Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żywice sztuczne w konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-ŻS-M-2Z-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką
Nazwa przedmiotu: Żywice sztuczne w konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiadomości z dziedziny chemii z zakresu programu nauczania w szkole średniej oraz na pierwszym roku studiów na kierunku konserwacji i restauracji dzieł sztuki (Chemia w konserwacji zabytków).

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane 60 godzin, w tym:


Godziny kontaktowe: 30


Godziny niekontaktowe: 30

Czas poświęcony na indywidualną pracę studenta – zebranie niezbędnych materiałów do zajęć oraz zapoznanie się z wymaganą literaturą: 20


Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania – przygotowanie i przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonego doświadczenia (zaliczenie na ocenę): 10

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02 Zna budowę i wynikające z niej właściwości wybranych związków wielkocząsteczkowych niezbędną do poprawnego ich zastosowania w konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej.


K_W05 Posiada elementarną wiedzę odnośnie tradycyjnych jak również współczesnych materiałów konserwatorskich niezbędnych do łączenia, impregnacji, zabezpieczania, itd. w konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej.


K_W13 Ma elementarną wiedzę na temat bezpiecznego postępowania z odczynnikami chemicznymi, które służą do sporządzania nieskomplikowanych werniksów, klejów, impregnatów, farb, itp.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U05 Posiada umiejętność wykonywania elementarnych zabiegów klejenia, impregnacji, zabezpieczania w konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej przy użyciu prostych preparatów.


K_U06 Potrafi określić elementarne zasady profilaktyki i minimalizacji niszczącego oddziaływania czynników środowiskowych na preparaty konserwatorskie bazujące na związkach wielkocząsteczkowych.


K_U08 Potrafi zaplanować, zinterpretować i powiązać wyniki badań chemicznych, fizycznych z pracami konserwatorskimi i technologicznymi.


K_U17 Posiada umiejętność samodzielnej pracy laboratoryjnej oraz do współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych.


K_U18 Posiada umiejętność przygotowania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych związanych z przeprowadzonymi doświadczeniami.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03 Ma świadomość i rozumie aspekty oraz skutki działań konserwatorskich związane z użytymi preparatami na obiekty zabytkowe, środowisko naturalne, ma świadomość związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.


K_K05 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego i zawodowego.

Metody dydaktyczne:

Indywidualna i grupowa praca studentów pod kierunkiem prowadzącego wzbogacona o metodę podająca, wyjaśnienie lub/i objaśnienie niezrozumiałych treści niezbędnych do dalszego prawidłowego przebiegu doświadczenia.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Zajęcia „Żywice sztuczne w konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej” mają na celu zdobycie wiedzy oraz praktyczne jej wykorzystanie z zakresu chemii związków wielkocząsteczkowych.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują zapoznanie się studentów z budową, podstawowymi właściwości oraz zastosowaniem żywic sztucznych w konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej. W ramach pracowni studenci oznaczą właściwości mechaniczne i fizyczne różnorodnych kompozycji polimerowych takich jak: lepkość kompozycji, czas wiązania, odporność na działanie wody, zarysowanie, połysk, twardość, elastyczność powłok, itp. Zdobyte wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne studenci wykorzystają podczas prac konserwatorskich na różnych obiektach zabytkowych, gdzie preparaty spoinotwórcze i powłokotwórcze występują jako pierwotna lub wtórna materia zabytkowa.

Literatura:

Literatura

J. Ciabach, Właściwości żywic sztucznych stosowanych w konserwacji zabytków, Wyd. UMK, Toruń, 2001

J. Ciabach, Żywice i tworzywa sztuczne stosowane w konserwacji zabytków, Wyd. UMK, Toruń 1998.

P. W. Ślesiński, Konserwacja zabytków sztuki, tom 1-3, Warszawa 1985-1990.

Z. Floriańczyk, S. Pęczek, Chemia polimerów, tom 1-,3 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998.

I. Gruin, Materiały polimerowe Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 2003.

D. Żuchowska, Polimery konstrukcyjne: wprowadzenie do technologii i stosowania, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000

H. Saechtling, Tworzywa sztuczne: poradnik,, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007.

W. Ślesiński, Techniki malarskie. Spoiwa organiczne, wyd. Arkady, Warszawa 1984

W. Ślesiński, Techniki malarskie. Spoiwa mineralne, wyd. Arkady, Warszawa 1983.

W. Szlezyngier Tworzywa Sztuczne, tom 1-2 Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1996.

D. Sęk, A. Włochowicz Chemia polimerów i polimery biodegradowalne, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Filia w Bielsku-Białej 1996.

Metody i kryteria oceniania:

Pracownia - zaliczenie na ocenę.

Ocena sprawozdań z przeprowadzonych badań laboratoryjnych, przygotowanych przez studenta. Sprawozdania oceniane są w skali od 0 do 3 punktów. Jest to sumaryczna liczba punktów za właściwe, poprawne i trafne: podstawy teoretyczne, obliczenia oraz wnioski z przeprowadzonego doświadczenia.

Kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z pracowni składa się sumaryczna liczba punktów uzyskanych ze sprawozdań:

wynik 91% i powyżej – ocena 5,0

wynik 81-90% – ocena 4,5

wynik 71%-80% – ocena 4,0

wynik 61-70%– ocena 3,5

wynik 51-60%– ocena 3,0

wynik 50% i poniżej– ocena 2,0.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Podgórski
Prowadzący grup: Andrzej Podgórski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Pełny opis:

Identyczny jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Literatura:

Identyczna jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Podgórski
Prowadzący grup: Andrzej Podgórski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Pełny opis:

Identyczny jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Literatura:

Identyczna jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Podgórski
Prowadzący grup: Andrzej Podgórski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Pełny opis:

Identyczny jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Literatura:

Identyczna jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Podgórski
Prowadzący grup: Agata Ogińska, Andrzej Podgórski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Pełny opis:

Identyczny jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Literatura:

Identyczna jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Uwagi:

Ze względu na sytuację epidemiczną oraz obowiązujące przepisy prawne, zajęcia częściowo zrealizowano zdalnie. Kontynuacja zajęć w trybie stacjonarnym, związana z użyciem do badań specjalistycznych urządzeń, możliwa będzie w semestrze letnim 2020/2021.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.