Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wewnętrzne i zewnętrzne funkcje muzeum

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-B.FM-M-P
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wewnętrzne i zewnętrzne funkcje muzeum
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla Studium podyplomowego w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealną
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się - wiedza:

Słuchacz zapozna się z podstawową problematyką zarządzania instytucją muzealną, w tym zbiorami i zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania typologicznego i rzeczowego muzeów polskich, w kontekście muzeów światowych. Pozyska wiedzę w zakresie formułowania misji i strategii muzeum, określania jego struktury wewnętrznej, zarządzania planowanymi i bieżącymi projektami oraz prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych, w tym w zakresie pozyskiwania zbiorów oraz aktywności wystawienniczej. Zapozna się z problematyką edukacji muzealnej, opartej o zasoby danej instytucji, realizującej cele poznawcze istotne z punktu widzenia aktualnych i potencjalnych odbiorców.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student zapozna się z metodologią zarządzania instytucją muzealną, formułowaniem misji i strategii muzealnej, realizacją procesu edukacji muzealnej

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student zdobędzie umiejętność funkcjonowania na rynku antykwarycznym, wzorcowe kompetencje w kierowaniu zasobami ludzkimi, przygotowanie do pracy w zespole przy realizacji programów edukacyjnych

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- okrągłego stołu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje węzłowe problemy funkcjonowania muzeów w aspekcie jego organizacji wewnętrznej oraz jego funkcji społecznych. W zakres ten wchodzi przede wszystkim określenie misji muzeum, zarządzanie instytucją muzealną, dalej zagadnienia pozyskiwania muzealiów, problematyka organizacji ekspozycji jako formy unaocznienia zbiorów i prezentacji określonych treści, dalej konieczności prowadzenia działalności promocyjnej, marketingowej i kontaktu ze społeczeństwem, aktywnego pozyskiwania odbiorców, także ze środowisk wykluczonych

Pełny opis:

W ramach przedmiotu szczegółowo omówione zostaną następujące zagadnienia dotyczące funkcji muzeum wobec społeczeństwa oraz zasad jego funkcjonowania jako organizmu edukacyjno-kulturalnego, którego działalność opiera się na specyficznych założeniach naukowych.

- Misja muzeum: wyjaśniona zostanie i poddana pogłębionej analizie jej specyfika w odniesieniu do typologii i charakteru zbiorów, struktura i sposób konstruowania poszczególnych elementów (cele poznawcze i społeczne, odbiorcy; zakres geograficzny i tematyczny działalności instytucji muzealnej)

- Zarządzanie muzeum jako instytucją: zagadnienia administracji, struktury wewnętrznej, podziału oraz kompletności i komplementarności funkcji muzealnych

- Pozyskiwanie muzealiów: w ramach zajęć naszkicowana zostanie problematyka pozyskiwania muzealiów oraz postępowania w różnych sytuacjach z obiektami dostępnymi na rynku sztuk; omawiana będzie tematyka pozyskiwania darów, depozytów oraz zakupy, w tym kwestia strat wojennych, importu dzieł sztuki i zakupów na aukcjach; odrębne zagadnienie stanowi przybliżenie mechanizmów działania rynku sztuki, przede wszystkim domów aukcyjnych, z uwzględnieniem roli muzeów i muzealników; dodatkowo przedstawiona zostanie w systematyczny sposób problematyka falsyfikatów, ich rozpoznawania i zapobiegania wprowadzeniu do obrotu.

- Promocja i marketing muzealny; muzeum, wystawa, muzealiom, wydawnictwa i inne rezultaty pracy muzealnej jako „produkt”; przybliżona zostanie problematyka promocji instytucji muzealnej, organizacją wystaw i działań około-wystawowych w celu marketingowym, współpracy z innymi instytucjami muzealnymi, rolą wydawnictw związanych z działalnością placówki .

- Działalność edukacyjna w muzeum: w trakcie zajęć zostaną przedstawione następujące zagadnienia: zarys historii edukacji muzealnej (XVIII – XX wiek), pozycjonowanie zagadnień edukacyjnych we współczesnych misjach muzealnych, różnorodne, najciekawsze działania edukacyjne w polskich muzeach. Szczegółowo zostanie omówiony Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce.

Literatura:

Ekonomia muzeum, red. Dorota Folga-Januszewska, Bartłomiej Gutowski, Kraków 2011

Edukacja muzealna w Polsce. Sytuacja, kontekst, perspektywy rozwoju. Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce, red. Marcin Szeląg, Warszawa 2012

Edukacja muzealna. Antalogia tłumaczeń, red. Marcin Szeląg, Jolanta Skutnik, Muzeum Narodowe w Poznaniu 2010

Ekspert kontra dzieło sztuki. Rozponawanie falsyfikató oraz fałszywych atrybucji w sztukach plastycznych, red. Ronald D. Spencer, tłum. Magdalena Iwińska, Warszawa 2009

Freda Matassa, Zarządzanie zbiorami muzeum, tłum. Sonia Jaszczyńska, Kraków 2012

G. Matt, Muzeum jako przedsiębiorca. Łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury, Warszawa 2006

Muzea, wystawy, wypożyczenia. Propozycje działań Unii Europejskiej na rzecz mobilności kolekcji w Europie 2005-2008, red. Dorota Folga-Januszewska, Kraków 2012

Piotr Ogrodzki, Sławomir Kocewiak, Prawne podstawy ochrony i zabezpieczenia muzeów. Poradnik muzealnika, Warszawa 2010 [ew.]

Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku. Teoria – praktyka – prawo (Biblioteka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 1), red. Robert Pasieczny, Warszawa 2012

Rynek sztuki. Aspekty prawne, red. Wojciech Kowalski, Katarzyna Zalasińska, Warszawa 2011

Katarzyna Zalasińska, Muzea publiczne. Studium administracyjnoprawne, Warszawa 2013

Zbiory publiczne a kolekcjonerstwo prywatne. Problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego w przeszłości i dzisiaj, red. J. Lipińska, Warszawa 2000

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset, Michał Woźniak
Prowadzący grup: Elżbieta Basiul, Adam Chełstowski, Maria Gessek, Michał Woźniak, Marcin Zdanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset, Michał Woźniak
Prowadzący grup: Elżbieta Basiul, Adam Chełstowski, Maria Gessek, Michał Woźniak, Marcin Zdanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset, Michał Woźniak
Prowadzący grup: Elżbieta Basiul, Adam Chełstowski, Maria Gessek, Michał Woźniak, Marcin Zdanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset, Michał Woźniak
Prowadzący grup: Elżbieta Basiul, Adam Chełstowski, Maria Gessek, Michał Woźniak, Marcin Zdanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)