Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Awangarda-plastyka a inne dziedziny sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-AA-KA-2Z-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Awangarda-plastyka a inne dziedziny sztuki
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - II rok, sem. zimowy, krytyka artystyczna (s1)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczony I rok studiów

Całkowity nakład pracy studenta:

100 godz./4pkt.ECTS

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (godziny kontaktowe wykładu, przewidziane w programie) 30 godz.

2. Konsultacje z wykładowcą podczas dyżuru: 15 godz.

3. Indywidualna praca studenta konieczna do zaliczenia przedmiotu (zebranie i zapoznanie się z literaturą, materiałem ilustracyjnym, przygotowanie referatu, przygotowanie się do kolokwium): 55 godz.Efekty uczenia się - wiedza:

Student

W1: Ma uporządkowaną szczegółową wiedzę dotyczącą polskiej awangardy w kontekście: twórczości plastycznej, teoretycznej, krytycznej i literackiej. Posiada wiedzę w zakresie wpływu awangardy między innymi na rozwój plastyki teatralnej oraz tańca (K_W04)

W2: Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji prac powstałych w kręgu awangardy polskiej i europejskiej (K_W11)

W3: Ma uporządkowaną wiedzę na temat metodologii badań sztuki awangardowej (K_W06)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: Charakteryzuje dzieło sztuki awangardowej od strony formy artystycznej, krytycznie je analizuje i interpretuje, określając jego rolę w rozwoju awangardy polskiej i europejskiej (K_U07)

U2:przygotowując prace pisemne oraz wystąpienia ustne formułuje argumenty i wnioski oparte na wykorzystaniu publikacji innych autorów na temat awangardy (K_U08)

U3:wykorzystując różne techniki i kanały komunikacyjne aktywnie uczestniczy w spotkaniach na temat awangardy (K_U09)

U4: potrafi przygotować wypowiedzi pisemne na temat awangardy oparte na odpowiednio dobranych materiałach i źródłach (K_U10)

U5: posiada warsztat naukowy obejmujący specjalistyczna terminologię, umożliwiający krytyczne omówienie i ocenę na różnych płaszczyznach dorobku awangardy (K_U11)

U6: potrafi napisać recenzję z wydarzenia prezentującego dorobek awangardy, a także czynnie uczestniczyć w debacie na jej temat (K_U12) (K_U13)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1:ma świadomość swej wiedzy z zakresu awangardy polskiej i europejskiej , a także ewentualnych braków motywujących do rozwoju naukowego i zawodowego (K_K01)

K2: przy realizacji projektów dotyczących sztuki awangardowej potrafi współpracować w grupie (K_K02)

K3:realizująć zadanie indywidualne lub zespołowe dotyczące sztuki awangardowej potrafi właściwie określić priorytety prowadzące do jego realizacji (K_K03)

K4:posiada świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa dorobku awangardy, powstałego w regionie, kraju i Europie (K_K06)


Metody dydaktyczne:

konwersatorium, referat połączony z prezentacją multimedialną

Zajęcia mogą być prowadzone w trybie tradycyjnym lub zdalnym, za pomocą aplikacji MS TeamsMetody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone jest wybranym zagadnieniom z zakresu sztuki awangardowej. Stąd szczególny nacisk został położony na szczegółowe przedstawienie awangardy oraz jej rozwoju i charakterystyki w szerszym kontekście sztuki europejskiej tego okresu. W ramach zajęć omawiany jest nie tylko dorobek plastyczny, teoretyczny i krytyczny, ale także zagadnienia związane m.in. z teatrem i tańcem awangardowym. Formuła zajęć, poszerza i porządkuje wiedzę na temat awangardy i metodologii jej badań. Udoskonala umiejętność analizy i interpretacji prac powstałych w kręgu awangardy, niezbędnych do przygotowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, czy też krytycznego omówienia dorobku wybranych artystów lub grup, a także aktywnego uczestnictwa w dyskusji. Uczy określania priorytetów potrzebnych do realizacji zadań indywidualnych i zespołowych. Równocześnie wyrabia samoświadomość wiedzy dotyczącej awangardy i jej wartości dla dziedzictwa kulturowego.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone jest wybranym zagadnieniom z zakresu przedwojennej sztuki awangardowej od ekspresjonizmu do surrealizmu. W jego ramach w szeroki sposób prezentowane są najważniejsze środowiska awangardowe za granicą i w Polsce. W kontekście działających ugrupowań omawiane są najważniejsze czasopisma awangardowe i ich rola w obiegu informacji na temat nowych nurtów w sztuce. Ważnym wątkiem związanym z recepcją sztuki awangardowej jest problem oceny jej dokonań przez współczesna krytykę artystyczną, uświadamiającą zagadnienie wartościowania prac, których forma zrywała z konwencjami wypracowanymi w minionych epokach. Na tym tle analizowane są też wypowiedzi teoretyczne artystów z kręgu awangardy, rozpatrywane jako autokomentarz nie tylko do własnego dorobku ale także innych członków grupy, pozwalające na prześledzenie problemu torii i praktyki artystycznej, z którą nierozerwalnie związany był temat eksperymenty artystycznego, nierzadko przekraczającego granicę pomiędzy tradycyjnie określonymi zasadami przyjętymi dla malarstwa i rzeźby. Te poszukiwania miały wpływ na inne dziedziny sztuki jak choćby teatr i taniec, stanowiące również przedmiot zajęć, charakteryzowane w kontekście rozwoju nowej sztuki. Konwersatorium w znaczny sposób poszerza i porządkuje szczegółową wiedzę z zakresu dorobku awangardy (plastycznego, teoretycznego i krytycznego) jej wpływu na rozwój plastyki teatralnej i tańca. Jednocześnie zapoznaje z metodologią badań sztuki awangardowej. Uczy metod analizy i interpretacji dzieł powstałych w kręgu awangardy. Problematyka i formuła zajęć wyrabia umiejętność analizy i interpretacji wybranych dzieł awangardowych, przydatną w przygotowaniu wypowiedzi ustnych i pisemnych na zadany temat, w oparciu o literaturę przedmiotu. Specjalistyczna terminologia i warsztat naukowy pozwalają na krytyczne omówienie i ocenę dorobku awangardy na różnych płaszczyznach, np. w postaci recenzji, czy też czynnym udziale w dyskusji, wykorzystującej różne techniki i kanały komunikacyjne. Jednocześnie zajęcia motywują do poszerzania wiedzy z zakresu awangardy polskiej i europejskiej, rozwijają umiejętność realizacji zadań indywidualnych i zespołowych, a także wyrabiają świadomość odpowiedzialności za zachowanie dla kolejnych pokoleń dziedzictwa awangardy.

Tematy

1.Teoria awangardy i inne mity modernistyczne – wstęp

2. Mapa środowisk awangardowych

3. Sztuka abstrakcyjna

4. Miasta przyszłości. Utopie architektoniczne a rzeźba i plastyka.

5. Biomorfizm

6. Plastyka teatralna i Wolny taniec.

7. Artystki awangardowe

8. Kolaż, montaż, fotografia awangardowa

9. Teoria i praktyka artystyczna wybranych artystów awangardowych.

10. Pierwsze kolekcje sztuki awangardowej

11. Neoawangarda

W ramach zajęć organizowane są wyjazdy do muzeów, w ramach których studenci poznają kolekcje sztuki awangardowej oraz uczestniczą w wystawach czasowych dotyczących awangardy.

Literatura:

Do zapoznania się z wybranymi fragmentami wskazanymi przez prowadzącego

Podstawowa

Avantgarden in Mitteleuropa 1910 – 1930: Transformation und Austausch, Timothy O. Benson, Monika Król (ed.), exhibition cat.: München Haus der Kunst, Berlin Martin – Gropius – Bau 2002 – 2003, Leipzig 2003.

Baumgath, Christa, Futuryzm, Wydawinictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1987.

Blotkamp, Carel, et all., De Stijl. The Formative years. 1917-1922, Cambridge MA: The MIT Press, 1982.

Bürger, Peter, Teoria awangardy, Universitas, Kraków, 2006.

Chadwick Whitney. Kobiety, sztuka i społeczeństwo. Poznań: Rebis, 2015.

Clegg, Elizabeth: Art, Design and Architecture in Central Europe 1890 – 1920, Yale University Press New Haven and London 2006.

Czekalski, Stanisław, Awangarda i mit racjonalizacji. Fotomontaż polski okresu dwudziestolecia międzywojennego, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, 2000.

Dziamski, Grzegorz (ed.), Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Od awangardy do postmodernizmu, Instytut Kultury, Warszawa, 1996.

Erjavec, Aleš, Aesthetic Revolutions and Twentieth-Century Avant-Garde Movements, Duke University Press, Durham I Londyn, 2015.

Europa, Europa: das Jahrhundert der Avantgarden in Mitel- und Osteuropa, Stanisławski Ryszard, Brockhaus Christoph (ed.), exhibition cat. T. 1 -4 , Bonn Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland 1994

Foulcault, Michel, To nie jest fajka, słowo/ obraz / terytoria, Gdańsk, 1996.

Foster, Hal, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin H. D. Buchloh, David Jones, Sztuka po 1900 roku. Modernizm, antymodernizm, postmodernizm, Arkady, Warszawa, 2023.

Geron, Małgorzata, Formiści. Monografia grupy, Twórczość i programy artystyczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015.

Geron, Małgorzata, Kokaina/Cocain Rity Sacchetto i Augusta Zamoyskiego, [w:] Wokół 1918 roku. Niepodległość i awangarda, red. Małgorzata Geron i Jerzy Malinowski, „Pamiętnik Sztuk Pięknych” Nr 13/2018, s.33-42.

Janicka, Krystyna, Surrealizm, Wydawnictwa artystyczne i filmowe, Warszawa, 1985.

Kotula Adam i Piotr Krakowski, Sztuka abstrakcyjna, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1973.

Krauss, Rosalind E., Oryginalność awangardy i inne mity modernistyczne, Słowo/obraz/terytoria, Gdańsk , 2011.

Mansbach, Steven: Modern Art in Eastern Europe. From the Balic to the Balkans, ca. 1890 – 1939, Cambridge University Press, Cambridge – New York 1999.

Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Nowoczesnej grupy „a.r.”, red. P. Kurc-Maj, A. Saciuk-Gąsowska, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2019. Papież awangardy. Tadeusz Peiper w Hiszpanii, Polsce, Europie, Muzeum Narodowe w Warszawie 2015.

Porębski, Mieczysław, „Awangarda a rozwój w sztuce”, w: Malinowski, Jerzy (ed.), Co robić po kubizmie? Studia o sztuce pierwszej połowy XX wieku, pp. 7-21. Kraków – Wrocław: Wydawnictwo Literackie, 1984.

Piotrowski, Piotr, Artysta między rewolucją a reakcją, Wydawnictwo UAM, Poznań,1993.

Piotrowski, Piotr, Znaczenia modernizmu, Rebis, Poznań, 1999.

Porębski, Mieczysław, Kubizm. Wprowadzenie do sztuki XX wieku, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1986.

Turowski, Andrzej, Budowniczowie świata: z dziejów radykalnego modernizmu w sztuce polskiej, Universitas, Warszawa, 2000.

Turowski, Andrzej, Konstruktywizm polski, Ossolineum, Wrocław, 1981.

Turowski, Andrzej, W Kręgu konstruktywizmu, Wydawinictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1979.

Willet, John, Ekspresjonizm, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1976.

Metody i kryteria oceniania:

ocenie podlega

-bieżące przygotowanie do zajęć

-przygotowanie referatu na zadany temat

-kolokwium obejmujące materiał omawiany na zajęciach

Weryfikujące wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne:

W1, W2, W3, U1, U2, U3,U4, U5, U6, K1, K2, K3, K4

Zaliczenia mogą być prowadzone w trybie tradycyjnym lub zdalnym, za pomocą aplikacji MS Teams

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Geron, Dorota Kamińska-Jones
Prowadzący grup: Małgorzata Geron
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Cytlak
Prowadzący grup: Katarzyna Cytlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)