Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania architektoniczne-budownictwo drewniane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-BA-1L-K-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Badania architektoniczne-budownictwo drewniane
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 rok, sem. letni - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (s2)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wskazane jest posiadanie umiejętności i wiedzy z rysunku odręcznego i technicznego, dokumentacji pomiarowej zabytków architektury, historii i organizacji technik budownictwa, historii technik budowlanych z elementami materiałoznawstwa.

Ćwiczenia są bezpośrednio związane z wykładami i ćwiczeniami z problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury drewnianej. Służą one poza tym jako podstawa do pracy magisterskiej o architekturze drewnianej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

- udział w ćwiczeniach – 30

- konsultacje z nauczycielem akademickim podczas dyżurów

– 5

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń – 10

- pisanie prac, projektów – 20

- czytanie literatury – 25


Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - student ma ma szczegółową wiedzę w zakresie współczesnych kierunków badań architektonicznych budownictwa drewnianego (K_W08)

W2 - zna i rozumie na poziomie pogłębionym metody analizy i interpretacji zabytków architektury drewnianej (K_W11)

W3 - jest przygotowany do podejmowania badań architektonicznych budownictwa drewnianego w praktyce zawodowej (K_w13)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 – student wykorzystuje metodę badań architektonicznych w celu przeprowadzenia analizy zabytku, jego rozwarstwienia

chronologicznego oraz rekonstrukcji wybranych faz budowlanych (K_U02)

U2 – student wykorzystuje wyniki badań architektonicznych w celu określenia wniosków konserwatorskich dla zabytków architektury

(K_U04)

U3 – student analizuje różnymi kryteriami konstrukcje drewniane (K_U09)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1- student ma świadomość potrzeby wykonywania badań architektonicznych w procesie konserwacji i restauracji zabytków architektury

(K_K01, K_K04)

Metody dydaktyczne:

Ćwiczena polegające na wspólnym omówieniu i rozwiązaniu przykładowych zadań. Zajęcia bedą realizowane w formie zdalnej w Zoom Meetings.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Skrócony opis:

Zapoznanie i oswojenie studenta z celami, metodami i formą dokumentacji badań materialnej substancji architektury drewnianej oraz z ich miejscem zarówno w wieloaspektowych/ interdyscyplinarnych badaniach nad domem mieszkalnym (Hausforschung) jak i w procesach konserwatorskich.

Wskazane jest posiadanie umiejętności rysunku odręcznego i technicznego, dokumentacji pomiarowej zabytków architektury, historii i organizacji technik budownictwa, historii technik budowlanych z elementami materiałoznawstwa.

Ćwiczenia są bezpośrednio związane z wykładami i ćwiczeniami z problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury drewnianej. Służą one poza tym jako podstawa do pracy magisterskiej o architekturze drewnianej.

Pełny opis:

Wstępnie zapoznaje się studenta ze stroną teoretyczną związaną z problematyką badań nad architekturą drewnianą. W centrum stoją zagadnienia związane z:

- celami i metodami badań architektonicznych,

- sposobem udokumentowania wyników badań architektonicznych,

- rolą badań architektonicznych w kompleksowych badaniach nad domami mieszkalnymi (Hausforschung) oraz w procesie konserwatorskim.

Ćwiczenia poświęcone są analizie, rozwarstwieniu i rekonstrukcji materialnej substancji na przykładzie wybranych fragmentów/zespołów konstrukcyjnych obiektów architektury drewnianej. W szczególności ćwiczenia dotyczą:

- analizy i dokumentacji układu elementów konstrukcji drewnianej w formie schematycznych szkiców (skala 1:100),

- badania stosowanych złącz ciesielskich i ich udokumentowania w sposób uproszczony w rysunkach inwentaryzacyjnych (skala 1:100 lub 1:50),

- szczegółowego rozpoznania typowych złącz ciesielskich i innych detali oraz ich dokładnego rozrysowania (skala 1:10, 1:5 lub 1:1),

- analizy systemu ciesielskich znaków montażowych i jego przedstawienia w rysunkach inwentaryzacyjnych (skala 1:100 lub 1:50),

- identyfikacji budulca w aspekcie jego wymiarów i sposobu obróbki oraz zapisywania wyników w rysunkach inwentaryzacyjnych (skala 1:100 lub 1:50) oraz fotografiach,

- uchwycenia i udokumentowania w rysunkach inwentaryzacyjnych użytych materiałów do wypełniania pól szkieletu (skala 1:100 lub 1:50),

- rozpoznania i fotograficznego udokumentowania tynków i polichromii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Badania architektoniczne. Historia i perspektywy rozwoju, red. Marian Arszyński, Maciej Prarat, Ulrich Schaaf, Bożena Zimnowoda-Krajewska, Toruń 2015.

- Brykowska M., Metody pomiarów i badań zabytków architektury, Warszawa 2003.

- Krassowski W., Ciesielskie znaki montażowe w XV i pierwszej połowie XVI w., „Kwartalnik Historii Materialnej”, 5 (1957), nr 3-4, s. 503-518.

- Prarat M., Schaaf U., Wyniki badań historyczno-architektonicznych zagrody nr 4 w Niedźwiedziu, pow. Świecie – przyczynek do dyskusji nad metodyką badań drewnianej architektury wiejskiej dla celów konserwatorskich, [w:] Wobec zabytku... tradycje i perspektywy postaw. Studia dedykowane pamięci prof. Jerzego Remera, red. E. Pilecka, J. Raczkowski, Toruń 2010, s. 277-295.

- Schaaf U., Prarat M., Badania architektoniczne więźby nad nawą środkową kościoła Świętojańskiego w Toruniu oraz ich znaczenie dla historii budowlanej i średniowiecznego warsztatu ciesielskiego świątyni, [w:] Kościół Świętojański w Toruniu – nowe rozpoznanie, red. Katarzyna Kluczwajd, Toruń 2015, s. 125-153.

- Schaaf U., Systemy ciesielskich znaków montażowych jako źródło wiedzy o warsztacie ciesielskim i autentycznej substancji zabytku na przykładzie Kościoła Pokoju w Świdnicy, [w:] Zabytkowe budowle drewniane i stolarka architektoniczna wobec współczesnych zagrożeń, red. E. Okoń, Toruń 2005, s. 113-134.

- Schaaf U., Uwagi do metod badań architektonicznych konstrukcji drewnianych na przykładzie osiemnastowiecznej więźby mansardowej Dworu Studzienki w Gdańsku [w:] Problemy konserwacji i badań zabytków architektury, red. Aleksandra Kociałkowska, Gdańsk 2008, s. 151-163.

Literatura uzupełniająca:

- Bedal K., Gefüge und Struktur. Zu Standort und Arbeitsweise volkskundlicher Hausforschung, „Zeitschrift für Volkskunde“, 72 (1976), s. 161-176.

- Bedal K., Historische Hausforschung. Eine Einführung in Arbeitsweise, Begriffe und Literatur, Münster 1978.

- Eckstein G., Empfehlungen für Baudokumentationen. Bauaufnahme – Bauforschung, Stuttgart 1999.

- Gerner M., Handwerkliche Holzverbindungen der Zimmerer, Stuttgart 1992.

- Gerner M., Abbundzeichen. Zimmererzeichen und Bauforschung, Fulda 1996.

- Großmann G. U., Einführung in die historische Bauforschung, Darmstadt 1993.

- Hähnl J., Zur Methodik der hauskundlichen Gefügeforschung, „Rheinisch-westfälische Zeitschrift für Volkskunde“, 16 (1969), s. 51-69.

- Knopp G., Nussbaum N., Jacobs U., Bauforschung: Dokumentation und Auswertung, Köln 1992.

- Mader G. Th., Angewandte Bauforschung, Darmstadt 2005.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiana jest na podstawie obecności (50%-10 pkt) oraz wykonanej dokumentacji badawczej (50%-10 pkt).

Student może

otrzymać maksymalnie 20 pkt.

ndst - 11 pkt (55%)

dst- 12-13 pkt (60%-65%)

dst plus- 14-16 pkt (70%-80%)

db- 17 pkt (85%)

db plus- 18 pkt (90%)

bdb- 19-20 pkt (95-100%)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ulrich Schaaf
Prowadzący grup: Ulrich Schaaf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identyczny jak w części A

Pełny opis:

indentyczny jak w części A

Literatura:

identyczna jak w części A

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ulrich Schaaf
Prowadzący grup: Ulrich Schaaf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identyczny jak w części A

Pełny opis:

indentyczny jak w części A

Literatura:

identyczna jak w części A

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ulrich Schaaf
Prowadzący grup: Ulrich Schaaf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identyczny jak w części A

Pełny opis:

indentyczny jak w części A

Literatura:

identyczna jak w części A

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ulrich Schaaf
Prowadzący grup: Ulrich Schaaf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identyczny jak w części A

Pełny opis:

indentyczny jak w części A

Literatura:

identyczna jak w części A

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ulrich Schaaf
Prowadzący grup: Ulrich Schaaf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identyczny jak w części A

Pełny opis:

indentyczny jak w części A

Literatura:

identyczna jak w części A

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.