Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza tekstów angielskojęzycznych z zakresu krytyki artystycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-AT-1L-KA-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Analiza tekstów angielskojęzycznych z zakresu krytyki artystycznej
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty dla ścieżki specj. krytyka artystyczna rok 1, sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe - 1 rok, sem letni - ODK, krytyka artystyczna (s2)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Orientacja w nurtach i kierunkach współczesnej sztuki.

Znajomość współczesnych nurtów humanistycznych.

Dobra znajomość języka angielskiego.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe: 30 - 1 pkt ECTS

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, potrzebny do zaliczenia przedmiotu (zebranie materiałów, zapoznanie się z literaturą), przyswajanie i powtarzanie na bieżąco materiału z zajęć: 30 godzin - 1 pkt ECTS

3. Konsultacje z prowadzącym, czas wymagany do przygotowania pracy pisemnej na uzgodniony z prowadzącym temat 30 - 1 pkt ECTS

Łącznie godzin: 90 - 3 pkt ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Student(ka):

W1: Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej

i metodologicznej anglojęzycznej teorii sztuki i krytyki artystycznej, którą jest w stanie twórczo rozwijać w działalności naukowej i profesjonalnej 
oraz integrować z metodami innych dyscyplin. (K_W01),

W2: Zna podstawy metodologiczne anglosaskich badań w dziedzinie humanistyki, z naciskiem na nauki
o sztuce (z uwzględnieniem metodologii rozwijanej w ramach ścieżki specjalnościowej Krytyka artystyczna. (K_W02),

W3: Ma szczegółową orientację 
w zakresie problematyki współczesnej krytyki artystycznej wybranej w ramach ścieżki specjalnościowej (teorie i doktryny, konteksty, kierunki badań i problemy metodologiczne, terminologia). (K_W04).Efekty uczenia się - umiejętności:

Student(ka):

U1: Szczegółowo analizuje problemy i formułuje hipotezy

w wybranym obszarze krytyki artystycznej, posługując się odpowiednimi metodami, pojęciami i narzędziami badawczymi, właściwymi dla nauk

o sztuce, które twórczo dobiera / przystosowuje / lub samodzielnie opracowuje (K_U02),

U2: Potrafi integrować wiedzę z zakresu nauk o sztuce z wiedzą z innych dyscyplin oraz stosować ją w sytuacjach profesjonalnych o różnym stopniu złożoności, związanych z dylematami krytyki artystycznej (K_U03),

U3: Potrafi w sposób spójny 
i fachowy komunikować się na tematy 
z zakresu nauk o sztuce z różnymi kręgami odbiorców (w tym środowiskiem specjalistycznym),
z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji, w języku angielskim (K_U04),

U4: Ma pogłębioną umiejętność samodzielnego przygotowania tekstów z zakresu krytyki artystycznej w oparciu 
o warsztat badawczy i z wykorzystaniem metod, ćwiczonych w ramach ścieżki specjalnościowej Krytyka artystyczna. (K_U05),

U5: Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii teorii i krytyki sztuki nowoczesnej i współczesnej (K_U08).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student(ka):

K1: Podejmuje autonomiczne działania, zmierzające do kierowania swym stałym rozwojem krytyka i teoretyka sztuki, ukierunkowując także innych w tym zakresie (K_K02),

K2: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, a w pracy krytyka sztuki i kuratora kieruje się fachową wiedzą, samokrytycyzmem, opinią ekspercką i własną zdolnością oceny działań innych (K_K03),

K3: Jest gotowy(a) do podejmowania wyzwań zgodnych z etosem zawodowym krytyka sztuki – potrafi być wytrwały(a) w realizacji indywidualnych i zespołowych działań w zakresie propagowania kultury regionu, kraju

i świata (K_K06).


Metody dydaktyczne:

-wprowadzenie do zagadnień przedmiotu, określenie ram i kontekstów podejmowanych zagadnień

-inicjowanie dyskusji wśród studentów dotyczących podejmowanych zagadnień

-wybór angielskojęzycznej literatury przedmiotu oraz jej analiza i interpretacja w grupie


Zajęcia prowadzone są tradycyjnie lub w systemie zdalnym za pomocą aplikacji MS Teams.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- panelowa
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy szczegółowych zagadnień współczesnej angielskojęzycznej krytyki artystycznej (głównie amerykańskiej) – jej metodologii, warsztatu literackiego i podejmowanej problematyki.

Przedmiot może być prowadzony w trybie tradycyjnym oraz w trybie zdalnym za pomocą platformy do nauki zdalnej, np. MS Teams.

Pełny opis:

Przedmiot służy rozwinięciu i ugruntowaniu wiedzy na temat współczesnej angielskojęzycznej krytyki artystycznej w następujących obszarach:

-koncepcje sztuki w amerykańskiej krytyce artystycznej

-metakrytyka: metody wartościowania i oceny dzieła sztuki w angielskojęzycznym dyskursie artystycznym

-warsztat krytyczny wobec współczesnych tendencji sztuki na świecie

-metodologia angielskojęzycznej krytyki artystycznej z uwzględnieniem tendencji współczesnej humanistyki,

Wiedza z poszczególnych obszarów prezentowana jest w odniesieniu do wybranych angielskojęzycznych tekstów z zakresu krytyki artystycznej publikowanych w pismach angielskojęzycznych jak „October” „Artforum” czy „Artreview”, a także antologiach i zbiorach angielskojęzycznych tekstów z zakresu krytyki artystycznej. Studenci zobligowani są także do przeprowadzenia kwerend literatury angielskojęzycznej na zadane tematy i zaprezentowania ich wyników na zajęciach w postaci referatu i prezentacji multimedialnej.

PROGRAM ZAJĘĆ:

1.Amerykańska krytyka artystyczna w okresie powojennym. Malarstwo szkoły nowojorskiej na podstawie tekstu Clementa Greenberga "American Type Painting".

2.Problemy wartościowania zjawisk współczesnej kultury na podstawie esejów Clementa Greenberga "Avant Garde and Kitsch" i Lawrence Allowaya "The Arts and the Mass Media".

3. Tendencje i postawy amerykańskiej krytyki artystycznej wobec pop-artu i kultury masowej. Eseje Leo Steinberga, Henry Geldzahlera i Hiltona Kramera.

4.Amerykańska krytyka artystyczna wobec minimalizmu. Żródła i charakterystyka minimalizmu na podstawie eseju Barbary Rose "ABC Art".

5. Postmodernistyczne przewartościowanie w sztuce. Diagnozy Leo Steinberga w eseju "Other Criteria".

6.Krytyka artystyczna wobec kryzysu malarstwa w latach 70. Problematyka i postawy na podstawie esejów Douglasa Crimpa "The End of Painting" i Thomasa Lawsona, "Painting - the Last Exit".

7.Krytyka artystyczna wobec nowych strategii artystycznych w malarstwie amerykańskim lat 80. na przykładzie tekstu Hala Fostera, "Signs Taken for Wonders"

8.Problem obecności artystów czarnoskórych w świetle amerykańskiej krytyki artystycznej na przykładzie tekstu Henri Ghenta "Black Creativity in Quest of an Audience".

9. Relacje sztuki i polityki oraz interpretacja zwrotów figuratywnych w sztuce XX wieku w kategoriach tęsknot autorytarnych na przykładzie tekstu Benajmina Buchloha "Figures of Authority, Ciphers of Regression. Notes on the Return of Representation in European Painting"

10.Różnorodność zjawisk artystycznych w sztuce lat 90 i ich wspólne cechy na podstawie eseju Llane Relyea "Art of the Living Dead"

11.Cele, problemy, porażki i zwycięstwa współczesnej krytyki artystycznej na podstawie książki Jamesa Elkinsa, "What Happened to Art Criticism".

12. Próba charakterystyki współczesnej amerykańskiej krytyki artystycznej - jej metodologii, języka, sposobów argumentacji oraz różnic w stosunku do polskiej krytyki artystycznej na podstawie omówionych w ciągu semestru tekstów.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

C. Greenberg, Avant-Garde and Kitsch, w. idem, Art and Culture, New York 1961,

C. Greenberg, American-type Painting, w: Art and Culture. Critical Essays, Boston 1989, s. 208-230,

L. Alloway, The Arts and the Mass Media, w: P. F. Fabozzi, Artists, Critics, Context. Readings in and Around AmericanArt Since 1945, New Jersey, 2002,

H. Geldzahler, L. Steinberg. H. Kramer, A Symposium on Pop Art, w: P. F. Fabozzi, Artists, Critics, Context. Readings in and Around AmericanArt Since 1945, New Jersey, 2002,

B. Rose, ABC Art, w: P. F. Fabozzi, Artists, Critics, Context. Readings in and Around AmericanArt Since 1945, New Jersey, 2002,

D. Crimp, The End of Painting, w: ed. T.R. Myers, Painting: Documents of Contemporary Art, London, Cambridge MA 2011,

T. Lawson, Last Exit, Painting, w: ed. T.R. Myers, Painting: Documents of Contemporary Art, London, Cambridge MA 2011,

H. Ghent, Black Creativity in Quest of an Audience, w: P. F. Fabozzi, Artists, Critics, Context. Readings in and Around AmericanArt Since 1945, New Jersey, 2002,

L. Relyea, Art of the Living Dead, w: P. F. Fabozzi, Artists, Critics, Context. Readings in and Around AmericanArt Since 1945, New Jersey, 2002,

H.D. Buchloh, Figures of Authority, Ciphers of Regression. Notes on the Return of Benjamin, Representation in European Painting, „October”, vol. 16, Spring 1981.

H. Foster, Signs Taken For Wonders, w: ed. T.R. Myers, Painting: Documents of Contemporary Art, London, Cambridge MA 2011,

J. Elkins, What Happened to Art Criticism?, Chicago 2011.

Literatura uzupełniająca:

Y.-A. Bois, R. Krauss, Formless: A User's Guide, N. York 1997,

(ed.) J. Elkins, Art History Versus Aesthetics, N. York, London 2006 (fragmenty),

(ed.) J. Elkins, Visual Literacy, N.York 2008 (fragmenty),

H. Foster (et al.), Art Since 1900: Modernism, Antimodernism, Postmodernism, London 2004 (fragmenty),

J.P. Harris, The New Art History. A Critical Introduction, N. York – Oxford 2001 (fragmenty),

J.P. Harris, Writing Back to Modern Art: After Greenberg, Fried, and Clark, London 2005 (fragmenty),

S. Harrison, Pop Art and the Origins of Post-modernism, Cambridge 2001 (fragmenty),

D. Hopkins, After Modern Art 1945-2000, Oxford, New York, 2000 (fragmenty),

L. Steinberg, Other Criteria. Confrontations with Twentieth-Century Art, Chicago-London 2007 (fragmenty),

Metody i kryteria oceniania:

W ramach zaliczenia przedmiotu student przygotowuje esej (ok. 20.000 znaków) omawiający wybrane i uzgodnione z prowadzącym zagadnienia należące do programu zajęć, poszerzone o własne refleksje i spostrzeżenia.

Ocena końcowa jest wypadkową oceny za pracę pisemną (W1, W2, W3, U4, U5), bieżącego przygotowania do zajęć (U1, U2, U3), a także udziału i zaangażowania studenta w prowadzone w ramach zajęć dyskusje (W1, U1, U2).

Kryteria oceny pracy pisemnej: 60-65% dst; 66-75% dst +; 76-85% db; 86-90% db +; 91-100% bdb

Niezależnie od trybu prowadzenia zajęć (kontaktowy lub zdalny), studenci przysyłają prowadzącemu prace zaliczeniowe pocztą U-mail i otrzymują wiadomością zwrotną sprawdzone teksty z komentarzem i oceną prowadzącego.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Pręgowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy szczegółowych zagadnień współczesnej angielskojęzycznej krytyki artystycznej (głównie amerykańskiej) – jej metodologii, warsztatu literackiego i podejmowanej problematyki.

Pełny opis:

Przedmiot służy rozwinięciu i ugruntowaniu wiedzy na temat współczesnej angielskojęzycznej krytyki artystycznej w następujących obszarach:

-koncepcje sztuki w amerykańskiej krytyce artystycznej

-metakrytyka: metody wartościowania i oceny dzieła sztuki w angielskojęzycznym dyskursie artystycznym

-warsztat krytyczny wobec współczesnych tendencji sztuki na świecie

-metodologia angielskojęzycznej krytyki artystycznej z uwzględnieniem tendencji współczesnej humanistyki,

Wiedza z poszczególnych obszarów prezentowana jest w odniesieniu do wybranych angielskojęzycznych tekstów z zakresu krytyki artystycznej publikowanych w pismach angielskojęzycznych jak „October” „Artforum” czy „Artreview”, a także antologiach i zbiorach angielskojęzycznych tekstów z zakresu krytyki artystycznej. Studenci zobligowani są także do przeprowadzenia kwerend literatury angielskojęzycznej na zadane tematy i zaprezentowania ich wyników na zajęciach w postaci referatu i prezentacji multimedialnej.

PROGRAM ZAJĘĆ:

1. Amerykańska krytyka artystyczna w okresie powojennym. Malarstwo szkoły nowojorskiej na podstawie tekstu Clementa Greenberga "American Type Painting".

2. Problemy wartościowania zjawisk współczesnej kultury na podstawie esejów Clementa Greenberga "Avant Garde and Kitsch" i Lawrence Allowaya "The Arts and the Mass Media".

3. Tendencje i postawy amerykańskiej krytyki artystycznej wobec pop-artu i kultury masowej. Eseje Leo Steinberga, Henry Geldzahlera i Hiltona Kramera.

4. Amerykańska krytyka artystyczna wobec minimalizmu. Żródła i charakterystyka minimalizmu na podstawie eseju Barbary Rose "ABC Art".

5. Postmodernistyczne przewartościowanie w sztuce. Diagnozy Leo Steinberga w eseju "Other Criteria".

6. Krytyka artystyczna wobec kryzysu malarstwa w latach 70. Problematyka i postawy na podstawie esejów Douglasa Crimpa "The End of Painting" i Thomasa Lawsona, "Painting - the Last Exit".

7. Krytyka artystyczna wobec nowych strategii artystycznych w malarstwie amerykańskim lat 80. na przykładzie tekstu Hala Fostera, "Signs Taken for Wonders"

8. Problem obecności artystów czarnoskórych w świetle amerykańskiej krytyki artystycznej na przykładzie tekstu Henri Ghenta "Black Creativity in Quest of an Audience".

9. Różnorodność zjawisk artystycznych w sztuce lat 90 i ich wspólne cechy na podstawie eseju Llane Relyea "Art of the Living Dead"

10. Cele, problemy, porażki i zwycięstwa współczesnej krytyki artystycznej na podstawie książki Jamesa Elkinsa, "What Happened to Art Criticism".

11. Próba charakterystyki współczesnej amerykańskiej krytyki artystycznej - jej metodologii, języka, sposobów argumentacji oraz różnic w stosunku do polskiej krytyki artystycznej na podstawie omówionych w ciągu semestru tekstów.

Literatura:

Y.-A. Bois, R. Krauss, Formless: A User's Guide, N. York 1997,

T.J. Clark, Farewell to an Idea: Episodes from a History of Modernism, Yale 2001,

(ed.) J. Elkins, Art History Versus Aesthetics, N. York, London 2006,

(ed.) J. Elkins, Visual Cultures, Chicago – Bristol 2010,

(ed.) J. Elkins, Visual Literacy, N.York 2008,

J. Elkins, Six Stories From the End of Representation: Images in Painting, Photography, Astronomy, Microscopy, Particle Physics, and Quantum Mechanics, 1980-2000, Stanford 2008

J. Elkins, What happened to art criticism?, Chicago 2011,

H. Foster (et al.), Art Since 1900: Modernism, Antimodernism, Postmodernism, London 2004,

M. Fried, Art and Objecthood. Essays and Reviews, Chciago 1998 (wybór),

C. Greenberg, Art and Culture. Critical Essays, Boston 1989,

J.P. Harris, The New Art History. A Critical Introduction, N. York – Oxford 2001,

J.P. Harris, Writing Back to Modern Art: After Greenberg, Fried, and Clark, London 2005,

S. Harrison, Pop Art and the Origins of Post-modernism, Cambridge 2001 (wybór),

D. Hopkins, After Modern Art 1945-2000, Oxford, New York, 2000,

R. Krauss, Bachelors, Cambridge-London 2000,

(ed.) R. Krauss (et al.), October: the Second Decade, 1986-1996, Massachusetts 1997 (wybór),

(ed.) A. Lymberopoulou, P. Bracewell-Homer, J. Robinson, Art & Visual Culture. A Reader, London 2012 (wybór),

H. Rosenberg, The Anxious Object. Art Today and Its Audience, N. York, Toronto 1969,

H. Rosenberg, Artworks and Packages, N. York 1971,

L. Steinberg, Other Criteria. Confrontations with Twentieth-Century Art, Chicago-London 2007,

Uwagi:

---

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Pręgowski
Prowadzący grup: Filip Pręgowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Filip Pręgowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Filip Pręgowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.