Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rysunek faktu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401RysF-2L-sm-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rysunek faktu
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru dla kierunku sztuka mediów semestr letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Uzdolnienia plastyczne i kreacyjne, wrażliwość na otaczającą rzeczywistość. Posiada wiedzę i umiejętności nabyte w ciągu pierwszego roku studiów na kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

45 godz. zajęcia z udziałem prowadzącego 1,0 pkt.

Praca własna studenta:

10 godz. czas na wykonanie zadań i przygotowanie się do zajęć 0,5 pkt.

5 godz. – czas na przygotowanie się do zaliczenia w formie otwartego przeglądu prac 0,5 pkt.

Razem - 60 godz. i 2 pkt. ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W_01 Zna i rozumie pojęcie rysunek faktu, potrafi wskazać przykłady (K_W02)

W_02 Zna i potrafi wskazać przykłady prac i opracowań z zakresu rysunku faktu takie jak mapy, reportaże rysunkowe, portrety pamięciowe (K_W02)

W_03 zna i rozumie techniki i środki ekspresji niezbędne do wykonania prac plastycznych z obszaru rysunku faktu (K_W07)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U_01 Potrafi zrealizować prace plastyczne w odpowiedzi na zadane tematy związane z portretem, mapą, planem, reportażem rysunkowym (K_U01)

U_02 Potrafi odpowiednio dobrać narzędzie rysunkowe do realizacji prac ( K_U02)

U_03 Potrafi zrealizować pracę w oparci o wstępne szkice i projekty, które następnie w sposób staranny i świadomy z wykorzystaniem odpowiednich technik rysunkowych są przeniesione na większy format. (K_U05)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_1 Potrafi uzasadnić swoje wybory dotyczące techniki i sposobu obrazowania w odniesieniu do konkretnych zadań ( K_K01)

K_2 Posiada świadomość poziomu swoich umiejętności w obszarze realistycznego odtwarzania rzeczywistości i rozumie potrzeba ich doskonalenia (K_K05)

K_3 Potrafi rozmawiać i analizować wykonane przez siebie prace i brać udział w zbiorowej rozmowie i dyskusji dotyczącej zadań (K_K08)

Metody dydaktyczne:

Metody podające:

• Omówienie każdego ćwiczenia ze studentami.

• Pokaz rozwiązań danego ćwiczenia w aspekcie historycznym.


Metody praktyczne:

• Ćwiczenia, projekt, szkic

Metody eksponujące:

• prezentacja multimedialna, katalogi


Metody dydaktyczne eksponujące:

- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Rysunek faktu jest narzędziem dokumentacji ,komentarza, analizy rzeczywistości społecznej

Pełny opis:

Zapoznanie się z ogólnymi możliwościami medium rysunkowego w konstruowaniu komunikatów opisujących zdarzenie, fakt. Wykorzystanie odręcznej notacji rysunkowej w procesie doboru odpowiedniej formy wizualizującej zdarzenie, fakt społeczny, mentalny.

Budowanie żywej rejestracji otaczającej nas rzeczywistości przy pomocy odpowiedniego medium np. notatka, dokument, reportaż,

Podjęcie próby transformowania konkretnych obszarów rzeczywistości stosując narzędzia i metody artystycznej notacji

Opracowanie i omówienie następujących zagadnień:

Portret/portret pamięciowy

Reportaż/Reportaż rysunkowy

Mapa/ skala mikro/makro

Literatura:

„Miasto, którego nie było”, Katalog wystawy Jelenia Góra BWA 2013

Ogólnopolski Festiwal Kulturalny „Sztuka Faktu”, Katalog wystawy Bydgoszcz 1975, artyści:

"Mapy", A.D Mizielińscy ISBN 978-83-8150-301-3, 2012

"Anatomē", J. Pręgowski, wydawnictwo Na przykład, 2020

Atlasy geograficzne, podręczniki szkolne, tablice informacyjne ( przychodnie lekarskie)

Metody i kryteria oceniania:

• Indywidualna prezentacja zrealizowanej przez studenta pracy artystycznej, omówienie prac na forum grupy, dyskusja i krytyczna analiza przedstawionych realizacji. (K_W02,K_W07, K_K01, K_K05, K_K08)

• Odpowiedni dobór medium uwypuklający problematykę realizacji. (K_U02,K_U05)

• Indywidualizm prezentacji podkreślający jej refleksyjność. (K_W01, K_U01)

• Przygotowanie dokumentacji realizacji w formie cyfrowej. (K_U02)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Sojak-Borodo
Prowadzący grup: Aleksandra Sojak-Borodo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Rysunek faktu jest narzędziem dokumentacji ,komentarza, analizy rzeczywistości społecznej

Pełny opis:

Zapoznanie się z ogólnymi możliwościami medium rysunkowego w konstruowaniu komunikatów opisujących zdarzenie, fakt. Wykorzystanie odręcznej notacji rysunkowej w procesie doboru odpowiedniej formy wizualizującej zdarzenie, fakt społeczny, mentalny.

Budowanie żywej rejestracji otaczającej nas rzeczywistości przy pomocy odpowiedniego medium np. notatka, dokument, reportaż,

Podjęcie próby transformowania konkretnych obszarów rzeczywistości stosując narzędzia i metody artystycznej notacji

Opracowanie i omówienie następujących zagadnień:

Portret/portret pamięciowy

Reportaż/Reportaż rysunkowy

Mapa/ skala mikro/makro

Literatura:

„Miasto, którego nie było”, Katalog wystawy Jelenia Góra BWA 2013

Ogólnopolski Festiwal Kulturalny „Sztuka Faktu”, Katalog wystawy Bydgoszcz 1975, artyści:

"Mapy", A.D Mizielińscy ISBN 978-83-8150-301-3, 2012

"Anatomē", J. Pręgowski, wydawnictwo Na przykład, 2020

Atlasy geograficzne, podręczniki szkolne, tablice informacyjne ( przychodnie lekarskie)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Sojak-Borodo
Prowadzący grup: Aleksandra Sojak-Borodo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Rysunek faktu jest narzędziem dokumentacji ,komentarza, analizy rzeczywistości społecznej

Pełny opis:

Zapoznanie się z ogólnymi możliwościami medium rysunkowego w konstruowaniu komunikatów opisujących zdarzenie, fakt. Wykorzystanie odręcznej notacji rysunkowej w procesie doboru odpowiedniej formy wizualizującej zdarzenie, fakt społeczny, mentalny.

Budowanie żywej rejestracji otaczającej nas rzeczywistości przy pomocy odpowiedniego medium np. notatka, dokument, reportaż,

Podjęcie próby transformowania konkretnych obszarów rzeczywistości stosując narzędzia i metody artystycznej notacji

Opracowanie i omówienie następujących zagadnień:

Portret/portret pamięciowy

Reportaż/Reportaż rysunkowy

Mapa/ skala mikro/makro

Literatura:

„Miasto, którego nie było”, Katalog wystawy Jelenia Góra BWA 2013

Ogólnopolski Festiwal Kulturalny „Sztuka Faktu”, Katalog wystawy Bydgoszcz 1975, artyści:

"Mapy", A.D Mizielińscy ISBN 978-83-8150-301-3, 2012

"Anatomē", J. Pręgowski, wydawnictwo Na przykład, 2020

Atlasy geograficzne, podręczniki szkolne, tablice informacyjne ( przychodnie lekarskie)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)