Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żywice sztuczne w konserwacji zabytków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-ŻS-RK-2Z-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką
Nazwa przedmiotu: Żywice sztuczne w konserwacji zabytków
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej (sj)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiadomości z dziedziny chemii z zakresu programu nauczania w szkole średniej oraz na pierwszym roku studiów na kierunku konserwacji i restauracji dzieł sztuki (Chemia w konserwacji zabytków).

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane 60 godzin, w tym:


Godziny kontaktowe: 45


Godziny niekontaktowe: 15

Czas poświęcony na indywidualną pracę studenta – zebranie niezbędnych materiałów do zajęć oraz zapoznanie się z wymaganą literaturą: 10


Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania – przygotowanie i przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonego doświadczenia (zaliczenie na ocenę): 5

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02 Zna budowę i wynikające z niej właściwości wybranych związków wielkocząsteczkowych niezbędną do poprawnego ich zastosowania w konserwacji zabytków kamiennych.


K_W05 Posiada elementarną wiedzę odnośnie tradycyjnych jak również współczesnych materiałów konserwatorskich niezbędnych do łączenia, impregnacji, zabezpieczania, itd. zabytków kamiennych.


K_W13 Ma elementarną wiedzę na temat bezpiecznego postępowania z odczynnikami chemicznymi, które służą do sporządzania nieskomplikowanych werniksów, klejów, impregnatów, farb, itp.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U05 Posiada umiejętność wykonywania elementarnych zabiegów klejenia, impregnacji, zabezpieczania zabytków kamiennych przy użyciu prostych preparatów konserwatorskich.


K_U06 Potrafi określić elementarne zasady profilaktyki i minimalizacji niszczącego oddziaływania czynników środowiskowych na preparaty konserwatorskie bazujące na związkach wielkocząsteczkowych.


K_U08 Potrafi zaplanować, zinterpretować i powiązać wyniki badań chemicznych, fizycznych z pracami konserwatorskimi i technologicznymi.


K_U17 Posiada umiejętność samodzielnej pracy laboratoryjnej oraz do współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych.


K_U18 Posiada umiejętność przygotowania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych związanych z przeprowadzonymi doświadczeniami.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03 Ma świadomość i rozumie aspekty oraz skutki działań konserwatorskich związane z użytymi preparatami na obiekty zabytkowe, środowisko naturalne, ma świadomość związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.


K_K05 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego i zawodowego.

Metody dydaktyczne:

Indywidualna i grupowa praca studentów pod kierunkiem prowadzącego wzbogacona o metodę podająca, wyjaśnienie lub/i objaśnienie niezrozumiałych treści niezbędnych do dalszego prawidłowego przebiegu doświadczenia.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Zajęcia „Żywice sztuczne w konserwacji zabytków” mają na celu zdobycie wiedzy oraz praktyczne jej wykorzystanie z zakresu chemii związków wielkocząsteczkowych.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują zapoznanie się studentów z budową, podstawowymi właściwości oraz zastosowaniem żywic w konserwacji zabytków kamiennych. W ramach pracowni studenci oznaczą właściwości mechaniczne i fizyczne różnorodnych kompozycji polimerowych takich jak: lepkość kompozycji, czas wiązania, odporność na działanie wody, zarysowanie, połysk, twardość, elastyczność powłok, itp. Zdobyte wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne studenci wykorzystają podczas prac konserwatorskich na różnych obiektach zabytkowych, gdzie preparaty spoinotwórcze i powłokotwórcze występują jako pierwotna lub wtórna materia zabytkowa.

Literatura:

Literatura

J. Ciabach, Właściwości żywic sztucznych stosowanych w konserwacji zabytków, Wyd. UMK, Toruń, 2001

J. Ciabach, Żywice i tworzywa sztuczne stosowane w konserwacji zabytków, Wyd. UMK, Toruń 1998.

P. W. Ślesiński, Konserwacja zabytków sztuki, tom 1-3, Warszawa 1985-1990.

J. W. Łukaszewicz, Badania i zastosowanie związków krzemoorganicznych w konserwacji zabytków kamiennych, Wyd. UMK, Toruń 2002.

P. Niemcewicz, Konserwacja wapienia dębnickiego, Wyd. UMK, Toruń, 2005

J. W. Łukaszewicz red., Konserwacja kamiennych obiektów zabytkowych, Wyd. UMK, Toruń, 1999

I. Gruin, Materiały polimerowe Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 2003.

D. Żuchowska, Polimery konstrukcyjne: wprowadzenie do technologii i stosowania, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000

W. Ślesiński, Techniki malarskie. Spoiwa organiczne, wyd. Arkady, Warszawa 1984

W. Ślesiński, Techniki malarskie. Spoiwa mineralne, wyd. Arkady, Warszawa 1983.

W. Szlezyngier Tworzywa Sztuczne, tom 1-2 Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1996.

Metody i kryteria oceniania:

Pracownia - zaliczenie na ocenę.

Ocena sprawozdań z przeprowadzonych badań laboratoryjnych, przygotowanych przez studenta. Sprawozdania oceniane są w skali od 0 do 3 punktów. Jest to sumaryczna liczba punktów za właściwe, poprawne i trafne: podstawy teoretyczne, obliczenia oraz wnioski z przeprowadzonego doświadczenia.

Kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z pracowni składa się sumaryczna liczba punktów uzyskanych ze sprawozdań:

wynik 91% i powyżej – ocena 5,0

wynik 81-90% – ocena 4,5

wynik 71%-80% – ocena 4,0

wynik 61-70%– ocena 3,5

wynik 51-60%– ocena 3,0

wynik 50% i poniżej– ocena 2,0.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Podgórski
Prowadzący grup: Andrzej Podgórski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Pełny opis:

Identyczny jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Literatura:

Identyczna jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Podgórski
Prowadzący grup: Andrzej Podgórski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Pełny opis:

Identyczny jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Literatura:

Identyczna jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Podgórski
Prowadzący grup: Andrzej Podgórski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Pełny opis:

Identyczny jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Literatura:

Identyczna jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Podgórski
Prowadzący grup: Agata Ogińska, Andrzej Podgórski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Pełny opis:

Identyczny jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Literatura:

Identyczna jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Uwagi:

Ze względu na sytuację epidemiczną oraz obowiązujące przepisy prawne, zajęcia częściowo zrealizowano zdalnie. Kontynuacja zajęć w trybie stacjonarnym, związana z użyciem do badań specjalistycznych urządzeń, możliwa będzie w semestrze letnim 2020/2021.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.