Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe z konserwacji zabytków z papieru i skóry

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-ĆT-PiS-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe z konserwacji zabytków z papieru i skóry
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja papieru i skóry (sj)
Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja papieru i skóry (sj)
Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja papieru i skóry (sj)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student ma zaliczone 3 semestry studiów i uczestnictwo w 4 semestrze. (praktyki po 2 roku); Student ma zaliczone 5 semestrów studiów i uczestnictwo w 6 semestrze. (praktyki po 3 roku).

Całkowity nakład pracy studenta:

ćwiczenia terenowe -168 godzin w tym 2 godziny kontaktowe dziennie - 3 punkty ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Po 2. roku studiów:

-ma wiedzę w zakresie ogólnym dotyczącą obszaru konserwacji-restauracji zabytków z papieru przydatną do formułowania i rozwiązywania zagadnień konserwatorskich - K_W01

-ma szczegółową wiedzę praktyczną z metodyki konserwacji-restauracji zabytków z papieru - K_W03

- zna ogólnie mechanizmy oddziaływania czynników zewnętrznych na materię zabytków z papieru - K_W04


Po 3. roku studiów:

-ma wiedzę w zakresie ogólnym dotyczącą obszaru konserwacji zachowawczej zabytkowych kodeksów i ich zespołów przydatną do formułowania i rozwiązywania zagadnień konserwatorskich - K_W01

-ma szczegółową wiedzę praktyczną z metodyki konserwacji zachowawczej zabytkowych kodeksów- K_W03

- zna dokładnie mechanizmy oddziaływania czynników zewnętrznych na materię zabytkowych kodeksów - K_W04

- ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie pracy w terenie - K_W13

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po 2. roku studiów:

-umie przeprowadzić rozpoznanie stanu zachowania zabytku z papieru, określić przyczyny zniszczeń - K_U01

- potrafi określić, rozpoznać i opisać budowę techniczną grafiki/rysunku na papierze K_U02

- posiada umiejętność wykonywania zabiegów konserwatorskich w zakresie konserwacji-restauracji grafiki - K_U05


- posiada praktyczną umiejętność wykonania dokumentacji konserwatorskiej do poddanego zabiegom artefaktu - K_U07


Po 3. roku studiów:

-umie przeprowadzić rozpoznanie stanu zachowania zabytkowych kodeksów, określić przyczyny zniszczeń i sformułować program konserwacji zachowawczej - K_U01

- potrafi określić, rozpoznać i opisać budowę techniczną zabytkowych kodeksów K_U02

- posiada umiejętność wykonywania zabiegów konserwatorskich w zakresie konserwacji zachowawczej na zabytkowych kodeksach - K_U05

- posiada praktyczną umiejętność wykonania dokumentacji konserwatorskiej do prac w ramach konserwacji zachowawczej zabytkowych księgozbiorów - K_U07

- jest przygotowany do współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych - K_U017

- w sposób odpowiedzialny podchodzi do publicznych wystąpień związanych z prezentowaniem zagadnień konserwatorskich - K_U020

- potrafi przygotować efekty swojej pracy w postaci prezentacji multimedialnej - K_U022


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po 2. roku studiów:

- ma świadomość znaczenia wartości konserwowanego obiektu, jego nieodtwarzalności i obowiązku respektowania ich w procesie konserwacji - K_K01


Po 3. roku studiów:

- ma świadomość znaczenia wartości zabytkowych księgozbiorów, ich nieodtwarzalności i obowiązku respektowania ich w procesie konserwacji - K_K01

- ma świadomość i rozumie aspekty i skutki działań konserwatorskich, ich wpływ na zabytek oraz swiadomośc odpowiedzialności za podejmowane decyzje - K_K03

- ma świadomość uwzględnienia kontekstu kulturowego zabytkowego księgozbioru w procesie konserwacji - K_K04

- zna ograniczenia własnej wiedzy - K_K05

- potrafi pracowac samodzielnie i w zespole, jest świadomy wspólnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje - K_K06

- rozumie potrzebe popularyzacji wiedzy, idei i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego - K_K07

Metody dydaktyczne:

Praca indywidualna lub zespołowa pod kierunkiem opiekuna. Student wykonuje praktyczne zabiegi konserwatorskie związane z projektem konserwatorskim.


Dodatkowo po 3 roku studiów studenci przygotowują wykład z prezentacją multimedialną dla właściciela zabytkowego księgozbioru.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Po 2. roku studiów: ćwiczenia terenowe odbywają się w pracowaniach Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry. Tematem praktyki jest konserwacja-restauracja grafiki czarno-białej i kolorowej na podłożu papierowy. W przypadku realizacji innych umów terminowych zakres tematyczny obiektów jest rozszerzony.

Po 3. roku: ćwiczenia terenowe odbywają się w magazynach bibliotecznych lub archiwalnych- w miejscu przechowywania zabytkowych książek. Realizowany jest program konserwacji zachowawczej.

Pełny opis:

Po 2 roku. Tematem praktyki jest konserwacja-restauracja grafiki czarno-białej i kolorowej na podłożu papierowy. Student wykonuje projekt konserwatorski (pod kierunkiem opiekuna) i po jego zaakceptowaniu realizuje jego etapy: oczyszczanie podłoża, scalanie pęknięć, uzupełnianie ubytków, wzmacnianie strukturalne, prasowanie, punktowania. Student wykonuje prace samodzielnie na określonym obiekcie.

Po 3 roku. Praca z książkami zabytkowymi z zakresu konserwacji zachowawczej całych księgozbiorów Poszczególne procesy konserwatorskie często realizowane są zespołowo, co stwarza możliwość efektywniejszej pracy oraz bezpośredniego uczestniczenia w zróżnicowanej gamie zabiegów. Jednocześnie kładziony jest nacisk na umiejętność działania w grupie, kreatywnej organizacji oraz adaptacji pracowni w terenie do poszczególnych procesów. Od studenta oczekuje się podjęcia decyzji dotyczącej wyboru metod i środków konserwatorskich. Po ich omówieniu z prowadzącym praktyki ii wprowadzeniu ewentualnej korekty student przystępuje do realizacji zaplanowanych prac konserwatorskich. Działania te prowadzone są pod nadzorem prowadzącego.

Literatura:

Prace dyplomowe z zakresu konserwacji-restauracji grafik.

Literatura podawana na zajęciach kursowych na II roku studiów.(po 2 roku)

Literatura podawana na zajęciach kursowych na III roku studiów.(po 3 roku)

Metody i kryteria oceniania:

Konserwacja-restauracja papieru i skóry po 2 - 3 roku studiów:

Ocenie podlega:

Obecność na praktyce zawodowej ( każdego studenta obowiązuje odbycie 168 godzin praktyk).

2. Prowadzenie dzienniczka konserwatorskiego.

3. Wykonanie powierzonych zadań konserwatorskich zgodnie z wiedzą zdobytą do 6 semestru studiów.

4. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej z powierzonego etapu zadań (opisowej i fotograficznej).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jabłońska
Prowadzący grup: Jolanta Czuczko, Dorota Jutrzenka-Supryn, Małgorzata Pronobis-Brzezińska, Agnieszka Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identycznie jak w części A

Pełny opis:

identycznie jak w części A

Literatura:

identycznie jak w części A

Uwagi:

identycznie jak w części A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kozielec
Prowadzący grup: Katarzyna Forysiak, Dorota Jutrzenka-Supryn, Tomasz Kozielec, Agnieszka Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identycznie jak w części A

Pełny opis:

identycznie jak w części A

Literatura:

identycznie jak w części A

Uwagi:

identycznie jak w części A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kozielec
Prowadzący grup: Jolanta Czuczko, Ivona Jablonskaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identycznie jak w części A

Pełny opis:

identycznie jak w części A

Literatura:

identycznie jak w części A

Uwagi:

identycznie jak w części A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kozielec
Prowadzący grup: Dorota Jutrzenka-Supryn, Karolina Komsta-Sławińska, Małgorzata Pronobis-Brzezińska, Agnieszka Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identycznie jak w części A

Pełny opis:

identycznie jak w części A

Literatura:

identycznie jak w części A

Uwagi:

identycznie jak w części A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kozielec
Prowadzący grup: Dorota Jutrzenka-Supryn, Karolina Komsta-Sławińska, Tomasz Kozielec, Małgorzata Pronobis-Brzezińska, Agnieszka Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identycznie jak w części A

Pełny opis:

identycznie jak w części A

Literatura:

identycznie jak w części A

Uwagi:

identycznie jak w części A

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.