Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia w terenie (objazd 3 dni w Krakowie)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-22-CT-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia w terenie (objazd 3 dni w Krakowie)
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe 2 rok sem. letni Historia sztuki (s1)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem prowadzących objazd (w godz.):

- udział w 3-dniowych zajęciach terenowych – 30 godz. (1 ECTS)


Czas poświęcony na samodzielną pracę studenta/-tki (w godz.):

- zapoznanie się z literaturą – 15 godz. (0,5 ECTS)

- przygotowanie trzech referatów i konsultacja z wykładowcą – 15 godz. (0,5 ECTS)


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - Student/-ka ma uporządkowaną wiedzę z zakresu dziejów sztuki powszechnej i polskiej (zarówno w ujęciu chronologicznym, jak i tematycznym), ze szczególnym uwzględnieniem sztuki Krakowa i Małopolski (K_W01)


W2 - Student/-ka rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy wydarzeniami oraz zjawiskami historyczno-artystycznymi w dziejach Krakowa i Małopolski; rozumie znaczenie i rangę dziedzictwa tego miasta i regionu dla kultury i sztuki polskiej (K_W02)


W3 - Student/-ka zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji i rozumie ich przydatną w badaniach nad sztuką Krakowa i Małopolski. Posiada też wiedzę pozwalającą na ich analizę i interpretację (K_W03)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - Student/-ka samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę na temat sztuki i kultury Krakowa w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu tradycyjnych oraz nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego (K_U01)


U2 - Student/-ka posiada podstawową umiejętność opisu, analizy i klasyfikacji dzieł sztuki zlokalizowanych w Krakowie oraz atrybucji z wykorzystaniem fachowego słownictwa i terminologii. Potrafi w praktyce zastosować różnorodne narzędzia analityczne wypracowane na gruncie badań nad sztuką (K_U05)


U3 - Student/-ka formułuje tezy i argumentuje z wykorzystaniem różnych poglądów zawartych w literaturze fachowej dotyczącej sztuki Krakowa (K_U08)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - Student/-ka uznaje i szanuje różnice rzetelnie ukazanych punktów widzenia, warunkowane światem wartości i postawami ludzi w różnych okresach i kontekstach historyczno-kulturowych, wykazując jednocześnie niezależność i samodzielność własnej myśli (K_K02)


K2 - Student/-ka docenia i szanuje dziedzictwo historyczne, kulturowe i artystyczne Karkowa i Małopolski (K_K03)


K3 - Student/-ka dostrzega rolę i znaczenie historii sztuki i dziedzin jej pokrewnych oraz przedmiotów będących obiektem ich badań w kształtowaniu świadomości kulturowej i artystycznej, pogłębianiu więzi społecznych i kulturowych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym (K_K04)


K4 - Student/-ka rozumie potrzebę ochrony dziedzictwa kulturowego Krakowa, zwłaszcza dzieł sztuki, będąc w tym zakresie gotowym do współpracy z powołanymi w tym celu instytucjami, np. muzeami i urzędami konserwatorskimi (K_K08)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Zajęcia terenowe w Krakowie polegają na zapoznaniu się in situ z najcenniejszymi obiektami, reprezentatywnymi dla różnych epok sztuki w Polsce. Wprowadzeniem do dyskusji przy konkretnych dziełach są referaty przygotowane przez studentki/-ów na podstawie literatury przedmiotu. Ćwiczenia, będące istotnym uzupełnieniem szeregu zajęć stacjonarnych, mają umożliwić studentkom/-om bezpośredni kontakt z licznymi, rozmaitymi i jedynymi w swoim rodzaju obiektami, zwłaszcza tymi trudno dostępnymi lub wyłączonymi z powszechnego eksponowania. Szczególną uwagę zwraca się na pogłębioną analizę problematyki historyczno-artystycznej dzieł, częstokroć dokonywaną przy wsparciu merytorycznym doświadczonych pracowników czołowych instytucji muzealnych i wystawienniczych w Polsce, m.in. z: Muzeum Narodowego w Krakowie, Zamku Królewskiego na Wawelu czy Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Formuła zajęć sprzyja ugruntowaniu wiedzy studentów/-ek, jednocześnie rozwijając ich warsztat zawodowy.

Pełny opis:

Obowiązkowe zajęcia terenowe na II roku polegają na zapoznaniu się in situ z najcenniejszymi obiektami, reprezentatywnymi dla różnych epok sztuki w Polsce. Wprowadzeniem do dyskusji przy konkretnych dziełach są referaty przygotowane przez studentki/-ów na podstawie obszernej literatury przedmiotu, której wykaz podany jest z odpowiednim wyprzedzeniem. Podstawową rolą prowadzących zajęcia jest merytoryczny komentarz uzupełniający wypowiedź referentki/-a, systematyzujący omawiane zagadnienia i wpisujący je w szerszy kontekst.

Planowany termin objazdu: 24-26 maja 2021 r. (przyjazd do Krakowa: 23 maja).

Harmonogram trzydniowych zajęć obejmuje m.in.:

Rynek Główny i Sukiennice; kościół św. Andrzeja; kościół św. Piotra i Pawła; kościół i klasztor franciszkanów; kościół pijarów; plac Szczepański; Bunkier Sztuki; kościół św. Anny; Collegium Maius; kościół bernardynów; kościół misjonarzy na Stradomiu; Wawel; kościół i klasztor dominikanów; kościół NMP; kamienice proj. Teodora Talowskiego; Gmach Główny Muzeum Narodowego; Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha; Kazimierz: kościół Bożego Ciała oraz Oppidum Judaeorum; Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK.

Wytyczne do przygotowania referatów:

1. Referat powinien być wydrukowany (może oczywiście być ręcznie napisany). Za referat nie uznaje się tekstu odczytanego z kserówek, książek, telefonu/tabletu itp.

2. Czas trwania referatu: od 10 do 30 minut w zależności od specyfiki obiektu, złożoności problematyki oraz harmonogramu.

3. Referat ma być przygotowany na podstawie możliwie bogatej i różnorodnej literatury z zakresu historii sztuki, dotyczącej zagadnienia (wykaz lektur poniżej). Proszę do przygotowania referatów nie wykorzystywać przewodników, katalogów zabytków, a także stron internetowych dla turystów i Wikipedii. W przypadku, gdy któraś z publikacji jest niedostępna w BU UMK, należy poszukać jej w innych bibliotekach (np: w Książnicy Kopernikańskiej lub Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu) lub sprowadzić książkę przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną UMK. Proszę pamiętać, że niektóre publikacje są dostępne on-line, jak np: "Rocznik Krakowski".

4. Wypowiedź ma być skonstruowana w taki sposób, by klarownie podać wszystkie najważniejsze informacje dotyczące obiektu, a także – co najistotniejsze – krytycznie przedstawić problematykę związaną z obiektem, uwzględniając hipotezy badawcze. W referatach nie należy zawierać opisu obiektu (zgodnie z zasadą "jaki koń jest, każdy widzi").

5. Jeśli referat dotyczy architektury lub urbanistyki, proszę wziąć ze sobą skserowane/wydrukowane plany obiektu i rozdać je słuchaczom na miejscu (wystarczy 1 egzemplarz). Trudno mówić o fazach budowy czy rozwoju urbanistycznym miasta bez pokazywania ich na planie. Plany powinny oczywiście obejmować wszystkie fazy istotnych zmian, etapów budowy itp. Plany można skopiować np: z Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce.

6. Jeśli tematem Państwa referatu jest nagrobek/ołtarz/konfesja itp. znajdujący się w kościele lub innym wnętrzu, proszę wcześniej zapoznać się z planem tego wnętrz i orientować się, w którym jego miejscu obiekt się mieści, zwłaszcza nagrobki i kaplice w katedrze wawelskiej.

7. Przed wygłaszaniem referatu proszę nauczyć się poprawnej wymowy wymienianych w nim obcojęzycznych nazwisk.

8. Ze względu na fakt, że są to zajęcia terenowe i czasem - niezależnie od nas - zmienia się nagle ich harmonogram, proszę mieć zawsze wszystkie swoje referaty przy sobie.

9. Gdy referat nie zostanie zaliczony na miejscu, należy oddać pracę w formie pisemnej z aparatem naukowym (przypisy plus bibliografia) w terminie do 2 tygodni od powrotu z objazdu.

Literatura:

Literatura:

1. Lokacja i rozwój urbanistyczny Krakowa:

Bogdanowski J., Warownie i zieleń twierdzy Kraków, Kraków 1979; Jamroz J. S., Układ przestrzenny Krakowa przed i po lokacji 1257 r., "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", XII, 1967, nr 1; Komorowski W., Rozwój urbanistyczno-architektoniczny Krakowa intra muros w średniowieczu (od połowy XIV wieku), [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. J. Wyrozumski, Kraków 2007; Komorowski W., Follprecht K., Rozwój urbanistyczno-architektoniczny Krakowa intra muros w czasach nowożytnych [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. J. Wyrozumski, Kraków 2007; Munch H., Kraków do roku 1257 włącznie, "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", III, 1958, nr 3; Tobiasz M., Fortyfikacje dawnego Krakowa, Kraków 1973.

2. Zabudowa Rynku – obecna i nieistniejąca:

Chrzanowski T., Rynek Krakowski, Warszawa 1972; Firlet E. M., Rynek krakowski odkryty na nowo, Kraków 2014; Jamroz J. S., Układ przestrzenny Krakowa przed i po lokacji 1257 r., "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", XII, 1967, nr 1; Komorowski W., Kamienice i pałace Rynku Krakowskiego w średniowieczu, "Rocznik Krakowski", LXVIII, 2002; Komorowski W., Sudacka A., Rynek Główny w Krakowie, Wrocław 2008; Walczak M., Rzeźba architektoniczna w Małopolsce za czasów Kazimierza Wielkiego, Kraków 2006.

3. Sukiennice – architektura:

Firlet E. M., Rynek krakowski odkryty na nowo, Kraków 2014; Komorowski W., Sudacka A., Rynek Główny w Krakowie, Wrocław 2007; Sudacka A., Sukiennice krakowskie w XIX wieku – bazar czy świątynia sztuki, "Rocznik Krakowski", LXI, 1995; Świszczowski S., Sukiennice na krakowskim rynku w epoce gotyku i renesansu, "Biuletyn Historii Sztuki", X, 1948, z. 3.

4. Kościół św. Andrzeja – architektura:

Grygorowicz A., Kościół Św. Andrzeja w Krakowie we wczesnym średniowieczu, "Rocznik Krakowski", 39, 1968; Rodzińska-Chorąży T., Włodarek A., Uwagi na temat nowych odkryć w kościele pw. św. Andrzeja w Krakowie [w:] Architektura romańska w Polsce. Nowe odkrycia i interpretacje, red. T. Janiak, Gniezno 2009; Świechowski Z. (przy udziale E. Świechowskiej), Sztuka polska. Romanizm, Warszawa 2004; Tomaszewski A., Romańskie kościoły z emporami zachodnimi na terenie Polski, Czech i Węgier, Wrocław 1974.

5. Kościół św. Andrzeja – wystrój, wyposażenie i program ideowy:

Karpowicz M., Baltazar Fontana, Warszawa 1994; Lepiarczyk J., Architekt Franciszek Placidi, "Rocznik Krakowski", XXXVII, 1965; Pagaczewski J., Geneza i charakterystyka sztuki B. Fontany, "Rocznik Krakowski", XXX, 1938; Samek J., Ambony naves et naviculae w Polsce [w:] Rokoko. Studia nad sztuką I połowy XVIII w. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki zorganizowanej wspólnie z Muzeum Śląskim we Wrocławiu. Wrocław, październik 1968, red. J. Białostocki, Warszawa 1970; Kurzej M., Program treściowy wystroju kościoła Klarysek w Krakowie, "Folia Historica Cracoviensia", XXII, 2016.

6. Kościół Mariacki – architektura:

Crossley P., Gothic Architecture in the Reign of Kasimir the Great, Kraków 1985; Lepiarczyk J., Fazy budowy kościoła Mariackiego w Krakowie, "Rocznik Krakowski", XXXIV, 1959; Walczak M., Rzeźba architektoniczna w Małopolsce za czasów Kazimierza Wielkiego, Kraków 2006; Węcławowicz T., Dekoracja figuralna prezbiterium kościoła Mariackiego w Krakowie a zagadnienie mecenatu Mikołaja Wierzynka Starszego, "Rocznik Krakowski", LVI, 1990; Węcławowicz T., Gotyckie bazyliki Krakowa, Kraków 1993; Samek J., Kruchta zachodnia kościoła Mariackiego w Krakowie (geneza kompozycji formalnej), "Prace z Historii Sztuki (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego)", 8, 1970, s. 99–150; Pencakowski P., Kiedy powstał gotycki korpus bazylikowy kościoła Mariackiego w Krakowie i kto go budował [w:] Magistro et amico. Amici discipulique. Lechowi Kalinowskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin, red. J. Gadomski, Kraków 2002.

8. Kościół Mariacki – ołtarz Mariacki:

Dettloff S., Wit Stosz, Wrocław 1961; Kalinowski L., Załamane ręce apostoła w Ołtarzu Mariackim Wita Stwosza, "Folia Historiae Artium", XXV, 1989; Kępiński Z., Wit Stwosz, Warszawa 1981; Łodyńska-Kosińska M., „Ingenium et labor”. Uwagi o cechach nowatorskich Ołtarza Mariackiego Wita Stwosza, "Biuletyn Historii Sztuki", XLIII, 1981; Łodyńska-Kosińska M., Problem cykli ikonograficznych w Ołtarzu Mariackim Wita Stwosza, "Folia Historiae Artium", XXV, 1989; Łodyńska-Kosińska M., Stwosz. Lata krakowskie 1477-1496, Warszawa 1998; Skubiszewski P., Cykl Wielkanocny w Ołtarzu Mariackim, "Rocznik Historii Sztuki", XII, 1981; Skubiszewski P., Styl Wita Stosza [w:] Wit Stosz. Studia o sztuce i recepcji, red. A. Labuda, Warszawa-Poznań 1986.

9. Kościół Mariacki - krucyfiks Slackerowski:

Kasprzyk W., Zagadnienia wynikające z konserwacji kamiennego krucyfiksu Wita Stwosza, "Folia Historiae Artium", XXV, 1989; Kępiński Z., Wit Stwosz, Warszawa 1981; Łodyńska-Kosińska M., Stwosz. Lata krakowskie 1477-1496, Warszawa 1998; Pencakowski P., Kamienny krucyfiks Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie, "Folia Historiae Artium", XXII, 1986; Ziomecka A., Wit Stwosz a późnogotycka rzeźba na Śląsku [w:] Wit Stosz. Studia o sztuce i recepcji, red. A. S. Labuda, Warszawa-Poznań 1986.

10. Kościół Mariacki – Nagrobki Montelupich i Cellarich, popiersie bpa Piotra Gembickiego, cyborium J.M. Padovana:

Fischinger A., Santi Gucci. Architekt i rzeźbiarz królewski XVI wieku, Kraków 1969 (nagrobek Montelupich); Kozakiewiczowa H., Rzeźba XVI wieku w Polsce, Warszawa 1984; Kozakiewiczowie H. i S., Renesans w Polsce, Warszawa 1976; Markham Schulz A., Giammaria Mosca called Padovano, a Renaissance Sculptor In Italy and Poland, Pennsylvania 1998; Tomkiewicz W., Francesco Rossi i jego działalność rzeźbiarska w Polsce, "Biuletyn Historii Sztuki", 19, 1957.

10. Kościół Mariacki – wystrój dziewiętnastowieczny:

Bałus W., Kościół Mariacki [w:] tegoż, Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX, cz. 2, Matejko i Wyspiański, Kraków 2007; Gryglewicz T., Matejko jako inicjator polskiego modernistycznego malarstwa monumentalnego [w:] Wokół Matejki, red. P. Krakowski, J. Purchla, Kraków 1994; Lameński L., Restauracja kościoła Mariackiego w Krakowie 1889-1891, "Rocznik Krakowski", LIV, 1988.

11. Wawel – renesansowa przebudowa rezydencji królewskiej w 1 tercji XVI wieku:

Dobrowolski T., Zamek na Wawelu, "Studia Renesansowe", I, 1956; Fischinger A., Fabiański M., Dzieje budowy renesansowego zamku na Wawelu około 1504-1548, Kraków 2009; Franaszek A., Budowle renesansowe zamku królewskiego na Wawelu na tle budowli gotyckich, Kraków 1982; Mossakowski S., Treści dekoracji renesansowego pałacu na Wawelu [w:] Renesans. sztuka i ideologia, red. T. S. Jaroszewski, Warszawa 1976; Mossakowski S., Renesansowy zamek na Wawelu [w:] tegoż, Sztuka jako świadectwo czasu, Warszawa 1980; Pianowski Z., Zygmunt czy Aleksander? O początku gotycko-renesansowego pałacu na Wawelu w świetle nowych badań [w:] Festina lente. Prace ofiarowane Andrzejowi Fischingerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Piwocka, D. Nowacki, Kraków 1998; Ratajczak T., Udział Mistrza Benedykta w nowożytnej przebudowie zamku wawelskiego, "Studia Waweliana", XIV, 2009; Ratajczak T., Mistrz Benedykt – królewski architekt Zygmunta I, Kraków 2011; Wiliński S., O renesansie wawelskim, [w:] Renesans. Sztuka i ideologia, red. T. S. Jaroszewski, Warszawa 1976.

12. Wawel – rozkład pomieszczeń i struktura funkcjonalna rezydencji w czasach nowożytnych:

Mańkowski T., Dzieje wnętrz wawelskich, Warszawa 1952; Mossakowski S., Rezydencja królewska na Wawelu w czasach Zygmunta Starego: program użytkowy i ceremonialny, Warszawa 2013; Mossakowski S., Pałac Królewski Zygmunta I na Wawelu jako dzieło renesansowe, Warszawa 2015; Ratajczak T., Mistrz Benedykt – królewski architekt Zygmunta I, Kraków 2011.

13. Wawel – kaplica Świętokrzyska – malowidła rusko-bizantyjskie, ołtarz Św. Trójcy, ołtarz Matki Boskiej Bolesnej i nagrobek Kajetana Sołtyka:

Białłowicz-Krygerowa Z., Przykład tradycjonalizmu. Tryptyk Św. Trójcy w katedrze na Wawelu [w:] Sztuka i ideologia XV wieku, red. T. S. Jaroszewski, Warszawa 1978; Daranowska-Łukaszewska J., Kto jest autorem nagrobka biskupa Kajetana Sołtyka w katedrze na Wawelu?, "Studia Waweliana", I, 1992; Estreicher K., Tryptyk Św. Trójcy w katedrze na Wawelu, "Rocznik Krakowski", XXVII, 1936; Malarstwo gotyckie w Polsce, red. A. S. Labuda, K. Secomska, t. 1, Synteza; t. 2, Katalog zabytków, Warszawa 2004; Otto-Michałowska M., Problem proweniencji ołtarza Matki Boskiej Bolesnej w katedrze na Wawelu, "Biuletyn Historii Sztuki", XXXVI, 1974; Różycka-Bryzek A., Malowidła ścienne w kaplicy Świętokrzyskiej, "Studia do Dziejów Wawelu", III, 1968.

14. Wawel – kaplica Świętokrzyska – nagrobek Kazimierza Jagiellończyka:

Boczkowska A., Herkules i Dawid z rodu Jagiellonów, Warszawa 1993 (część o nagrobku Jagiellończyka); Kępiński Z., Wit Stwosz, Warszawa 1981; Kopczyński W., Wątek polityczno-dynastyczny w programie ikonograficznym nagrobka Kazimierza Jagiellończyka – próba interpretacji [w:] Wit Stosz. Studia o sztuce i recepcji, red. A. Labuda, Warszawa-Poznań 1986; Kowalczyk J., Filip Kallimach i Wit Stosz, "Biuletyn Historii Sztuki", XLIV, 1983; Skubiszewska M., Program ikonograficzny nagrobka Kazimierza Jagiellończyka, "Studia do Dziejów Wawelu", IV, 1978; Skubiszewski P., Rzeźba nagrobna Wita Stwosza, Warszawa 1957.

15. Wawel – kaplica Zygmuntowska – architektura:

Białostocki J., Nereidy w Kaplicy Zygmuntowskiej [w:] Treści dzieła sztuki. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Gdańsk, grudzień 1966, red. M. Witwińska, Warszawa 1969; Estreicher K., Szkice o Berreccim, "Rocznik Krakowski", XLIII, 1972; Kalinowski L., Treści artystyczne i ideowe Kaplicy Zygmuntowskiej, "Studia do dziejów Wawelu", II, 1960; Kalinowski L., Motywy antyczne w dekoracji Kaplicy Zygmuntowskiej, "Folia Historiae Artium", XII, 1976; Morka M., Kaplica Zygmuntowska. Król Salomon – princeps fundator, "Biuletyn Historii Sztuki", LXVII, 2005, nr 1/2; Mossakowski S., Fantastyka mitologiczna w dekoracji Kaplicy Zygmuntowskiej [w:] tegoż, Sztuka jako świadectwo czasu, Warszawa 1980; Mossakowski S., Zmiany w kamiennej dekoracji rzeźbiarskiej Kaplicy Zygmuntowskiej, "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", XXXI, 1986, z. 3/4; Mossakowski S., Kaplica Zygmuntowska (1515-1533). Problematyka artystyczna i ideowa Mauzoleum króla Zygmunta I, Warszawa 2007; Mossakowski S., Kaplica króla Zygmunta I (1515-1533). Toskańscy artyści na służbie polskiego monarchy [w:] Florencja i Kraków wobec dziedzictwa, red. J. Purchla, Kraków 2008; Płuska I., Problematyka badawcza i konserwatorska kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu [w:] Florencja i Kraków wobec dziedzictwa, red. J. Purchla, Kraków 2008; Targosz K., Kaplica Zygmuntowska jako neoplatoński model świata, "Biuletyn Historii Sztuki", XLVIII, 1986, nr 2/4; Williński S., Zygmunt Stary jako Salomon. Z listów Erazma z Rotterdamu, "Biuletyn Historii Sztuki", XXXII, 1970, nr 1; Zadrożny T., Starotestamentowa geneza relacji między twórcami Kaplicy Zygmuntowskiej, królem i Berreccim, "Biuletyn Historii Sztuki", LXVII, 2005, nr 1/2.

16. Wawel – kaplica Zygmuntowska – nagrobki Anny Jagiellonki, Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta oraz wyposażenie wnętrza:

Bochnak A., Mecenat Zygmunta Starego w zakresie rzemiosła artystycznego, "Studia do dziejów Wawelu", II, 1960; Fischinger A., Santi Gucci, Kraków 1969; Fischinger A., Ze studiów nad rzeźbą figuralną Kaplicy Zygmuntowskiej. Pomnik króla Zygmunta I, "Studia do dziejów Wawelu", IV, 1978; Hornung Z., Mauzoleum króla Zygmunta I w katedrze krakowskiej, "Rozprawy Komisji Historii Sztuki", I, 1949; Jakimowicz T., Temat historyczny w sztuce ostatnich Jagiellonów, Poznań 1985; Kowalczyk J., Triumf i sława wojenna all’ antica w Polsce w XVI wieku, [w:] Treści dzieła sztuki. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Gdańsk, grudzień 1966, red. M. Witwińska, Warszawa 1969; Kowalczyk J., Polskie portrety all’antica w plastyce renesansowej [w:] Renesans. Sztuka i ideologia, red. T. S. Jaroszewski, Warszawa 1976; Kruszyński T., Jerzy Pencz z Norymbergi jako twórca malowanego tryptyku w Kaplicy Zygmuntowskiej, "Biuletyn Historii Sztuki", II, 1933/34, nr 3; Mossakowski S., Kaplica Zygmuntowska (1515-1533). Problematyka artystyczna i ideowa Mauzoleum króla Zygmunta I, Warszawa 2007; Mossakowski S., Kaplica króla Zygmunta I (1515-1533). Toskańscy artyści na służbie polskiego monarchy [w:] Florencja i Kraków wobec dziedzictwa, red. J. Purchla, Kraków 2008; Zlat M., Leżące figury zmarłych w polskich nagrobkach XVI wieku, [w:] Treści dzieła sztuki. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Gdańsk, grudzień 1966, red. M. Witwińska, Warszawa 1969; Zlat M., Typy osobowości w polskiej sztuce XVI wieku [w:] Renesans. Sztuka i ideologia, red. T. S. Jaroszewski, Warszawa 1976; Kowalczyk J., Nagrobek Anny Jagiellonki w Kaplicy Zygmuntowskiej, "Folia Historiae Artium", XXIII, 1987; Mikocka K., Nagrobki Stefana Batorego i Anny Jagiellonki w katedrze wawelskiej, "Rocznik Historii Sztuki", XIV, 1984.

17. Wawel – kaplica Mariacka - architektura i nagrobek Stefana Batorego i architektura kaplicy:

Echardówna J., Pomnik nagrobny Stefana Batorego. Problemy środowiska i fundatora, "Biuletyn Historii Sztuki", XVII, 1955, nr 1; Fischinger A., Przebudowa kaplicy Mariackiej w katedrze wawelskiej na mauzoleum króla Stefana Batorego [w:] Studia do Dziejów Wawelu, red. J. Szablowski, A. Bochnak, t. 1, Kraków 1955; Fischinger A., Santi Gucci. Architekt i rzeźbiarz królewski XVI wieku, Kraków 1969; Frazik J. T., Sklepienia tzw. piastowskie w katedrze wawelskiej, "Studia do Dziejów Wawelu", III, 1978.

18. Wawel – nagrobek bpa Zebrzydowskiego i kaplica oraz nagrobek biskupa Filipa Padniewskiego:

Kozakiewiczowa H., Rzeźba XVI wieku w Polsce, Warszawa 1984; Kozakiewiczowie H. i S., Renesans w Polsce, Warszawa 1976; Kozłowska-Tomczyk E., Jan Michałowicz z Urzędowa, Warszawa 1967; Łoziński J. Z., Grobowe kaplice kopułowe w Polsce 1520-1620, Warszawa 1973; Pagaczewski J., Jan Michałowicz z Urzędowa, "Rocznik Krakowski", XXVIII, 1937; Zlat M., Sztuka polska. Renesans i Manieryzm, Warszawa 2008.

19. Kościół franciszkanów – architektura:

Grzybkowski A., Centralne gotyckie jednonawowe kościoły krzyżowe w Polsce [w:] tegoż, Między formą a znaczeniem, Warszawa 1997; Pasiciel S., Kościół franciszkański w Krakowie w XIII wieku, "Rocznik Krakowski", LXVIII, 2002; Pencakowski P., Średniowieczna architektura kościoła oo Franciszkanów w Krakowie, "Rocznik Krakowski", LVI, 1990; Skibiński S., Program ideowy i funkcje kościoła franciszkanów w Krakowie [w:] Sztuka i ideologia XIII wieku Materiały sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk. Warszawa, 5 i 6 IV 1971 r., red. P. Skubiszewski, Warszawa 1974; Włodarek A., Węcławowicz T., Krakowski kościół oo. Franciszkanów w wieku XIII, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN, Oddział Kraków", XXXIII, 1989, nr 2; Włodarek A., Węcławowicz T., Architektura krakowskiego kościoła Franciszkanów w XIII wieku. Problemy i hipotezy badawcze. Proponowane rekonstrukcje [w:] Studia z dziejów kościoła Franciszkanów w Krakowie, red. Z. Kliś, Kraków 2006.

20. Kościół franciszkanów – dekoracja malarska, witraże i program ideowy:

Bałus W., Kościół Franciszkanów [w:] tegoż, Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX, cz. 2, Matejko i Wyspiański, Kraków 2007; Czapczyńska-Kleszczyńska D., Dzieje witraży Stanisława Wyspiańskiego w kościele OO. Franciszkanów w Krakowie, "Rocznik Krakowski", LXX, 2004; Kępiński Z., Stanisław Wyspiański (rozdz. na temat prac w kościele franciszkańskim), Warszawa 1984.

21. Gotyckie malowidła ścienne w krużgankach klasztoru franciszkanów:

Małkiewiczówna H., Interpretacja treści XV-wiecznego malowidła ściennego w krużgankach franciszkanów w Krakowie, "Folia Historiae Artium", VIII, 1972.

22. Nowożytna galeria portretów biskupich w krużgankach klasztoru franciszkanów:

Czyżewski K., Walczak M., Portrety biskupów krakowskich w okresie nowożytnym. Zagadnienie funkcji [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. 6, Lublin 2006; Czyżewski K., Walczak M., Praeclara episcoparum cracoviensium pinacotheca. Galeria portretów biskupów krakowskich w klasztorze Franciszkanów w Krakowie [w:] Studia z dziejów kościoła Franciszkanów w Krakowie, red. Z. Kliś, Kraków 2006; Miodońska B., Renesansowe portrety biskupów krakowskich, "Rocznik Krakowski", XXXV, 1961; Walicki M., Malarstwo polskie – gotyk, renesans, wczesny manieryzm, Warszawa 1961.

23. Kościół dominikanów – architektura:

Jamroz J. S., Średniowieczna architektura dominikańska w Krakowie, "Rocznik Krakowski", XLI, 1970; Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. A. Markiewicz, M. Szyma, M. Walczak, Kraków 2013; Szyma M., Kościół i klasztor dominikanów w Krakowie. Architektura zespołu klasztornego do lat dwudziestych XIV wieku, Kraków 2004; Węcławowicz T., Gotyckie bazyliki Krakowa. „Czyli można konstrukcje kościołów krakowskich XIV wieku uważać za cechę specjalną ostrołuku w Polsce?”, Kraków 1993.

24. Klasztor dominikanów – architektura refektarza i kapitularza:

Jamroz J. S., Refektarz Dominikanów w Krakowie. Oratorium, czy kościół podominikański?, "Folia Historiae Artium", XVI, 1980; Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. A. Markiewicz, M. Szyma, M. Walczak, Kraków 2013; Szyma M., Jaką funkcję pełnił i jakie treści pierwotnie wyrażał dzisiejszy refektarz w klasztorze dominikanów w Krakowie?, "Rocznik Krakowski", LXIII, 1997; Szyma M., Kościół i klasztor dominikanów w Krakowie. Architektura zespołu klasztornego do lat dwudziestych XIV wieku, Kraków 2004; Walczak M., Dekoracja rzeźbiarska kapitularza przy klasztorze oo. dominikanów w Krakowie, "Folia Historica Cracoviensia", X, 2004; Walczak M., Rzeźba architektoniczna w Małopolsce za czasów Kazimierza Wielkiego, Kraków 2006.

25. Kościół dominikanów – płyta Kallimacha:

Czekalski S., Kallimach i Ojcowie Kościoła. Przyczynek do badan nad genezą artystyczną epitafium Filipa Buonaccorsi, "Artium Questiones", XII, 2001; Dettloff S., Wit Stosz, Wrocław 1961 (rozdz. o epitafium Kallimacha); Kępiński Z., Wit Stwosz, Warszawa 1981 (rozdz. o epitafium Kallimacha); Kowalczyk J., Filip Kallimach i Wit Stwosz, "Biuletyn Historii Sztuki", XLV, 1983, nr 1; Skubiszewski P., Rzeźba nagrobna Wita Stwosza, Warszawa 1957 (rozdz. o epitafium Kallimacha); Skubiszewski P., Obraz człowieka na nagrobku Kallimacha [w:] Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, red R. Michałowski i in., Warszawa 1997; Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. A. Markiewicz, M. Szyma, M. Walczak, Kraków 2013.

26. Kościół dominikanów – kaplica Myszkowskich i kaplica Zbaraskich:

Fischinger A., Kaplica Myszkowskich w Krakowie, "Rocznik Krakowski", XXXIII, 1956; Karpowicz M., Matteo Castello. Architekt wczesnego baroku, Warszawa 1994; Łoziński J. Z., Grobowe kaplice kopułowe w Polsce 1520-1620, Warszawa 1973; Szablowski J., Domniemana rola Sabionetty w sztuce polskiej okresu manieryzmu, "Zeszyty Naukowe UJ", I, 1962; Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. A. Markiewicz, M. Szyma, M. Walczak, Kraków 2013; Tomkowicz S., Kaplice kościoła oo. Dominikanów, "Rocznik Krakowski", XX, 1926.

27. Kościół dominikanów – kaplica Św. Jacka wraz z konfesją oraz twórczość S. Dolabelli w klasztorze dominikanów:

Karpowicz M., Baltazar Fontana, Warszawa 1994; Łoziński J. Z., Grobowe kaplice kopułowe w Polsce 1520-1620, Warszawa 1973; Macharska M., Rola grafiki w twórczości Dolabelli, "Folia Historiae Artium", IX, 1973; Sinko K., Zaginiony nagrobek Św. Jacka, "Prace Komisji Historii Sztuki", IX, 1948; Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. A. Markiewicz, M. Szyma, M. Walczak, Kraków 2013; Tomkiewicz W., Dolabella, Warszawa 1959; Tomkowicz S., Kaplice kościoła oo. Dominikanów, "Rocznik Krakowski", XX, 1926.

28. Kolegiata św. Anny – architektura:

Karpowicz M., Baltazar Fontana, Warszawa 1994 (to, co dotyczy architektury); Mossakowski S., Charakterystyka i geneza formy architektonicznej kościoła Św. Anny w Krakowie, "Rocznik Krakowski", XXXVII, 1965; Mossakowski S., Tylman z Gameren (1632-1706). Twórczość architektoniczna w Polsce, Warszawa 2012.

29. Kolegiata św. Anny – program ideowy wystroju:

Kobielus S., Idea Niebiańskiego Jeruzalem w dekoracji monumentalnej kościoła Św. Anny, "Rocznik Krakowski", LIII, 1987; Maślińska-Nowakowa Z., Formy słowno-obrazowe dekoracji kościoła Św. Anny w Krakowie [w:] Treści dzieła sztuki. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Gdańsk, grudzień 1966, red. M. Witwińska, Warszawa 1969; Maślińska-Nowakowa Z., Literackie źródła dekoracji kościoła Św. Anny w Krakowie, "Rocznik Krakowski", XLII, 1971; Kurzej M., Świątynia Mądrości. Program treściowy wystroju kościoła św. Anny w Krakowie, "Folia Historiae Artium", XIII, 2015.

30. Kolegiata św. Anny – artystyczne walory wystroju wnętrza oraz wyposażenie. Malowidła, sztukaterie, ołtarze boczne, konfesja, obraz J. E. Siemiginowskiego w ołtarzu głównym:

Karpowicz M., Jerzy Eleuter Siemiginowski malarz polskiego baroku, Wrocław 1974; Karpowicz M., Krakowskie obrazy Szymona Czechowicza, "Rocznik Krakowski", LVI, 1990; Karpowicz M., Baltazar Fontana, Warszawa 1994; Mączyński R., Nowożytne konfesje polskie. Artystyczne formy gloryfikacji grobów świętych i błogosławionych w dawnej Rzeczypospolitej, Toruń 2003; Orańska J., Szymon Czechowicz, Poznań 1948; Pagaczewski J., Geneza i charakterystyka sztuki B. Fontany, "Rocznik Krakowski", XXX, 1938; Stolot F., Nieznany model ołtarza do kościoła Św. Anny w Krakowie, "Biuletyn Historii Sztuki", XXX, 1968.

31. Kościół misjonarzy – architektura, wystrój i wyposażenie wnętrza:

Bogdański R., Jeszcze w sprawie fasady kościoła księży Misjonarzy na Stradomiu, "Rocznik Krakowski", LVI, 1990; Dziurla M., Kacper Bażanka był uczniem Andrei Pozza, "Biuletyn Historii Sztuki", LI, 1989; Klein F., Barokowe kościoły Krakowa, "Rocznik Krakowski", XV, 1913; Lepiarczyk J., W sprawie fasad późnobarokowego kościoła Misjonarzy na Stradomiu, "Rocznik Krakowski", LII, 1986; Rożek M., Antoni Frączkiewicz i misjonarze, "Rocznik Krakowski", L, 1980; Zagórowski O., Architekt Kacper Bażanka (około 1680–1726), "Biuletyn Historii Sztuki", XVIII, 1956, nr 1.

34. Kościół Bożego Ciała – architektura, wystrój i wyposażenie:

Crossley P., Gothic Architecture in the Reign of Kasimir the Great, Kraków 1985; Rączka J. W., Krakowski Kazimierz, Kraków 1989; Samek J., „Neorenesans” i manieryzm w sztuce Krakowa XVII w. [w:] Barok i barokizacja. Materiały sesji Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Kraków 3-4 XII 2004, red. K. Brzezina, J.Wolańska, Kraków 2007; Studia z dziejów kościoła Bożego Ciała w Krakowie, red. Z. Jakubowski, Kraków 1977 (tu artykuły: J. Samka, K. Kuczmana, W. Morawskiej); Świszczowski S., Miasto Kazimierz pod Krakowem, Kraków 1981; Węcławowicz T., Fazy budowy kościoła Bożego Ciała na Kazimierzu, "Rocznik Krakowski", LII, 1986; Węcławowicz T., Gotyckie bazyliki Krakowa „Czyli można konstrukcję kościołów krakowskich XIV wieku uważać za cechę specjalną ostrołuku w Polsce?”, Kraków 1993.

35. Kościół śś. Piotra i Pawła – architektura:

Bochnak A., Kościół św. Piotra i Pawła w Krakowie, "Prace Komisji Historii Sztuki", IX, 1967; Karpowicz M., Matteo Castello, Architekt wczesnego baroku, Warszawa 1994; Małkiewicz A., Kościół św. Piotra i Pawła w Krakowie, "Zeszyty Naukowe UJ", V, 1967; Małkiewicz A., Kościół św. Piotra i Pawła w Krakowie, Kraków 1985; Paszenda J., Problem stylu w architekturze jezuickiej, "Biuletyn Historii Sztuki", XXIX, 1967.

36. Kościół śś. Piotra i Pawła – wystrój i wyposażenie wnętrza oraz program ideowy:

Daranowska J., Nagrobek biskupa A. Trzebickiego w kościele śś. Piotra i Pawła w Krakowie, "Biuletyn Historii Sztuki", XXIX, 1977, nr 2; Karpowicz M., Sztuka polska XVIII wieku, Warszawa 1985; Paszenda J., Datowanie stiuków sklepiennych w kościele śś. Piotra i Pawła w Krakowie [w:] Sztuka baroku. Materiały sesji naukowej ku czci śp. Profesorów Adama Bochnaka i Józefa Lepiarczyka, Kraków 1991; Samek J., Ołtarz główny kościoła św. Piotra i Pawła w Krakowie, "Zeszyty Naukowe UJ", V, 1967; Zagórowski O., Architekt Kacper Bażanka (około 1680–1726), "Biuletyn Historii Sztuki", XVIII, 1956, nr 1.

37. Gmachy Collegium Maius i Collegium Novum:

Bażyk J., Salomonowicz S., Kraków i jego Uniwersytet, Kraków 1966; Białkiewicz Z. J., Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, "Rocznik Krakowski", LIX, 1993; Białkiewicz Z. J., Feliks Księżarski (1820-1884). Krakowski architekt epoki historyzmu, Kraków 2008; Estreicher K., Collegium Maius – dzieje gmachu, Kraków 1968; Estreicher K., Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dzieje, obyczaje, zbiory, Warszawa 1971; Krakowski P., Gmach Collegium Novum na tle rozwoju architektury neogotyckiej w XIX wieku [w:] Collegium Novum 1887-1987. Materiały sesji, red. W. Bartel, Kraków 1991.

38. Gmach Muzeum Narodowego

Kraków międzywojenny. Materiały z sesji naukowej z okazji Dni Krakowa w 1985 r., Kraków 1988; Włodarczyk M., Nowy gmach Muzeum Narodowego w Krakowie. Z dotychczasowych dziejów, zwroty historii, "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", LV, 2010, nr 3; Żychowska M. J., Między tradycją a awangardą: problem stylu w architekturze Krakowa lat międzywojennych, Kraków 1991.

39. Kazimierz – urbanistyka:

Krasnowolski B., Układ przestrzenny krakowskiego Kazimierza w XIV wieku, "Rocznik Krakowski", LIV, 1988; Krasnowolski B., Z badań nad architekturą i urbanistyką krakowskiego Kazimierza, "Rocznik Krakowski", LV, 1989; Krasnowolski B., Lokacje i rozwój Krakowa, Kazimierza i Okołu. Problematyka rozwiązań urbanistycznych [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. J. Wyrozumski, Kraków 2007; Rączka J. W., Krakowski Kazimierz, Kraków 1989.

40. Kazimierz – Stara Synagoga – architektura i wyposażenie:

Bałaban M., Przewodnik po żydowskich zabytkach Krakowa, Kraków 1935; Duda E., Krakowskie judaica, Kraków 1991; Kalendarz Żydowski, 1983-1984, 1984-1985, 1985-1986; Ludwikowski L., Stara bożnica na Kazimierzu w Krakowie, Kraków 1981; Mroczko T., „Stań w Bramie Świątyni...”. Pewien układ architektoniczny, jego źródła i literacka legenda [w:] Pogranicza i konteksty literackie polskiego średniowiecza, red. T. Michałowska, Wrocław 1989; Piechotkowie M. i K., Bramy Nieba. Bóżnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999; Rączka J. W., Krakowski Kazimierz, Kraków 1989; Żbikowski A., Żydzi krakowscy i ich gmina, Warszawa 1995.

41. Kazimierz – Synagoga Tempel – architektura, wystrój i wyposażenie:

Bałaban M., Przewodnik po żydowskich zabytkach Krakowa, Kraków 1935 (reprint 1990); Bergman E., Nurt mauretański w architekturze synagog Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i na początku XX wieku, Warszawa 2004; Duda E., Krakowskie judaica, Kraków 1991; Kalendarz Żydowski, 1983-1984, 1984-1985, 1985-1986; Krajewska M., Czas kamieni, Warszawa 1982; Krajewska M., Cmentarze żydowskie – mowa kamieni, „Znak”, 339-340, 1983; Piechotkowie M. i K., Bramy Nieba. Bóżnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999; Żbikowski A., Żydzi krakowscy i ich gmina, Warszawa 1995.

43. Plac Szczepański i jego zabudowa, Pałac Sztuki, Teatr Stary:

Bęczkowska U., Pałac Sztuki, Kraków 2003; Gutowski B., Architektura secesyjna Krakowa i jej mecenasi [w:] Mecenat artystyczny a oblicze miasta. Materialy LVI Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Kraków 8-10 XI 2007, red. D. Nowacki, Kraków 2008; Malik A., Plac Szczepański wczoraj i dziś, "Rocznik Krakowski", LII, 1986; Nowacki K., Architektura krakowskich teatrów, Kraków 1982; Purchla J., Jak powstał nowoczesny Kraków, Kraków 1981; Solewski R., Franciszek Mączyński i wspólnota sztuk w architekturze miasta, "Rocznik Krakowski", LXI, 1995; Sto lat Starego Teatru w Krakowie. Praca zbiorowa dla uczczenia setnej rocznicy objęcia dyrekcji przez Adama Skorupkę i Stanisława Koźmiana, red. H. Vogler, Kraków 1965.

44. Kościół pijarów – architektura i wyposażenie:

Dziurla M., Kacper Bażanka był uczniem Andrei Pozza, "Biuletyn Historii Sztuki", 1989; Klein F., Barokowe kościoły Krakowa, "Rocznik Krakowski", 15, 1913; Kowalczyk J., Andrea Pozzo a późny barok w Polsce, cz.2, "Biuletyn Historii Sztuki", 37, 1975; Lepiarczyk J., Architekt Franciszek Placidi, "Rocznik Krakowski", 37, 1965; Witwińska M., Topografia i kierunki malarstwa ściennego w Polsce ok. poł. XVIII wieku, "Biuletyn Historii Sztuki", 43, 1981; Zagórowski O., Architekt Kacper Bażanka (około 1680–1726), "Biuletyn Historii Sztuki", XVIII, 1956, nr 1.

45. Kamienice Teodora Talowskiego przy ul. Retoryka:

Bałus W., Historyzm, analogiczność, malowniczość. Rozważania o centralnych kategoriach twórczości Teodora Talowskiego, "Folia Historiae Artium", XXIV, 1988; Bałus W., Dom – przybytek – "nastrój dawności". O kilku kamienicach Teodora Talowskiego [w:] Klejnoty i sekrety Krakowa. Teksty z antropologii miasta, red. R. Godula, Kraków 1994; Beiersdorf Z., Architekt Teodor M. Talowski. Charakterystyka twórczości [w:] Sztuka drugiej połowy XIX wieku, red. T. Hrankowska, Warszawa 1973.

46. Dzieje Wawelu do końca XV wieku:

Firlet J., Pianowski Z., Przemiany architektury rezydencji monarszej oraz katedry na Wawelu w świetle nowych badań, "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", XLIV, 1999, z. 4; Firlet J., Pianowski Z., Wawel do roku 1300 [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. J. Wyrozumski, Kraków 2007; Pianowski Z., Wawel obronny: zarys przemian fortyfikacji grodu i zamku krakowskiego w. IX-XIX, Kraków 1991; Pianowski Z., „Sedes regni principales”. Wawel i inne rezydencje piastowskie do połowy XIII wieku na tle europejskim, Kraków 1994; Pianowski Z., „Palatium album”. Wczesnogotycka rezydencja książęca na Wawelu [w:] Monumenta conservanda sunt. Księga ofiarowana profesorowi Edmundowi Małachowiczowi w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. J. Jasieńko, Wrocław 2001; Świechowski Z., Architektura romańska w Polsce, Warszawa 2000.

47. Wawel – architektura katedry:

Crossley P., Gothic Architecture in the Reign of Kasimir the Great, Kraków 1985; Czyżewski K. J., Barokizacja czy modernizacja? Przemiany katedry wawelskiej po Soborze Trydenckim [w:] Barok i barokizacja. Materiały sesji Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Kraków 3-4 XII 2004, red. K. Brzezina, J. Wolańska, Kraków 2007; Frazik J. T., Sklepienia tzw. piastowskie w katedrze wawelskiej, „Studia do Dziejów Wawelu”, III, 1978; Lepiarczyk J., Przybyszewski B., Katedra w Wawelu w XVIII wieku. Zmiany jej wyglądu architektonicznego i urządzenia artystycznego [w:] Sztuka baroku. Materiały Sesji naukowej ku czci śp. profesorów Adama Bochnaka i Józefa Lepiarczyka zorganizowanej przez Krakowski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Instytut Historii Sztuki UJ. Kraków, 8-9 czerwca 1990 roku, red. M. Fabiański, K. Kuczman, Kraków 1990; Karpowicz M., Matteo Castello. Architekt wczesnego baroku, Warszawa 1994; Pietrusiński J., Katedra krakowska – biskupia czy królewska [w:] Sztuka i ideologia XIV wieku, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1975; Rożek M., Katedra wawelska w XVII wieku, Kraków 1979; Rożek M., Krakowska katedra na Wawelu, Warszawa 1981; Skibiński S., Polskie katedry gotyckie, Poznań 1996; Świechowski Z., Architektura romańska w Polsce, Warszawa 2000; Węcławowicz T., Gotyckie bazyliki Krakowa. „Czyli można konstrukcje kościołów krakowskich XIV wieku uważać za cechę specjalną ostrołuku w Polsce?”, Kraków 1993; Węcławowicz T., Fazy budowy prezbiterium katedry na Wawelu na przełomie wieków XII i XIV. Kościoły biskupów Muskaty, Nankera i Grota, „Studia Waweliana”, VIII, 1999.

48. Konfesja św. Stanisława:

Mączyński R., Nowożytne konfesje polskie. Artystyczne formy gloryfikacji grobów świętych i błogosławionych w dawnej Rzeczypospolitej, Toruń 2003.

49. Nagrobek Władysława Jagiełły:

Boczkowska A., Herkules i Dawid z rodu Jagiellonów, Warszawa 1993 (część o nagrobku Władysława Jagiełły); Estreicher K., Grobowiec Władysława Jagiełły, "Rocznik Krakowski", 33, 1953; Mossakowski S., Kiedy powstała tumba Władysława Jagiełły [w:] Ars Auro Prior, red. J. A. Chrościcki, Warszawa 1991; Mrozowski P., Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994; Rożek M., Groby królewskie w Krakowie, Kraków 1977 (lub kolejne wydania).

50. Nagrobek Kazimierza Wielkiego:

Dobrowolski T., Geneza nagrobka Kazimierza Wielkiego, "Biuletyn Historii Sztuki", XXXVII, 1975, nr 3; Mrozowski P., Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994; Rożek M., Groby królewskie w Krakowie, Kraków 1977 (lub kolejne wydania); Śnieżyńska-Stolot E., Nagrobek Kazimierza Wielkiego, "Studia do Dziejów Wawelu", IV, 1978.

51. Nagrobek Władysława Łokietka:

Mrozowski P., Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994; Rożek M., Groby królewskie w Krakowie, Kraków 1977 (lub kolejne wydania).

52. Kaplica Wazów w katedrze wawelskiej:

Bochnak J., Giovanni Battista Falconi, Kraków 1925; Chrościcki J., Sztuka i polityka, Warszawa 1983; Rożek M., Źródła do fundacji i budowy królewskiej kaplicy Wazów przy katedrze na Wawelu, "Biuletyn Historii Sztuki", XXXV, 1973, nr 1; Rożek M., Uzupełnienie do fundacji kaplicy Wazów, "Biuletyn Historii Sztuki", XXXVI, 1974, nr 4; Rożek M., Królewska katedra na Wawelu, Warszawa 1981; Tatarkiewicz W., Czarny marmur w Krakowie [w:] tegoż, O sztuce polskiej XVII i XVIII wieku. Architektura i rzeźba, Warszawa 1966; Tomkiewicz W., Francesco Rossi i jego działalność rzeźbiarska w Polsce, "Biuletyn Historii Sztuki", XIX, 1957, nr 3.

53. Kaplica Zadzika w katedrze wawelskiej:

Karpowicz M., Tomasz Poncino (ok. 1590-1659) - architekt Pałacu Kieleckiego, Kielce 2002; Targosz K., Kaplica biskupa Jakuba Zadzika w katedrze na Wawelu i jej architekt Sebastian Sala, "Studia do Dziejów Wawelu", V, 1991.

54. Nagrobek Jana Olbrachta i jego ołtarz w kaplicy na Wawelu:

Dobrzeniecki T., Działalność artystyczna Stanisława Stwosza, "Biuletyn Historii Sztuki", XI, 1949; Fischinger A., Nagrobek Jana Olbrachta i początki rzeźby renesansowej w Polsce [w:] Renesans. Sztuka i ideologia, red. T. Jaroszewski, Warszawa 1976.

55. Kaplica i nagrobek Tomickiego:

Kozakiewiczowa H., Rzeźba XVI wieku w Polsce, Warszawa 1984; Kozakiewiczowie H. i S., Renesans w Polsce, Warszawa 1976; Łoziński J. Z., Grobowe kaplice kopułowe w Polsce, Warszawa 1973.

56. Kościół bernardynów:

Kantak K., Szablowski J., Żarnecki J., Kościół i klasztor OO. Bernardynów w Krakowie, Kraków 1938; Kurzej M., Siedemnastowieczne sztukaterie w Małopolsce, Kraków 2012; Moryc C. J., Zespół posągów na fasadzie kościoła św. Bernardyna ze Sieny w Krakowie. Analiza i próba identyfikacji ikonograficznej, "Roczniki Humanistyczne. Historia Sztuki", LII, 2004, z. 4.

57. "Taniec śmierci" w kościele bernardynów:

Napisy z obrazu "Taniec śmierci", które są słabo czytelne na oryginale proszę wydrukować ze strony klasztoru:

http://www.bernardyni.com.pl/Aktualnosci,179_taniec_smierci_historia_obrazu.html.

Białostocki J., Płeć śmierci, Gdańsk 2007; Lenart M., Wańczowski M., Księga żałoby i śmierci, Warszawa 2009; Taniec Śmierci od późnego średniowiecza do końca XX wieku, katalog wystawy, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, red. E. Schuster, E. Ryżewska, Szczecin 2002; Święto baroku. Sztuka w służbie Michała Stefana Radziejowskiego (1645-1705), katalog wystawy, Muzeum Pałac w Wilanowie, red. J. Żmudziński, Warszawa 2009; Szlachetne dziedzictwo czy przeklęty spadek. Tradycje sarmackie w sztuce i kulturze, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Poznaniu, red. I. Dziubkowa, Poznań 2004, poz. kat. 756, s. 454-455.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest:

- uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich trzech referatów wygłoszonych przy obiektach – W1-W3, U1-U3, K1

- aktywny udziału w zajęciach terenowych – U2, U3, K1-K4

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Krupska-Łyczak
Prowadzący grup: Katarzyna Krupska-Łyczak, Szymon Stenka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia terenowe - Zaliczenie
Literatura:

Literatura:

1. Lokacja i rozwój urbanistyczny Krakowa:

Bogdanowski J., Warownie i zieleń twierdzy Kraków, Kraków 1979;

Jamroz J. S., Układ przestrzenny Krakowa przed i po lokacji 1257 r., "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", XII, 1967, nr 1;

Komorowski W., Rozwój urbanistyczno-architektoniczny Krakowa intra muros w średniowieczu (od połowy XIV wieku), [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. J. Wyrozumski, Kraków 2007;

Komorowski W., Follprecht K., Rozwój urbanistyczno-architektoniczny Krakowa intra muros w czasach nowożytnych [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. J. Wyrozumski, Kraków 2007;

Munch H., Kraków do roku 1257 włącznie, "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", III, 1958, nr 3;

Tobiasz M., Fortyfikacje dawnego Krakowa, Kraków 1973.

2. Zabudowa Rynku – istniejąca i nieistniejąca:

Chrzanowski T., Rynek Krakowski, Warszawa 1972;

Firlet E. M., Rynek krakowski odkryty na nowo, Kraków 2014;

Jamroz J. S., Układ przestrzenny Krakowa przed i po lokacji 1257 r., "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", XII, 1967, nr 1;

Komorowski W., Kamienice i pałace Rynku Krakowskiego w średniowieczu, "Rocznik Krakowski", LXVIII, 2002;

Komorowski W., Sudacka A., Rynek Główny w Krakowie, Wrocław 2008;

Walczak M., Rzeźba architektoniczna w Małopolsce za czasów Kazimierza Wielkiego, Kraków 2006.

3. Sukiennice – architektura:

Firlet E. M., Rynek krakowski odkryty na nowo, Kraków 2014;

Komorowski W., Sudacka A., Rynek Główny w Krakowie, Wrocław 2007;

Sudacka A., Sukiennice krakowskie w XIX wieku – bazar czy świątynia sztuki, "Rocznik Krakowski", LXI, 1995;

Świszczowski S., Sukiennice na krakowskim rynku w epoce gotyku i renesansu, "Biuletyn Historii Sztuki", X, 1948, z. 3.

4. Kościół św. Andrzeja – architektura:

Grygorowicz A., Kościół Św. Andrzeja w Krakowie we wczesnym średniowieczu, "Rocznik Krakowski", 39, 1968;

Rodzińska-Chorąży T., Włodarek A., Uwagi na temat nowych odkryć w kościele pw. św. Andrzeja w Krakowie [w:] Architektura romańska w Polsce. Nowe odkrycia i interpretacje, red. T. Janiak, Gniezno 2009;

Świechowski Z. (przy udziale E. Świechowskiej), Sztuka polska. Romanizm, Warszawa 2004;

Tomaszewski A., Romańskie kościoły z emporami zachodnimi na terenie Polski, Czech i Węgier, Wrocław 1974.

5. Kościół św. Andrzeja – wystrój i wyposażenie nowożytne:

Karpowicz M., Baltazar Fontana, Warszawa 1994;

Lepiarczyk J., Architekt Franciszek Placidi, "Rocznik Krakowski", XXXVII, 1965;

Pagaczewski J., Geneza i charakterystyka sztuki B. Fontany, "Rocznik Krakowski", XXX, 1938;

Samek J., Ambony naves et naviculae w Polsce [w:] Rokoko. Studia nad sztuką I połowy XVIII w. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki zorganizowanej wspólnie z Muzeum Śląskim we Wrocławiu. Wrocław, październik 1968, red. J. Białostocki, Warszawa 1970.

6. Kościół Mariacki – architektura chóru:

Crossley P., Gothic Architecture in the Reign of Kasimir the Great, Kraków 1985;

Lepiarczyk J., Fazy budowy kościoła Mariackiego w Krakowie, "Rocznik Krakowski", XXXIV, 1959;

Walczak M., Rzeźba architektoniczna w Małopolsce za czasów Kazimierza Wielkiego, Kraków 2006;

Węcławowicz T., Dekoracja figuralna prezbiterium kościoła Mariackiego w Krakowie a zagadnienie mecenatu Mikołaja Wierzynka Starszego, "Rocznik Krakowski", LVI, 1990;

Węcławowicz T., Gotyckie bazyliki Krakowa, Kraków 1993.

7. Kościół Mariacki – architektura korpusu:

Crossley P., Gothic Architecture in the Reign of Kasimir the Great, Kraków 1985;

Lepiarczyk J., Fazy budowy kościoła Mariackiego w Krakowie, "Rocznik Krakowski", XXXIV, 1959;

Pencakowski P., Kiedy powstał gotycki korpus bazylikowy kościoła Mariackiego w Krakowie i kto go budował [w:] Magistro et amico. Amici discipulique. Lechowi Kalinowskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin, red. J. Gadomski, Kraków 2002;

Węcławowicz T., Gotyckie bazyliki Krakowa. „Czyli można konstrukcję kościołów krakowskich XIV wieku uważać za cechę specjalną ostrołuku w Polsce?”, Kraków 1993.

8. Kościół Mariacki – ołtarz Mariacki Wita Stwosza:

Dettloff S., Wit Stosz, Wrocław 1961;

Kalinowski L., Załamane ręce apostoła w Ołtarzu Mariackim Wita Stwosza, "Folia Historiae Artium", XXV, 1989;

Kępiński Z., Wit Stwosz, Warszawa 1981;

Łodyńska-Kosińska M., „Ingenium et labor”. Uwagi o cechach nowatorskich Ołtarza Mariackiego Wita Stwosza, "Biuletyn Historii Sztuki", XLIII, 1981;

Łodyńska-Kosińska M., Problem cykli ikonograficznych w Ołtarzu Mariackim Wita Stwosza, "Folia Historiae Artium", XXV, 1989;

Łodyńska-Kosińska M., Stwosz. Lata krakowskie 1477-1496, Warszawa 1998;

Skubiszewski P., Cykl Wielkanocny w Ołtarzu Mariackim, "Rocznik Historii Sztuki", XII, 1981;

Skubiszewski P., Styl Wita Stosza [w:] Wit Stosz. Studia o sztuce i recepcji, red. A. Labuda, Warszawa-Poznań 1986.

9. Kościół Mariacki - krucyfiks Slackerowski Wita Stwosza:

Kasprzyk W., Zagadnienia wynikające z konserwacji kamiennego krucyfiksu Wita Stwosza, "Folia Historiae Artium", XXV, 1989;

Kępiński Z., Wit Stwosz, Warszawa 1981;

Łodyńska-Kosińska M., Stwosz. Lata krakowskie 1477-1496, Warszawa 1998;

Pencakowski P., Kamienny krucyfiks Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie, "Folia Historiae Artium", XXII, 1986;

Ziomecka A., Wit Stwosz a późnogotycka rzeźba na Śląsku [w:] Wit Stosz. Studia o sztuce i recepcji, red. A. S. Labuda, Warszawa-Poznań 1986.

10. Kościół Mariacki – Nagrobki Montelupich i Cellarich, popiersie bpa Piotra Gembickiego, cyborium J.M. Padovana:

Fischinger A., Santi Gucci. Architekt i rzeźbiarz królewski XVI wieku, Kraków 1969 (nagrobek Montelupich);

Kozakiewiczowa H., Rzeźba XVI wieku w Polsce, Warszawa 1984;

Kozakiewiczowie H. i S., Renesans w Polsce, Warszawa 1976;

Markham Schulz A., Giammaria Mosca called Padovano, a Renaissance Sculptor In Italy and Poland, Pennsylvania 1998;

Tomkiewicz W., Francesco Rossi i jego działalność rzeźbiarska w Polsce, "Biuletyn Historii Sztuki", 19, 1957.

10. Kościół Mariacki – wystrój XIX-wieczny:

Bałus W., Kościół Mariacki [w:] tegoż, Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX, cz. 2, Matejko i Wyspiański, Kraków 2007;

Gryglewicz T., Matejko jako inicjator polskiego modernistycznego malarstwa monumentalnego [w:] Wokół Matejki, red. P. Krakowski, J. Purchla, Kraków 1994;

Lameński L., Restauracja kościoła Mariackiego w Krakowie 1889-1891, "Rocznik Krakowski", LIV, 1988.

11. Wawel – renesansowa przebudowa rezydencji królewskiej w 1 tercji XVI wieku:

Dobrowolski T., Zamek na Wawelu, "Studia Renesansowe", I, 1956;

Fischinger A., Fabiański M., Dzieje budowy renesansowego zamku na Wawelu około 1504-1548, Kraków 2009;

Franaszek A., Budowle renesansowe zamku królewskiego na Wawelu na tle budowli gotyckich, Kraków 1982;

Mossakowski S., Treści dekoracji renesansowego pałacu na Wawelu [w:] Renesans. sztuka i ideologia, red. T. S. Jaroszewski, Warszawa 1976;

Mossakowski S., Renesansowy zamek na Wawelu [w:] tegoż, Sztuka jako świadectwo czasu, Warszawa 1980;

Pianowski Z., Zygmunt czy Aleksander? O początku gotycko-renesansowego pałacu na Wawelu w świetle nowych badań [w:] Festina lente. Prace ofiarowane Andrzejowi Fischingerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Piwocka, D. Nowacki, Kraków 1998;

Ratajczak T., Udział Mistrza Benedykta w nowożytnej przebudowie zamku wawelskiego, "Studia Waweliana", XIV, 2009;

Ratajczak T., Mistrz Benedykt – królewski architekt Zygmunta I, Kraków 2011;

Wiliński S., O renesansie wawelskim, [w:] Renesans. Sztuka i ideologia, red. T. S. Jaroszewski, Warszawa 1976.

12. Wawel – rozkład pomieszczeń i struktura funkcjonalna rezydencji w czasach nowożytnych:

Mańkowski T., Dzieje wnętrz wawelskich, Warszawa 1952;

Mossakowski S., Rezydencja królewska na Wawelu w czasach Zygmunta Starego: program użytkowy i ceremonialny, Warszawa 2013;

Mossakowski S., Pałac Królewski Zygmunta I na Wawelu jako dzieło renesansowe, Warszawa 2015;

Ratajczak T., Mistrz Benedykt – królewski architekt Zygmunta I, Kraków 2011.

13. Wawel – kaplica Świętokrzyska – malowidła rusko-bizantyjskie, ołtarz Św. Trójcy, ołtarz Matki Boskiej Bolesnej i nagrobek Kajetana Sołtyka:

Białłowicz-Krygerowa Z., Przykład tradycjonalizmu. Tryptyk Św. Trójcy w katedrze na Wawelu [w:] Sztuka i ideologia XV wieku, red. T. S. Jaroszewski, Warszawa 1978;

Daranowska-Łukaszewska J., Kto jest autorem nagrobka biskupa Kajetana Sołtyka w katedrze na Wawelu?, "Studia Waweliana", I, 1992;

Estreicher K., Tryptyk Św. Trójcy w katedrze na Wawelu, "Rocznik Krakowski", XXVII, 1936;

Malarstwo gotyckie w Polsce, red. A. S. Labuda, K. Secomska, t. 1, Synteza; t. 2, Katalog zabytków, Warszawa 2004;

Otto-Michałowska M., Problem proweniencji ołtarza Matki Boskiej Bolesnej w katedrze na Wawelu, "Biuletyn Historii Sztuki", XXXVI, 1974;

Różycka-Bryzek A., Malowidła ścienne w kaplicy Świętokrzyskiej, "Studia do Dziejów Wawelu", III, 1968.

14. Wawel – kaplica Świętokrzyska – nagrobek Kazimierza Jagiellończyka:

Boczkowska A., Herkules i Dawid z rodu Jagiellonów, Warszawa 1993 (część o nagrobku Jagiellończyka);

Kępiński Z., Wit Stwosz, Warszawa 1981;

Kopczyński W., Wątek polityczno-dynastyczny w programie ikonograficznym nagrobka Kazimierza Jagiellończyka – próba interpretacji [w:] Wit Stosz. Studia o sztuce i recepcji, red. A. Labuda, Warszawa-Poznań 1986;

Kowalczyk J., Filip Kallimach i Wit Stosz, "Biuletyn Historii Sztuki", XLIV, 1983;

Skubiszewska M., Program ikonograficzny nagrobka Kazimierza Jagiellończyka, "Studia do Dziejów Wawelu", IV, 1978;

Skubiszewski P., Rzeźba nagrobna Wita Stwosza, Warszawa 1957.

15. Wawel – kaplica Zygmuntowska – architektura:

Białostocki J., Nereidy w Kaplicy Zygmuntowskiej [w:] Treści dzieła sztuki. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Gdańsk, grudzień 1966, red. M. Witwińska, Warszawa 1969;

Estreicher K., Szkice o Berreccim, "Rocznik Krakowski", XLIII, 1972;

Kalinowski L., Treści artystyczne i ideowe Kaplicy Zygmuntowskiej, "Studia do dziejów Wawelu", II, 1960;

Kalinowski L., Motywy antyczne w dekoracji Kaplicy Zygmuntowskiej, "Folia Historiae Artium", XII, 1976;

Morka M., Kaplica Zygmuntowska. Król Salomon – princeps fundator, "Biuletyn Historii Sztuki", LXVII, 2005, nr 1/2;

Mossakowski S., Fantastyka mitologiczna w dekoracji Kaplicy Zygmuntowskiej [w:] tegoż, Sztuka jako świadectwo czasu, Warszawa 1980;

Mossakowski S., Zmiany w kamiennej dekoracji rzeźbiarskiej Kaplicy Zygmuntowskiej, "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", XXXI, 1986, z. 3/4;

Mossakowski S., Kaplica Zygmuntowska (1515-1533). Problematyka artystyczna i ideowa Mauzoleum króla Zygmunta I, Warszawa 2007;

Mossakowski S., Kaplica króla Zygmunta I (1515-1533). Toskańscy artyści na służbie polskiego monarchy [w:] Florencja i Kraków wobec dziedzictwa, red. J. Purchla, Kraków 2008;

Płuska I., Problematyka badawcza i konserwatorska kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu [w:] Florencja i Kraków wobec dziedzictwa, red. J. Purchla, Kraków 2008;

Targosz K., Kaplica Zygmuntowska jako neoplatoński model świata, "Biuletyn Historii Sztuki", XLVIII, 1986, nr 2/4;

Williński S., Zygmunt Stary jako Salomon. Z listów Erazma z Rotterdamu, "Biuletyn Historii Sztuki", XXXII, 1970, nr 1;

Zadrożny T., Starotestamentowa geneza relacji między twórcami Kaplicy Zygmuntowskiej, królem i Berreccim, "Biuletyn Historii Sztuki", LXVII, 2005, nr 1/2.

16. Wawel – kaplica Zygmuntowska – nagrobki Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta oraz wyposażenie wnętrza:

Bochnak A., Mecenat Zygmunta Starego w zakresie rzemiosła artystycznego, "Studia do dziejów Wawelu", II, 1960;

Fischinger A., Santi Gucci, Kraków 1969;

Fischinger A., Ze studiów nad rzeźbą figuralną Kaplicy Zygmuntowskiej. Pomnik króla Zygmunta I, "Studia do dziejów Wawelu", IV, 1978;

Hornung Z., Mauzoleum króla Zygmunta I w katedrze krakowskiej, "Rozprawy Komisji Historii Sztuki", I, 1949;

Jakimowicz T., Temat historyczny w sztuce ostatnich Jagiellonów, Poznań 1985;

Kowalczyk J., Triumf i sława wojenna all’ antica w Polsce w XVI wieku, [w:] Treści dzieła sztuki. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Gdańsk, grudzień 1966, red. M. Witwińska, Warszawa 1969;

Kowalczyk J., Polskie portrety all’antica w plastyce renesansowej [w:] Renesans. Sztuka i ideologia, red. T. S. Jaroszewski, Warszawa 1976;

Kruszyński T., Jerzy Pencz z Norymbergi jako twórca malowanego tryptyku w Kaplicy Zygmuntowskiej, "Biuletyn Historii Sztuki", II, 1933/34, nr 3;

Mossakowski S., Kaplica Zygmuntowska (1515-1533). Problematyka artystyczna i ideowa Mauzoleum króla Zygmunta I, Warszawa 2007;

Mossakowski S., Kaplica króla Zygmunta I (1515-1533). Toskańscy artyści na służbie polskiego monarchy [w:] Florencja i Kraków wobec dziedzictwa, red. J. Purchla, Kraków 2008;

Zlat M., Leżące figury zmarłych w polskich nagrobkach XVI wieku, [w:] Treści dzieła sztuki. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Gdańsk, grudzień 1966, red. M. Witwińska, Warszawa 1969;

Zlat M., Typy osobowości w polskiej sztuce XVI wieku [w:] Renesans. Sztuka i ideologia, red. T. S. Jaroszewski, Warszawa 1976.

17. Wawel – kaplica Zygmuntowska – nagrobek Anny Jagiellonki oraz kaplica Mariacka - architektura i nagrobek Stefana Batorego i architektura kaplicy:

Crossley P., Gothic Architecture in the Reign of Kasimir the Great, Kraków 1985;

Echardówna J., Pomnik nagrobny Stefana Batorego. Problemy środowiska i fundatora, "Biuletyn Historii Sztuki", XVII, 1955, nr 1;

Fischinger A., Przebudowa kaplicy Mariackiej w katedrze wawelskiej na mauzoleum króla Stefana Batorego [w:] Studia do Dziejów Wawelu, red. J. Szablowski, A. Bochnak, t. 1, Kraków 1955;

Fischinger A., Santi Gucci. Architekt i rzeźbiarz królewski XVI wieku, Kraków 1969;

Frazik J. T., Sklepienia tzw. piastowskie w katedrze wawelskiej, "Studia do Dziejów Wawelu", III, 1978;

Kowalczyk J., Nagrobek Anny Jagiellonki w Kaplicy Zygmuntowskiej, "Folia Historiae Artium", XXIII, 1987;

Mikocka K., Nagrobki Stefana Batorego i Anny Jagiellonki w katedrze wawelskiej, "Rocznik Historii Sztuki", XIV, 1984.

18. Wawel – nagrobek bpa Zebrzydowskiego i kaplica oraz nagrobek biskupa Filipa Padniewskiego:

Kozakiewiczowa H., Rzeźba XVI wieku w Polsce, Warszawa 1984;

Kozakiewiczowie H. i S., Renesans w Polsce, Warszawa 1976;

Kozłowska-Tomczyk E., Jan Michałowicz z Urzędowa, Warszawa 1967;

Łoziński J. Z., Grobowe kaplice kopułowe w Polsce 1520-1620, Warszawa 1973;

Pagaczewski J., Jan Michałowicz z Urzędowa, "Rocznik Krakowski", XXVIII, 1937;

Zlat M., Sztuka polska. Renesans i Manieryzm, Warszawa 2008.

19. Kościół franciszkanów – architektura:

Grzybkowski A., Centralne gotyckie jednonawowe kościoły krzyżowe w Polsce [w:] tegoż, Między formą a znaczeniem, Warszawa 1997;

Pasiciel S., Kościół franciszkański w Krakowie w XIII wieku, "Rocznik Krakowski", LXVIII, 2002;

Pencakowski P., Średniowieczna architektura kościoła oo Franciszkanów w Krakowie, "Rocznik Krakowski", LVI, 1990;

Skibiński S., Program ideowy i funkcje kościoła franciszkanów w Krakowie [w:] Sztuka i ideologia XIII wieku Materiały sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk. Warszawa, 5 i 6 IV 1971 r., red. P. Skubiszewski, Warszawa 1974;

Włodarek A., Węcławowicz T., Krakowski kościół oo. Franciszkanów w wieku XIII, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN, Oddział Kraków", XXXIII, 1989, nr 2;

Włodarek A., Węcławowicz T., Architektura krakowskiego kościoła Franciszkanów w XIII wieku. Problemy i hipotezy badawcze. Proponowane rekonstrukcje [w:] Studia z dziejów kościoła Franciszkanów w Krakowie, red. Z. Kliś, Kraków 2006.

20. Kościół franciszkanów – dekoracja malarska i witraże:

Bałus W., Kościół Franciszkanów [w:] tegoż, Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX, cz. 2, Matejko i Wyspiański, Kraków 2007;

Czapczyńska-Kleszczyńska D., Dzieje witraży Stanisława Wyspiańskiego w kościele OO. Franciszkanów w Krakowie, "Rocznik Krakowski", LXX, 2004;

Kępiński Z., Stanisław Wyspiański (rozdz. na temat prac w kościele franciszkańskim), Warszawa 1984.

21. Kościół franciszkanów – ścienne malowidła gotyckie w krużgankach – Tłocznia mistyczna:

Małkiewiczówna H., Interpretacja treści XV-wiecznego malowidła ściennego w krużgankach franciszkanów w Krakowie, "Folia Historiae Artium", VIII, 1972.

22. Nowożytna galeria portretów biskupich w krużgankach klasztoru franciszkanów:

Czyżewski K., Walczak M., Portrety biskupów krakowskich w okresie nowożytnym. Zagadnienie funkcji [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. 6, Lublin 2006;

Czyżewski K., Walczak M., Praeclara episcoparum cracoviensium pinacotheca. Galeria portretów biskupów krakowskich w klasztorze Franciszkanów w Krakowie [w:] Studia z dziejów kościoła Franciszkanów w Krakowie, red. Z. Kliś, Kraków 2006;

Miodońska B., Renesansowe portrety biskupów krakowskich, "Rocznik Krakowski", XXXV, 1961;

Walicki M., Malarstwo polskie – gotyk, renesans, wczesny manieryzm, Warszawa 1961.

23. Kościół dominikanów – architektura kościoła:

Jamroz J. S., Średniowieczna architektura dominikańska w Krakowie, "Rocznik Krakowski", XLI, 1970;

Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. A. Markiewicz, M. Szyma, M. Walczak, Kraków 2013;

Szyma M., Kościół i klasztor dominikanów w Krakowie. Architektura zespołu klasztornego do lat dwudziestych XIV wieku, Kraków 2004;

Węcławowicz T., Gotyckie bazyliki Krakowa. „Czyli można konstrukcje kościołów krakowskich XIV wieku uważać za cechę specjalną ostrołuku w Polsce?”, Kraków 1993.

24. Klasztor dominikanów – architektura refektarza i kapitularza:

Jamroz J. S., Refektarz Dominikanów w Krakowie. Oratorium, czy kościół podominikański?, "Folia Historiae Artium", XVI, 1980;

Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. A. Markiewicz, M. Szyma, M. Walczak, Kraków 2013;

Szyma M., Jaką funkcję pełnił i jakie treści pierwotnie wyrażał dzisiejszy refektarz w klasztorze dominikanów w Krakowie?, "Rocznik Krakowski", LXIII, 1997

Szyma M., Kościół i klasztor dominikanów w Krakowie. Architektura zespołu klasztornego do lat dwudziestych XIV wieku, Kraków 2004;

Walczak M., Dekoracja rzeźbiarska kapitularza przy klasztorze oo. dominikanów w Krakowie, "Folia Historica Cracoviensia", X, 2004.

Walczak M., Rzeźba architektoniczna w Małopolsce za czasów Kazimierza Wielkiego, Kraków 2006;

25. Kościół dominikanów – płyta Kallimacha:

Czekalski S., Kallimach i Ojcowie Kościoła. Przyczynek do badan nad genezą artystyczną epitafium Filipa Buonaccorsi, "Artium Questiones", XII, 2001;

Dettloff S., Wit Stosz, Wrocław 1961 (rozdz. o epitafium Kallimacha);

Kępiński Z., Wit Stwosz, Warszawa 1981 (rozdz. o epitafium Kallimacha);

Kowalczyk J., Filip Kallimach i Wit Stwosz, "Biuletyn Historii Sztuki", XLV, 1983, nr 1;

Skubiszewski P., Rzeźba nagrobna Wita Stwosza, Warszawa 1957 (rozdz. o epitafium Kallimacha);

Skubiszewski P., Obraz człowieka na nagrobku Kallimacha [w:] Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, red R. Michałowski i in., Warszawa 1997;

Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. A. Markiewicz, M. Szyma, M. Walczak, Kraków 2013.

26. Kościół dominikanów – kaplica Myszkowskich i kaplica Zbaraskich:

Fischinger A., Kaplica Myszkowskich w Krakowie, "Rocznik Krakowski", XXXIII, 1956;

Karpowicz M., Matteo Castello. Architekt wczesnego baroku, Warszawa 1994;

Łoziński J. Z., Grobowe kaplice kopułowe w Polsce 1520-1620, Warszawa 1973;

Szablowski J., Domniemana rola Sabionetty w sztuce polskiej okresu manieryzmu, "Zeszyty Naukowe UJ", I, 1962;

Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. A. Markiewicz, M. Szyma, M. Walczak, Kraków 2013;

Tomkowicz S., Kaplice kościoła oo. Dominikanów, "Rocznik Krakowski", XX, 1926.

27. Kościół dominikanów – kaplica Św. Jacka wraz z konfesją oraz twórczość S. Dolabelli w klasztorze dominikanów:

Karpowicz M., Baltazar Fontana, Warszawa 1994;

Łoziński J. Z., Grobowe kaplice kopułowe w Polsce 1520-1620, Warszawa 1973;

Macharska M., Rola grafiki w twórczości Dolabelli, "Folia Historiae Artium", IX, 1973;

Sinko K., Zaginiony nagrobek Św. Jacka, "Prace Komisji Historii Sztuki", IX, 1948;

Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. A. Markiewicz, M. Szyma, M. Walczak, Kraków 2013;

Tomkiewicz W., Dolabella, Warszawa 1959;

Tomkowicz S., Kaplice kościoła oo. Dominikanów, "Rocznik Krakowski", XX, 1926;

28. Kolegiata św. Anny – architektura:

Karpowicz M., Baltazar Fontana, Warszawa 1994 (to, co dotyczy architektury);

Mossakowski S., Charakterystyka i geneza formy architektonicznej kościoła Św. Anny w Krakowie, "Rocznik Krakowski", XXXVII, 1965.

Mossakowski S., Tylman z Gameren (1632-1706). Twórczość architektoniczna w Polsce, Warszawa 2012;

29. Kolegiata św. Anny – program ideowy wystroju wnętrza:

Kobielus S., Idea Niebiańskiego Jeruzalem w dekoracji monumentalnej kościoła Św. Anny, "Rocznik Krakowski", LIII, 1987;

Maślińska-Nowakowa Z., Formy słowno-obrazowe dekoracji kościoła Św. Anny w Krakowie [w:] Treści dzieła sztuki. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Gdańsk, grudzień 1966, red. M. Witwińska, Warszawa 1969;

Maślińska-Nowakowa Z., Literackie źródła dekoracji kościoła Św. Anny w Krakowie, "Rocznik Krakowski", XLII, 1971.

30. Kolegiata św. Anny – artystyczne walory wystroju wnętrza oraz wyposażenie. Malowidła, sztukaterie, ołtarze boczne, konfesja, obraz J. E. Siemiginowskiego w ołtarzu głównym:

Karpowicz M., Jerzy Eleuter Siemiginowski malarz polskiego baroku, Wrocław 1974;

Karpowicz M., Krakowskie obrazy Szymona Czechowicza, "Rocznik Krakowski", LVI, 1990;

Karpowicz M., Baltazar Fontana, Warszawa 1994;

Mączyński R., Nowożytne konfesje polskie. Artystyczne formy gloryfikacji grobów świętych i błogosławionych w dawnej Rzeczypospolitej, Toruń 2003;

Orańska J., Szymon Czechowicz, Poznań 1948;

Pagaczewski J., Geneza i charakterystyka sztuki B. Fontany, "Rocznik Krakowski", XXX, 1938;

Stolot F., Nieznany model ołtarza do kościoła Św. Anny w Krakowie, "Biuletyn Historii Sztuki", XXX, 1968.

31. Kościół misjonarzy – architektura, wystrój i wyposażenie wnętrza:

Bogdański R., Jeszcze w sprawie fasady kościoła księży Misjonarzy na Stradomiu, "Rocznik Krakowski", LVI, 1990;

Dziurla M., Kacper Bażanka był uczniem Andrei Pozza, "Biuletyn Historii Sztuki", LI, 1989;

Klein F., Barokowe kościoły Krakowa, "Rocznik Krakowski", XV, 1913;

Lepiarczyk J., W sprawie fasad późnobarokowego kościoła Misjonarzy na Stradomiu, "Rocznik Krakowski", LII, 1986;

Rożek M., Antoni Frączkiewicz i misjonarze, "Rocznik Krakowski", L, 1980;

Zagórowski O., Architekt Kacper Bażanka (około 1680–1726), "Biuletyn Historii Sztuki", XVIII, 1956, nr 1.

34. Kościół Bożego Ciała – architektura, wystrój i wyposażenie:

Crossley P., Gothic Architecture in the Reign of Kasimir the Great, Kraków 1985;

Rączka J. W., Krakowski Kazimierz, Kraków 1989;

Samek J., „Neorenesans” i manieryzm w sztuce Krakowa XVII w. [w:] Barok i barokizacja. Materiały sesji Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Kraków 3-4 XII 2004, red. K. Brzezina, J.Wolańska, Kraków 2007;

Studia z dziejów kościoła Bożego Ciała w Krakowie, red. Z. Jakubowski, Kraków 1977 (tu artykuły: J. Samka, K. Kuczmana, W. Morawskiej);

Świszczowski S., Miasto Kazimierz pod Krakowem, Kraków 1981;

Węcławowicz T., Fazy budowy kościoła Bożego Ciała na Kazimierzu, "Rocznik Krakowski", LII, 1986;

Węcławowicz T., Gotyckie bazyliki Krakowa „Czyli można konstrukcję kościołów krakowskich XIV wieku uważać za cechę specjalną ostrołuku w Polsce?”, Kraków 1993.

35. Kościół śś. Piotra i Pawła – architektura:

Bochnak A., Kościół św. Piotra i Pawła w Krakowie, "Prace Komisji Historii Sztuki", IX, 1967;

Karpowicz M., Matteo Castello, Architekt wczesnego baroku, Warszawa 1994;

Małkiewicz A., Kościół św. Piotra i Pawła w Krakowie, "Zeszyty Naukowe UJ", V, 1967;

Małkiewicz A., Kościół św. Piotra i Pawła w Krakowie, Kraków 1985;

Paszenda J., Problem stylu w architekturze jezuickiej, "Biuletyn Historii Sztuki", XXIX, 1967.

36. Kościół śś. Piotra i Pawła – wystrój i wyposażenie wnętrza oraz program ideowy:

Daranowska J., Nagrobek biskupa A. Trzebickiego w kościele śś. Piotra i Pawła w Krakowie, "Biuletyn Historii Sztuki", XXIX, 1977, nr 2;

Karpowicz M., Sztuka polska XVIII wieku, Warszawa 1985;

Paszenda J., Datowanie stiuków sklepiennych w kościele śś. Piotra i Pawła w Krakowie [w:] Sztuka baroku. Materiały sesji naukowej ku czci śp. Profesorów Adama Bochnaka i Józefa Lepiarczyka, Kraków 1991;

Samek J., Ołtarz główny kościoła św. Piotra i Pawła w Krakowie, "Zeszyty Naukowe UJ", V, 1967;

Zagórowski O., Architekt Kacper Bażanka (około 1680–1726), "Biuletyn Historii Sztuki", XVIII, 1956, nr 1.

37. Gmachy Collegium Maius i Collegium Novum:

Bażyk J., Salomonowicz S., Kraków i jego Uniwersytet, Kraków 1966;

Białkiewicz Z. J., Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, "Rocznik Krakowski", LIX, 1993;

Białkiewicz Z. J., Feliks Księżarski (1820-1884). Krakowski architekt epoki historyzmu, Kraków 2008;

Estreicher K., Collegium Maius – dzieje gmachu, Kraków 1968;

Estreicher K., Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dzieje, obyczaje, zbiory, Warszawa 1971;

Krakowski P., Gmach Collegium Novum na tle rozwoju architektury neogotyckiej w XIX wieku [w:] Collegium Novum 1887-1987. Materiały sesji, red. W. Bartel, Kraków 1991.

38. Gmach Muzeum Narodowego

Kraków międzywojenny. Materiały z sesji naukowej z okazji Dni Krakowa w 1985 r., Kraków 1988;

Włodarczyk M., Nowy gmach Muzeum Narodowego w Krakowie. Z dotychczasowych dziejów, zwroty historii, "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", LV, 2010, nr 3;

Żychowska M. J., Między tradycją a awangardą: problem stylu w architekturze Krakowa lat międzywojennych, Kraków 1991.

39. Kazimierz – urbanistyka (z akcentem na Oppidum Judaeorum):

Krasnowolski B., Układ przestrzenny krakowskiego Kazimierza w XIV wieku, "Rocznik Krakowski", LIV, 1988;

Krasnowolski B., Z badań nad architekturą i urbanistyką krakowskiego Kazimierza, "Rocznik Krakowski", LV, 1989;

Krasnowolski B., Lokacje i rozwój Krakowa, Kazimierza i Okołu. Problematyka rozwiązań urbanistycznych [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. J. Wyrozumski, Kraków 2007;

Rączka J. W., Krakowski Kazimierz, Kraków 1989.

40. Kazimierz – Stara Synagoga – architektura i wyposażenie:

Bałaban M., Przewodnik po żydowskich zabytkach Krakowa, Kraków 1935;

Duda E., Krakowskie judaica, Kraków 1991;

Kalendarz Żydowski, 1983-1984, 1984-1985, 1985-1986.

Ludwikowski L., Stara bożnica na Kazimierzu w Krakowie, Kraków 1981;

Mroczko T., „Stań w Bramie Świątyni...”. Pewien układ architektoniczny, jego źródła i literacka legenda [w:] Pogranicza i konteksty literackie polskiego średniowiecza, red. T. Michałowska, Wrocław 1989;

Piechotkowie M. i K., Bramy Nieba. Bóżnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999;

Rączka J. W., Krakowski Kazimierz, Kraków 1989;

Żbikowski A., Żydzi krakowscy i ich gmina, Warszawa 1995;

41. Kazimierz – Synagoga Tempel – architektura, wystrój i wyposażenie:

Bałaban M., Przewodnik po żydowskich zabytkach Krakowa, Kraków 1935 (reprint 1990);

Bergman E., Nurt mauretański w architekturze synagog Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i na początku XX wieku, Warszawa 2004;

Duda E., Krakowskie judaica, Kraków 1991;

Kalendarz Żydowski, 1983-1984, 1984-1985, 1985-1986.

Krajewska M., Czas kamieni, Warszawa 1982;

Krajewska M., Cmentarze żydowskie – mowa kamieni, „Znak”, 339-340, 1983;

Piechotkowie M. i K., Bramy Nieba. Bóżnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999;

Żbikowski A., Żydzi krakowscy i ich gmina, Warszawa 1995;

43. Plac Szczepański i jego zabudowa, Pałac Sztuki, Teatr Stary:

Bęczkowska U., Pałac Sztuki, Kraków 2003;

Gutowski B., Architektura secesyjna Krakowa i jej mecenasi [w:] Mecenat artystyczny a oblicze miasta. Materialy LVI Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Kraków 8-10 XI 2007, red. D. Nowacki, Kraków 2008;

Malik A., Plac Szczepański wczoraj i dziś, "Rocznik Krakowski", LII, 1986;

Nowacki K., Architektura krakowskich teatrów, Kraków 1982;

Purchla J., Jak powstał nowoczesny Kraków, Kraków 1981;

Solewski R., Franciszek Mączyński i wspólnota sztuk w architekturze miasta, "Rocznik Krakowski", LXI, 1995;

Sto lat Starego Teatru w Krakowie. Praca zbiorowa dla uczczenia setnej rocznicy objęcia dyrekcji przez Adama Skorupkę i Stanisława Koźmiana, red. H. Vogler, Kraków 1965.

44. Kościół pijarów – architektura i wyposażenie:

Dziurla M., Kacper Bażanka był uczniem Andrei Pozza, "Biuletyn Historii Sztuki", 1989;

Klein F., Barokowe kościoły Krakowa, "Rocznik Krakowski", 15, 1913;

Kowalczyk J., Andrea Pozzo a późny barok w Polsce, cz.2, "Biuletyn Historii Sztuki", 37, 1975;

Lepiarczyk J., Architekt Franciszek Placidi, "Rocznik Krakowski", 37, 1965;

Witwińska M., Topografia i kierunki malarstwa ściennego w Polsce ok. poł. XVIII wieku, "Biuletyn Historii Sztuki", 43, 1981;

Zagórowski O., Architekt Kacper Bażanka (około 1680–1726), "Biuletyn Historii Sztuki", XVIII, 1956, nr 1.

45. Kamienice Teodora Talowskiego przy ul. Retoryka:

Bałus W., Historyzm, analogiczność, malowniczość. Rozważania o centralnych kategoriach twórczości Teodora Talowskiego, "Folia Historiae Artium", XXIV, 1988;

Bałus W., Dom – przybytek – "nastrój dawności". O kilku kamienicach Teodora Talowskiego [w:] Klejnoty i sekrety Krakowa. Teksty z antropologii miasta, red. R. Godula, Kraków 1994;

Beiersdorf Z., Architekt Teodor M. Talowski. Charakterystyka twórczości [w:] Sztuka drugiej połowy XIX wieku, red. T. Hrankowska, Warszawa 1973.

46. Dzieje Wawelu do końca XVI wieku:

Firlet J., Pianowski Z., Przemiany architektury rezydencji monarszej oraz katedry na Wawelu w świetle nowych badań, "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", XLIV, 1999, z. 4;

Firlet J., Pianowski Z., Wawel do roku 1300 [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. J. Wyrozumski, Kraków 2007;

Pianowski Z., Wawel obronny: zarys przemian fortyfikacji grodu i zamku krakowskiego w. IX-XIX, Kraków 1991;

Pianowski Z., „Sedes regni principales”. Wawel i inne rezydencje piastowskie do połowy XIII wieku na tle europejskim, Kraków 1994;

Pianowski Z., „Palatium album”. Wczesnogotycka rezydencja książęca na Wawelu [w:] Monumenta conservanda sunt. Księga ofiarowana profesorowi Edmundowi Małachowiczowi w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. J. Jasieńko, Wrocław 2001;

Świechowski Z., Architektura romańska w Polsce, Warszawa 2000.

47. Wawel – architektura katedry:

Crossley P., Gothic Architecture in the Reign of Kasimir the Great, Kraków 1985;

Czyżewski K. J., Barokizacja czy modernizacja? Przemiany katedry wawelskiej po Soborze Trydenckim [w:] Barok i barokizacja. Materiały sesji Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Kraków 3-4 XII 2004, red. K. Brzezina, J. Wolańska, Kraków 2007;

Frazik J. T., Sklepienia tzw. piastowskie w katedrze wawelskiej, „Studia do Dziejów Wawelu”, III, 1978;

Lepiarczyk J., Przybyszewski B., Katedra w Wawelu w XVIII wieku. Zmiany jej wyglądu architektonicznego i urządzenia artystycznego [w:] Sztuka baroku. Materiały Sesji naukowej ku czci śp. profesorów Adama Bochnaka i Józefa Lepiarczyka zorganizowanej przez Krakowski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Instytut Historii Sztuki UJ. Kraków, 8-9 czerwca 1990 roku, red. M. Fabiański, K. Kuczman, Kraków 1990;

Karpowicz M., Matteo Castello. Architekt wczesnego baroku, Warszawa 1994;

Pietrusiński J., Katedra krakowska – biskupia czy królewska [w:] Sztuka i ideologia XIV wieku, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1975;

Rożek M., Katedra wawelska w XVII wieku, Kraków 1979;

Rożek M., Krakowska katedra na Wawelu, Warszawa 1981;

Skibiński S., Polskie katedry gotyckie, Poznań 1996;

Świechowski Z., Architektura romańska w Polsce, Warszawa 2000;

Węcławowicz T., Gotyckie bazyliki Krakowa. „Czyli można konstrukcje kościołów krakowskich XIV wieku uważać za cechę specjalną ostrołuku w Polsce?”, Kraków 1993;

Węcławowicz T., Fazy budowy prezbiterium katedry na Wawelu na przełomie wieków XII i XIV. Kościoły biskupów Muskaty, Nankera i Grota, „Studia Waweliana”, VIII, 1999.

48. Konfesja św. Stanisława:

Mączyński R., Nowożytne konfesje polskie. Artystyczne formy gloryfikacji grobów świętych i błogosławionych w dawnej Rzeczypospolitej, Toruń 2003.

49. Nagrobek Władysława Jagiełły:

Boczkowska A., Herkules i Dawid z rodu Jagiellonów, Warszawa 1993 (część o nagrobku Władysława Jagiełły);

Estreicher K., Grobowiec Władysława Jagiełły, "Rocznik Krakowski", 33, 1953;

Mossakowski S., Kiedy powstała tumba Władysława Jagiełły [w:] Ars Auro Prior, red. J. A. Chrościcki, Warszawa 1991;

Mrozowski P., Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994;

Rożek M., Groby królewskie w Krakowie, Kraków 1977 (lub kolejne wydania).

50. Nagrobek Kazimierza Wielkiego:

Dobrowolski T., Geneza nagrobka Kazimierza Wielkiego, "Biuletyn Historii Sztuki", XXXVII, 1975, nr 3;

Mrozowski P., Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994;

Rożek M., Groby królewskie w Krakowie, Kraków 1977 (lub kolejne wydania);

Śnieżyńska-Stolot E., Nagrobek Kazimierza Wielkiego, "Studia do Dziejów Wawelu", IV, 1978.

51. Nagrobek Władysława Łokietka:

Mrozowski P., Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994;

Rożek M., Groby królewskie w Krakowie, Kraków 1977 (lub kolejne wydania).

52. Kaplica Wazów w katedrze wawelskiej:

Bochnak J., Giovanni Battista Falconi, Kraków 1925;

Chrościcki J., Sztuka i polityka, Warszawa 1983;

Rożek M., Źródła do fundacji i budowy królewskiej kaplicy Wazów przy katedrze na Wawelu, "Biuletyn Historii Sztuki", XXXV, 1973, nr 1;

Rożek M., Uzupełnienie do fundacji kaplicy Wazów, "Biuletyn Historii Sztuki", XXXVI, 1974, nr 4;

Rożek M., Królewska katedra na Wawelu, Warszawa 1981;

Tatarkiewicz W., Czarny marmur w Krakowie [w:] tegoż, O sztuce polskiej XVII i XVIII wieku. Architektura i rzeźba, Warszawa 1966;

Tomkiewicz W., Francesco Rossi i jego działalność rzeźbiarska w Polsce, "Biuletyn Historii Sztuki", XIX, 1957, nr 3.

53. Kaplica Zadzika w katedrze wawelskiej:

Karpowicz M., Tomasz Poncino (ok. 1590-1659) - architekt Pałacu Kieleckiego, Kielce 2002;

Targosz K., Kaplica biskupa Jakuba Zadzika w katedrze na Wawelu i jej architekt Sebastian Sala, "Studia do Dziejów Wawelu", V, 1991.

54. Nagrobek Jana Olbrachta i jego ołtarz w kaplicy na Wawelu:

Dobrzeniecki T., Działalność artystyczna Stanisława Stwosza, "Biuletyn Historii Sztuki", XI, 1949;

Fischinger A., Nagrobek Jana Olbrachta i początki rzeźby renesansowej w Polsce [w:] Renesans. Sztuka i ideologia, red. T. Jaroszewski, Warszawa 1976.

55. Kaplica i nagrobek Tomickiego:

Kozakiewiczowa H., Rzeźba XVI wieku w Polsce, Warszawa 1984;

Kozakiewiczowie H. i S., Renesans w Polsce, Warszawa 1976;

Łoziński J. Z., Grobowe kaplice kopułowe w Polsce, Warszawa 1973.

56. Kościół bernardynów:

Kantak K., Szablowski J., Żarnecki J., Kościół i klasztor OO. Bernardynów w Krakowie, Kraków 1938;

Kurzej M., Siedemnastowieczne sztukaterie w Małopolsce, Kraków 2012;

Moryc C. J., Zespół posągów na fasadzie kościoła św. Bernardyna ze Sieny w Krakowie. Analiza i próba identyfikacji ikonograficznej, "Roczniki Humanistyczne. Historia Sztuki", LII, 2004, z. 4.

57. Taniec śmierci w kościele bernardynów. Napisy z obrazu "Taniec śmierci", które są słabo czytelne na oryginale proszę wydrukować ze strony klasztoru:

http://www.bernardyni.com.pl/Aktualnosci,179_taniec_smierci_historia_obrazu.html;

Białostocki J., Płeć śmierci, Gdańsk 2007;

Lenart M., Wańczowski M., Księga żałoby i śmierci, Warszawa 2009;

Taniec Śmierci od późnego średniowiecza do końca XX wieku, katalog wystawy, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, red. E. Schuster, E. Ryżewska, Szczecin 2002;

Święto baroku. Sztuka w służbie Michała Stefana Radziejowskiego (1645-1705), katalog wystawy, Muzeum Pałac w Wilanowie, red. J. Żmudziński, Warszawa 2009.

Szlachetne dziedzictwo czy przeklęty spadek. Tradycje sarmackie w sztuce i kulturze, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Poznaniu, red. I. Dziubkowa, Poznań 2004, poz. kat. 756, s. 454-455;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Ziółkowska-Ganc
Prowadzący grup: Szymon Stenka, Emilia Ziółkowska-Ganc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia terenowe - Zaliczenie
Pełny opis:

Termin objazdu: 13-15 maja 2019 r. Przyjazd do Krakowa: 12 maja.

Warunkiem zaliczenia jest otrzymanie pozytywnej oceny z referatów wygłoszonych przy obiektach oraz udział w zajęciach terenowych.

Referaty – wytyczne:

1. Referat powinien być MÓWIONY, a nie czytany (można posiłkować się wydrukowanym tekstem referatu. Za referat nie uznaje się tekstu odczytanego z kserówek, telefonu/tabletu itp.).

2. Czas trwania referatu: od 10 do 30 minut w zależności od specyfiki obiektu i harmonogramu.

3. Referat ma być przygotowany na podstawie możliwie bogatej i różnorodnej literatury z zakresu historii sztuki, dotyczącej zagadnienia. Proszę do przygotowania referatów nie wykorzystywać przewodników, katalogów zabytków, a także stron internetowych dla turystów i Wikipedii!!! W przypadku, gdy któraś z publikacji jest niedostępna w BU UMK, należy poszukać jej w innych bibliotekach (np: w Książnicy Kopernikańskiej lub Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu) lub sprowadzić książkę przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną UMK. Proszę pamiętać, że niektóre publikacje są dostępne on-line, jak np: "Rocznik Krakowski".

4. Wypowiedź ma być skonstruowana w taki sposób, by klarownie podać wszystkie najważniejsze informacje dotyczące obiektu, a także – co najistotniejsze – krytycznie przedstawić problematykę związaną z obiektem, zderzyć punkty widzenia i tezy badaczy. W referatach nie należy zawierać opisu obiektu (zgodnie z zasadą "jaki koń jest, każdy widzi").

5. Jeśli referat dotyczy architektury lub urbanistyki, proszę wziąć ze sobą skserowane plany obiektu i rozdać je słuchaczom na miejscu. Trudno mówić o fazach budowy czy rozwoju urbanistycznym miasta bez pokazywania ich na planie!!! Plany powinny oczywiście obejmować wszystkie fazy istotnych zmian, etapów budowy itp. Plany można skserować np: z Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce.

6. Jeśli tematem Państwa referatu jest nagrobek lub jakikolwiek inny obiekt znajdujący się w kościele lub innym wnętrzu, proszę wcześniej zapoznać się z planem tego kompleksu i orientować się, w którym jego miejscu obiekt się mieści, zwłaszcza nagrobki i kaplice w katedrze wawelskiej!

7. Przed wygłaszaniem referatu proszę nauczyć się poprawnej wymowy wymienianych w nim obcojęzycznych nazwisk.

8. Ze względu na fakt, że są to zajęcia terenowe i czasem - niezależnie od nas - zmienia się nagle ich harmonogram, proszę mieć zawsze wszystkie swoje referaty przy sobie.

9. Gdy referat nie zostanie zaliczony na miejscu, należy oddać pracę w formie pisemnej z aparatem naukowym (przypisy plus bibliografia) w terminie do 2 tygodni od powrotu z objazdu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Ziółkowska-Ganc
Prowadzący grup: Szymon Stenka, Emilia Ziółkowska-Ganc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia terenowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Ziółkowska-Ganc
Prowadzący grup: Szymon Stenka, Emilia Ziółkowska-Ganc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia terenowe - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.