Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe z konserwacji rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-ĆT-RK-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe z konserwacji rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej (sj)
Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej (sj)
Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej (sj)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć zrealizowanych w ramach przedmiotów: Profilaktyczna Konserwacja Zabytków, Konserwacja Zabytków Kamiennych Metodyka konserwacji zabytków-kamień, Pracownia Konserwacji Zabytków I, Propedeutyka dokumentacji konserwatorskiej.

Całkowity nakład pracy studenta:

Ćwiczenia terenowe realizowane po zakończeniu zajęć dydaktycznych, pod koniec IV i VI semestru studiów w wymiarze 168 godzin;

Godziny kontaktowe - realizowane z udziałem nauczycieli: 168;

Godziny niekontaktowe - czas poświęcony na zapoznanie z literaturą dotyczącą obiektu, problemów konserwatorskich, przygotowanie dokumentacji: 15 godzin.

Co roku 3 pkt ECTS.

Efekty uczenia się - wiedza:

Ma szczegółową wiedzę teoretyczną i praktyczną z metodyki działań konserwatorskich w wybranej specjalności K_W03 ;

Zna mechanizmy oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię dzieł sztuki i zabytków K_W04;

Posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa substancji zabytkowej oraz historycznych i współczesnych materiałów konserwatorskich K_W05;

Zna podstawowe metody fizyczne i chemiczne badania dzieł sztuki i zabytków K_W06;

Zna podstawy historii sztuki, z uwzględnieniem interpretacji i podstawowego wartościowania dzieł sztuki K_W07;

Zna podstawy historii i teorii ochrony i konserwacji-restauracji dzieł sztuki i zabytków K_W08;

Posiada wiedzę dotyczącą dawnych technologii i technik artystycznych K_W09;

Zna podstawy fotografii i technik dokumentacji dzieł sztuki, badań i procesów konserwatorsko-restauratorskich K_W12;

Ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy K_W13.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Umie przeprowadzić rozpoznanie stanu zachowania zabytku, określić przyczyny zniszczeń i sformułować program prac badawczych oraz konserwatorskich i restauratorskich K_U01;

Potrafi określić, rozpoznać i opisać budowę techniczną dzieła sztuki i zabytku z uwzględnianiem oryginału i warstw wtórnych K_U02;

Potrafi określić główne i szczegółowe cele służące realizacji zadania konserwatorskiego z uwzględnieniem kontekstu kulturowego dzieła sztuki/zabytku K_U03;

Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy konserwatorskiej, technologicznej oraz wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i przyrodniczych dla przygotowania projektu konserwatorskiego K_U04;

Posiada umiejętność wykonania wszystkich zabiegów konserwatorskich i restauratorskich K_U05;

Potrafi określić zasady profilaktyki i minimalizacji niszczącego oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię dzieł sztuki i zabytków K_U06;

Posiada umiejętność wykonania dokumentacji badań dzieł sztuki i zabytków K_U07;

Potrafi zaplanować, zinterpretować i powiązać wyniki badań chemicznych, fizycznych, biologicznych z konserwatorskimi i technologicznymi z wykorzystaniem wiedzy na temat dawnych i współczesnych technik oraz tradycji warsztatowych K_U08;

Posiada umiejętność opracowania kompleksowego dokumentacji konserwatorskiej K_U09;

Potrafi wykorzystywać umiejętności i wiedzę na temat dawnych i współczesnych technologii i technik sztuk plastycznych w pracach konserwatorsko-restauratorskich i artystycznych K_U13;

Potrafi wykorzystywać umiejętności plastyczne i zastosować wiedzę z obszaru sztuk plastycznych w pracach konserwatorskich i restauratorskich K_U14;

Umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie projektowania i realizacji prac konserwatorskich K_U16;

Jest przygotowany do współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych i jest zdolny do podjęcia wiodącej roli w takich zespołach K_U17;

Potrafi przedstawiać wyniki swojej pracy w postaci multimedialnej K_U22;


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Ma świadomość znaczenia wartości (artystycznej, historycznej, emocjonalnej itd.) dzieł sztuki i zabytków, ich nieodtwarzalności i obowiązku ich respektowania w procesie konserwacji-restauracji K_K01;

Ma świadomość znaczenia profesjonalizmu i konieczność przestrzegania zasad etyki zawodowej K_K02;

Ma świadomość i rozumie aspekty i skutki (także dalekosiężne) działań konserwatorskich, ich wpływ na dzieło sztuki lub zabytek i środowisko naturalne oraz świadomość związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje K_K03;

Ma świadomość i rozumie konieczność uwzględniania kontekstu kulturowego dzieła sztuki lub zabytku w decyzjach konserwatorskich K_K04;

Zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich K_ K05;

Potrafi pracować samodzielnie i w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania K_K06;

Rozumie znaczenia kształtowania estetyki dzieła jako wynik prac konserwatorsko-restauratorskich K_K08;


Metody dydaktyczne:

Teoretyczne wprowadzenie w problematykę konserwatorską i historyczno-artystyczną zabytku będącego przedmiotem prac; praktyczne ćwiczenia na obiektach zabytkowych połączone z badaniami technologicznymi i konserwatorskimi.

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji
- pomiaru w terenie

Skrócony opis:

Podczas ćwiczeń terenowych studenci, zależnie od zaplanowanej w danym roku realizacji, mają możliwość przeprowadzenia kompleksowych prac konserwatorskich i restauratorskich lub założonego etapu w/w prac. Ćwiczenia dają okazję do zapoznania się z warunkami i specyfiką pracy w terenie oraz nabyć umiejętność działania w większym zespole ludzkim.

Pełny opis:

Ćwiczenia terenowe z konserwacji i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych obejmują pełen zakres prac przygotowawczych, badawczych, konserwatorskich i restauratorskich lub pewien ich etap.

Studenci zapoznają się z procesem przygotowania kosztorysu i sporządzają program prac konserwatorskich, który jest konsultowany i omawiany z prowadzącym zajęcia. Angażowani są również w organizację prac, m. in. w przygotowanie narzędzi i miejsca robót.

Ćwiczenia terenowe dają możliwość zapoznania się z warunkami i specyfiką pracy w terenie oraz nabycia umiejętność działania w większym zespole ludzkim. Problematyka konserwatorska zabytku, kolejność wykonywanych zabiegów, przebieg i wyniki prac omawiane są każdorazowo w zespole.

Zakres i rodzaj zadań przydzielanych poszczególnym osobom przez prowadzącego ćwiczenia uzależnione są od specyfiki zabytku i dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności studentów. Studenci II roku wykonują głównie zabiegi obejmujące konserwację profilaktyczną, studenci III roku zaś prace restauratorskie.

W trakcie trwania ćwiczeń, ich uczestnicy wykonują dokumentację przebiegu prac i ostatecznie sporządzają dokumentację powykonawczą pod kierunkiem prowadzącego.

Literatura:

Literatura dotycząca obiekt zabytkowego, miejsca w którym się znajduje, jego twórców lub osób z nim związanych;

Dokumentacje konserwatorskie związane z poddawanym pracom zabytkiem (miejsce pochodzenia, materiał).

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Niemcewicz
Prowadzący grup: Piotr Niemcewicz, Karolina Witkowska, Anna Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Niemcewicz
Prowadzący grup: Piotr Niemcewicz, Karolina Witkowska, Anna Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas ćwiczeń terenowych studenci, zależnie od zaplanowanej w danym roku realizacji, mają możliwość przeprowadzenia kompleksowych prac konserwatorskich i restauratorskich lub założonego etapu w/w prac. Ćwiczenia dają okazję do zapoznania się z warunkami i specyfiką pracy w terenie oraz nabyć umiejętność działania w większym zespole ludzkim.

Pełny opis:

Ćwiczenia terenowe z konserwacji i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych obejmują pełen zakres prac przygotowawczych, badawczych, konserwatorskich i restauratorskich lub pewien ich etap.

Studenci zapoznają się z procesem przygotowania kosztorysu i sporządzają program prac konserwatorskich, który jest konsultowany i omawiany z prowadzącym zajęcia. Angażowani są również w organizację prac, m. in. w przygotowanie narzędzi i miejsca robót.

Ćwiczenia terenowe dają możliwość zapoznania się z warunkami i specyfiką pracy w terenie oraz nabycia umiejętność działania w większym zespole ludzkim. Problematyka konserwatorska zabytku, kolejność wykonywanych zabiegów, przebieg i wyniki prac omawiane są każdorazowo w zespole.

Zakres i rodzaj zadań przydzielanych poszczególnym osobom przez prowadzącego ćwiczenia uzależnione są od specyfiki zabytku i dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności studentów. Studenci II roku wykonują głównie zabiegi obejmujące konserwację profilaktyczną, studenci III roku zaś prace restauratorskie.

W trakcie trwania ćwiczeń, ich uczestnicy wykonują dokumentację przebiegu prac i ostatecznie sporządzają dokumentację powykonawczą pod kierunkiem prowadzącego.

Literatura:

Literatura dotycząca obiekt zabytkowego, miejsca w którym się znajduje, jego twórców lub osób z nim związanych;

Dokumentacje konserwatorskie związane z poddawanym pracom zabytkiem (miejsce pochodzenia, materiał).

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Niemcewicz
Prowadzący grup: Piotr Niemcewicz, Karolina Witkowska, Anna Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas ćwiczeń terenowych studenci, zależnie od zaplanowanej w danym roku realizacji, mają możliwość przeprowadzenia kompleksowych prac konserwatorskich i restauratorskich lub założonego etapu w/w prac. Ćwiczenia dają okazję do zapoznania się z warunkami i specyfiką pracy w terenie oraz nabyć umiejętność działania w większym zespole ludzkim.

Pełny opis:

Ćwiczenia terenowe z konserwacji i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych obejmują pełen zakres prac przygotowawczych, badawczych, konserwatorskich i restauratorskich lub pewien ich etap.

Studenci zapoznają się z procesem przygotowania kosztorysu i sporządzają program prac konserwatorskich, który jest konsultowany i omawiany z prowadzącym zajęcia. Angażowani są również w organizację prac, m. in. w przygotowanie narzędzi i miejsca robót.

Ćwiczenia terenowe dają możliwość zapoznania się z warunkami i specyfiką pracy w terenie oraz nabycia umiejętność działania w większym zespole ludzkim. Problematyka konserwatorska zabytku, kolejność wykonywanych zabiegów, przebieg i wyniki prac omawiane są każdorazowo w zespole.

Zakres i rodzaj zadań przydzielanych poszczególnym osobom przez prowadzącego ćwiczenia uzależnione są od specyfiki zabytku i dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności studentów. Studenci II roku wykonują głównie zabiegi obejmujące konserwację profilaktyczną, studenci III roku zaś prace restauratorskie.

W trakcie trwania ćwiczeń, ich uczestnicy wykonują dokumentację przebiegu prac i ostatecznie sporządzają dokumentację powykonawczą pod kierunkiem prowadzącego.

Literatura:

Literatura dotycząca obiekt zabytkowego, miejsca w którym się znajduje, jego twórców lub osób z nim związanych;

Dokumentacje konserwatorskie związane z poddawanym pracom zabytkiem (miejsce pochodzenia, materiał).

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Niemcewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas ćwiczeń terenowych studenci, zależnie od zaplanowanej w danym roku realizacji, mają możliwość przeprowadzenia kompleksowych prac konserwatorskich i restauratorskich lub założonego etapu w/w prac. Ćwiczenia dają okazję do zapoznania się z warunkami i specyfiką pracy w terenie oraz nabyć umiejętność działania w większym zespole ludzkim.

Pełny opis:

Ćwiczenia terenowe z konserwacji i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych obejmują pełen zakres prac przygotowawczych, badawczych, konserwatorskich i restauratorskich lub pewien ich etap.

Studenci zapoznają się z procesem przygotowania kosztorysu i sporządzają program prac konserwatorskich, który jest konsultowany i omawiany z prowadzącym zajęcia. Angażowani są również w organizację prac, m. in. w przygotowanie narzędzi i miejsca robót.

Ćwiczenia terenowe dają możliwość zapoznania się z warunkami i specyfiką pracy w terenie oraz nabycia umiejętność działania w większym zespole ludzkim. Problematyka konserwatorska zabytku, kolejność wykonywanych zabiegów, przebieg i wyniki prac omawiane są każdorazowo w zespole.

Zakres i rodzaj zadań przydzielanych poszczególnym osobom przez prowadzącego ćwiczenia uzależnione są od specyfiki zabytku i dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności studentów. Studenci II roku wykonują głównie zabiegi obejmujące konserwację profilaktyczną, studenci III roku zaś prace restauratorskie.

W trakcie trwania ćwiczeń, ich uczestnicy wykonują dokumentację przebiegu prac i ostatecznie sporządzają dokumentację powykonawczą pod kierunkiem prowadzącego.

Literatura:

Literatura dotycząca obiekt zabytkowego, miejsca w którym się znajduje, jego twórców lub osób z nim związanych;

Dokumentacje konserwatorskie związane z poddawanym pracom zabytkiem (miejsce pochodzenia, materiał).

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.