Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia w terenie (objazd 5 dni)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-32-CT-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia w terenie (objazd 5 dni)
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe 3 rok sem. letni Historia sztuki (s1)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach (40 h);


Praca indywidualna studenta/ki:

- kwerenda biblioteczna (10 h);

- samodzielne przygotowanie referatów (40 h);


Razem 90 h (3 pkt. ECTS).

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student/ka pogłębia wiedzę na temat zabytków Pomorza, Mazowsza i Warmii (K_W01);


W2: Student/ka zna kontekst kulturowy i historyczny Pomorza, Mazowsza i Warmii oraz jego wpływ na sztukę (K_W02);


W2: Student/ka potrafi zestawić różne poglądy badawcze zaczerpnięte z literatury przedmiotu oraz skonfrontować je z zabytkiem w bezpośrednim kontakcie (K_W03; K_W04).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student/ka potrafi przygotować i wygłosić referat na temat wybranego zabytku korzystając z literatury przedmiotu zgodnie z zaleceniami prowadzącego zajęcia terenowe (K_U01; K_U03; K_U08);


U2: Student/ka umiejętnie wykorzystuje plany architektoniczne oraz archiwalne fotografie w celu lepszego zobrazowania referatu (K_U04; K_U06);


U3: Student/ka inicjuje i uczestniczy w dyskusji poświęconej poszczególnym obiektom (K_U14).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student/ka docenia wartość i znaczenie kulturowe zabytków Pomorza, Mazowsza i Warmii (K_K03);


K2: Student/ka rozumie istotę znaczenia dziedzictwa kulturowego dla rozwoju cywilizacji na poziomie lokalnym (K_K03; K_K04);


K3: Student/ka dostrzega potrzebę badań historyczno-artystycznych i konserwatorskich zabytkowych obiektów (K_K08).

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem podstawowym objazdu terenowego jest zapoznanie studentów III roku studiów I stopnia z najciekawszymi zabytkami wybranych regionów Polski – Pomorza i Warmii (3 dni) oraz północno-zachodniego Mazowsza (2 dni). Celem szerszym – zapoznanie ich z ukształtowaną w procesie historycznym specyfiką owych regionów, pozwalającą na zrozumienie, w jaki sposób wpłynęła ona na formy i treści tworzonych tu dzieł sztuki. Zajęcia mają sprzyjać doskonaleniu zdobytej w trakcie studiów wiedzy z historii sztuki, sprawności przeprowadzania kwerend badawczych (bibliograficznych, ikonograficznych), umiejętności krytycznej lektury naukowych tekstów oraz dokonywania analizy i interpretacji dzieł sztuki, sprawności w zakresie ich opisywania, a wreszcie konieczności skonfrontowania nabytej wiedzy teoretycznej, zaczerpniętej z opracowań, z konkretnym dziełem sztuki w bezpośrednim kontakcie.

Pełny opis:

Trasa objazdu obejmuje następujące miejscowości:

- Pomorze i Warmia (3 dni): Nawra, Chełmża, Chełmno, Radzyń Chełmiński, Pelplin, Frombork, Braniewo, Chwalęcin, Orneta, Krosno, Dobre Miasto, Smolajny, Lidzbark Warmiński, Stoczek Klasztorny, Nakomiady, Święta Lipka, Barczewo.

- Mazowsze (2 dni): Drobin, Płock, Kobylniki, Czerwińsk, Łowicz, Nieborów, Arkadia, Sobota, Walewice.

Przed wyjazdem – podczas spotkania organizacyjnego – studenci otrzymują wskazówki dotyczące sposobu przygotowania referatów związanych ze zwiedzanymi zabytkami (każdy uczestnik samodzielnie wybiera kilka tematów do opracowania).

Następnie referaty wygłaszane są przy konkretnych obiektach, tam też odbywa się dyskusja obejmująca zarówno przekazane informacje, jak i pogłębioną analizę zabytku dostępnego „na wyciągnięcie ręki”.

Literatura:

POMORZE I WARMIA

DO WSZYSTKICH ZAGADNIEŃ JAKO LITERATURA PODSTAWOWA (W WYBRANYCH FRAGMENTACH):

Chrzanowski T., Przewodnik po zabytkowych kościołach północnej Warmii, Olsztyn 1978;

Chrzanowski T., Przewodnik po zabytkowych kościołach Warmii i Mazur, Olsztyn 1978;

Faryna-Paszkiewicz H., Omilanowska M., Pasieczny R., Atlas zabytków architektury w Polsce, Warszawa 2003;

Katalog zabytków sztuki w Polsce (dalej: KZSP), t. XI, Dawne województwo bydgoskie,

- z. 4. Powiat chełmiński, oprac. T. Mroczko, Warszawa 1976;

- z. 16. Powiat toruński, oprac. T. Chrzanowski, M. Kornecki, Warszawa 1972;

- z. 19 Powiat wąbrzeski, red. T. Chrzanowski, M. Kornecki, Warszawa 1967;

Seria Nowa, t. II, Województwo elbląskie. Braniewo, Frombork, Orneta i okolice, z. 1, oprac. M. Arszyński, M. Kutzner, Warszawa 1980;

Kopiczko A., Porta Domini. Kościoły jubileuszowe i sanktuaria Świętego Krzyża w archidiecezji warmińskiej, Olsztyn 2002;

Łoziński J. Z., Pomniki sztuki w Polsce, t. II, cz. I, Pomorze, Warszawa 1992;

Mączyński R., Nowożytne konfesje w Polsce. Artystyczne formy gloryfikacji grobów świętych i błogosławionych w dawnej Rzeczpospolitej, Toruń 2003;

Poklewski J., Kościoły odpustowe na Warmii [w:] Sztuka pobrzeża Bałtyku, Warszawa 1978;

Poklewski J., Warmińskie sanktuaria pielgrzymkowe w XVII i XVIII w., [w:] Kościół i sztuka pobrzeża Bałtyku, red. M. Woźniak, Toruń 1998;

Rzempołuch A., Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich, Olsztyn 1993;

Smoliński M., Rzeźbiarz Jan Chrystian Schmidt. Rola Warmii jako prowincji artystycznej w XVIII wieku, Olsztyn 2006;

Stoga A., Quadratura w malarstwie polskim XVIII w. Malowidła na sklepieniach, „BHS”, XLII, 1980, nr 3-4;

Smulikowska E., Prospekty organowe w dawnej Polsce, Wrocław 1989;

Sulewska R., Dłutem wycięte. Rzeźba drewniana północnych ziem Korony w czasach Zygmunta III Wazy, Warszawa 2004;

Tylicki J., Bartłomiej Strobel: malarz epoki wojny trzydziestoletniej, t. 1-2, Toruń 2000;

Tylicki J., Nowożytne malarstwo i rysunek w Elblągu do 1772 r., Elbląg 2001;

Wagner A., Warsztat rzeźbiarski Christiana Bernarda Schmidta na Warmii, Olsztyn 2007;

PAŁACE I ZAŁOŻENIA OGRODOWE (NAWRA, SMOLAJNY)

Chrapkowski B., Wierzchosławski S., Nawra: gmina Chełmża zespół pałacowo-parkowy, Toruń 1995;

Dygdała J., Wierzchosławski S., Nawra Kruszyńskich i Szczanieckich. Studium z dziejów szlachty i ziemiaństwa ziemi chełmińskiej, Toruń 1990;

Dygdała J., Adam Stanisław Grabowski (1698-1766): biskup, polityk, mecenas, Olsztyn 1994;

Łoziński J. Z., Rzempołuch A., Przewodnik…;

PAŁAC W NAKOMIADACH

Karpowicz M., Architekci warszawscy w Szczuczynie na przełomie XVII i XVIII w., „BHS”, XIX, 1957, nr 3;

Rzempołuch A., Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich, Olsztyn 1993;

BAZYLIKA KONKATEDRALNA P.W. TRÓJCY ŚWIĘTEJ W CHEŁMŻY (TYP FARY MIEJSKIEJ)

Banacka M., Ołtarz błogosławionej Juty w dawnej katedrze w Chełmży – Placidi i Kuntze, „BHS”, LVI, 1994, nr 4;

Dorawa M., Chełmżyńska katedra Świętej Trójcy, Kraków 2003;

Gąsiorowski E., Jan Baptysta Cocchi - architekt toruński, „Rocznik Muzeum w Toruniu”, VIII, 1982;

Gutierez-Saenz A., Fundacja biskupa Andrzeja Kostki Załuskiego dla katedry w Chełmży. Placidi i Kuntze, „BHS”, LVI, 1994, nr 4;

Mikocka-Rachubowa K., Mistrz Nagrobka Provany- rzeźbiarz krakowski przełomu XVI i XVII w., „RHS”, XX, 1994;

Mikocka-Rachubowa K., Nagrobek Prospera Provany – wybitne dzieło krakowskiej rzeźby schyłku XVI wieku, [w:] Sztuka kręgu krakowskich dominikanów, red. A. Markiewicz, M. Szyma, M. Walczak, Kraków 2013, s. 551-566;

Tylicka T., Z Porlezzy do Torunia – Giovanni Battista Cocchi, artysta późnego baroku, [w:] Artyści znad jezior lombardzkich w nowożytnej Europie, red. R. Sulewska, M. Smoliński, Warszawa 2015;

KZSP, t. XI, z. 16;

R. Sulewska, Dłutem wycięte…;

CHEŁMNO (układ urbanistyczny, rynek, ratusz)

Chrzanowski T., Kornecki M., Chełmno, Wrocław 1991;

Gąsiorowski E., Rynek i ratusz chełmiński, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, X, 1965;

Kałdowski J., Ratusz w Chełmnie, Toruń 1984;

KZSP, t. XI, z. 4;

KOŚCIÓŁ ARCHIPREZBITERIALNY P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP W CHEŁMNIE

Chrzanowski T., Kornecki M., Chełmno…;

Jarocińska [Wardzyńska] K., Prace snycerskie Jana Sӧffrensa z Elbląga dla misjonarzy w Chełmnie i w Warszawie, [w:] Artyści włoscy w Polsce XV-XVIII wiek, red. J. A. Chrościcki, Warszawa 2004;

Krantz-Domasłowska L., Domasłowski J., Kościół farny w Chełmnie, Toruń 1991;

Kruszelnicka J., Portret na Ziemi Chełmińskiej, cz. I., Toruń 1982, cz. II, Toruń 1983;

KZSP, t. XI, z. 16;

Łyczak B., Toruński cech rzeźbiarski i snycerka na obszarze jego oddziaływania w latach 1695-1793, Warszawa 2018;

R. Sulewska, Dłutem wycięte…;

Więckowiak J., Piety pomorskie w rzeźbie, malarstwie, złotnictwie, Pelplin 2002;

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. ANNY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Łoziński J. Z., Pomniki sztuki…;

Tylicki J., Bartłomiej Strobel…;

KZSP, t. XI, z. 19;

BAZYLIKA KATEDRALNA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP W PELPLINIE

Ciemnołoński J., Pasierb J.S., Pelplin, Wrocław 1978;

Grzybkowska T., Andrzej Stech malarz gdański, Warszawa 1979;

Herman Han – mistrz światła i nokturnu. Narodziny baroku w malarstwie dawnej Rzeczypospolitej, red. M. Osowski, Pelplin 2008;

Pasierb J. S., Malarz gdański Herman Han, Warszawa 1974;

Pasierb J. S., Pelplin i jego zabytki, Warszawa-Pelplin 1993;

Skubiszewski P., Architektura opactwa cysterskiego w Pelplinie, [w:] Studia pomorskie, red. M. Walicki, t.1., Wrocław- Kraków 1957;

Smulikowska E., Prospekty organowe w dawnej Polsce, Wrocław 1989;

Sulewska R., Dłutem wycięte…;

Tylicki J., Bartłomiej Strobel…;

BAZYLIKA ARCHIKATEDRALNA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP I ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA WE FROMBORKU

Achremczyk S., Uwagi o mecenacie kulturalnym biskupów warmińskich w XVII i XVIII wieku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, XXXI, 1987, nr 1;

Chorostian B., Katedra p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja Apostoła we Fromborku, Olsztyn 1989;

Chrzanowski T., Manieryzm w kościołach Warmii i Mazur, „Studia Warmińskie”, XXVI, 1989;

Karłowska A., Poliptyk fromborski i plastyka toruńska przełomu XV/XVI, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Historia sztuki”, 1959, z. 1;

Kączkowska A., Epitafium Mikołaja Kopernika we Fromborku, „Ochrona Zabytków”, VI, 1953, nr 1;

KZSP, t. II, z. 1;

Lubocka M., Ikonografia wystroju kruchty katedralnej we Fromborku, „Komentarze Fromborskie”, V, 1973;

Mączyński R., Nowożytne konfesje w Polsce…,

Obłąk J., Katedra we Fromborku, Olsztyn 1969;

Rzempołuch A., Przewodnik po zabytkach…;

Semków J., Poliptyk fromborski. Fragmenty zaginione po II wojnie światowej, „Cenne, bezcenne, utracone”, 2020, nr 2;

Smoliński M., Rzeźby Jana Henryka Meissnera we Fromborku i ich oddziaływanie [w:] Mowa i moc obrazów. Prace dedykowane Profesor Marii Poprzęckiej, Warszawa 2005;

Smulikowska E., Prospekty organowe…;

Stoga A., Malarstwo ścienne na Warmii… i jego oddziaływanie…;

Tylicki J., Bartłomiej Strobel…;

Wagner A., Warsztat rzeźbiarski…;

Wróblewska K., Piotr Kolberg – malarz warmiński z końca XVII i początku XVIII stulecia, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, CV, 1969, nr 3;

Wróblewska K., Malarstwo Warmii i Mazur od XV do XIX wieku, Olsztyn 1978;

KOŚCIÓŁ PIELGRZYMKOWY P.W. ŚWIĘTEGO KRZYŻA W BRANIEWIE

KZSP, t. II, z. 1;

Kopiczko A., Porta Domini…;

Poklewski J., Kościół św. Krzyża w Braniewie, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo”, XIII, 1989.

Rzempołuch A., Przewodnik po zabytkach…;

Smoliński M., Rzeźbiarz Jan…;

Wagner A., Warsztat rzeźbiarski…;

KOŚCIÓŁ PIELGRZYMKOWY P.W. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W CHWALĘCINIE

KZSP, t. II, z. 1;

Kopiczko A., Porta Domini…;

Łoziński J. Z., Pomniki sztuki…;

Poklewski J., Warmińskie sanktuaria…;

Rzempołuch A., Przewodnik po zabytkach…;

Smoliński M., Rzeźbiarz Jan…;

Witwińska M., Topografia i kierunki malarstwa ściennego w Polsce około poł. XVIII w., „BHS”, XLIII, 1981, nr 2;

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. JANA CHRZCICIELA W ORNECIE

KZSP, t. II, z. 1;

Rzempołuch A., Przewodnik po zabytkach…;

Smoliński M., Rzeźbiarz Jan…;

Sulewska R., Dłutem wycięte…;

Wagner A., Problemy atrybucyjne późnobarokowej rzeźby warmińskiej. J. Chr. Schmidt, J. Frey i K. Perwanger a barokizacja kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Ornecie, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, CCXXXI, 2001, nr 1.

KOŚCIÓŁ PIELGRZYMKOWY P.W. NAWIEDZENIA NMP I ŚW. JÓZEFA W KROŚNIE

Babicka M., Barokowy kościół pielgrzymkowy w Krośnie na Warmii, „Roczniki Humanistyczny Towarzystwa Naukowego KUL”, XV, 1967, z. 4;

Guttmejer K., Zespół pielgrzymkowy w Krośnie koło Ornety. Fazy budowy w XVIII wieku oraz zagadnienie inspiracji artystycznej i autorstwa, „Rocznik Olsztyński”, XVII, 1997;

KZSP, t. II, z. 1;

Rzempołuch A., Przewodnik po zabytkach…;

Smoliński M., Rzeźbiarz Jan…;

Wagner A., Warsztat rzeźbiarski…;

BAZYLIKA KOLEGIACKA P.W. NAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA I WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W DOBRYM MIEŚCIE

Karpowicz M., Związki Warmii z Warszawą w zakresie rzeźby w XVIII wieku, „Rocznik Olsztyński”, XVII, 1997;

KZSP, t. II, z. 1;

Rzempołuch A., Zespół kolegiacki w Dobrym Mieście, Olsztyn 1989;

Rzempołuch A., Przewodnik po zabytkach…;

Smoliński M., Rzeźbiarz Jan…;

Wagner A., Mistrz Figur Dobromiejskich – nieznana indywidualność barokowej plastyki Warmii i Prus Książęcych, „Studia Warmińskie”, XL, 2003.

Wagner A., Warsztat rzeźbiarski…;

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA i ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Łoziński J. Z., Pomniki sztuki…;

Rzempołuch A., Lidzbark Warmiński, Warszawa 1989;

Sikorski J., Birecki P., Salm J., Rozwój przestrzenny i architektoniczny miasta, sztuka oraz wytwory rzemiosła artystycznego [w:] Historia Lidzbarka Warmińskiego, t. 1, red. K. Mikulski, E. Borodij, Lidzbark Warmiński 2008;

ZAMEK BISKUPI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM – ODDZIAŁ MUZEUM WARMII I MAZUR W OLSZTYNIE

Domasłowski J., Gotyckie malowidła ścienne krużganku zamku biskupiego w Lidzbarku Warmińskim i ich europejskie konteksty, [w:] Zamek malowany. Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków zamku lidzbarskiego, red. J. Cygański, Olsztyn 2011;

Kaplica na zamku w Lidzbarku Warmińskim. Dzieje, architektura, fundacje artystyczne, konserwacja i restauracja, red. A. Rzempołuch, Olsztyn 2010;

Łoziński J. Z., Pomniki sztuki…;

Sikorski J., Birecki P., Salm J., Rozwój przestrzenny i architektoniczny miasta, sztuka oraz wytwory rzemiosła artystycznego [w:] Historia Lidzbarka Warmińskiego, t. 1, red. K. Mikulski, E. Borodij, Lidzbark Warmiński 2008;

KOŚCIÓŁ P.W. NAWIEDZENIA NMP W STOCZKU KLASZTORNYM

Babicka M., Krużganki w barokowych sanktuariach pielgrzymkowych na Warmii, „BHS”, XXVIII, 1966, nr 2;

Karpowicz M., Związki Warmii z Warszawą w zakresie rzeźby w XVIII wieku, „Rocznik Olsztyński”, XVII, 1997;

Kowalska A., Kościół wotywny w Stoczku Klasztornym, „Rocznik Olsztyński”, XVI, 1985;

KZSP, t. II, z. 1;

Kowalska A., Kościół wotywny w Stoczku Klasztornym, „Rocznik Olsztyński”, XVI, 1985.

Rzempołuch A., Przewodnik po zabytkach…;

Rzempołuch A., Architektura warmińska w XVII wieku, „Rocznik Olsztyński”, XVII, 1997;

Smoliński M., Rzeźbiarz Jan…;

Wagner A., Warsztat rzeźbiarski…;

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAWIEDZENIA NMP W ŚWIĘTEJ LIPCE

Babicka M., Krużganki w barokowych…;

KZSP, t. II, z. 1;

Mączyński R., Nowożytne konfesje…;

Obłąk J., Jerzy Ertli budowniczy Św. Lipki, „Rocznik Olsztyński”, III, 1960;

Paszenda J., Święta Lipka: monografia, Kraków 2008;

Paszenda J., Architektura zespołu kościelnego w Świętej Lipce na tle polskiego baroku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, CCII, 1993, nr 4;

Poklewski J., Święta Lipka. Polska fundacja barokowa na terenie Prus Książęcych, Warszawa-Poznań 1974;

Rzempołuch A., Prace rzeźbiarza Krzysztofa Perwangera dla kościoła w Świętej Lipce 1744-1748, „BHS”, LV, 1993, nr 1;

Rzempołuch A., Krzysztof Perwanger z Tolkmicka (1708-1764). Działalność artystyczna na Warmii i w Prusach Królewskich, „Rocznik Olsztyński”, XVII, 1997;

Stoga A., Malarstwo ścienne na Warmii w XVIII w. i jego oddziaływanie, [w:] Sztuka I poł. XVIII w., Warszawa 1981;

Stoga A., Iluzjonistyczne malowidła Macieja Meyera w Świętej Lipce i ich znaczenie w sztuce polskiej w XVIII w., „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, CCII, 1993, nr 4;

Wagner A., Rzeźbiarska grupa Zwiastowania ze Świętej Lipki. Z badań nad warsztatem Krzysztofa Perwangera, „Teka Komisji Historii Sztuki”, X, 2005;

Wagner A., Warsztat rzeźbiarski…;

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W BARCZEWIE

Chrzanowski T., Manieryzm w kościołach Warmii i Mazur, „Studia Warmińskie”, XXVI, 1989;

Skibiński F., Willem van den Blocke …;

Szydłowska W., Pomnik grobowy Batorych w Barczewie na Warmii, [w:] Studia pomorskie, red. M. Walicki, t. 1, Wrocław-Kraków 1957;

Tatarkiewicz W., Nagrobki z figurami klęczącymi, [w:] Studia renesansowe, t. I, red. M. Walicki, Wrocław 1956;

MAZOWSZE

DO WSZYSTKICH ZAGADNIEŃ JAKO LITERATURA PODSTAWOWA (W WYBRANYCH FRAGMENTACH):

Faryna-Paszkiewicz H., Omilanowska M., Pasieczny R., Atlas zabytków architektury w Polsce, Warszawa 2003;

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. X, Dawne województwo warszawskie

- z. 15, Okolice Płocka, oprac. I. Galicka, Sygietyńska H., Warszawa 1992;

- z. 16, Płońsk i okolice, oprac. I. Galicka, H. Sygietyńska, T. Mroczko, Warszawa 1979.

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. II, Województwo łódzkie

- z. 5, Powiat łowicki, oprac. S. Kozakiewicz, J. A. Miłobędzki, Warszawa 1953;

Łoziński J. Z., Pomniki sztuki w Polsce, t. III, Mazowsze i Podlasie, Warszawa 1999;

Wardzyński M., Sztuka nowożytna na Mazowszu. Zarys problematyki, [w:] Dzieje Mazowsza, t. 2, Lata 1527-1795, red. J. Tyszkiewicz, Pułtusk 2015;

KOŚCIÓŁ. P.W. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA W DROBINIE

Hajduk O. M., Nagrobek Pawła, Anny i Wojciecha Kryskich w Drobinie: problematyka translokacji i rekonstrukcji pierwotnej koncepcji dzieła, “Biuletyn Historii Sztuki”, LXXVIII, 2016, nr 3;

Hajduk O. M., Medycejska Florencja w Drobinie – zespół nagrobków Kryskich, [w:] Poza Warszawą, t. 1, Arcydzieła plastyki dawnej XII-XVIII wieku w świątyniach i rezydencjach Mazowsza, red. M. Wardzyński, Warszawa 2018;

KLASYCYSTYCZNA URBANISTYKA PŁOCKA

Askanas K., Sztuka Płocka, Płock 1991;

Sokołowski Z., Sołtysiak M., Płock: urbanistyka i architektura, Warszawa 1975;

BAZYLIKA KATEDRALNA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP W PŁOCKU

Askanas K., Brązowe drzwi płockie w Nowogrodzie Wielkim, Płock 1971;

Grabowski L., Katedra płocka, jej dzieje i zabytki, Płock 1970;

Gradowska A., Nagrobki renesansowe na Mazowszu, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, VIII, 1964;

Knapiński R., Credo Apostolorum w romańskich drzwiach płockich, Płock 1992;

Kozakiewiczowa H., Renesansowe nagrobki piętrowe w Polsce, “Biuletyn Historii Sztuki”, XVII, 1955, nr 1;

Kozakiewiczowie H. i S., Polskie nagrobki renesansowe: stan, problemy i postulaty badań, “Biuletyn Historii Sztuki”, XV, 1953, nr 1;

Wardzyński M., Rzeźbiarsko-kamieniarska rodzina Venosta vel Venesta, Venusta i jej działalność w 1. połowie XVII wieku w Chęcinach, In: ,,Biuletyn Historii Sztuki”, LXXVI, 2014, nr 3;

Wardzyński M., Płocki panteon Mazowsza – mauzoleum biskupie i magnackie z XVI i XVII w., [w:] Poza Warszawą, t. 1, Arcydzieła plastyki dawnej XII-XVIII wieku w świątyniach i rezydencjach Mazowsza, red. M. Wardzyński, Warszawa 2018;

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ZWIASTOWANIA NMP W CZERWIŃSKU

Kopania K., Cluny w Czerwińsku? Portal główny bazyliki, [w:] Poza Warszawą, t. 1, Arcydzieła plastyki dawnej XII-XVIII wieku w świątyniach i rezydencjach Mazowsza, red. M. Wardzyński, Warszawa 2018;

Dzieje klasztoru w Czerwińsku, red. Olbromski E., Lublin 1997;

Mroczko T., Czerwińsk romański, Warszawa 1972;

Nowiński J., Czerwińsk, Warszawa 2012;

Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, red. Walicki M., t. 1-2, Warszawa 1971;

Wardzyński M., Biblia pauperum – cykl romańskich fresków w kościele w Czerwińsku nad Wisłą, [w:] Poza Warszawą, t. 1, Arcydzieła plastyki dawnej XII-XVIII wieku w świątyniach i rezydencjach Mazowsza, red. M. Wardzyński, Warszawa 2018;

KOŚCIÓŁ PIJARÓW P.W. MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ I ŚW. WOJCIECHA W ŁOWICZU

Gajewski J., Sztuka w prymasowskim Łowiczu, [w:] Łowicz. Dzieje miasta, red. Kołodziejczyk R., Warszawa 1986. [rec. Stoga A., “Biuletyn Historii Sztuki”, LI, 1989, nr 2];

Jaroszewski J.S., Kowalczyk J., Kilka uwag o grupie późnobarokowych kolumnowych fasad kościelnych, “Biuletyn Historii Sztuki”, XXI, 1959, nr 3-4;

Kaczmarzyk J., Życie i twórczość Jana Jerzego Plerscha, „Rocznik Warszawski”, XI, 1972;

Karpowicz M., Sztuka polska XVIII wieku, Warszawa 1985;

Mączyński R., Mater Gratiarum Varsaviensis. Wizerunki Madonny Łaskawej w sztuce polskiej, „RHS”, XXI, 1995;

Samsonowicz H., Kościół pijarów w Łowiczu, fazy budowy i architekci, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, XXXIII, 1988, z. 3;

GMACH SEMINARYJNY MISJONARZY. MUZEUM BAROKU POLSKIEGO. KAPLICA P.W. ŚW. KAROLA BOROMEUSZA W ŁOWICZU

Gajewski J., Sztuka w prymasowskim Łowiczu, [w:] Łowicz. Dzieje Miasta, red. R. Kołodziejczyk, Warszawa 1986.

Karpowicz M., Działalność artystyczna Michelangela Palloniego w Polsce, Warszawa 1967;

Mossakowski S., Tylman z Gameren (1632-1706) działalność architektoniczna w Polsce, Warszawa-Monachium-Berlin 2012;

Wardzyński M., Wardzyński M., Triumf Berninizmu – wystrój kaplicy poseminaryjnej w Łowiczu, [w:] Poza Warszawą, t. 1, Arcydzieła plastyki dawnej XII-XVIII wieku w świątyniach i rezydencjach Mazowsza, red. M. Wardzyński, Warszawa 2018;

BAZYLIKA KATEDRALNA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP I ŚW. MIKOŁAJA W ŁOWICZU

Dzieje sztuki polskiej, red. Kowalska B., Warszawa 1987;

Gajewski J., Sztuka w prymasowskim Łowiczu, [w:] Łowicz. Dzieje Miasta, red. R. Kołodziejczyk, Warszawa 1986.

Gradowska A., Nagrobki renesansowe na Mazowszu…;

Karpowicz M., Sztuka polska XVIII wieku, Warszawa 1985.

Kolendo-Korczakowa K., Epitafium prymasa Michała Prażmowskiego w kolegiacie łowickiej, [w:] Artyści włoscy w Polsce, XV-XVIII wiek, Warszawa 2004;

Kozakiewiczowa H., Renesans w Polsce. Jan Michałowicz z Urzędowa, Warszawa 1983;

Kozakiewiczowie H. i S., Polskie nagrobki renesansowe…;

Lorentz S., Wczesne prace Szregera w kolegiacie łowickiej, [w:] Sztuka i historia. Księga pamiątkowa ku czci profesora Michała Walickiego, Warszawa 1966;

Lorentz S., Placidi w Łowiczu, “Biuletyn Historii Sztuki”, XLIII, 1981, nr 1;

Lorentz S., Efraim Szreger – architekt polski XVIII wieku, Warszawa 1986;

Łoziński J., Grobowe kaplice kopułowe w Polsce 1520-1620, Warszawa 1973;

Mączyński R., Nowożytne konfesje w Polsce. Artystyczne formy gloryfikacji grobów świętych i błogosławionych w dawnej Rzeczpospolitej, Toruń 2003;

Sito J., Franz Anton Vogt, rzeźbiarz warszawskiego rokoka, [w:] Splendor i fantazja. Studia nad rzeźbą rokokową w dawnej Rzeczypospolitej i na Śląsku, Warszawa 2012;

Sito J.,Wielkie warsztaty rzeźbiarskie Warszawy doby saskiej. Modele kariery, formacja artystyczna, organizacja produkcji, Warszawa 2013;

Sito J., Łowicka apoteoza posługi prymasowskiej, [w:] Poza Warszawą, t. 1, Arcydzieła plastyki dawnej XII-XVIII wieku w świątyniach i rezydencjach Mazowsza, red. M. Wardzyński, Warszawa 2018;

Skibiński F., Dzieła Willema van den Blockego z kaplicy Św. Trójcy przy kolegiacie w Łowiczu, "Porta Aurea", XIII, 2014, s. 74-90;

Skibiński F., Willem van den Blocke, niderlandzki rzeźbiarz…, Toruń 2015;

Skibiński F., Syn ojcu – pomnik nagrobny Piotra Tarnowskiego w Łowiczu, [w:] Poza Warszawą, t. 1, Arcydzieła plastyki dawnej XII-XVIII wieku w świątyniach i rezydencjach Mazowsza, red. M. Wardzyński, Warszawa 2018;

Tatarkiewicz W., Nagrobki z figurami klęczącymi, [w:] Studia renesansowe, t. I, red. Walicki M., Wrocław 1956;

Zakrzewska E., Dzieło J. B. Falconiego w Łowiczu, “Biuletyn Historii Sztuki”, XXXIX, 1977, nr 3;

PAŁAC I PARK W NIEBOROWIE, ARKADIA

Mossakowski S., Tylman z Gameren…;

Piwkowski W., Arkadia. Ogród romantyczny Heleny Radziwiłłowej, Warszawa 1995;

Piwkowski W., Arkadia Heleny Radziwiłłowej. Studium historyczne, Warszawa 1998;

Piwkowski W., Nieborów. Mazowiecka rezydencja Radziwiłłów, Warszawa 2005;

Piwkowski W., Nieborów: Arkadia, Warszawa 1988;

Piwkowski W., Nieborów: Kolekcja Radziwiłłów, Warszawa 1993;

PAŁAC I ZAŁOŻENIE OGRODOWE W WALEWICACH

Hiż S., Zarys życia i twórczości Hilarego Szpilowskiego, “Biuletyn Historii Sztuki”, XVI, 1954, nr 3;

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. ANNY W KOBYLNIKACH

Gradowska A., Nagrobki renesansowe…;

Hajduk O. M., Humaniści i rycerze – zespół nagrobków Kobylnickich w Kobylnikach, [w:] Poza Warszawą, t. 1, Arcydzieła plastyki dawnej XII-XVIII wieku w świątyniach i rezydencjach Mazowsza, red. M. Wardzyński, Warszawa 2018;

Kozakiewiczowa H., Renesansowe nagrobki piętrowe…;

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚWIĘTYCH PIOTRA I PAWŁA W SOBOCIE

Gradowska A., Nagrobki renesansowe…;

Kozakiewiczowa H., Nagrobek Tomasza Sobockiego w Sobocie, “Biuletyn Historii Sztuki”, XIV, 1952, nr 4;

Kozakiewiczowa H., Renesansowe nagrobki piętrowe…

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę zaliczenia stanowi: obecność na obu objazdach (łącznie 5 dni), jakość przygotowanych referatów (W1–W4, U1, U3–U4, U6, U8, K3–K4, K8) oraz zabieranie głosu w prowadzonych dyskusjach (U14).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe, 40 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Krupska-Łyczak, Jacek Tylicki
Prowadzący grup: Katarzyna Krupska-Łyczak, Ewa Sobczyk, Jacek Tylicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia terenowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe, 40 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Krupska-Łyczak
Prowadzący grup: Katarzyna Krupska-Łyczak, Paulina Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia terenowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe, 40 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Krupska-Łyczak
Prowadzący grup: Katarzyna Krupska-Łyczak, Paulina Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia terenowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe, 40 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Krupska-Łyczak
Prowadzący grup: Katarzyna Krupska-Łyczak, Paulina Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia terenowe - Zaliczenie
Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 spotkanie organizacyjne dotyczące objazdu odbędzie się za pośrednictwem Google Meet.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe, 40 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paulina Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia terenowe - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.