Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe z konserwacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-ĆT-M-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe z konserwacji
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj)
Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj)
Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczone IV semestry studiów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Ćwiczenia terenowe realizowane są po IV i VI semestrze roku studiów w wymiarze - 168 godzin.


Po VIII semestrze przewidziana jest praktyka zawodowa z konserwacji malarstwa ściennego w wymiarze 168 godzin.


1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (kontaktowe): 168

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu (zapoznanie się z literaturą, przygotowanie do dyskusji na zajęcia, przygotowywanie dokumentacji) 10 godzin


Co roku 3 pkt ECTS.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W03 ma szczegółową wiedzę teoretyczną i praktyczną z metodyki działań konserwatorskich w wybranej specjalności;

K_W04 zna mechanizmy oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię dzieł sztuki i zabytków;

K_W05 posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa substancji zabytkowej oraz historycznych i współczesnych materiałów konserwatorskich;

K_W06 zna podstawowe metody fizyczne i chemiczne badania dzieł sztuki i zabytków;

K_W07 zna podstawy historii sztuki, z uwzględnieniem interpretacji i podstawowego wartościowania dzieł sztuki;

K_W08 zna podstawy historii i teorii ochrony i konserwacji-restauracji dzieł sztuki i zabytków;

K_W09 posiada wiedzę dotyczącą dawnych technologii i technik artystycznych;

K_W12 zna podstawy fotografii i technik dokumentacji dzieł sztuki, badań i procesów konserwatorsko-restauratorskich;

K_W13 ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 umie przeprowadzić rozpoznanie stanu zachowania zabytku,określić przyczyny zniszczeń i sformułować program prac badawczych oraz konserwatorskich i restauratorskich;

K_U02 potrafi określić, rozpoznać i opisać budowę techniczną dzieła sztuki i zabytku z uwzględnianiem oryginału i warstw wtórnych;

K_U03 potrafi określić główne i szczegółowe cele służące realizacji zadania konserwatorskiego z uwzględnieniem kontekstu kulturowego dzieła sztuki/zabytku;

K_U04 posiada umiejętność wykorzystania wiedzy konserwatorskiej, technologicznej oraz wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i przyrodniczych dla przygotowania projektu konserwatorskiego;

K_U05 posiada umiejętność wykonania wszystkich zabiegów konserwatorskich i restauratorskich;

K_U06 potrafi określić zasady profilaktyki i minimalizacji niszczącego oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię dzieł sztuki i zabytków;

K_U07 posiada umiejętność wykonania dokumentacji badań dzieł sztuki i zabytków;

K_U08 potrafi zaplanować, zinterpretować i powiązać wyniki badań chemicznych, fizycznych, biologicznych z konserwatorskimi i technologicznymi z wykorzystaniem wiedzy na temat dawnych i współczesnych technik oraz tradycji warsztatowych

K_U09 - posiada umiejętność opracowania kompleksowego dokumentacji konserwatorskiej

K_U13 - potrafi wykorzystywać umiejętności i wiedzę na temat dawnych i współczesnych technologii i technik sztuk plastycznych w pracach konserwatorsko-restauratorskich i artystycznych

K_U14 - potrafi wykorzystywać umiejętności plastyczne i zastosować wiedzę z obszaru sztuk plastycznych w pracach konserwatorskich i restauratorskich

K_U16 - umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie projektowania i realizacji prac konserwatorskich

K_U17 - jest przygotowany do współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych i jest zdolny do podjęcia wiodącej roli w takich zespołach

K_U22 - potrafi przedstawiać wyniki swojej pracy w postaci multimedialnej


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 - ma świadomość znaczenia wartości (artystycznej, historycznej, emocjonalnej itd.) dzieł sztuki i zabytków, ich nieodtwarzalności i obowiązku ich respektowania w procesie konserwacji-restauracji

K_K02 - ma świadomość znaczenia profesjonalizmu i konieczność przestrzegania zasad etyki zawodowej

K_K03 - ma świadomość i rozumie aspekty i skutki (także dalekosiężne) działań konserwatorskich, ich wpływ na dzieło sztuki lub zabytek i środowisko naturalne oraz świadomość związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje

K_K04 - ma świadomość i rozumie konieczność uwzględniania kontekstu kulturowego dzieła sztuki lub zabytku w decyzjach konserwatorskich

K_ K05 - zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich

K_K06 - potrafi pracować samodzielnie i w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

K_K07 - rozumie potrzebę popularyzacji wiedzy, idei i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego

K_K08 - rozumie znaczenia kształtowania estetyki dzieła jako wynik prac konserwatorsko-restauratorskich

Metody dydaktyczne:

teoretyczne wprowadzenie w problematykę konserwatorską i historyczno-artystyczną zabytku będącego przedmiotem prac; praktyczne ćwiczenia na obiektach zabytkowych a także badania technologiczne i konserwatorskie

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji
- pomiaru w terenie
- studium przypadku

Skrócony opis:

Ćwiczenia są poświęcone przede wszystkim badaniom, konserwacji i restauracji malarstwa ściennego w różnych technikach, zarówno na podłozu mineralnym jak na podłozu drewnianym oraz wnętrz zabytkowych jako zespołów złożonych z zabytków o różnej problematyce. Przedmiot umożliwia studentom zapoznanie się z warunkami pracy w terenie oraz konfrontację wiedzy zdobytej na innych zajęciach (konserwacja i restauracja malarstwa ściennego; profilaktyka konserwatorska, projektowanie konserwatorskie, dokumentacja konserwatorska) z rzeczywistością autentycznych, złożonych obiektów zabytkowych w terenie. Ma też na celu utrwalenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur, poznanych na innych zajęciach.

Pełny opis:

Ćwiczenia odbywają się w terenie i polegają na przeprowadzeniu (w całości lub pewnego etapu) prac badawczych i/lub konserwatorskich i restauratorskich w jednym z pośród proponowanych w danym roku obiektów zabytkowych. Prace prowadzone są zespołowo, w grupach kilku- lub kilkunastoosobowych, pod nadzorem pracownika naukowo-dydaktycznego który poszczególnym uczestnikom wyznacza konkretne zadania. Przebieg i wyniki prac omawiane są w zespole. Problematyka poszczególnych ćwiczeń, rodzaj zadań i zakres prowadzonych prac różnią się w zależności od charakteru wybranych obiektów zabytkowych i są też dostosowywane do poziomu wiedzy i umiejętności studentów (inne dla studentów II, a inne dla II czy IV roku). Każdego roku dla specjalności organizowane są prace w 5-7 obiektach, w różnych terminach. Prowadzący planując zadania określają ile osób i o jakim doświadczeniu jest niezbędnych dla jego sprawnej realizacji. Te wstępne potrzeby stanowią podstawę podziału na grupy ćwiczeniowe. Miejsce i czas ćwiczeń terenowych wybiera (spośród przedstawionych propozycji) każdy student zgodnie z własnymi zainteresowaniami i możliwościami.

Literatura:

Publikacje związane z realizowanymi pracami, obiektem (Katalog zabytków regionu odpowiadającego lokalizacji obiektu, białe karty zabytków itd.) Ponadto literatura do przedmiotów: konserwacja i restauracja malarstwa ściennego; profilaktyka konserwatorska, projektowanie konserwatorskie, dokumentacja konserwatorska.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach .

Forma zaliczenia: każdorazowo po odbyciu ćwiczeń, ocena wykonanych przez studenta prac badawczych i/lub konserwatorskich i restauratorskich oraz ich dokumentacji opisowej, rysunkowej i fotograficznej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Stachera
Prowadzący grup: Adam Kaźmierczak, Solida Lim, Teresa Łękawa-Wysłouch, Patrycja Mindykowska, Robert Rogal, Jarosław Rogóż, Jacek Stachera, Kinga Szczepińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ćwiczenia terenowe realizowane są po IV i VI semestrze roku studiów w wymiarze - 168 godzin.

Po VIII semestrze przewidziana jest praktyka zawodowa z konserwacji malarstwa ściennego w wymiarze 168 godzin.

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (kontaktowe): 168

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu (zapoznanie się z literaturą, przygotowanie do dyskusji na zajęcia, przygotowywanie dokumentacji) 10 godzin W 2018 ćwiczenia terenowe prowadzone będą w siedmiu obiektach

dr hab. Jacek Stachera - Prace konserwatorskie przy malowidłach z dawnych stall chóru zachodniego zdobiące boazerie korytarza klasztoru i malowidła w przedsionku Kaplicy różańcowej na Jasnej Górze w Częstochowie

dr hab. Robert Rogal (prof UMK) - kościół w Kokoszkowy

dr hab. Jarosław Rogóż (prof. UMK), mgr Adam Kazimierczak - kościół w Wtnicy

dr Kinga Szczepińska - kościół w Kościelnej Jani

dr Teresa Łękawa-Wysłouch - kościół w Kościelna Jani

dr Solida Lim - kościół w Kcynia

mgr Partycja Mindykowska - I Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu

Pełny opis:

dr hab. Jacek Stachera - Malowidła z dawnych stall chóru zachodniego zdobiące boazerie korytarza klasztoru.

Malowidła są silnie zabrudzone i pociemniałe. Występują miejscowe ubytki i przetarcia warstwy malarskiej. Celem prac konserwatorskich jest przywrócenie malowidłom czytelności i estetyki.

Program prac konserwatorskich

Prace poprzedzone zostaną wykonaniem dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektu przed konserwacją.

1. Wstępne oczyszczenie z kurzu i zabrudzeń powierzchniowych.

2. Demontaż płycin z malowidłami w celu przeniesienia do pracowni

3. Oczyszczenie lica i odwrocia malowideł

4. Uzupełnienie ubytków w drewnie, flekowanie i założenie kitów.

5. Nałożenie werniksu zabezpieczającego warstwę malarską.

6. Uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej.

7. Zabezpieczenie werniksem

8. Montaż malowideł

Po zakończeniu prac sporządzona zostanie dokumentacja fotograficzna i opisowa

Malowidła w przedsionku Kaplicy różańcowej posiadają liczne zadrapania u uszkodzenia warstwy malarskiej. W partii nad boazerią na ścianie zachodniej występują ubytki warstwy malarskiej wraz z zaprawą. Celem prac jest przywrócenie walorów estetycznych malowidłom.

Program prac konserwatorskich

Prace poprzedzone zostaną wykonaniem dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektu przed konserwacją.

1. Wstępne oczyszczenie z kurzu i zabrudzeń powierzchniowych.

2. Uzupełnienie ubytków zaprawy.

3. Uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej.

Po zakończeniu prac sporządzona zostanie dokumentacja fotograficzna i opisowa

Literatura:

Zalecane zapoznanie się z literaturą dotyczącą historii Klasztoru Jasnogórskiego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Stachera
Prowadzący grup: Joanna Arszyńska, Elżbieta Basiul, Solida Lim, Robert Rogal, Jacek Stachera, Bożena Szmelter-Fausek, Daria Zasada-Kłodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Terminy i miejsca realizacji ćwiczeń terenowych podane zostano w terminie późniejszym.

Trwają rozmowy i negocjacje odnośnie miejsc i i terminów.

Pełny opis:

Ćwiczenia odbywają się w terenie i polegają na przeprowadzeniu (w całości lub pewnego etapu) prac badawczych i/lub konserwatorskich i restauratorskich w jednym z pośród proponowanych w danym roku obiektów zabytkowych. Prace prowadzone są zespołowo, w grupach kilku- lub kilkunastoosobowych, pod nadzorem pracownika naukowo-dydaktycznego który poszczególnym uczestnikom wyznacza konkretne zadania. Przebieg i wyniki prac omawiane są w zespole. Problematyka poszczególnych ćwiczeń, rodzaj zadań i zakres prowadzonych prac różnią się w zależności od charakteru wybranych obiektów zabytkowych i są też dostosowywane do poziomu wiedzy i umiejętności studentów (inne dla studentów II, a inne dla II czy IV roku). Każdego roku dla specjalności organizowane są prace w 5-7 obiektach, w różnych terminach. Prowadzący planując zadania określają ile osób i o jakim doświadczeniu jest niezbędnych dla jego sprawnej realizacji. Te wstępne potrzeby stanowią podstawę podziału na grupy ćwiczeniowe. Miejsce i czas ćwiczeń terenowych wybiera (spośród przedstawionych propozycji) każdy student zgodnie z własnymi zainteresowaniami i możliwościami.

Literatura:

Dobór literatury związany bezpośrednio z obiektem przy który są realizowane prace i związaną z tym problematyką konserwatorską.

Uwagi:

Ostatecznie miejsca i terminy realizacji ćwiczeń terenowych podane zostaną w kwietniu 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Stachera
Prowadzący grup: Patrycja Mindykowska, Daria Zasada-Kłodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Terminy i miejsca realizacji ćwiczeń terenowych podane zostano w terminie późniejszym.

Trwają rozmowy i negocjacje odnośnie miejsc i i terminów.

Pełny opis:

Ćwiczenia odbywają się w terenie i polegają na przeprowadzeniu (w całości lub pewnego etapu) prac badawczych i/lub konserwatorskich i restauratorskich w jednym z pośród proponowanych w danym roku obiektów zabytkowych. Prace prowadzone są zespołowo, w grupach kilku- lub kilkunastoosobowych, pod nadzorem pracownika naukowo-dydaktycznego który poszczególnym uczestnikom wyznacza konkretne zadania. Przebieg i wyniki prac omawiane są w zespole. Problematyka poszczególnych ćwiczeń, rodzaj zadań i zakres prowadzonych prac różnią się w zależności od charakteru wybranych obiektów zabytkowych i są też dostosowywane do poziomu wiedzy i umiejętności studentów (inne dla studentów II, a inne dla II czy IV roku). Każdego roku dla specjalności organizowane są prace w 5-7 obiektach, w różnych terminach. Prowadzący planując zadania określają ile osób i o jakim doświadczeniu jest niezbędnych dla jego sprawnej realizacji. Te wstępne potrzeby stanowią podstawę podziału na grupy ćwiczeniowe. Miejsce i czas ćwiczeń terenowych wybiera (spośród przedstawionych propozycji) każdy student zgodnie z własnymi zainteresowaniami i możliwościami.

Literatura:

Dobór literatury związany bezpośrednio z obiektem przy który są realizowane prace i związaną z tym problematyką konserwatorską.

Uwagi:

Ostatecznie miejsca i terminy realizacji ćwiczeń terenowych podane zostaną w kwietniu 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Stachera
Prowadzący grup: Wojciech Iwaszczuk, Solida Lim, Teresa Łękawa-Wysłouch, Robert Rogal, Jacek Stachera, Kinga Szczepińska, Bożena Szmelter-Fausek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Terminy i miejsca realizacji ćwiczeń terenowych podane zostano w terminie późniejszym.

Trwają rozmowy i negocjacje odnośnie miejsc i i terminów.

Pełny opis:

Ćwiczenia odbywają się w terenie i polegają na przeprowadzeniu (w całości lub pewnego etapu) prac badawczych i/lub konserwatorskich i restauratorskich w jednym z pośród proponowanych w danym roku obiektów zabytkowych. Prace prowadzone są zespołowo, w grupach kilku- lub kilkunastoosobowych, pod nadzorem pracownika naukowo-dydaktycznego który poszczególnym uczestnikom wyznacza konkretne zadania. Przebieg i wyniki prac omawiane są w zespole. Problematyka poszczególnych ćwiczeń, rodzaj zadań i zakres prowadzonych prac różnią się w zależności od charakteru wybranych obiektów zabytkowych i są też dostosowywane do poziomu wiedzy i umiejętności studentów (inne dla studentów II, a inne dla II czy IV roku). Każdego roku dla specjalności organizowane są prace w 5-7 obiektach, w różnych terminach. Prowadzący planując zadania określają ile osób i o jakim doświadczeniu jest niezbędnych dla jego sprawnej realizacji. Te wstępne potrzeby stanowią podstawę podziału na grupy ćwiczeniowe. Miejsce i czas ćwiczeń terenowych wybiera (spośród przedstawionych propozycji) każdy student zgodnie z własnymi zainteresowaniami i możliwościami.

Literatura:

Dobór literatury związany bezpośrednio z obiektem przy który są realizowane prace i związaną z tym problematyką konserwatorską.

Uwagi:

Ostatecznie miejsca i terminy realizacji ćwiczeń terenowych podane zostaną w kwietniu 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Stachera
Prowadzący grup: Wojciech Iwaszczuk, Solida Lim, Teresa Łękawa-Wysłouch, Robert Rogal, Jacek Stachera, Kinga Szczepińska, Bożena Szmelter-Fausek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Terminy i miejsca realizacji ćwiczeń terenowych podane zostano w terminie późniejszym.

Trwają rozmowy i negocjacje odnośnie miejsc i i terminów.

Pełny opis:

Ćwiczenia odbywają się w terenie i polegają na przeprowadzeniu (w całości lub pewnego etapu) prac badawczych i/lub konserwatorskich i restauratorskich w jednym z pośród proponowanych w danym roku obiektów zabytkowych. Prace prowadzone są zespołowo, w grupach kilku- lub kilkunastoosobowych, pod nadzorem pracownika naukowo-dydaktycznego który poszczególnym uczestnikom wyznacza konkretne zadania. Przebieg i wyniki prac omawiane są w zespole. Problematyka poszczególnych ćwiczeń, rodzaj zadań i zakres prowadzonych prac różnią się w zależności od charakteru wybranych obiektów zabytkowych i są też dostosowywane do poziomu wiedzy i umiejętności studentów (inne dla studentów II, a inne dla II czy IV roku). Każdego roku dla specjalności organizowane są prace w 5-7 obiektach, w różnych terminach. Prowadzący planując zadania określają ile osób i o jakim doświadczeniu jest niezbędnych dla jego sprawnej realizacji. Te wstępne potrzeby stanowią podstawę podziału na grupy ćwiczeniowe. Miejsce i czas ćwiczeń terenowych wybiera (spośród przedstawionych propozycji) każdy student zgodnie z własnymi zainteresowaniami i możliwościami.

Literatura:

Dobór literatury związany bezpośrednio z obiektem przy który są realizowane prace i związaną z tym problematyką konserwatorską.

Uwagi:

Ostatecznie miejsca i terminy realizacji ćwiczeń terenowych podane zostaną w kwietniu 2019 roku.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.