Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia w konserwacji zabytków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-CHE-1Z-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką
Nazwa przedmiotu: Chemia w konserwacji zabytków
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (sj)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiadomości z dziedziny chemii z zakresu programu nauczania w szkole średniej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 godzin


Godziny niekontaktowe: 75 godzin

Czas poświęcony na indywidualną pracę studenta – zebranie niezbędnych materiałów do zajęć oraz zapoznanie się z wymaganą literaturą (wybrane fragmenty): 45

Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania – stałe, bieżące przyswajanie i powtarzanie materiału z zajęć: 30


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Potrafi ocenić i porównać właściwości materii oryginalnej i stosowanej w pracach konserwatorskich (K_W02).

W2: Zna budowę materii, z której wykonany jest obiekt zabytkowy oraz mechanizmy niszczenia materii zabytkowej (K_W04).

W3: Potrafi opisać podstawowe pojęcia chemiczne, właściwości cieczy i ciał stałych występujących w obiektach zabytkowych (K_W05).

W4: Posiada elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy (K_W13).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi określić elementarne zasady profilaktyki i minimalizacji niszczącego oddziaływania czynników środowiskowych na obiekty zabytkowe (K_U06).

U2: Potrafi zinterpretować i powiązać wyniki analiz chemicznych z pracami konserwatorskimi i technologicznymi (K_U08).

U3: Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych związanych z rodzajem materii zabytkowe (K_U18)j.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość i rozumie aspekty oraz skutki działań konserwatorskich związane z użytymi preparatami na obiekty zabytkowe, środowisko naturalne, ma świadomość związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje (K_K03).

K2:Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego i zawodowego (K_K05 ).


Metody dydaktyczne:

Wykład problemowo – aktywizujący w postaci prelekcji połączonej z dyskusją ze studentami koordynowanej przez prowadzącego.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- obserwacji

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu "Chemia w konserwacji zabytków" studenci zapoznają się z budową i właściwościami substancji nieorganicznych.

Pełny opis:

Wykład z chemii ma za zadanie uporządkować wiedzę chemiczną na poziomie szkoły średniej i ukierunkować ją na problematykę związaną z budową i właściwościami substancji nieorganicznych występujących w obiektach zabytkowych lub stosowanych podczas realizacji konserwatorskich.

Część ogólna wykładu poświęcona jest podstawowym prawom chemicznym, procesowi rozpuszczania, równowagom chemicznym w roztworach. W części szczegółowej charakteryzowane są pod względem budowy, właściwości fizykochemicznych i zachodzących procesów niszczących: skały, spoiwa mineralne, metale i ich stopy.

Wykład 1-2

Podstawowe pojęcia w chemii.

Wykład 3

Nomenklatura związków chemicznych.

Wykład 4

Podział roztworów i ich właściwości.

Wykład 5-6

Dysocjacja i hydroliza.

Wykład 7

Reakcje utleniania i redukcji.

Wykład 8-9

Metale i ich stopy, procesy korozyjne.

Wykład 10

Budowa, klasyfikacja i właściwości fizykochemiczne skał. Czynniki niszczące.

Wykład 11-14

Budowa, klasyfikacja i właściwości fizykochemiczne spoiw mineralnych (spoiwa: gipsowe, wapienne, cementowe).

Wykład 15

Budowa, klasyfikacja i właściwości fizykochemiczne materiałów ceramicznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa (wybrane fragmenty):

A. Bielański, Chemia ogólna i nieorganiczna, wydania różne

Profilaktyczna konserwacja kamiennych obiektów zabytkowych, skrypt UMK pod redakcją prof. W. Domasłowskiego, wydania różne

Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna, skrypt pod redakcją Wiesława Domasłowskiego, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 2011

Literatura uzupełniająca (wybrane fragmenty):

E. Szłyk, M. Kurzawa, A. Szydlowska-Czerniak, Ilościowa analiza chemiczna, UMCS, 2003

A. Cygański, Chemiczne metody analizy ilościowej, WNT, Warszawa, 1999

J. Minczewski, Z Marczenko, Chemia analityczna t.1 Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa, PWN, Warszawa, 2010

J. Minczewski, Z Marczenko, Chemia analityczna t.2 Chemiczne metody analizy ilościowej, PWN, Warszawa, 2010

P.W. Atkins, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa, 2001

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest uzależniona od liczby punktów uzyskanych z pisemnego testu (pytania zamknięte oraz pytania otwarte) sprawdzającego wiedzę przekazaną w czasie wykładów (W1-W4, U1-U3, K1-K2).

wynik 91% i powyżej – ocena 5,0

wynik 81-90% – ocena 4,5

wynik 71%-80% – ocena 4,0

wynik 61-70%– ocena 3,5

wynik 51-60%– ocena 3,0

wynik 50% i poniżej– ocena 2,0.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Łukaszewicz
Prowadzący grup: Jadwiga Łukaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu "Chemia w konserwacji zabytków" studenci zapoznają się z budową i właściwościami substancji nieorganicznych (I semestr) oraz organicznych (II semestr) występujących w obiektach zabytkowych lub stosowanych podczas realizowanych prac konserwatorskich. Przedmiot realizowany jest w dwóch formach: wykładu (dwa semestry I i II) i ćwiczeń laboratoryjnych (jeden semestr - II).

Pełny opis:

W ramach wykładu w części ogólnej omawiane są podstawowe budowa związków organicznych, jej wpływ na właściwości materii organicznej, proces rozpuszczania, właściwości roztworów. W części szczegółowej natomiast budowa, właściwości rozpuszczalników organicznych, tłuszczów, w tym olejów schnących i półschnących, jako spoiw malarskich, wosków, mydeł rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych w wodzie, celulozy i białek. Ponadto przy każdej grupie substancji omawiane są czynniki korozyjne oraz mechanizm korozji, które wpływają na stan zachowania materii zabytkowej.

Ćwiczenia laboratoryjne poświęcone są praktycznemu zastosowaniu wiedzy teoretycznej zdobytej na wykładach, rozwoju umiejętności manualnych studenta, opanowaniu metodyki wykonywania prostych doświadczeń związanych z badaniem właściwości cieczy oraz ciał stałych, m.in. oznaczenia podatności materii na czynniki niszczące (oznaczenie szybkości kapilarnego przemieszczania się wody, higroskopijności czy stężenia soli rozpuszczalnych w wodzie).

Przedmiot Chemia w Konserwacji Zabytków (ćwiczenia) obejmuje przygotowanie studentów do pracy w laboratorium oraz powtórzenie materiału z zakresu chemii nieorganicznej i ogólnej. Wymagania wstępne wobec studenta to wiedza z zakresu chemii ze szkoły średniej oraz wykładu "chemia w konserwacji zabytków".

Literatura:

Wybrana Literatura Podstawowa

• A. Bielański, Chemia ogólna i nieorganiczna, wydania różne

• Profilaktyczna konserwacja kamiennych obiektów zabytkowych, skrypt UMK pod redakcją prof. W. Domasłowskiego, wydania różne

• Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna, skrypt pod redakcją Wiesława Domasłowskiego, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 2011

Wybrana Literatura Uzupełniająca

• E. Szłyk, M. Kurzawa, A. Szydlowska-Czerniak, Ilościowa analiza chemiczna, UMCS, 2003

• A. Cygański, Chemiczne metody analizy ilościowej, WNT, Warszawa, 1999

• J. Minczewski, Z Marczenko, Chemia analityczna t.1 Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa, PWN, Warszawa, 2010

• J. Minczewski, Z Marczenko, Chemia analityczna t.2 Chemiczne metody analizy ilościowej, PWN, Warszawa, 2010

• P.W. Atkins, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa, 2001

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Podgórski
Prowadzący grup: Andrzej Podgórski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Pełny opis:

Identyczny jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Literatura:

Identyczna jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Podgórski
Prowadzący grup: Andrzej Podgórski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Pełny opis:

Identyczny jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Literatura:

Identyczna jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Podgórski
Prowadzący grup: Andrzej Podgórski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Pełny opis:

Identyczny jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Literatura:

Identyczna jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Uwagi:

Ze względu na sytuację epidemiczną oraz obowiązujące przepisy prawne zajęcia realizowane są w trybie zdalnym (synchroniczne). Wykorzystane narzędzia do zdalnego nauczania-MS Teams. Pisemny test sprawdzający wiedzę przekazaną w czasie wykładów odbędzie się w formie zdalnej MS Teams (Testportal).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Podgórski
Prowadzący grup: Andrzej Podgórski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Pełny opis:

Identyczny jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Literatura:

Identyczna jak w opisie ogólnym przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.