Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-ĆT-ODK2-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. letni - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (s1)
Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. letni - ODK, zabytkoznawstwo i muzealnictwo (s1)
Strona przedmiotu: https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=1402-%C4%86T-ODK2-S1
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość zasad rysunku technicznego, umiejętność wykonywania odręcznych szkiców w terenie, poznanie zasad dokumentacji pomiarowo-rysunkowej zabytków architektury

Zaliczenie dokumentacji pomiarowo-rysunkowej wybranego detalu architektonicznego - Przedmiot, którego zajęcia odbywają się w semestrze letnim bezpośrednio przed ćwiczeniami terenowymi.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.): 40


- udział w wykładach – 0h

- udział w ćwiczeniach audytoryjnych – 0h

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 0h

- udział w ćwiczeniach terenowych – 40h

- udział w konsultacjach – 0h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.): 20


- przygotowanie do ćwiczeń/wykonanie dokumentacji rysunkowej podczas praktyk – 20h


Łącznie: 60godz. (2 ECTS)
Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu wykorzystania rysunku odręcznego w ochronie dóbr kultury (K_W04).

W2: Student ma wiedzę z zakresu wykorzystania rysunku technicznego podczas sporządzania dokumentacji (K_W04).

W3: Student ma wiedzę dotyczącą sposobu inwentaryzacji obiektu (K_W04)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student posługuje się technikami rysunku odręcznego w tym także technicznego wykorzystując rysunki szkicowe do opracowania inwentaryzacji pomiarowo - rysunkowej analizowanych form przestrzennych przedmiotowego obiektu (K_U05).

U2: Student potrafi samodzielnie sporządzić podstawową opisowo-pomiarową inwentaryzację zabytku (K_U04; K_U05).

U3: Student potrafi przygotować pełną dokumentację fotograficzną obiektu zabytkowego korzystając z aparatu cyfrowego (K_U05).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student podczas ćwiczeń terenowych potrafi działać i współdziałać w danej grupie (K_K01).

K2: Student podczas ćwiczeń terenowych bezpośrednio w danym obiekcie zabytkowym potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_K03).

K3: Student widząc bezpośrednio w obiekcie zabytkowym będącym przedmiotem praktyk, wyjątkowość obiektu, często skutki realizowanych wcześniej napraw/remontów ma świadomość odpowiedzialności jaka na nim spoczywa za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu czy kraju(K_K06).

Metody dydaktyczne:

Podczas ćwiczeń terenowych studenci zespołowo wykonują pomiary, opis, szkice i rysunki oraz fotografie całego zabytku architektury oraz indywidualne wykonują inwentaryzację wybranego detalu z tego obiektu. Całość ćwiczenia wykonywana jest wg wskazówek pracownika Zakładu Konserwatorstwa.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- pomiaru w terenie
- projektu

Skrócony opis:

Podczas zajęć terenowych studenci pracując w grupie wykonują powierzone im przez Prowadzącego zadania. Studenci praktycznie wykorzystują umiejętności rysunku odręcznego do sporządzenia notat pomiarowych a także rysunku technicznego do sporządzenia poszczególnych elementów dokumentacji. Studenci wykorzystują zasady inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej poprzez wykonanie w odpowiednio dobranych skalach dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej dla wybranego zabytku. Podczas prac studenci uczą się praktycznego wykorzystania podstawowego sprzętu mierniczego. Wykonanie w terenie przez maksymalnie 14 dni dokumentacji pomiarowo-rysunkowej obiektu zabytkowego

Pełny opis:

Poniższe zagadnienia nie mają ściśle określonych ram godzinowych. Zależą od ilości grup studenckich i wielkości obiektu zabytkowego.

1. Zapoznanie studentów z obiektem mającym być przedmiotem inwentaryzacji (historia, przemiany).

2. Określenie szczegółowych zasad inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej dla tego obiektu.

3. Określenie ilości koniecznych rysunków: rzutów, przekrojów, widoków.

4. Demonstracja działania lub kontrola użytkowania sprzętu geodezyjnego. Omawianie konstrukcji zabytku.

5. Indywidualne korekty cząstkowe szkiców i rysunków wykonanych w trakcie pomiarów.

6. Korygowanie opisu zabytku, wskazywanie istotnych szczegółów dla dokumentacji fotograficznej.

7. Końcowe sprawdzenie wszystkich rysunków dokumentacji (widoków, przekrojów i rzutów ze szczegółowym uwzględnieniem ciekawych fragmentów, a także elementów konstrukcji i profilowania).

Praca nad inwentaryzacja odbywa się zarówno w grupach jak i indywidulanie. Studencie w mniejszych zespołach wykonują niezbędne pomiary, samodzielnie wykonują poszczególne rysunki, które należy wzajemnie korygować i sprawdzać tak, aby do siebie pasowały i odpowiadały rzeczywistej formwie obiektu.

Literatura:

a).podstawowa:

1. Gaczek Z., Zasadnicze normy rysunku budowlanego (kolejne tomy 1979 – 1990)

2. Miśniakiewicz E., Skowroński W., Rysunek techniczny budowlany, Warszawa 2004

3. Normy rysunku architektoniczno-budowlanego, Dz. Ustaw nr 140, poz. 906 z 1998 r.

4. Paprocki K., Rysunek techniczny 1 WSiP, Warszawa 1999

5. Wojciechowski Z., Dokumentacja budowlana cz. 1., Rysunek budowlany, Warszawa 1998

b). uzupełniająca:

1. Ratajczak H., Kania W., Zakład Konserwatorstwa UMK, Inwentaryzacja (dokumentacja) pomiarowo-rysunkowa dla obiektu zabytkowego. Instrukcja wewnętrzna ZK IZK UMK, Toruń 2008, mps – do pobrania w wersji elektronicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie końcowej podlega

- aktywny udział w ćwiczeniach, praca w grupie (K1-3)

- kompletność, jakość i poprawność wykonanych rysunków (W1-3; U1-3)

- poprawność wykonanych opisów oraz dokumentacji fotograficznej (U2,U3)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Piaskowska, Henryk Ratajczak
Prowadzący grup: Adam Moch, Beata Piaskowska, Henryk Ratajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Piaskowska, Henryk Ratajczak
Prowadzący grup: Daria Jagiełło, Adam Moch, Beata Piaskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Piaskowska
Prowadzący grup: Adam Moch, Beata Piaskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Piaskowska
Prowadzący grup: Adam Moch, Beata Piaskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Piaskowska
Prowadzący grup: Adam Moch, Beata Piaskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.