Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Artystyczne centra świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-AC-1Zka-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Artystyczne centra świata
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - I rok, sem. zimowy, krytyka artystyczna (s1)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (godziny kontaktowe wykładu, przewidziane w programie) 30 godz.

2. Konsultacje z wykładowcą podczas dyżuru: 5 godz.

Praca własna studenta

3. Indywidualna praca studenta konieczna do zaliczenia przedmiotu (zebranie i zapoznanie się z literaturą, materiałem ilustracyjnym, powtórzenie i utrwalenie materiału): 15 godz.


ŁAcznie 50 godz. 2 pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Student

W1: ma zaawansowaną wiedzę na temat rozwoju nurtów sztuki nowoczesnej i współczesnej w głównych centrach artystycznych Europy i Ameryki Północnej (K_W05)

W2:ma zaawansowaną wiedzę na temat głównych centrów artystycznych i ich roli w rozprzestrzenianiu się nowych idei artystycznych, a także znaczenia dla artystycznego dziedzictwa ludzkości (K_W07)

W3:ma wiedzę na temat najważniejszych instytucji artystycznych i ich wpływu na rozwój środowisk artystycznych (K_W14)Efekty uczenia się - umiejętności:

Student

U1: potrafi wyszukać i odpowiednio przetworzyć informacje dostępne w źródłach tradycyjnych i elektronicznych, dotyczące miast o kluczowym znaczeniu dla rozwoju sztuki nowoczesnej i współczesnej oraz tworzących w nich artystów i działających instytucjach artystycznych (K_U01)

U2:samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności badawcze korzystając z różnych źródeł wiedzy, pozyskaną tą drogą wiedzę na temat centrów artystycznych potrafi krytyczne syntetyzować i analizować, jednocześnie potrafi zaplanować i zorganizować własną naukę (K_U03)

U3: potrafi dokonać identyfikacji dzieła sztuki pod kątem przybliżonego datowania, a także określić środowisko artystyczne, w którym powstało (K_U05)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K1: W kontekście problematyki centrów artystycznych ma świadomość poziomu swej wiedzy, kompetencji i niedostatków, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego i zawodowego (K_K01)

K2:Dostrzega i rozumie nowatorskie zjawiska w sztuce nowoczesnej i współczesnej, rozwijające się w najważniejszych centrach artystycznych i ich wpływ na inne ośrodki artystyczne (K_K05)

K3: Posiada świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego w najważniejszych centrach artystycznych, kluczowych dla regionu, kraju, Europy (K_K06)

K4: Interesuje się i uczestniczy w wydarzeniach artystycznych, organizowanych przez placówki muzealne, galerie itp. (K_K08)


Metody dydaktyczne:

wykład połączony z prezentacją multimedialną prezentującą omawiane dzieła sztuki

W roku 2020/21 zajęcia odbywają się zdalnie, synchronicznie poprzez MS Teams.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują problematykę głównych centrów artystycznych Europy omawianą pod kątem ich rozwoju, działalności wybranych twórców, grup artystycznych oraz instytucji od połowy wieku XVIII po wiek XX, a także ich wpływu na inne środowiska artystyczne. Tematyka zajęć ma na celu poszerzenia wiedzy na temat centrów artystycznych kluczowych dla rozwoju sztuki nowoczesnej i współczesnej, ich roli w promowaniu nowych idei artystycznych oraz znaczenia w tym procesie instytucji artystycznych. Formuła zajęć wyrabia umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy pochodzącej z różnych źródeł, rozwijania umiejętności badawczych, wykorzystywanych przy identyfikacji wybranego dzieła w kontekście środowiska, w którym powstało. Równocześnie wpływa na samoświadomość wiedzy dotyczącej środowisk artystycznych, znaczenia nowatorskich idei i ich wartości dla dziedzictwa kulturowego, a także wyrabia nawyk uczestnictwa w ważnych wydarzeniach, organizowanych przez galerie, muzea itp.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są najważniejszym centrom artystycznym świata i ich rozwojowi w kontekście geografii artystycznej pomiędzy druga połową XVIII wieku a wiekiem XX. Kolejne wykłady skupiające się na takich miastach jak: Rzym, Paryż, Monachium, Berlin, Kraków, Wiedeń, Praga, Budapeszt, Londyn i Nowy Jork, poszerzają wiedzę na temat sztuki nowoczesnej i współczesnej. Jednocześnie uświadamiają rolę centrum artystycznego w rozprzestrzenianiu się nowych nurtów w sztuce i jego znaczenia dla dziedzictwa artystycznego ludzkości. Obok twórców i dzieł o charakterze przełomowym, przedstawiana jest też rola instytucji artystycznych i ich wpływu na rozwój danego centrum artystycznego. Zajęcia wyrabiają umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy (dostępnej w źródłach tradycyjnych i elektronicznych) nie tylko na temat ważnych ośrodków artystycznych, ale także dotyczącej instytucji i twórców, co wpływa na wyrobienie umiejętności przypisania konkretnego dzieła do środowiska, w którym powstało, a także krytycznego syntetyzowania i analizowania pozyskanych informacji. Poznanie miejsc ważnych dla rozwoju sztuki nowoczesnej i współczesnej pozwala dostrzec i zrozumieć genezę rozwoju nowatorskich postaw artystycznych, a także proces ich recepcji przez inne środowiska działające „poza centrum”. Jednocześnie wyrabia świadomość odpowiedzialności za zachowanie dla kolejnych pokoleń dziedzictwa kulturowego kształtującego dane środowiska artystyczne.

TEMATY

1. Czynniki mające wpływ na powstanie centrum artystycznego, rola międzynarodowych środowisk artystycznych, podróże artystyczne, znaczenie czasopism artystycznych, instytucje oraz uczelnie artystyczne 2h

2. Rzym- geneza neoklasycyzmu i jego wpływ na sztukę europejską (Winckelmann i jego krąg; podróże artystyczne do Rzymu; wpływ sztuki starożytnej, proces rozprzestrzeniania się neoklasycyzmu w sztuce europejskiej 4h

3. Paryż- rola Salonu Oficjalnego, geneza Salonu Niezależnych i Salonu Jesiennego i ich rola w rozprzestrzenianiu się nowych idei artystycznych, charakterystyka międzynarodowego środowiska artystycznego, Wystawy Światowe, najważniejsze instytucje prezentujące sztukę nowoczesną, polska kolonia artystyczna 6h

4. Monachium i Berlin- środowiska skupione wokół Herwartha Waldena i „Der Sturm” oraz Franza Pfemfert i „Die Aktion” i ich rola w promocji sztuki ekspresjonistycznej 2h

5. Kraków- środowisko artystyczne i jego rola w rozwoju sztuki polskiej od okresu Młodej Polski do II Grupy Krakowskiej 6h

6. Wiedeń- rozwój środowiska od secesji do akcjonizmu wiedeńskiego 2h

7. Praga i Budapeszt- wpływ i recepcja nurtów artystycznych płynących z Paryża do wybuchu I wojny światowej 3h

8. Londyn-rozwój środowiska od połowy XIX wieku do lat 70-tych XX wieku, artyści polscy działający w stolicy Anglii (2h)

9. Nowy Jork-rola twórców europejskich w rozwoju środowiska nowojorskiego od początku XX wieku, wpływ szkoły nowojorskiej na sztukę europejską 3h

Literatura:

Do zapoznania się z wybranymi fragmentami wskazanymi przez prowadzącego

Podstawowa

Avantgarden in Mitteleuropa 1910 – 1930: Transformation und Austausch, Timothy O. Benson, Monika Król (ed.), exhibition cat.: München Haus der Kunst, Berlin Martin – Gropius – Bau 2002 – 2003, Leipzig 2003

Jerzy Malinowski Jerzy, Barbara Brus – Malinowska: W kręgu École de Paris. Malarze żydowscy z Polski,Wydawnictwo DiG, Warszawa 2007

Maria Poprzęcka, Akademizm, Warszawa 1989

Rose, Barbara, Malarstwo amerykańskie XX wieku, Warszawa 1991

Sztuka świata, t.8, Warszawa 1994.

Sztuka świata, t.9, Warszawa 1996.

Sztuka świata, t.10, Warszawa 1996

Anna Wierzbicka: École de Paris. Pojęcie, środowisko, twórczość, Wydawnictwo Neriton Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2004

Uzupełniająca

Art of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & Republic of Ireland in 20th – 21st centuries and Polish – British & Irish art relations, „Studies on modern art”, vol. 5, edited by Małgorzata Geron, Jerzy Malinowski and Jan W. Sienkiewicz, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015.

Bunt. Der Sturm. Die Aktion. Polscy i niemieccy ekspresjoniści, katalog wystawy A. Salamon-Radecka, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno 2011.

Milton W. Brown, American Painting from the Armory Show to the Depresion, Princton 1972

Elizabeth Clegg: Art, Design & Architekture in Central Europe 1890 – 1920, Yale University Press New Haven and London 2006.

Europa, Europa: das Jahrhundert der Avantgarden in Mitel- und Osteuropa, Stanisławski Ryszard, Brockhaus Christoph (ed.), exhibition cat. T. 1 -4 , Bonn Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland 1994

Deutsche Kunst im 20. Jahrhundert. Malerei und Plastik 1905 – 1985, München 1986

Małgorzata Geron, Formists’ Relations with the Artistic Mileus of Munich and Berlin [in:] Polish Avant-Garde in Berlin, Edited by Małgorzata Stolarska-Fronia, Peter Lang International Academic Publishers, Berlin 2019, p. 39-63.

Steven Mansbach: Modern Art in Eastern Europe. From the Balic to the Balkans, ca. 1890 – 1939, Cambridge University Press, Cambridge – New York 1999.

Paris et les artistes polonaise/Paris and the Polish Artists 1945-1989, „Studies on modern art”, vol. 6, edited by Małgorzata Geron, Jerzy Malinowski and Jan W. Sienkiewicz, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018.

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu zajęć student musi zdać egzamin ustny weryfikujący wiedzę , umiejętności i kompetencje: W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1, K2, K3,K4

W roku 2020/21 zaliczenia mogą odbywać się zdalnie, synchronicznie poprzez MS Teams.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Geron
Prowadzący grup: Małgorzata Geron
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Geron
Prowadzący grup: Małgorzata Geron
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Geron
Prowadzący grup: Małgorzata Geron
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Geron, Dorota Kamińska-Jones
Prowadzący grup: Małgorzata Geron
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.