of the National Gallery in Prague at the Convent of St Agnes of Bohemia", ed. Štěpánka Chlumská; [authors Jiří Fajt, Štěpánka Chlumská], Prague 2008 (wybrane hasła)[dostęp: BWSzP].

Budde Reiner, "Deutsche romanische Skulptur 1050-1250", München 1979 (materiał ilustracyjny) [dostęp: BG UMK].

3. Dębicki Jacek, "Zachodni portal katedry świętego Łazarza w Autun: studium z historii sztuki i historii idei", Kraków 2002 [dostęp: BG UMK].

4. Georges Duby, Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420, Warszawa 2006.

5. Elbern Victor H., "Magia i wiara w złotnictwie wczesnego średniowiecza", Biuletyn Historii Sztuki 38/3 (1976), s. 195-217 [dostęp: BG UMK].

6. Johannes Huizinga, Jesień średniowiecza, Warszawa 1974.

7. Jacques Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1970.

8. Umberto Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu, Kraków 1994.

"Heinrich der Löwe und seine Zeit. Herrschaft und Repräsentation der Welfen 1125-1235", katalog wystawy: Braunschweig (Herzog Anton-Ludwig-Museum), hg. Jochen Luckhardt und Franz Niehoff, München 1995 (wybrane hasła) [dostęp: BG UMK].

9. Huizinga Johannes, "Jesień średniowiecza", Warszawa 1974 [dostęp: BG UMK].

10. "Karl IV. Kaiser von Gottes Gnaden. Kunst und Repräsentation des Hauses Luxemburg 1310–1437", katalog wystawy: Praha (Správa Pražského hradu), Hg. Jiří Fajt unter Mitarbeit von Markus Hörsch und Andrea Langer, München – Berlin 2006 (wybrane hasła) [dostęp: BG UMK].

11. Kruszelnicki Zygmunt, „Piękne Madonny – problem otwarty", Teka Komisji Historii Sztuki 17 (1992), 31-103 [dostęp: BG UMK].

12. Le Goff Jaques, "Kultura średniowiecznej Europy", Warszawa 1970 [dostęp: BG UMK].

12. Legner Anton, "Deutsche Kunst der Romanik", München 1982 (materiał ilustracyjny) [dostęp: BG UMK].

14. Max Friedländer, Early Netherlandish Painting, t. I-XIV, Leyden-Bruxelles 1966-1974.

15. "Propyläen Kunstgeschichte", Band 3-7 (materiał ilustracyjny) [dostęp: BG UMK].

16. "Ornamenta Ecclesiae, Kunst und Künstler der Romanik", katalog wystawy: Köln (Schnütgen-Museum), hr. Anton Legner, Bd.1-4, Köln 1985 (wybrane hasła) [dostęp: BG UMK].

17. Panofsky Erwin, "Architektura gotycka i scholastyka", + "Suger, opat St-Denis", + "Rzeczywistość i symbol w malarstwie niderlandzkim", [w:] tegoż, "Studia z historii sztuki", Warszawa 1971, s. 33-65, s. 66-94, 122-151 [dostęp: BG UMK].

18. "Die Parler und der Schöne Stil 1350-1400. Europäische Kunst unter den Luxemburgern", katalog wystawy: Köln, Schnütgen-Museum, Hg. Anton Legner, Bd.1-4: Köln 1978; Resultatsband: Köln 1980 (wybrane hasła) [dostęp: BG UMK].

19. Rupprecht Bernard, Hirmer Albert, "Romanische Skulptur in Frankreich", München 1975 (materiał ilustracyjny) [dostęp: BG UMK].

20. Sauerländer Wilibald, "Rzeźba średniowieczna", Warszawa 1978.

Wilibald Sauerländer, Rzeźba średniowieczna, Warszawa 1978.

21. Otto von Simson, Katedra gotycka. Jej narodziny i znaczenie, Warszawa 1989.

22. Piotr Skubiszewski, Malarstwo karolińskie i przedromańskie, Warszawa 1973.

23. Piotr Skubiszewski, Sztuka Europy łacińskiej od VI do IX wieku, Lublin 2001.

24. Kinga Szczepkowska-Naliwajek, Relikwiarze średniowiecznej Europy od IV do początku XVI wieku. Geneza, treści, styl i techniki wykonania", Warszawa 1996.

25. Sztuka romańska. Red. Rolf Toman, Konemann, Köln 2000.

26 Antoni Ziemba, Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500, T. 1-2, Warszawa 2008.

27. Sztuka gotyku, red. Rolf Toman, Konemann, Köln 2000

28. Świechowski Zygmunt, Nowak Lesław, Gumińska Bronisława, "Sztuka romańska", Warszawa 1976 [dostęp: BG UMK].

29. Zarnecki Jerzy, "Sztuka romańska", Kraków 2005.

Literatura uzupełniająca (wybrane fragmenty):

1. Demus Otto, Hirmer Max, "Romanische Wandmalerei", München 1968.

2. Duby Georges, Barral I Altet Xavier, Guillot de Suduiraut Sophie, "Sculpture: the great art of the Middle Ages from the fifth to the fifteenth century", New York 1990.

3. Durliat Marcel, "Hispania romanica. Die hohe Kunst der romanischen Epoche in Spanien", Wien 1962.

4. "Flügelaltäre. Bemalte Polyptychen der Gotik und Renaissance", München 2002.

5. Klotz Heinrich, "Mittelalter 600-1400" [seria: Geschichte der deutschen Kunst], München 1998.

6. „Kunst als Herrschaftsinstrument: Böhmen und das Heilige Römische Reich unter den Luxemburgern im europäischen Kontext’, hrsg. von Jiří Fajt und Andrea Langer, Berlin- München 2009.

7. Kurmann-Schwarz Birgitte, Kurmann Peter, "Chartres: die Kathedrale", Yonne 2001.

8. Lelong Charles, "Życie codzienne w Galii Merowingów", Warszawa 1967.

9. Liebman Michail, "Die deutsche Plastik 1350-1550", Leipzig 1982.

10. Marcinkowski Wojciech, "Przedstawienia dewocyjne jako kategoria sztuki gotyckiej", Kraków 1994.

11. Mazurczakowa Urszula, "Próba analizy czasu przedstawionego w obrazie", Rocznik Historii Sztuki 15 (1985), s. 5-52.

12. Pächt Otto, "Buchmalerei des Mittelalters, eine Einführung", München 1984.

13. Riché Pierre, "Życie codzienne w państwie Karola Wielkiego", Warszawa 1979.

14. Rzepińska Maria, "Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego", Kraków 1983 (cz. 2: "Starożytność i średniowiecze").

15. Tatarkiewicz Władysław, "Historia estetyki", t. 2: "Estetyka średniowieczna", Warszawa 1989.

16. Schütz Bernard, "Grosse Kathedralen des Mittelalters", München 2002.

Smith Julia M. H., "Europa po Rzymie. Historia kulturowa lat 500-1000. Nowe ujęcie", Kraków 2008.

17. Strzelczyk Jerzy, "Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy", Poznań 2008.

18. Swaan Wilm, "Kunst und Kultur der Spätgotik. Die europäische Bildkunst und Architektur von 1350 bis zum Beginn der Renaissance", Basel 1978.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin obejmujący architekturę, malarstwo i rzeźbę wszystkich państw średniowiecznej Europy.

Student rozpoznaje i charakteryzuje przy użyciu fachowej terminologii epoki, style, kierunki w sztuce K_U08, H1A_U05

Potrafi charakteryzować twórczość najważniejszych twórców (wzgl. ośrodków, szkół artystycznych itd.)w dziedzinie malarstwa, rzeźby i architektury K_U09, H1A_U05

Umie rozpoznać i datować najważniejsze dzieła sztuki K_U10, H1A_U05

Jest zdolny opisać formę i zanalizować dzieła: architektury, rzeźby, malarstwa (o różnej klasie artystycznej i różnym poziomie wartości), wiążąc je z poszczególnymi okresami w sztuce K_U11, H1A_U05

Potrafi rozpoznać najważniejsze dzieła, typy ikonograficzne i tematy, na poziomie podstawowym określając treści dzieł sztuki K_U13, H1A_U05 A1_U21

Identyfikując dzieła identyfikuje także podstawowe materiały plastyczne występujące w zabytkach, na podstawie analizy wizualnej określa techniki sztuk plastycznych K_U14, H1A_U05 A1_U16 A1_U21

Kryteria oceniania:

Wykład: na ocenę na podstawie egzaminu pisemnego trwającego 2 h

ndst - 1 pkt (50%)

dst- 2 pkt (60%)

dst plus- 3 pkt (70%)

db- 4 pkt (80%)

db plus- 5 pkt (90%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Birecki
Prowadzący grup: Piotr Birecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Birecki
Prowadzący grup: Piotr Birecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Birecki
Prowadzący grup: Piotr Birecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie studenta z sztuką średniowieczną od czasów Konstantyna Wielkiego do przełomu XV i XVI wieku poprzez okres wczesno- i starochrześcijański, bizantyjski, okres wędrówek ludów, sztukę Ottonów, romańską i gotycką. Omawiane będą zagadnienia związane z malarstwem, rzeźbą i architekturą.

Pełny opis:

Wykład obejmuje zespół takich zjawisk w sztuce jakie rozwinęły się w sztuce europejskiej od pojawienia się sztuki chrześcijańskiej w schyłkowym okresie cesarstwa rzymskiego do późnego gotyku w krajach europejskich. Omawiana jest sztuka plemion w V-VIII stuleciu. Zajęcia prezentują kolejno najważniejsze zabytki sztuki karolińskiej (architektura, malarstwo książkowe, złotnictwo, rzeźba w kości słoniowej, odlewnictwo), bizantyjskiej, renesansu karolińskiego i ottońskiego (fundacje cesarskie i biskupie: architektura, rzeźba w kości słoniowej, złotnictwo, miniatorstwo, odlewnictwo), rzeźbę romańską w Europie, malarstwo romańskie i rzeźbę z klasyfikacją na regiony występowania, architekturę romańską regionalnych szkół francuskich, sztukę wczesnego gotycku we Francji, Niemczech, Hiszpanii i Włoszech, angielski Early English, Decorated i Perpendicular oraz okres gotyku dojrzałego w pozostałych częściach Europy. Wykład kończy się panoramą zjawisk artystycznych XV wieku w Niderlandach i Niemczech w tym styl międzynarodowy ok. 1400 roku (rzeźba, malarstwo, złotnictwo).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. "Bernward von Hildesheim und die Zeitalter der Ottonen", katalog wystawy: Hildesheim (Dom- und Diözesanmuseum Hildesheim, Roemer und Pelizaeus-Mus.), hg. Michael Brandt und Arne Eggebrecht, 1993 (wybrane hasła) [dostęp: BG UMK].

2. "Bohemia & Central Europe 1200-1550: the permanent exhibition of the collection of old masters of the National Gallery in Prague at the Convent of St Agnes of Bohemia", ed. Štěpánka Chlumská; [authors Jiří Fajt, Štěpánka Chlumská], Prague 2008 (wybrane hasła)[dostęp: BWSzP].

Budde Reiner, "Deutsche romanische Skulptur 1050-1250", München 1979 (materiał ilustracyjny) [dostęp: BG UMK].

3. Dębicki Jacek, "Zachodni portal katedry świętego Łazarza w Autun: studium z historii sztuki i historii idei", Kraków 2002 [dostęp: BG UMK].

4. Georges Duby, Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420, Warszawa 2006.

5. Elbern Victor H., "Magia i wiara w złotnictwie wczesnego średniowiecza", Biuletyn Historii Sztuki 38/3 (1976), s. 195-217 [dostęp: BG UMK].

6. Johannes Huizinga, Jesień średniowiecza, Warszawa 1974.

7. Jacques Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1970.

8. Umberto Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu, Kraków 1994.

"Heinrich der Löwe und seine Zeit. Herrschaft und Repräsentation der Welfen 1125-1235", katalog wystawy: Braunschweig (Herzog Anton-Ludwig-Museum), hg. Jochen Luckhardt und Franz Niehoff, München 1995 (wybrane hasła) [dostęp: BG UMK].

9. Huizinga Johannes, "Jesień średniowiecza", Warszawa 1974 [dostęp: BG UMK].

10. "Karl IV. Kaiser von Gottes Gnaden. Kunst und Repräsentation des Hauses Luxemburg 1310–1437", katalog wystawy: Praha (Správa Pražského hradu), Hg. Jiří Fajt unter Mitarbeit von Markus Hörsch und Andrea Langer, München – Berlin 2006 (wybrane hasła) [dostęp: BG UMK].

11. Kruszelnicki Zygmunt, „Piękne Madonny – problem otwarty", Teka Komisji Historii Sztuki 17 (1992), 31-103 [dostęp: BG UMK].

12. Le Goff Jaques, "Kultura średniowiecznej Europy", Warszawa 1970 [dostęp: BG UMK].

12. Legner Anton, "Deutsche Kunst der Romanik", München 1982 (materiał ilustracyjny) [dostęp: BG UMK].

14. Max Friedländer, Early Netherlandish Painting, t. I-XIV, Leyden-Bruxelles 1966-1974.

15. "Propyläen Kunstgeschichte", Band 3-7 (materiał ilustracyjny) [dostęp: BG UMK].

16. "Ornamenta Ecclesiae, Kunst und Künstler der Romanik", katalog wystawy: Köln (Schnütgen-Museum), hr. Anton Legner, Bd.1-4, Köln 1985 (wybrane hasła) [dostęp: BG UMK].

17. Panofsky Erwin, "Architektura gotycka i scholastyka", + "Suger, opat St-Denis", + "Rzeczywistość i symbol w malarstwie niderlandzkim", [w:] tegoż, "Studia z historii sztuki", Warszawa 1971, s. 33-65, s. 66-94, 122-151 [dostęp: BG UMK].

18. "Die Parler und der Schöne Stil 1350-1400. Europäische Kunst unter den Luxemburgern", katalog wystawy: Köln, Schnütgen-Museum, Hg. Anton Legner, Bd.1-4: Köln 1978; Resultatsband: Köln 1980 (wybrane hasła) [dostęp: BG UMK].

19. Rupprecht Bernard, Hirmer Albert, "Romanische Skulptur in Frankreich", München 1975 (materiał ilustracyjny) [dostęp: BG UMK].

20. Sauerländer Wilibald, "Rzeźba średniowieczna", Warszawa 1978.

Wilibald Sauerländer, Rzeźba średniowieczna, Warszawa 1978.

21. Otto von Simson, Katedra gotycka. Jej narodziny i znaczenie, Warszawa 1989.

22. Piotr Skubiszewski, Malarstwo karolińskie i przedromańskie, Warszawa 1973.

23. Piotr Skubiszewski, Sztuka Europy łacińskiej od VI do IX wieku, Lublin 2001.

24. Kinga Szczepkowska-Naliwajek, Relikwiarze średniowiecznej Europy od IV do początku XVI wieku. Geneza, treści, styl i techniki wykonania", Warszawa 1996.

25. Sztuka romańska. Red. Rolf Toman, Konemann, Köln 2000.

26 Antoni Ziemba, Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500, T. 1-2, Warszawa 2008.

27. Sztuka gotyku, red. Rolf Toman, Konemann, Köln 2000

28. Świechowski Zygmunt, Nowak Lesław, Gumińska Bronisława, "Sztuka romańska", Warszawa 1976 [dostęp: BG UMK].

29. Zarnecki Jerzy, "Sztuka romańska", Kraków 2005.

Literatura uzupełniająca (wybrane fragmenty):

1. Demus Otto, Hirmer Max, "Romanische Wandmalerei", München 1968.

2. Duby Georges, Barral I Altet Xavier, Guillot de Suduiraut Sophie, "Sculpture: the great art of the Middle Ages from the fifth to the fifteenth century", New York 1990.

3. Durliat Marcel, "Hispania romanica. Die hohe Kunst der romanischen Epoche in Spanien", Wien 1962.

4. "Flügelaltäre. Bemalte Polyptychen der Gotik und Renaissance", München 2002.

5. Klotz Heinrich, "Mittelalter 600-1400" [seria: Geschichte der deutschen Kunst], München 1998.

6. „Kunst als Herrschaftsinstrument: Böhmen und das Heilige Römische Reich unter den Luxemburgern im europäischen Kontext’, hrsg. von Jiří Fajt und Andrea Langer, Berlin- München 2009.

7. Kurmann-Schwarz Birgitte, Kurmann Peter, "Chartres: die Kathedrale", Yonne 2001.

8. Lelong Charles, "Życie codzienne w Galii Merowingów", Warszawa 1967.

9. Liebman Michail, "Die deutsche Plastik 1350-1550", Leipzig 1982.

10. Marcinkowski Wojciech, "Przedstawienia dewocyjne jako kategoria sztuki gotyckiej", Kraków 1994.

11. Mazurczakowa Urszula, "Próba analizy czasu przedstawionego w obrazie", Rocznik Historii Sztuki 15 (1985), s. 5-52.

12. Pächt Otto, "Buchmalerei des Mittelalters, eine Einführung", München 1984.

13. Riché Pierre, "Życie codzienne w państwie Karola Wielkiego", Warszawa 1979.

14. Rzepińska Maria, "Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego", Kraków 1983 (cz. 2: "Starożytność i średniowiecze").

15. Tatarkiewicz Władysław, "Historia estetyki", t. 2: "Estetyka średniowieczna", Warszawa 1989.

16. Schütz Bernard, "Grosse Kathedralen des Mittelalters", München 2002.

Smith Julia M. H., "Europa po Rzymie. Historia kulturowa lat 500-1000. Nowe ujęcie", Kraków 2008.

17. Strzelczyk Jerzy, "Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy", Poznań 2008.

18. Swaan Wilm, "Kunst und Kultur der Spätgotik. Die europäische Bildkunst und Architektur von 1350 bis zum Beginn der Renaissance", Basel 1978.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)