Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Antropologia kultury i sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-AKiS-3Zka-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropologia kultury i sztuki
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - III rok, sem. zimowy, krytyka artystyczna (s1)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zakres wymaganych kompetencji studentów obejmuje podstawową wiedzę na temat antropologii, historii sztuki, historii, filozofii oraz wiedzy o kulturze.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (20 godz.)

- udział w wykładach 10

- udział w ćwiczeniach 5

- konsultacje z nauczycielem akademickim podczas dyżuru 5


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.55 i 2 pkt ECTS):

- przygotowanie do wykładu

- przygotowanie do ćwiczeń

- zapoznanie z literaturą

- analiza tekstów

- uzupełnianie notatek

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu


Łącznie: 75 godz. (3 pkt. ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student ma ogólną i podstawową wiedzę z zakresu problematyki i terminologii antropologii kulturowej jak również historii sztuki europejskiej: starożytnej, nowożytnej i współczesnej od czasów starożytności

K_W03, K_W04, K_W011


W:2 student ma podstawową wiedzę na temat antropologicznego, kulturowego i artystycznego dziedzictwa ludzkości, kulturowej i artystycznej korespondencji cywilizacji, ciągłości kulturowej i trwałości antropologicznych podstaw kultury i sztuki jako domeny człowieka K_W07, K_W08


W:3 student ma ugruntowaną wiedzę na temat powiązania nauk o kulturze i sztuce z innymi dyscyplinami humanistycznymi i społecznymi (szczególnie z antropologią) oraz działalnością artystyczną dawniej i współcześnie K_W09


W4: student ma podstawową wiedzę o wierzeniach religijnych i systemach filozoficznych w kontekście antropologii religii, które oddziaływały na dawną oraz współczesną globalną sztukę i kulturę K_W10

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi samodzielnie zdobywać, selekcjonować wiedzę oraz czerpać informacje ze źródeł tradycyjnych i cyfrowych na wybrane tematy związane z antropologią kultury i sztuki. Posiada elementarne umiejętności badawcze K_U01, K_U03


U2: student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi (teorie antropologiczne oraz teorie sztuki nowoczesnej i współczesnej) i wykorzystuje tę umiejętność do analizy dzieła w kontekście antropologicznym, kulturowym i artystycznym K_U04


U3: student analizuje analizuje symboliczne treści i kulturowy kontekst dzieła sztuki z trzech zasadniczych działów: antropologii kultury przednowoczesnej, nowoczesnej i ponowoczesnej. K_U06U4: student charakteryzuje dzieło sztuki nowoczesnej i współczesnej od strony jego potencjału antropologicznego, a więc nie tylko jego oddziaływania artystycznego, ale i całości kultury. Potrafi krytycznie je analizować i interpretować w odniesieniu do antropologicznego wymiaru kultury ponowoczesnej K_U07


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student maa świadomość poziomu swej wiedzy, kompetencji i niedostatków w dziedzinie antropologii kultury i sztuki i rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego w tej dziedzinie. Interesuje się nowymi ideami i prądami w kulturze i sztuce, naukach humanistycznych i społecznych K_K01, K_K05


K2: świadomość głęboko antropologicznego wymiaru kultury i sztuki powoduje, że student dostrzega w wytworach kultury i sztuki pole do stawiania ważnych problemów etycznych w wymiarze indywidualnym i społecznym K_K04


K3: student rozumiejąc,że kultura i sztuka w perspektywie antropologicznej to charakterystyczny dla istoty ludzkiej sposób ekspresji i twórczości dlatego posiada świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy K_K06


K4: student posiada świadomość wartości antropologicznego dziedzictwa kultury i sztuki dla współczesności K_K07


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące: pokaz

Metody dydaktyczne podające: wykład informacyjny (konwencjonalny), opis.

Metody dydaktyczne poszukujące: ćwiczeniowa, seminaryjna.

Metody dydaktyczne w kształceniu online: metody służące prezentacji treści, metody wymiany i dyskusji.

Zajęcia mogą być prowadzone zdalnie na platformie MS Teams


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu Antropologia kultury i sztuki jest uświadomienie studentom głęboko antropologicznego charakteru kultury i sztuki jako istotnego składnika świata kultury (kultury symbolicznej) i charakterystycznej dla istoty ludzkiej formy ekspresji. Pomaga w tym zdobyta wiedza na temat kulturowej, cywilizacyjnej i artystycznej ciągłości kultury. Nabyte umiejętności na temat teorii antropologii i sztuki w kontekście antropologicznym. Zapoznanie się z kontekstem etycznym dla kulturowego i artystycznego dorobku ludzkości.

Pełny opis:

Przedmiot Antropologia kultury i sztuki realizowany jest w formie wykładów i ćwiczeń. Część wykładowa służy wprowadzeniu studentów w problematykę zajęć, przekazaniu podstawowych idei, teorii i terminologii oraz pojęć związanych z antropologicznym ujęciem kultury i sztuki. Stanowi podstawę dla części ćwiczeniowej, w ramach której zagadnienia poruszane na wykładzie dyskutowane są i analizowane w oparciu o teksty źródłowe. Oprócz głównego celu przedmiotu, czyli zwrócenia uwagi studentów na antropologiczny charakteru kultury i sztuki, istotne jest również ukazanie złożonych relacji kulturalnych i artystycznych, np. zależności występujących pomiędzy dominującym w danym okresie kontekstem społeczno-kulturowym a funkcjami kultury i sztuki w danym czasie. Dodatkowym celem zajęć jest uświadomienie studentom wartości holistycznego postrzegania zjawisk kultury i sztuki; dawnej i współczesnej. A także "długiego trwania" pewnych zjawisk kultury i ich ewolucji w poszczególnych okresach historycznych.

Tematyka zajęć:

Kultura i sztuka w ujęciu antropologicznym

Sztuka jako część kultury symbolicznej

Autoteliczny i praktyczny wymiar sztuki

Podmiot archaiczny, sacrum, hierofania, kosmos/chaos, czas święty, mit

Kultura i sztuka średniowiecza w ujęciu antropologicznym

Renesans jako okres przejściowy pomiędzy kulturą przednowoczesną i nowoczesną

Ład racjonalny; ideologia i estetyka

Konsekwencje społeczne i cywilizacyjne rewolucji francuskiej i rewolucji przemysłowej

Religia wolności; tożsamość narodowa, modele nacjonalizmu w sztuce

Intelektualiści

Kultura i sztuka wobec Zagłady

Kultura ponowoczesna; podmiot ponowoczesny, różnica jako kategoria porządkująca

Sztuka w późnej nowoczesności

Literatura:

Literatura wymagana (obowiązkowa)

1. Barnard A. (2021). Antropologia. Zakres teorii i historii. Warszawa: PIW

2.. Burszta W. J. (2008). Antropologia kultury. Warszawa: Zysk i S-ka

3. Eliade M. (1998). Mit Wiecznego Powrotu. Warszawa: Wydawnictwo KR

4. Nowicka E. (1998). Świat człowieka - świat kultury. Warszawa: PWN

5. Rajman J., (2006). Encyklopedia średniowiecza. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa

6. Russell B. (2000). Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego. Warszawa: Fundacja Aletheia

7. Szlachta B. (red.) (2004). Słownik społeczny. Kraków: Wydawnictwo WAM 902-914, 935-941

Literatura zalecana (uzupełniająca)

1. Bernard A., Spencer J. (red.) (2008). Encyklopedia antropologii społeczno-kulturowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen

2. Brague R. (2012). Europa, droga rzymska. Warszawa: Teologia Polityczna

3. Campbell J. (2004). Mityczny obraz. Kraków: Wydawnictwo KR

4. Croce B. (1998). Historia Europy w XIX wieku. Warszawa: Czytelnik

5. Davies N. (1998). Europa. Kraków: Znak

6. Eliade M. (2000). Traktat o historii religii. Warszawa: Wydawnictwo KR

7. Englund P. (2003). Lata wojen. Gdańsk: Finna

8. Gajda J. (2009). Antropologia kulturowa. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"

9. Goff Le J., Truong N. (2006). Historia ciała w średniowieczu. Warszawa: Czytelnik

10. Hobsbawm E. (2013). Wiek rewolucji 1789-1848. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej

11.Santayana G. (2008). Nieobecność religii u Szekspira. (w:) Res Publica Nowa, wiosna/lato 245-251

12. Walicki A. (2009). Kultura i myśl polska. Prace wybrane t. 1.. Nacjonalizm. Patriotyzm. Naród. Kraków: Universitas, s. 139-181

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia

• zaliczenie semestru (roku) polega na realizacji zadania w postaci wypowiedzi ustnej na zadany temat

• na ocenę składa się: obecność na zajęciach, zaangażowanie i aktywność na zajęciach oraz ocena ze wspomnianej form wypowiedzi W1- W4; U1-U4; K1-K5

• dopuszcza się formy zaliczenia on-line - w przypadku systemu pracy online podstawą do zaliczenia przedmiotu jest opracowanie wypowiedzi pisemnej na zadany temat

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Jaworski, Dorota Kamińska-Jones
Prowadzący grup: Marcin Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu Antropologia kultury i sztuki jest uświadomienie studentom głęboko antropologicznego charakteru kultury i sztuki jako istotnego składnika świata kultury (kultury symbolicznej) i charakterystycznej dla istoty ludzkiej formy ekspresji. Pomaga w tym zdobyta wiedza na temat kulturowej, cywilizacyjnej i artystycznej ciągłości kultury. Nabyte umiejętności na temat teorii antropologii i sztuki w kontekście antropologicznym. Zapoznanie się z kontekstem etycznym dla kulturowego i artystycznego dorobku ludzkości.

Pełny opis:

Przedmiot Antropologia kultury i sztuki realizowany jest w formie wykładów i ćwiczeń. Część wykładowa służy wprowadzeniu studentów w problematykę zajęć, przekazaniu podstawowych idei, teorii i terminologii oraz pojęć związanych z antropologicznym ujęciem kultury i sztuki. Stanowi podstawę dla części ćwiczeniowej, w ramach której zagadnienia poruszane na wykładzie dyskutowane są i analizowane w oparciu o teksty źródłowe. Oprócz głównego celu przedmiotu, czyli zwrócenia uwagi studentów na antropologiczny charakteru kultury i sztuki, istotne jest również ukazanie złożonych relacji kulturalnych i artystycznych, np. zależności występujących pomiędzy dominującym w danym okresie kontekstem społeczno-kulturowym a funkcjami kultury i sztuki w danym czasie. Dodatkowym celem zajęć jest uświadomienie studentom wartości holistycznego postrzegania zjawisk kultury i sztuki; dawnej i współczesnej. A także "długiego trwania" pewnych zjawisk kultury i ich ewolucji w poszczególnych okresach historycznych.

Tematyka zajęć:

Kultura i sztuka w ujęciu antropologicznym

Sztuka jako część kultury symbolicznej

Autoteliczny i praktyczny wymiar sztuki

Podmiot archaiczny, sacrum, hierofania, kosmos/chaos, czas święty, mit

Kultura i sztuka średniowiecza w ujęciu antropologicznym

Renesans jako okres przejściowy pomiędzy kulturą przednowoczesną i nowoczesną

Ład racjonalny; ideologia i estetyka

Konsekwencje społeczne i cywilizacyjne rewolucji francuskiej i rewolucji przemysłowej

Religia wolności; tożsamość narodowa, modele nacjonalizmu w sztuce

Intelektualiści

Kultura i sztuka wobec Zagłady

Kultura ponowoczesna; podmiot ponowoczesny, różnica jako kategoria porządkująca

Sztuka w późnej nowoczesności

Literatura:

Literatura wymagana (obowiązkowa)

1. Burszta W. J. (2008). Antropologia kultury. Warszawa: Zysk i S-ka

2. Eliade M. (1998). Mit Wiecznego Powrotu. Warszawa: Wydawnictwo KR

3. Nowicka E. (1998). Świat człowieka - świat kultury. Warszawa: PWN

4. Rajman J., (2006). Encyklopedia średniowiecza. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa

5. Russell B. (2000). Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego. Warszawa: Fundacja Aletheia

6. Szlachta B. (red.) (2004). Słownik społeczny. Kraków: Wydawnictwo WAM 902-914, 935-941

Literatura zalecana (uzupełniająca)

1. Baszkiewicz J. (2002). Powszechna historia ustrojów państwowych. Gdańsk: Arche

2. Bernard A., Spencer J. (red.) (2008). Encyklopedia antropologii społeczno-kulturowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen

3. Brague R. (2012). Europa, droga rzymska. Warszawa: Teologia Polityczna

4. Campbell J. (2004). Mityczny obraz. Kraków: Wydawnictwo KR

5. Croce B. (1998). Historia Europy w XIX wieku. Warszawa: Czytelnik

6. Davies N. (1998). Europa. Kraków: Znak

7. Eliade M. (2000). Traktat o historii religii. Warszawa: Wydawnictwo KR

8. Englund P. (2003). Lata wojen. Gdańsk: Finna

9. Gajda J. (2009). Antropologia kulturowa. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"

10. Georges Duby G. (2006). Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420. Warszawa: Wydawnictwo Cyklady

11. Goff Le J., Truong N. (2006). Historia ciała w średniowieczu. Warszawa: Czytelnik

10. Hobsbawm E. (2013). Wiek rewolucji 1789-1848. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Jaworski
Prowadzący grup: Marcin Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu Antropologia kultury i sztuki jest uświadomienie studentom głęboko antropologicznego charakteru kultury i sztuki jako istotnego składnika świata kultury (kultury symbolicznej) i charakterystycznej dla istoty ludzkiej formy ekspresji. Pomaga w tym zdobyta wiedza na temat kulturowej, cywilizacyjnej i artystycznej ciągłości kultury. Nabyte umiejętności na temat teorii antropologii i sztuki w kontekście antropologicznym. Zapoznanie się z kontekstem etycznym dla kulturowego i artystycznego dorobku ludzkości.

Pełny opis:

Przedmiot Antropologia kultury i sztuki realizowany jest w formie wykładów i ćwiczeń. Część wykładowa służy wprowadzeniu studentów w problematykę zajęć, przekazaniu podstawowych idei, teorii i terminologii oraz pojęć związanych z antropologicznym ujęciem kultury i sztuki. Stanowi podstawę dla części ćwiczeniowej, w ramach której zagadnienia poruszane na wykładzie dyskutowane są i analizowane w oparciu o teksty źródłowe. Oprócz głównego celu przedmiotu, czyli zwrócenia uwagi studentów na antropologiczny charakteru kultury i sztuki, istotne jest również ukazanie złożonych relacji kulturalnych i artystycznych, np. zależności występujących pomiędzy dominującym w danym okresie kontekstem społeczno-kulturowym a funkcjami kultury i sztuki w danym czasie. Dodatkowym celem zajęć jest uświadomienie studentom wartości holistycznego postrzegania zjawisk kultury i sztuki; dawnej i współczesnej. A także "długiego trwania" pewnych zjawisk kultury i ich ewolucji w poszczególnych okresach historycznych.

Tematyka zajęć:

Kultura i sztuka w ujęciu antropologicznym

Sztuka jako część kultury symbolicznej

Autoteliczny i praktyczny wymiar sztuki

Podmiot archaiczny, sacrum, hierofania, kosmos/chaos, czas święty, mit

Kultura i sztuka średniowiecza w ujęciu antropologicznym

Renesans jako okres przejściowy pomiędzy kulturą przednowoczesną i nowoczesną

Ład racjonalny; ideologia i estetyka

Konsekwencje społeczne i cywilizacyjne rewolucji francuskiej i rewolucji przemysłowej

Religia wolności; tożsamość narodowa, modele nacjonalizmu w sztuce

Intelektualiści

Kultura i sztuka wobec Zagłady

Kultura ponowoczesna; podmiot ponowoczesny, różnica jako kategoria porządkująca

Sztuka w późnej nowoczesności

Literatura:

Literatura wymagana (obowiązkowa)

1. Barnard A. (2021). Antropologia. Zakres teorii i historii. Warszawa: PIW

2.. Burszta W. J. (2008). Antropologia kultury. Warszawa: Zysk i S-ka

3. Eliade M. (1998). Mit Wiecznego Powrotu. Warszawa: Wydawnictwo KR

4. Nowicka E. (1998). Świat człowieka - świat kultury. Warszawa: PWN

5. Rajman J., (2006). Encyklopedia średniowiecza. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa

6. Russell B. (2000). Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego. Warszawa: Fundacja Aletheia

7. Szlachta B. (red.) (2004). Słownik społeczny. Kraków: Wydawnictwo WAM 902-914, 935-941

Literatura zalecana (uzupełniająca)

1. Bernard A., Spencer J. (red.) (2008). Encyklopedia antropologii społeczno-kulturowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen

2. Brague R. (2012). Europa, droga rzymska. Warszawa: Teologia Polityczna

3. Campbell J. (2004). Mityczny obraz. Kraków: Wydawnictwo KR

4. Croce B. (1998). Historia Europy w XIX wieku. Warszawa: Czytelnik

5. Davies N. (1998). Europa. Kraków: Znak

6. Eliade M. (2000). Traktat o historii religii. Warszawa: Wydawnictwo KR

7. Englund P. (2003). Lata wojen. Gdańsk: Finna

8. Gajda J. (2009). Antropologia kulturowa. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"

9. Goff Le J., Truong N. (2006). Historia ciała w średniowieczu. Warszawa: Czytelnik

10. Hobsbawm E. (2013). Wiek rewolucji 1789-1848. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej

11.Santayana G. (2008). Nieobecność religii u Szekspira. (w:) Res Publica Nowa, wiosna/lato 245-251

12. Walicki A. (2009). Kultura i myśl polska. Prace wybrane t. 1.. Nacjonalizm. Patriotyzm. Naród. Kraków: Universitas, s. 139-181

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Jaworski
Prowadzący grup: Marcin Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu Antropologia kultury i sztuki jest uświadomienie studentom głęboko antropologicznego charakteru kultury i sztuki jako istotnego składnika świata kultury (kultury symbolicznej) i charakterystycznej dla istoty ludzkiej formy ekspresji. Pomaga w tym zdobyta wiedza na temat kulturowej, cywilizacyjnej i artystycznej ciągłości kultury. Nabyte umiejętności na temat teorii antropologii i sztuki w kontekście antropologicznym. Zapoznanie się z kontekstem etycznym dla kulturowego i artystycznego dorobku ludzkości.

Pełny opis:

Przedmiot Antropologia kultury i sztuki realizowany jest w formie wykładów i ćwiczeń. Część wykładowa służy wprowadzeniu studentów w problematykę zajęć, przekazaniu podstawowych idei, teorii i terminologii oraz pojęć związanych z antropologicznym ujęciem kultury i sztuki. Stanowi podstawę dla części ćwiczeniowej, w ramach której zagadnienia poruszane na wykładzie dyskutowane są i analizowane w oparciu o teksty źródłowe. Oprócz głównego celu przedmiotu, czyli zwrócenia uwagi studentów na antropologiczny charakteru kultury i sztuki, istotne jest również ukazanie złożonych relacji kulturalnych i artystycznych, np. zależności występujących pomiędzy dominującym w danym okresie kontekstem społeczno-kulturowym a funkcjami kultury i sztuki w danym czasie. Dodatkowym celem zajęć jest uświadomienie studentom wartości holistycznego postrzegania zjawisk kultury i sztuki; dawnej i współczesnej. A także "długiego trwania" pewnych zjawisk kultury i ich ewolucji w poszczególnych okresach historycznych.

Tematyka zajęć:

Kultura i sztuka w ujęciu antropologicznym

Sztuka jako część kultury symbolicznej

Autoteliczny i praktyczny wymiar sztuki

Podmiot archaiczny, sacrum, hierofania, kosmos/chaos, czas święty, mit

Kultura i sztuka średniowiecza w ujęciu antropologicznym

Renesans jako okres przejściowy pomiędzy kulturą przednowoczesną i nowoczesną

Ład racjonalny; ideologia i estetyka

Konsekwencje społeczne i cywilizacyjne rewolucji francuskiej i rewolucji przemysłowej

Religia wolności; tożsamość narodowa, modele nacjonalizmu w sztuce

Intelektualiści

Kultura i sztuka wobec Zagłady

Kultura ponowoczesna; podmiot ponowoczesny, różnica jako kategoria porządkująca

Sztuka w późnej nowoczesności

Literatura:

Literatura wymagana (obowiązkowa)

1. Barnard A. (2021). Antropologia. Zakres teorii i historii. Warszawa: PIW

2.. Burszta W. J. (2008). Antropologia kultury. Warszawa: Zysk i S-ka

3. Eliade M. (1998). Mit Wiecznego Powrotu. Warszawa: Wydawnictwo KR

4. Nowicka E. (1998). Świat człowieka - świat kultury. Warszawa: PWN

5. Rajman J., (2006). Encyklopedia średniowiecza. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa

6. Russell B. (2000). Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego. Warszawa: Fundacja Aletheia

7. Szlachta B. (red.) (2004). Słownik społeczny. Kraków: Wydawnictwo WAM 902-914, 935-941

Literatura zalecana (uzupełniająca)

1. Bernard A., Spencer J. (red.) (2008). Encyklopedia antropologii społeczno-kulturowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen

2. Brague R. (2012). Europa, droga rzymska. Warszawa: Teologia Polityczna

3. Campbell J. (2004). Mityczny obraz. Kraków: Wydawnictwo KR

4. Croce B. (1998). Historia Europy w XIX wieku. Warszawa: Czytelnik

5. Davies N. (1998). Europa. Kraków: Znak

6. Eliade M. (2000). Traktat o historii religii. Warszawa: Wydawnictwo KR

7. Englund P. (2003). Lata wojen. Gdańsk: Finna

8. Gajda J. (2009). Antropologia kulturowa. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"

9. Goff Le J., Truong N. (2006). Historia ciała w średniowieczu. Warszawa: Czytelnik

10. Hobsbawm E. (2013). Wiek rewolucji 1789-1848. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej

11.Santayana G. (2008). Nieobecność religii u Szekspira. (w:) Res Publica Nowa, wiosna/lato 245-251

12. Walicki A. (2009). Kultura i myśl polska. Prace wybrane t. 1.. Nacjonalizm. Patriotyzm. Naród. Kraków: Universitas, s. 139-181

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)