Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żywice sztuczne w konserwacji zabytków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-ŻSK-2Z-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką
Nazwa przedmiotu: Żywice sztuczne w konserwacji zabytków
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj)
Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja papieru i skóry (sj)
Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej (sj)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiadomości z dziedziny chemii z zakresu programu nauczania w szkole średniej oraz na pierwszym roku studiów na kierunku konserwacji i restauracji dzieł sztuki (Chemia w konserwacji zabytków).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane 30 godzin, w tym:


Godziny kontaktowe: 15


Godziny niekontaktowe: 15

Czas poświęcony na indywidualną pracę studenta – zebranie niezbędnych materiałów do zajęć oraz zapoznanie się z wymaganą literaturą: 5


Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania – stałe, bieżące przyswajanie i powtarzanie materiału z zajęć: 10
Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02 Zna budowę i wynikające z niej właściwości wybranych związków wielkocząsteczkowych niezbędną do poprawnego ich zastosowania w konserwacji zabytków.


K_W04 Zna skutki oddziaływania czynników środowiskowych na preparaty konserwatorskie oparte na związkach wielkocząsteczkowych.


K_W05 Posiada elementarną wiedzę odnośnie tradycyjnych jak również współczesnych materiałów konserwatorskich niezbędnych do łączenia, impregnacji, zabezpieczania, itd. różnych rodzajów powierzchni.


K_W13 Ma elementarną wiedzę na temat bezpiecznego postępowania z odczynnikami chemicznymi, które służą do sporządzania nieskomplikowanych werniksów, klejów, impregnatów, farb, itp.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U05 Posiada umiejętność wykonywania elementarnych zabiegów klejenia, impregnacji, zabezpieczania różnych rodzajów powierzchni przy użyciu prostych preparatów konserwatorskich.


K_U06 Potrafi określić elementarne zasady profilaktyki i minimalizacji niszczącego oddziaływania czynników środowiskowych na preparaty konserwatorskie bazujące na związkach wielkocząsteczkowych.


K_U08 Potrafi zaplanować, zinterpretować i powiązać wyniki badań chemicznych, fizycznych z pracami konserwatorskimi i technologicznymi.


K_U18 Posiada umiejętność przygotowania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych związanych z materiałami konserwatorskimi, które bazują na spoiwach wielkocząsteczkowych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03 Ma świadomość i rozumie aspekty oraz skutki działań konserwatorskich związane z użytymi preparatami na obiekty zabytkowe, środowisko naturalne, ma świadomość związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.


K_K05 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego i zawodowego.


Metody dydaktyczne:

Wykład problemowo – aktywizujący w postaci prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną i dyskusją ze studentami koordynowanej przez prowadzącego.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Zajęcia „Żywice sztuczne w konserwacji zabytków” mają na celu zdobycie wiedzy z zakresu chemii polimerów w celu praktycznego jej wykorzystania podczas prac konserwatorskich.

Pełny opis:

Kurs poświęcony żywicom sztucznym w konserwacji zabytków obejmuje zapoznanie studentów z budową, podstawowymi właściwości żywic i ich zastosowaniem w konserwacji zabytków. Omawiane będą zarówno żywice sztuczne jak i te pochodzenia naturalnego. Wykłady zostaną podzielone na dwie części. W ogólnej omawiane będą zagadnienia z podstaw chemii polimerów, a w części szczegółowej właściwości i zastosowanie wybranych żywic oraz otrzymywanie przy ich użyciu gotowych do użycia wyrobów (werniksy, farby, kleje, impregnaty, itp.). Zdobyte wiadomości teoretyczne wykorzystają podczas prac konserwatorskich na różnych obiektach zabytkowych, gdzie preparaty spoinotwórcze i powłokotwórcze występują jako pierwotna lub wtórna materia zabytkowa.

Literatura:

J. Ciabach, Właściwości żywic sztucznych stosowanych w konserwacji zabytków, Wyd. UMK, Toruń, 2001

J. Ciabach, Żywice i tworzywa sztuczne stosowane w konserwacji zabytków, Wyd. UMK, Toruń 1998.

P. W. Ślesiński, Konserwacja zabytków sztuki, tom 1-3, Warszawa 1985-1990.

W. Ślesiński, Techniki malarskie. Spoiwa organiczne, wyd. Arkady, Warszawa 1984

W. Ślesiński, Techniki malarskie. Spoiwa mineralne, wyd. Arkady, Warszawa 1983.

I. Gruin, Materiały polimerowe Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 2003.

D. Żuchowska, Polimery konstrukcyjne: wprowadzenie do technologii i stosowania, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000

J. W. Łukaszewicz, Badania i zastosowanie związków krzemoorganicznych w konserwacji zabytków kamiennych, Wyd. UMK, Toruń 2002.

D. Sęk, A. Włochowicz Chemia polimerów i polimery biodegradowalne, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Filia w Bielsku-Białej 1996.

Z. Floriańczyk, S. Pęczek, Chemia polimerów, tom 1-,3 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998.

H. Saechtling, Tworzywa sztuczne: poradnik,, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007.

W. Szlezyngier Tworzywa Sztuczne, tom 1-2 Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1996.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Ocena końcowa uzależniona jest od sumarycznej liczby punktów uzyskanych z pisemnego testu sprawdzającego wiedzę przekazaną w czasie wykładów.

Ocena:

wynik 91% i powyżej – ocena 5,0

wynik 81-90% – ocena 4,5

wynik 71%-80% – ocena 4,0

wynik 61-70%– ocena 3,5

wynik 51-60%– ocena 3,0

wynik 50% i poniżej– ocena 2,0.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Podgórski
Prowadzący grup: Andrzej Podgórski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Identyczny jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Pełny opis:

Identyczny jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Literatura:

Identyczna jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Podgórski
Prowadzący grup: Andrzej Podgórski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Pełny opis:

Identyczny jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Literatura:

Identyczna jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Podgórski
Prowadzący grup: Andrzej Podgórski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Pełny opis:

Identyczny jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Literatura:

Identyczna jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Podgórski
Prowadzący grup: Andrzej Podgórski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Pełny opis:

Identyczny jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Literatura:

Identyczna jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Uwagi:

Ze względu na sytuację epidemiczną oraz obowiązujące przepisy prawne zajęcia realizowane są w trybie zdalnym (synchroniczne). Wykorzystane narzędzia do zdalnego nauczania-MS Teams. Pisemny test sprawdzający wiedzę przekazaną w czasie wykładów odbędzie się w formie zdalnej MS Teams (Testportal).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.