Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia inwentaryzacyjne (obóz)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-22-CINW-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia inwentaryzacyjne (obóz)
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe 2 rok sem. letni Historia sztuki (s1)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem prowadzących (w godz.):

- udział w 2-tygodniowych zajęciach terenowych – 90 godz. (3 ECTS)


Czas poświęcony na samodzielną pracę studenta/-tki (w godz.):

- zapoznanie się z literaturą – 15 godz. (0,5 ECTS)

- przygotowanie dwóch referatów i konsultacja z wykładowcą – 15 godz. (0,5 ECTS)


Łącznie: 120 godz. (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - Student/-ka ma uporządkowaną wiedzę z zakresu dziejów sztuki powszechnej i polskiej (zarówno w ujęciu chronologicznym, jak i tematycznym), ze szczególnym uwzględnieniem sztuki Wrocławia i Dolnego Śląska (K_W01)


W2 - Student/-ka rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy wydarzeniami oraz zjawiskami historyczno-artystycznymi w dziejach Wrocławia (K_W02)


W3 - Student/-ka zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji i rozumie ich przydatną w badaniach nad sztuką Wrocławia i Dolnego Śląska (K_W03)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - Student/-ka samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu tradycyjnych oraz nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego (K_U01)


U2 - Student/-ka potrafi, korzystając z przewodnictwa opiekuna naukowego, zastosować w praktyce podstawowe elementy warsztatu badań historyka sztuki dla sporządzenia opisów dzieł sztuki Wrocławia (K_U02)


U3 - Student/-ka potrafi sporządzić szczegółowy, analityczny opis dzieła sztuki oraz narysować odręcznie plan budowli. Umie dokonać podstawowej klasyfikacji zabytków pod względem typu, stylu, ikonografii, gatunku artystycznego w oparciu o bezpośredni kontakt z obiektem zabytkowym. Na podstawie cech materiałowo-technicznych i stylistycznych potrafi określić dzieje zabytku (fazy jego powstawania) w przypadku, gdy jest on tworem niejednorodnym, zmienianym, uzupełnianym (K_U05)


U4 - Student/-ka formułuje tezy i argumentuje z wykorzystaniem różnych poglądów z literatury fachowej dotyczącej dziejów sztuki Wrocławia i Dolnego Śląska (K_U08)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - Student/-ka uznaje i szanuje różnice rzetelnie ukazanych punktów widzenia, warunkowane światem wartości i postawami ludzi w różnych okresach i kontekstach historyczno-kulturowych, wykazując jednocześnie niezależność i samodzielność własnej myśli (K_K02)


K2 - Student/-ka docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne, kulturowe i artystyczne Wrocławia i Dolnego Śląska (K_K03)


K3 - Student/-ka dostrzega rolę i znaczenie historii sztuki i dziedzin jej pokrewnych oraz przedmiotów będących obiektem ich badań w kształtowaniu świadomości kulturowej i artystycznej, pogłębianiu więzi społecznych i kulturowych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym (K_K04)


K4 - Student/-ka ma wiedzę i umiejętności pozwalające mu reagować, interweniować w przypadku, gdy dostrzega niewłaściwe obchodzenie się z dziełami sztuki (niewłaściwe przechowywanie, zabezpieczanie, odnawianie itp.) (K_K08)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- pomiaru w terenie
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń inwentaryzacyjnych jest pogłębienie umiejętności warsztatowych w zakresie opisu, analizy i klasyfikacji dzieł sztuki pod względem tematycznym, typologicznym, chronologicznym, geograficznym, technologicznym oraz atrybucji z wykorzystaniem fachowego słownictwa i terminologii. Dzięki zajęciom prowadzonym w terenie i bezpośredniemu kontaktowi z substancją zabytkową student/-ka potrafi w praktyce zastosować różnorodne narzędzia analityczne z zakresu badań nad sztuką; zna także kryteria pozwalające określić czas powstania dzieł i ewentualnych zmian, jakie w nich nastąpiły.

Pełny opis:

W ramach ćwiczeń inwentaryzacyjnych przeprowadzane są ćwiczenia opisowe wybranych zabytków zlokalizowanych we Wrocławiu. Do opisu wybierane są dobrej klasy zabytki. Poza sporządzaniem opisów studentów obowiązuje zwiedzanie miasta wraz z wygłoszeniem referatów na temat wybranego zagadnienia (lista zagadnień podawana jest przed wyjazdem na ćwiczenia).

Studenci są zobligowani do sporządzenia szeregu (ok. 10) opisów różnego typu: inwentaryzatorskich opisów architektury wraz z odręcznym rysunkiem planów budowli, stylistyczno-formalnych opisów rzeźby i malarstwa, opisów zabytków rzemiosła artystycznego i ornamentu. Towarzyszą temu ćwiczenia w zakresie datowania i analizy stylu dzieł sztuki oraz zwiedzanie miejscowych zabytków, w czym studenci aktywnie uczestniczą (poprzez przygotowanie i wygłoszenie referatów na wyznaczone tematy bezpośrednio pod zabytkami), uczestniczą też w okazjonalnych prelekcjach i wykładach przygotowanych przez pracowników lokalnych instytucji zawiązanych z zabytkami (np.pracownicy muzeów).

PLANOWANY TERMIN OBOZU: 28 czerwca - 9 lipca 2021 r. (przyjazd do Wrocławia: 27 czerwca; wyjazd - 9 lipca).

Literatura:

Obowiązuje znajomość literatury z przedmiotu: Wstęp do historii sztuki.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- zaliczenie wszystkich opisów dzieł sztuki – W1-W3, U1-U3, K1

- wygłoszenie referatów w ramach zwiedzania miasta – W2, W3, U1, U4, K1, K2

- aktywny udział w zajęciach terenowych – W1-W3, U1-U4, K1-K4

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe, 90 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Ziółkowska-Ganc
Prowadzący grup: Olga Droździecka, Alicja Scheffs, Emilia Ziółkowska-Ganc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia terenowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe, 90 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Doleżyńska-Sewerniak, Emilia Ziółkowska-Ganc
Prowadzący grup: Ewa Doleżyńska-Sewerniak, Szymon Owsiański, Ewa Sobczyk, Emilia Ziółkowska-Ganc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia terenowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe, 90 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Doleżyńska-Sewerniak
Prowadzący grup: Szymon Owsiański, Ewa Sobczyk, Emilia Ziółkowska-Ganc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia terenowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe, 90 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Doleżyńska-Sewerniak
Prowadzący grup: Ewa Doleżyńska-Sewerniak, Magdalena Maciudzińska-Kamczycka, Szymon Stenka, Emilia Ziółkowska-Ganc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia terenowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe, 90 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Doleżyńska-Sewerniak
Prowadzący grup: Ewa Doleżyńska-Sewerniak, Emilia Ziółkowska-Ganc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia terenowe - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.