Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Artystyczne centra świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-AC-1Zka-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Artystyczne centra świata
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - III rok, sem. zimowy, krytyka artystyczna (s1)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (godziny kontaktowe wykładu, przewidziane w programie) 30 godz.

2. Konsultacje z wykładowcą podczas dyżuru: 5 godz.

Praca własna studenta

3. Indywidualna praca studenta konieczna do zaliczenia przedmiotu (zebranie i zapoznanie się z literaturą, materiałem ilustracyjnym, powtórzenie i utrwalenie materiału): 15 godz.


ŁAcznie 50 godz. 2 pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Student

W1: ma zaawansowaną wiedzę na temat rozwoju nurtów sztuki nowoczesnej i współczesnej w głównych centrach artystycznych Europy i Ameryki Północnej (K_W05)

W2:ma zaawansowaną wiedzę na temat głównych centrów artystycznych i ich roli w rozprzestrzenianiu się nowych idei artystycznych, a także znaczenia dla artystycznego dziedzictwa ludzkości (K_W07)

W3:ma wiedzę na temat najważniejszych instytucji artystycznych i ich wpływu na rozwój środowisk artystycznych (K_W14)Efekty uczenia się - umiejętności:

Student

U1: potrafi wyszukać i odpowiednio przetworzyć informacje dostępne w źródłach tradycyjnych i elektronicznych, dotyczące miast o kluczowym znaczeniu dla rozwoju sztuki nowoczesnej i współczesnej oraz tworzących w nich artystów i działających instytucjach artystycznych (K_U01)

U2:samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności badawcze korzystając z różnych źródeł wiedzy, pozyskaną tą drogą wiedzę na temat centrów artystycznych potrafi krytyczne syntetyzować i analizować, jednocześnie potrafi zaplanować i zorganizować własną naukę (K_U03)

U3: potrafi dokonać identyfikacji dzieła sztuki pod kątem przybliżonego datowania, a także określić środowisko artystyczne, w którym powstało (K_U05)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K1: W kontekście problematyki centrów artystycznych ma świadomość poziomu swej wiedzy, kompetencji i niedostatków, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego i zawodowego (K_K01)

K2:Dostrzega i rozumie nowatorskie zjawiska w sztuce nowoczesnej i współczesnej, rozwijające się w najważniejszych centrach artystycznych i ich wpływ na inne ośrodki artystyczne (K_K05)

K3: Posiada świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego w najważniejszych centrach artystycznych, kluczowych dla regionu, kraju, Europy (K_K06)

K4: Interesuje się i uczestniczy w wydarzeniach artystycznych, organizowanych przez placówki muzealne, galerie itp. (K_K08)


Metody dydaktyczne:

wykład połączony z prezentacją multimedialną prezentującą omawiane dzieła sztuki

W roku 2020/21 zajęcia odbywają się zdalnie, synchronicznie poprzez MS Teams.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują problematykę centrów artystycznych Europy i Świata omawianą pod kątem ich rozwoju, działalności wybranych twórców, grup artystycznych oraz instytucji od początku XX wieku po wiek XXI, a także ich wpływu na inne środowiska artystyczne. Tematyka zajęć ma na celu poszerzenia wiedzy na temat centrów artystycznych kluczowych dla rozwoju sztuki nowoczesnej i współczesnej, ich roli w promowaniu nowych idei artystycznych oraz znaczenia w tym procesie instytucji artystycznych. Formuła zajęć wyrabia umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy pochodzącej z różnych źródeł, rozwijania umiejętności badawczych, wykorzystywanych przy identyfikacji wybranego dzieła w kontekście środowiska, w którym powstało. Równocześnie wpływa na samoświadomość wiedzy dotyczącej środowisk artystycznych, znaczenia nowatorskich idei i ich wartości dla dziedzictwa kulturowego.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są najważniejszym centrom artystycznym świata i ich rozwojowi w kontekście geografii artystycznej pomiędzy początkiem XX wieku a wiekiem XXI. Kolejne wykłady skupiające się na takich miastach jak: Paryż, Nowy Jork, Praga, São Paulo, czy Buenos Aires poszerzają wiedzę na temat sztuki nowoczesnej i współczesnej. Jednocześnie uświadamiają rolę centrum artystycznego w rozprzestrzenianiu się nowych nurtów w sztuce i jego znaczenia dla dziedzictwa artystycznego ludzkości. Obok twórców i dzieł o charakterze przełomowym, przedstawiana jest też rola instytucji artystycznych i ich wpływu na rozwój danego centrum artystycznego. Zajęcia wyrabiają umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy (dostępnej w źródłach tradycyjnych i elektronicznych) nie tylko na temat ważnych ośrodków artystycznych, ale także dotyczącej instytucji i twórców, co wpływa na wyrobienie umiejętności przypisania konkretnego dzieła do środowiska, w którym powstało, a także krytycznego syntetyzowania i analizowania pozyskanych informacji. Poznanie miejsc ważnych dla rozwoju sztuki nowoczesnej i współczesnej pozwala dostrzec i zrozumieć genezę rozwoju nowatorskich postaw artystycznych, a także proces ich recepcji przez inne środowiska działające „poza centrum”. Jednocześnie wyrabia świadomość odpowiedzialności za zachowanie dla kolejnych pokoleń dziedzictwa kulturowego kształtującego dane środowiska artystyczne.

1. TEMATY

1. Czynniki mające wpływ na powstanie centrum artystycznego, rola międzynarodowych środowisk artystycznych, podróże artystyczne, znaczenie czasopism artystycznych, instytucje oraz uczelnie artystyczne 2h

2. Paryż – stolica awangardy i École de Paris. Przykład modelu Centrum/Peryferia 4h

3. Nowy Jork – centrum artystyczne świata od lat 50 do współczesności. Jak Nowy Jork ukradł ideę centrum sztuki, 6h

4. Praga – mityczne centrum sztuki od kubizmu do sztuki informel i neoawangardy 2h

5. Międzynarodowe São Paulo, 4h

6. Buenos Aires jako „południowy Paryż”– od Pop Artu do sztuki poczty 2h

7. Wrocław i Poznań – nieoczywiste centra sztuki polskiej 2h

8. Bratysława – od Nowego Realizmu do konceptualizmu 2h

9. Montevideo i Sztuka poczty – decentralizacja i kryzys modelu Centrum/Peryferia 2h 10. Miasto Meksyk – od muralizmu po sztukę ciała 2h

11. Johannesburg – nowa stolica artystyczna świata 2h

Literatura:

Do zapoznania się z wybranymi fragmentami wskazanymi przez prowadzącego

Podstawowa.

Paris/Paris, 1937-1957. Centre Georges Pompidou / Gallimard, Paryż, 1992.

Carliman, Claudia, Dissident practices. Brazilian Women Artists, 1960s-2020s, Duke University Press, Durham I Londyn, 2023.

Cheetham, Mark A., Abstract Art Against Autonomy. Infection, Resistance, and Cure since the 60s, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.

Clegg, Elizabeth, Art, Design & Architekture in Central Europe 1890 – 1920, Yale University Press New Haven i Londyn, 2006.

Czartoryska, Urszula, Od pop-artu do sztuki konceptualnej, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1973.

Europa, Europa: das Jahrhundert der Avantgarden in Mitel- und Osteuropa, Stanisławski Ryszard, Brockhaus Christoph (ed.), exhibition cat. T. 1 -4 , Bonn Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, 1994

Foster, Hal, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin H. D. Buchloh, David Jones, Sztuka po 1900 roku. Modernizm, antymodernizm, postmodernizm, Arkady, Warszawa, 2023.

Giunta, Andrea, Avant-Garde, Internationalism, and Politics. Argentine Art in the Sixties, Duke University Press, Durham, 2007.

Gregor, Richard, BAC – Bratislava Conceptualism, Kunsthalle, Bratislava, 2021.

Guilbaut, Serge, Jak Nowy Jork ukradł ideę sztuki nowoczesnej, ekspresjonizm abstrakcyjny, wolność i zimna wojna, "Hotel Sztuki", Warszawa, 1992.

Kemp-Welch, Klara, Networking the Bloc. Experimental Art in Eastern Europe 1965-1981, The MIT Press, Cambridge MA I Londyn, 2018.

Longoni, Ana i Mariano Mestman, Del Di Tella a Tucumán Arde, Vanguardia artística y política en el ‘68 argentino, El Cielo por Asalto, Buenos Aires, 2000.

Lipiński, Filip, Ameryka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2021.

Mansbach, Steven, Modern Art in Eastern Europe. From the Balic to the Balkans, ca. 1890 – 1939, Cambridge University Press, Cambridge – New York, 1999.

Millet, Catherine, L’art contemporain en France, Flammarion, Paryż, 1994.

Nash, Mark (ed.0, Red Africa. Affective Communities and the Cold War, Black Dog Publishing, Londyn, 2016.

Peffer, John, Art at the End of Apartheid, University of Minnesota Press, Minnesota I Londyn, 2009.

Piotrowski, Piotr, Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w Europie Środkowo- Wschodniej w latach 1945- 1989, Poznań 2005.

Piotrowski, Piotr. 2018. Globalne Ujęcie Sztuki Europy Wschodniej. Poznań: Rebis.

Ronduda, Łukasz, Sztuka polska lat 70. Awangarda, Polski Western, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, 2009.

Rose, Barbara, Malarstwo amerykańskie XX wieku, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1991

Wierzbicka, Anna, École de Paris. Pojęcie, środowisko, twórczość, Wydawnictwo Neriton, Instytut Sztuki PAN, Warszawa, 2004.

Wilson, Sarah, The Visual World of French Theory. Figurations, Yale University Press, New Haven i Londyn, 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu zajęć student musi zdać egzamin ustny weryfikujący wiedzę , umiejętności i kompetencje: W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1, K2, K3,K4

W roku 2020/21 zaliczenia mogą odbywać się zdalnie, synchronicznie poprzez MS Teams.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Cytlak
Prowadzący grup: Katarzyna Cytlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)