Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia stylistyczno- opisowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-Ćsty-op-1l-s1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia stylistyczno- opisowe
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 rok, sem. letni - Ochrona dóbr kultury (s1)
Strona przedmiotu: http://www.zaklad-hssn.umk.pl/index.php/praktyki
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy wiedzy z zakresu wstępu do historii sztuki (historii sztuki dawnej, podstawy ikonografii, ornamentyki, detalu architektonicznego) oraz umiejętności opisowych: druga WERYFIKACJA efektów kształcenia.

Całkowity nakład pracy studenta:

Ćwiczenia trwają minimum 7 dni.


Przygotowanie do ćwiczeń (powtórzenie podstawowego materiału z zakresu wstępu do historii sztuki) - 30 godz. 1 p. ECTS

Zajęcia terenowe z udziałem nauczycieli akademickich - 45 godzin (2p. ECTS)

Praca własna studentów, polegająca na realizacji pisemnych zadań indywidualnych i grupowych (częściowo pod opieką prowadzących, częściowo indywidualnie) - 60 godzin (2p. ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

Student

W1: Rozszerza i utrwala wiedzę z zakresu terminologii architektury i sztuk plastycznych (KW_02)

W2: W oparciu o autopsję, uzyskuje wiedzę z zakresu technik i materiałów sztuki dawnej (KW_09)

W3: Pogłębia i utrwala wiedzę o metodach, formach i funkcjach opisu i analizy dzieła sztuki - zna różne typy opisów i ich zastosowanie na potrzeby analiz naukowych i zawodowych wyzwań ochrony dóbr kultury (KW_14)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: Opisuje od strony formy i analizuje (ustnie i w formie pisemnej) dzieła architektury, rzeźby, malarstwa (KU_11)

U2: Identyfikuje podstawowe materiały i techniki architektury i sztuk plastycznych (KU_14)

U3: Utrwala umiejętności w zakresie rozpoznania stylowego dzieł sztuki (KU_08)

U4: Pogłębia umiejętności w zakresie rozpoznania ikonograficznego dzieł sztuki (KU_13)

U5: Posługuje się technikami tworzenia rysunku odręcznego, wykorzystując rysunki szkicowe do rejestrowania analizowanych form przestrzennych (topografia, przekrój) (KU_15)

U6: Potrafi samodzielnie sporządzić opis formalny zabytku architektury i sztuk plastycznych (KU_17)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K1: Potrafi współdziałać i pracować w grupie,

przyjmując w niej różne role (KK_2)

K2: Jest świadomy roli, jaką w ochronie dziedzictwa pełni rzetelnie sporządzona dokumentacja opisowa oraz odpowiedzialności, jaka spoczywa na jej autorze (KK_04)


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy

Skrócony opis:

Ćwiczenia, realizowane w terenie, obejmują:

1. wykłady wprowadzające (historia miejsca, wprowadzenie do najważniejszych grup typologicznych, dzieł sztuki, twórczości mistrzów itd.)

2. grupowe ćwiczenia z zakresu opisu architektury i zabytków ruchomych, z rozpoznania stylu / ornamentu / ikonografii / materiału etc.

3. realizację zadań pisemnych przez studentów w zakresie opisu sztuki dawnej: architektury, małej architektury, rzeźby i malarstwa (zadania i indywidualne i grupowe)

4. indywidualne ćwiczenia z rysunku odręcznego

5. wprowadzenie do ewidencji zabytków ruchomych

Pełny opis:

Zakres zadań pisemnych:

1. Ćwiczenie grupowe: inwentaryzacyjny opis architektury

2. Ćwiczenie indywidualne: rysunki architektoniczne (przekroje), rysunek sytuacyjny

3. Ćwiczenie indywidualne: opis nastawy ołtarzowej

4. Ćwiczenie indywidualne: opis rzeźby gotyckiej

5. Ćwiczenie indywidualne: opis gotyckiego obrazu tablicowego; opis obrazu nowożytnego

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na ocenę. Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział we wszystkich ćwiczeniach i realizacja wszystkich zadań pisemnych.

Na ocenę końcową składają się wszystkie oceny cząstkowe, uzyskiwane w trakcie ćwiczeń terenowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Jakubek-Raczkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Jakubek-Raczkowska
Prowadzący grup: Monika Jakubek-Raczkowska, Tomasz Kowalski, Juliusz Raczkowski, Michał Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Birecki
Prowadzący grup: Piotr Birecki, Franciszek Skibiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Birecki
Prowadzący grup: Piotr Birecki, Franciszek Skibiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.