Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Architektura XIX-XXI w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-A-1Zka-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Architektura XIX-XXI w.
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - I rok, sem. zimowy, krytyka artystyczna (s1)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (godziny kontaktowe wykładu, przewidziane w programie): 30 godz. /1 pkt.


2. Konsultacje z wykładowcą podczas dyżuru: 10 godz.


Praca własna studenta:

1. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, konieczny do zaliczenia przedmiotu (przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie, przeanalizowanie i przyswojenie treści podanej literatury, zebranie materiału ilustracyjnego, koniecznego do nauki przedmiotu; przygotowanie prezentacji wraz z referatem): 40 godz./ 1,5 pkt.


2. Czas, wymagany do przygotowania się do zaliczenia (przyswojenie materiału ilustracyjnego, definicji, powtórka zagadnień problemowych): 45 godz./1,5 pkt.


Łączna liczba pkt. ECTS = 5 (125 godz.)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zyskuje podstawową wiedzę o głównych kierunkach, zjawiskach, stylach i trendach w architekturze. Rozpoznaje zasady wydzielenia architektury jako odrębnego pola badawczego (K_W03, K_W04)


W2: Zna i rozumie podstawowe metody analizy oraz interpretacji obiektów architektonicznych; orientuje się w sposobie użycia technik i materiałów budowlanych w celu osiągnięcia przez architekta określonego wrażenia wizualnego (K_W04, K_W11)


W3: Student ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej. Zna elementarną terminologię architektoniczną pomocną w dalszej nauce (K_W06, K_W11)


W4: Konfrontuje wiedzę o architekturze z innymi dyscyplinami (K_W09)


W5: Opisuje obiekty architektoniczne posługując się poprawną terminologią (K_W02, K_W06, K_W11)


W6: Charakteryzuje dzieła architektoniczne zgodnie z wyznacznikami stylu (K_W03, K_W04)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykorzystuje zdobytą wiedzę do indywidualnej pracy, np. do pisania referatów, w których formułuje, analizuje i interpretuje problemy wynikające z opracowywanego tematu z zakresu architektury (K_U02, K_U04)


U2: Uzyskuje umiejętność samodzielnej pracy na poziomie licencjatu, opartej na interpretacji dzieła architektonicznego, wykorzystującej wiedzę z zakresu historii sztuki, krytyki artystycznej i podstawowego znawstwa materiałowego (K_U05)


U3: Potrafi wyszukiwać i selekcjonować informacje ze źródeł tradycyjnych i cyfrowych na wybrany temat, analizować obiekt architektoniczny, oceniać i wartościować. Posiada elementarne umiejętności badawcze (K_U01)


U4: Umie przeprowadzić analizę stylistyczną, ikonograficzną oraz symboliczną dzieła architektonicznego i odnieść ją do warunków społeczno-kulturowych, osadzić tę analizę w szerszym kontekście (K_U06)


U5: podczas analizy dzieła architektonicznego student posługuje się merytorycznymi argumentami i formułuje wnioski w oparciu o własną wiedzę i o poglądy autorów zawarte w polecanej przez prowadzącego literaturze (K_U08)


U6: student potrafi podjąć dyskusję na temat stylistyki architektonicznej, trendów we współczesnej architekturze, rozwiązań kompozycyjnych itp. z przedstawicielami innych dyscyplin np. z historykami, filologami, filozofami. Taki dyskurs mogą podejmować np. podczas konferencji (K_U09, K_U13)


U7: student potrafi przygotować referat, esej, recenzję na potrzeby zajęć ale także dla różnych mediów wykorzystując do tego właściwą terminologię architektoniczną oraz prezentując różne ujęcia i poglądy, w oparciu o dotychczasowy stan wiedzy (K_U10, K_U11, K_U12)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student potrafi w sposób kreatywny uczestniczyć we współczesnym życiu artystycznym jako świadomy odbiorca i kompetentny krytyk. Dzięki wypracowaniu fachowego słownictwa z dziedziny architektury potrafi nawiązać rzeczowy dialog w sprawie kształtu współczesnej architektury i zadań stojących przed współczesnymi kreatorami przestrzeni, mając jednocześnie świadomość konieczności ciągłego rozwoju w tym zakresie (K_K01, K_K08)


K2: Jest zdolny do uczestnictwa w dyskursie o kierunku współczesnej architektury, ocenia jej kondycję oraz wyzwania w grupach dyskusyjnych (K_K02)


K3: Przygotowując referat, esej, wypowiedź krytyczną lub pracując w grupie potrafi wskazać priorytetowe zagadnienia, problemy aby właściwie zrealizować zadanie badawcze (K_K03)


K4: Student podczas zajęć ma styczność z zabytkowymii obiektami architektonicznymi, często wpisanymi do rejestru zabytków, dzięki czemu ma świadomość ich wartości i znaczenia dla kultury regionu Europy i świata (K_K06)


K5: Posiada umiejętność argumentowania wypowiedzi podpierając się podstawową wiedzą z zakresu teorii architektury (K_K02, K_K08)


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład konwersatoryjny


Metoda dydaktyczna poszukująca:

- ćwiczeniowa

- doświadczeń

- referat


Zajęcia w semestrze zimowym 2020/2021 będą realizowane w trybie mieszanym, tj. część zajęć zostanie przeprowadzona w sposób tradycyjny, a część w formie zdalnej.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do samodzielnej pracy na poziomie licencjatu, opartej na właściwej interpretacji dzieła architektonicznego, znajomości terminologii z zakresu architektury, podstawowych technik budowlanych oraz podstawowych zagadnień krytyki artystycznej (architektonicznej).

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu usystematyzowanie wiedzy studentów z zakresu architektury w powiązaniu z pokrewnymi dziedzinami sztuki (ikonografia, ornamentyka). Analizowane będą przemiany stylowe w architekturze na tle ogólnej sytuacji historyczno-kulturowej, politycznej i społecznej.

Studenci będą zaznajamiani z podstawowymi pojęciami dziedziny. Poprzez przyswojenie szczegółowej terminologii z zakresu architektury rozwijane są umiejętności opisu formalnego budynków. Szczególny nacisk kładziony jest na sprawne, umiejętne i precyzyjne stosowanie terminologii. Celem jest wypracowanie jednolitego języka wypowiedzi, pozwalającego nawiązać profesjonalny dialog z pokrewnymi dziedzinami oraz w przyszłości posiadać możliwość uczestnictwa w merytorycznym dyskursie architektonicznym np. o kształcie współczesnej architektury, kierunkach i możliwościach współczesnych dizajnerów i kreatorów przestrzeni itp.

Teoretyczna podbudowa będzie konfrontowana z konkretnymi przykładami architektonicznymi. Ta część zajęć będzie realizowana w formie prezentacji multimedialnych oraz dyskusji na zadany wcześniej temat. Przewiduje się analizę problemów i zjawisk architektonicznych w obrębie XIX, XX i XXI wieku, jednakże na bazie wiedzy z zakresu całej historii architektury powszechnej i polskiej.

Literatura:

Słowniki, encyklopedie (dla zapoznania się z terminologią, wybrane hasła wskazane przez prowadzącego):

W.Koch, Style w architekturze, Warszawa 1996

S.Kozakiewicz, Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1975

K.Krajewski, Mała encyklopedia architektury i wnętrz, Wrocław 1999

K.Zwolińska, Z.Malicki, Mały słownik terminów plastycznych, Warszawa 1975

Wybrana literatura podstawowa (do zapoznania się z fragmentami wskazanymi przez prowadzącego, w celu przygotowania referatu, lub wzięcia udziału w dyskusji):

- Bielecki Cz., Gra w miasto, Dom Dostępny, Warszawa 1996.

- Bogdanowicz P, Człowiek i przestrzeń, Warszawa1992.

- Dominiczak J., Miasto dialogiczne, Architektura – Murator, nr 10/2002 – 9/2003.

- Gössel P., Leuthäuser G., Architektura XX wieku, Kolonia 2006 (Architecture in the Twentieth Centry, Köln 1991).

- Jenks Ch., Ruch nowoczesny w architekturze, Warszawa 1987.

- Kucharzewska J., Architektura i urbanistyka Torunia w latach 1871-1920, Warszawa 2004.

- Kucharzewska J., Koronkowa robota. Kilka uwag o współczesnej ornamentyce w architekturze / Fine work. Several comments on contemporary ornamentation in architecture, Studia z architektury nowoczesnej, t. 4, red. J. Kucharzewska, wyd. UMK, Toruń 2011, s.68-91.

- Kucharzewska J., Capsule or apartment? Remarks on housing architecture of the 21st century, [w:] Poland-China. Art and Cultural Heritage, edited by Joanna Wasilewska, Kraków 2011, s. 325-334.

- Kucharzewska J., Współczesne inwestycje w relacji z zabytkowymi układami przestrzennymi na przykładzie bydgoskiego rynku i toruńskich Jordanek, Biuletyn KPZK PAN, z.249: Potencjał funkcjonalno-przestrzenny Bydgoszczy w procesie tworzenia trójczłonowej metropolii Bydgoszcz-Fordon-Toruń, pod red. B.Siereckiej-Nowakowskiej, Warszawa 2012, s.115-133.

- Leśniakowska M., Co to jest architektura, kilka definicji, Społeczno- kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią (wybór tekstów, pod red. B.J. Gawryszewskiej i J.T. Królikowskiego), Warszawa 2004, s. 127–135.

- Ostrowski W., Urbanistyka współczesna, Warszawa 1997 .

- Ostrowski W., Wprowadzenie do historii budowy miast, Warszawa 2001.

- Rasmussen S. E., Odczuwanie architektury. (tłum. B. Gadomska), Warszawa 1999.

- Tajchman J., Jurecki A., Historia technik budowlanych, Warszawa 2020.

- Tobolczyk M., Narodziny architektury, Warszawa 2000.

- Watkin, Historia architektury zachodniej, Warszawa 1999.

- Zukowsky J., Przewodnik po architekturze współczesnej, Warszawa 2016.

lub inna literatura w zależności od wybranego referatu.

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność na zajęciach, obecność oraz aktywny udział w dyskusjach oraz prezentacja wybranego zagadnienia – W1, W2, W3, W4, W5; U1, U2, U3 do U7; K1-K5

- kolokwia w trakcie semestru polegające na sprawdzaniu znajomości terminologii i zagadnień omawianych na zajęciach – W3, W6

- zaliczenie na ocenę na podstawie testu wyboru i testu otwartego – W1, W3.

Ocena końcowa jest wynikową powyższych aktywności studenta.

Kryteria oceniania:

np. Zaliczenie na ocenę na podstawie testu wyboru

ndst – 24 pkt. (60 %)

dst – 25-28 pkt. (~70%)

dst plus – 29-31 pkt. (~ 77%)

db – 32-34 pkt. (~85 %)

db plus – 35-37 pkt. (~92%)

bdb – 38-40 pkt. (100%)

np. Zaliczenie na ocenę na podstawie testu otwartego

ndst – od 57 pkt. (57%)

dst - 58-65 pkt. (~65%)

dst plus- 66-73 pkt. (~73%)

db- 74-81 pkt. (~81%)

db plus- 82-89 pkt. (~89%)

bdb- 90-100 pkt. (100%)

Powyżej wskazana różnorodna forma weryfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji zapewnia zrealizowanie efektów uczenia się: W1-W6; U1- U7; K1-K5

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kucharzewska
Prowadzący grup: Joanna Kucharzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do samodzielnej pracy na poziomie licencjatu, opartej na właściwej interpretacji dzieła architektonicznego, znajomości terminologii z zakresu architektury, podstawowych technik budowlanych oraz podstawowych zagadnień krytyki artystycznej (architektonicznej).

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu usystematyzowanie wiedzy studentów z zakresu architektury w powiązaniu z pokrewnymi dziedzinami sztuki (ikonografia, ornamentyka). Analizowane będą przemiany stylowe w architekturze na tle ogólnej sytuacji historyczno-kulturowej, politycznej i społecznej.

Studenci będą zaznajamiani z podstawowymi pojęciami dziedziny. Poprzez przyswojenie szczegółowej terminologii z zakresu architektury rozwijane są umiejętności opisu formalnego budynków. Szczególny nacisk kładziony jest na sprawne, umiejętne i precyzyjne stosowanie terminologii. Celem jest wypracowanie jednolitego języka wypowiedzi, pozwalającego nawiązać profesjonalny dialog z pokrewnymi dziedzinami oraz w przyszłości posiadać możliwość uczestnictwa w merytorycznym dyskursie architektonicznym np. o kształcie współczesnej architektury, kierunkach i możliwościach współczesnych dizajnerów i kreatorów przestrzeni itp.

Zajęcia mają na celu zbudowanie profesjonalnego warsztatu krytyka architektury. W tym celu studenci zaznajamiani będą z podstawową literaturą (bibliografie, słowniki architektoniczne, słowniki terminów plastycznych, syntezy itp.) oraz będą analizowali podstawowe teksty z zakresu teorii architektury.

Teoretyczna podbudowa będzie konfrontowana z konkretnymi przykładami architektonicznymi. Ta część zajęć będzie realizowana w formie prezentacji multimedialnych oraz dyskusji na zadany wcześniej temat. Przewiduje się analizę problemów i zjawisk architektonicznych w obrębie XIX, XX i XXI wieku, jednakże na bazie wiedzy z zakresu całej historii architektury powszechnej i polskiej.

Literatura:

Wybrana literatura podstawowa:

W.Koch, Style w architekturze, Warszawa 1996

S.Kozakiewicz, Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1975

K.Krajewski, Mała encyklopedia architektury i wnętrz, Wrocław 1999

K.Zwolińska, Z.Malicki, Mały słownik terminów plastycznych, Warszawa 1975

E.Grabska, M. Poprzęcka, Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700-1870, Warszawa 1974

E.Panofsky, Studia z historii sztuki, opr. J.Białostocki, Warszawa 1971

Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa (kilka wydań z lat 1968–2000)

Białostocki J., Refleksje i syntezy ze świata sztuki, PWN 1978

Klasycyzm i klasycyzmy, materiały sesji SHS, Warszawa 1991 (wybrane pozycje)

Romantyzm, Matertiały sesji SHS, Warszawa 1963 (wybrane pozycje)

Sztuka 2 poł. XIX wieku, Materiały sesji SHS, Warszawa 1973 (wybrane pozycje)

Sztuka około 1900, Materiały sesji SHS, Kraków 1967 (wybrane pozycje)

Myśl o sztuce, Materiały sesji SHS, Warszawa 1976 (wybrane pozycje)

Sztuka a technika, Materiały sesji SHS, Warszawa 1991 (wybrane pozycje)

Miłobędzki A., Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1988

W.Krassowski, Architektura XIX wieku, [w:] Sztuka XIX w. w Polsce. Naród i miasto, Warszawa 1979

Gössel P., Leuthäuser G., Architektura XX wieku, Kolonia 2006 (Architecture in the Twentieth Centry, Köln 1991)

A. Kotula, P. Krakowski, Architektura współczesna, Kraków 1967.

Biegański P., U źródeł architektury współczesnej, Warszawa 1972.

Giedion S., Przestrzeń-czas-architektura, Warszawa 1975.

Wybrana literatura uzupełniająca:

Fiałkowski W., Siedmiu architektów XX wieku, Warszawa 1981

Ghirardo D., Architektura po modernizmie, wyd.VIA, 1999.

Jencks Ch., Architektura postmodernistyczna, Warszawa 1987.

Jencks Ch., Ruch nowoczesny w architekturze, Warszawa 1987.

Jencks Ch., Architektura późnego modernizmu, Warszawa 1989

Banham R., Rewolucja w architekturze, Warszawa 1979

Olszewski A., Nowa forma w architekturze polskiej, 1900-1925, Warszawa 1967

Norberg-Schulz Ch., Znaczenie w architekturze Zachodu, Warszawa 1999

Wisłocka I., Dom i miasto jutra, Warszawa 1971

Rasmussen S.E., Odczuwanie architektury, Warszawa 1999

Berkel B., Bos C., Niepoprawni wizjonerzy, Warszawa 2000

Sławińska J., Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze, Warszawa 1997

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kucharzewska
Prowadzący grup: Joanna Kucharzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do samodzielnej pracy na poziomie licencjatu, opartej na właściwej interpretacji dzieła architektonicznego, znajomości terminologii z zakresu architektury, podstawowych technik budowlanych oraz podstawowych zagadnień krytyki artystycznej (architektonicznej).

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu usystematyzowanie wiedzy studentów z zakresu architektury w powiązaniu z pokrewnymi dziedzinami sztuki (ikonografia, ornamentyka). Analizowane będą przemiany stylowe w architekturze na tle ogólnej sytuacji historyczno-kulturowej, politycznej i społecznej.

Studenci będą zaznajamiani z podstawowymi pojęciami dziedziny. Poprzez przyswojenie szczegółowej terminologii z zakresu architektury rozwijane są umiejętności opisu formalnego budynków. Szczególny nacisk kładziony jest na sprawne, umiejętne i precyzyjne stosowanie terminologii. Celem jest wypracowanie jednolitego języka wypowiedzi, pozwalającego nawiązać profesjonalny dialog z pokrewnymi dziedzinami oraz w przyszłości posiadać możliwość uczestnictwa w merytorycznym dyskursie architektonicznym np. o kształcie współczesnej architektury, kierunkach i możliwościach współczesnych dizajnerów i kreatorów przestrzeni itp.

Zajęcia mają na celu zbudowanie profesjonalnego warsztatu krytyka architektury. W tym celu studenci zaznajamiani będą z podstawową literaturą (bibliografie, słowniki architektoniczne, słowniki terminów plastycznych, syntezy itp.) oraz będą analizowali podstawowe teksty z zakresu teorii architektury.

Teoretyczna podbudowa będzie konfrontowana z konkretnymi przykładami architektonicznymi. Ta część zajęć będzie realizowana w formie prezentacji multimedialnych oraz dyskusji na zadany wcześniej temat. Przewiduje się analizę problemów i zjawisk architektonicznych w obrębie XIX, XX i XXI wieku, jednakże na bazie wiedzy z zakresu całej historii architektury powszechnej i polskiej.

Literatura:

Wybrana literatura podstawowa:

W.Koch, Style w architekturze, Warszawa 1996

S.Kozakiewicz, Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1975

K.Krajewski, Mała encyklopedia architektury i wnętrz, Wrocław 1999

K.Zwolińska, Z.Malicki, Mały słownik terminów plastycznych, Warszawa 1975

E.Grabska, M. Poprzęcka, Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700-1870, Warszawa 1974

E.Panofsky, Studia z historii sztuki, opr. J.Białostocki, Warszawa 1971

Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa (kilka wydań z lat 1968–2000)

Białostocki J., Refleksje i syntezy ze świata sztuki, PWN 1978

Klasycyzm i klasycyzmy, materiały sesji SHS, Warszawa 1991 (wybrane pozycje)

Romantyzm, Matertiały sesji SHS, Warszawa 1963 (wybrane pozycje)

Sztuka 2 poł. XIX wieku, Materiały sesji SHS, Warszawa 1973 (wybrane pozycje)

Sztuka około 1900, Materiały sesji SHS, Kraków 1967 (wybrane pozycje)

Myśl o sztuce, Materiały sesji SHS, Warszawa 1976 (wybrane pozycje)

Sztuka a technika, Materiały sesji SHS, Warszawa 1991 (wybrane pozycje)

Miłobędzki A., Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1988

W.Krassowski, Architektura XIX wieku, [w:] Sztuka XIX w. w Polsce. Naród i miasto, Warszawa 1979

Gössel P., Leuthäuser G., Architektura XX wieku, Kolonia 2006 (Architecture in the Twentieth Centry, Köln 1991)

A. Kotula, P. Krakowski, Architektura współczesna, Kraków 1967.

Biegański P., U źródeł architektury współczesnej, Warszawa 1972.

Giedion S., Przestrzeń-czas-architektura, Warszawa 1975.

Wybrana literatura uzupełniająca:

Fiałkowski W., Siedmiu architektów XX wieku, Warszawa 1981

Ghirardo D., Architektura po modernizmie, wyd.VIA, 1999.

Jencks Ch., Architektura postmodernistyczna, Warszawa 1987.

Jencks Ch., Ruch nowoczesny w architekturze, Warszawa 1987.

Jencks Ch., Architektura późnego modernizmu, Warszawa 1989

Banham R., Rewolucja w architekturze, Warszawa 1979

Olszewski A., Nowa forma w architekturze polskiej, 1900-1925, Warszawa 1967

Norberg-Schulz Ch., Znaczenie w architekturze Zachodu, Warszawa 1999

Wisłocka I., Dom i miasto jutra, Warszawa 1971

Rasmussen S.E., Odczuwanie architektury, Warszawa 1999

Berkel B., Bos C., Niepoprawni wizjonerzy, Warszawa 2000

Sławińska J., Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze, Warszawa 1997

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kucharzewska
Prowadzący grup: Joanna Kucharzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do samodzielnej pracy na poziomie licencjatu, opartej na właściwej interpretacji dzieła architektonicznego, znajomości terminologii z zakresu architektury, podstawowych technik budowlanych oraz podstawowych zagadnień krytyki artystycznej (architektonicznej).

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu usystematyzowanie wiedzy studentów z zakresu architektury w powiązaniu z pokrewnymi dziedzinami sztuki (ikonografia, ornamentyka). Analizowane będą przemiany stylowe w architekturze na tle ogólnej sytuacji historyczno-kulturowej, politycznej i społecznej.

Studenci będą zaznajamiani z podstawowymi pojęciami dziedziny. Poprzez przyswojenie szczegółowej terminologii z zakresu architektury rozwijane są umiejętności opisu formalnego budynków. Szczególny nacisk kładziony jest na sprawne, umiejętne i precyzyjne stosowanie terminologii. Celem jest wypracowanie jednolitego języka wypowiedzi, pozwalającego nawiązać profesjonalny dialog z pokrewnymi dziedzinami oraz w przyszłości posiadać możliwość uczestnictwa w merytorycznym dyskursie architektonicznym np. o kształcie współczesnej architektury, kierunkach i możliwościach współczesnych dizajnerów i kreatorów przestrzeni itp.

Zajęcia mają na celu zbudowanie profesjonalnego warsztatu krytyka architektury. W tym celu studenci zaznajamiani będą z podstawową literaturą (bibliografie, słowniki architektoniczne, słowniki terminów plastycznych, syntezy itp.) oraz będą analizowali podstawowe teksty z zakresu teorii architektury.

Teoretyczna podbudowa będzie konfrontowana z konkretnymi przykładami architektonicznymi. Ta część zajęć będzie realizowana w formie prezentacji multimedialnych oraz dyskusji na zadany wcześniej temat. Przewiduje się analizę problemów i zjawisk architektonicznych w obrębie XIX, XX i XXI wieku, jednakże na bazie wiedzy z zakresu całej historii architektury powszechnej i polskiej.

Literatura:

Wybrana literatura podstawowa:

W.Koch, Style w architekturze, Warszawa 1996

S.Kozakiewicz, Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1975

K.Krajewski, Mała encyklopedia architektury i wnętrz, Wrocław 1999

K.Zwolińska, Z.Malicki, Mały słownik terminów plastycznych, Warszawa 1975

E.Grabska, M. Poprzęcka, Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700-1870, Warszawa 1974

E.Panofsky, Studia z historii sztuki, opr. J.Białostocki, Warszawa 1971

Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa (kilka wydań z lat 1968–2000)

Białostocki J., Refleksje i syntezy ze świata sztuki, PWN 1978

Klasycyzm i klasycyzmy, materiały sesji SHS, Warszawa 1991 (wybrane pozycje)

Romantyzm, Matertiały sesji SHS, Warszawa 1963 (wybrane pozycje)

Sztuka 2 poł. XIX wieku, Materiały sesji SHS, Warszawa 1973 (wybrane pozycje)

Sztuka około 1900, Materiały sesji SHS, Kraków 1967 (wybrane pozycje)

Myśl o sztuce, Materiały sesji SHS, Warszawa 1976 (wybrane pozycje)

Sztuka a technika, Materiały sesji SHS, Warszawa 1991 (wybrane pozycje)

Miłobędzki A., Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1988

W.Krassowski, Architektura XIX wieku, [w:] Sztuka XIX w. w Polsce. Naród i miasto, Warszawa 1979

Gössel P., Leuthäuser G., Architektura XX wieku, Kolonia 2006 (Architecture in the Twentieth Centry, Köln 1991)

A. Kotula, P. Krakowski, Architektura współczesna, Kraków 1967.

Biegański P., U źródeł architektury współczesnej, Warszawa 1972.

Giedion S., Przestrzeń-czas-architektura, Warszawa 1975.

Wybrana literatura uzupełniająca:

Fiałkowski W., Siedmiu architektów XX wieku, Warszawa 1981

Ghirardo D., Architektura po modernizmie, wyd.VIA, 1999.

Jencks Ch., Architektura postmodernistyczna, Warszawa 1987.

Jencks Ch., Ruch nowoczesny w architekturze, Warszawa 1987.

Jencks Ch., Architektura późnego modernizmu, Warszawa 1989

Banham R., Rewolucja w architekturze, Warszawa 1979

Olszewski A., Nowa forma w architekturze polskiej, 1900-1925, Warszawa 1967

Norberg-Schulz Ch., Znaczenie w architekturze Zachodu, Warszawa 1999

Wisłocka I., Dom i miasto jutra, Warszawa 1971

Rasmussen S.E., Odczuwanie architektury, Warszawa 1999

Berkel B., Bos C., Niepoprawni wizjonerzy, Warszawa 2000

Sławińska J., Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze, Warszawa 1997

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Joanna Kucharzewska
Prowadzący grup: Joanna Kucharzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do samodzielnej pracy na poziomie licencjatu, opartej na właściwej interpretacji dzieła architektonicznego, znajomości terminologii z zakresu architektury, podstawowych technik budowlanych oraz podstawowych zagadnień krytyki artystycznej (architektonicznej).

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu usystematyzowanie wiedzy studentów z zakresu architektury w powiązaniu z pokrewnymi dziedzinami sztuki (ikonografia, ornamentyka). Analizowane będą przemiany stylowe w architekturze na tle ogólnej sytuacji historyczno-kulturowej, politycznej i społecznej.

Studenci będą zaznajamiani z podstawowymi pojęciami. Poprzez przyswojenie szczegółowej terminologii z zakresu architektury rozwijane są umiejętności opisu formalnego budynków. Szczególny nacisk kładziony jest na sprawne, umiejętne i precyzyjne stosowanie terminologii. Celem jest wypracowanie jednolitego języka wypowiedzi, pozwalającego nawiązać profesjonalny dialog z pokrewnymi dziedzinami oraz w przyszłości posiadać możliwość uczestnictwa w merytorycznym dyskursie architektonicznym, np. o kształcie współczesnej architektury, kierunkach i możliwościach współczesnych dizajnerów i kreatorów przestrzeni, itp.

Zajęcia mają na celu zbudowanie profesjonalnego warsztatu krytyka architektury. W tym celu studenci zaznajamiani będą z podstawową literaturą (słowniki architektoniczne, słowniki terminów plastycznych, syntezy itp.).

Teoretyczna podbudowa będzie konfrontowana z konkretnymi przykładami architektonicznymi. Ta część zajęć będzie realizowana w formie prezentacji multimedialnych oraz dyskusji na zadany wcześniej temat. Przewiduje się analizę problemów i zjawisk architektonicznych w obrębie XIX, XX i XXI wieku, jednakże na bazie wiedzy z zakresu całej historii architektury powszechnej i polskiej.

Literatura:

Słowniki, encyklopedie (dla zapoznania się z terminologią, wybrane hasła wskazane przez prowadzącego):

W.Koch, Style w architekturze, Warszawa 1996

S.Kozakiewicz, Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1975

K.Krajewski, Mała encyklopedia architektury i wnętrz, Wrocław 1999

K.Zwolińska, Z.Malicki, Mały słownik terminów plastycznych, Warszawa 1975

Wybrana literatura podstawowa (do zapoznania się z fragmentami wskazanymi przez prowadzącego, w celu przygotowania referatu, lub wzięcia udziału w dyskusji):

- Bielecki Cz., Gra w miasto, Dom Dostępny, Warszawa 1996.

- Bogdanowicz P, Człowiek i przestrzeń, Warszawa1992.

- Dominiczak J., Miasto dialogiczne, Architektura – Murator, nr 10/2002 – 9/2003.

- Gössel P., Leuthäuser G., Architektura XX wieku, Kolonia 2006 (Architecture in the Twentieth Centry, Köln 1991).

- Jenks Ch., Ruch nowoczesny w architekturze, Warszawa 1987.

- Kucharzewska J., Architektura i urbanistyka Torunia w latach 1871-1920, Warszawa 2004.

- Kucharzewska J., Koronkowa robota. Kilka uwag o współczesnej ornamentyce w architekturze / Fine work. Several comments on contemporary ornamentation in architecture, Studia z architektury nowoczesnej, t. 4, red. J. Kucharzewska, wyd. UMK, Toruń 2011, s.68-91.

- Kucharzewska J., Capsule or apartment? Remarks on housing architecture of the 21st century, [w:] Poland-China. Art and Cultural Heritage, edited by Joanna Wasilewska, Kraków 2011, s. 325-334.

- Kucharzewska J., Współczesne inwestycje w relacji z zabytkowymi układami przestrzennymi na przykładzie bydgoskiego rynku i toruńskich Jordanek, Biuletyn KPZK PAN, z.249: Potencjał funkcjonalno-przestrzenny Bydgoszczy w procesie tworzenia trójczłonowej metropolii Bydgoszcz-Fordon-Toruń, pod red. B.Siereckiej-Nowakowskiej, Warszawa 2012, s.115-133.

- Leśniakowska M., Co to jest architektura, kilka definicji, Społeczno- kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią (wybór tekstów, pod red. B.J. Gawryszewskiej i J.T. Królikowskiego), Warszawa 2004, s. 127–135.

- Ostrowski W., Urbanistyka współczesna, Warszawa 1997 .

- Ostrowski W., Wprowadzenie do historii budowy miast, Warszawa 2001.

- Rasmussen S. E., Odczuwanie architektury. (tłum. B. Gadomska), Warszawa 1999.

- Tajchman J., Jurecki A., Historia technik budowlanych, Warszawa 2020.

- Tobolczyk M., Narodziny architektury, Warszawa 2000.

- Watkin, Historia architektury zachodniej, Warszawa 1999.

- Zukowsky J., Przewodnik po architekturze współczesnej, Warszawa 2016.

lub inna literatura w zależności od wybranego referatu.

Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowym 2020/2021 będą realizowane w trybie mieszanym, tj. część zajęć zostanie przeprowadzona w sposób tradycyjny, a część w formie zdalnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)