Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Profilaktyka konserwatorska w muzeum

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-D.PkM-M-P
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka konserwatorska w muzeum
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla Studium podyplomowego w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealną
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się - wiedza:

Słuchacz uzyskuje szeroką wiedzę na temat związków między określonymi formami opieki a przebiegiem procesów niszczenia różnego typu zabytków – od zbiorów muzealnych do zabytkowych budowli muzealnych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Słuchacz zyskuje umiejętność analizy i reagowania na zagrożenia muzealiów wskutek wahań warunków klimatycznych, oświetleniowych, wilgotnościowych, idealna organizacja transportu muzealiów itd.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Słuchacz zostaje przygotowany do rozumienia i podejmowania świadomych działań na rzecz ochrony materii i wartości niematerialnych dóbr kultury. Uzyskana wiedza pozwoli na pogłębione rozumienie sztuki, kultury i ochrony zabytków oraz na odpowiedzialne i świadome organizowanie opieki nad dobrami kultury.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Cykl bogato ilustrowanych wykładów z analizą przykładów związków przyczynowo-skutkowych między określonymi warunkami i formami opieki a przebiegiem procesów niszczenia różnego typu zabytków – od zbiorów muzealnych do zabytkowej budowli muzealnej. Cykl przybliża słuchaczom wiedzę o nowoczesnych formach ochrony i możliwościach zapobiegania lub przynajmniej spowalniania procesów niszczenia zachodzących pod wpływem określonych czynników działających z otoczenia.

Pełny opis:

W ramach zajęć poruszane są następujące zagadnienia:

- Filozofia konserwatorska, etyka i estetyka

- Współczesna teoria konserwacji-restauracji

- Rola konserwatora w muzeum, obszary współpracy

- Warunki klimatyczne we wnętrzach muzealnych

- Czystość we wnętrzach ekspozycyjnych i magazynowych

- Bezpieczne przechowywanie muzealiów

- Przenoszenie, przemieszczanie, transport

- Przykłady tworzenia optymalnych warunków transportu i eksponowania wybranych obiektów

- Oświetlenie zbiorów

- Problematyka muzeum w obiekcie zabytkowym

W trakcie zajęć zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące zagadnień profilaktyki zabezpieczania ochrony obiektów zabytkowych. Począwszy od kwestii teoretycznych konserwacji i restauracji zbiorów do szczegółowych dotyczących: roli konserwatora w muzeum, warunków klimatycznych, czystości we wnętrzach muzealnych, warunków transportu, oświetlenia.

Ponadto na podstawie przykładów z muzeów na całym świecie zostaje omówiona specyfika problematyki przechowywania, udostępniania i transportu dzieł sztuki najnowszej. Wiedza ta daje słuchaczowi umiejętność sprawowania odpowiedzialnej opieki nad tą specyficzną grupą trudnych muzealiów.

D0datkowo osobny wykład autorski przekazuje słuchaczom wiedzę na temat dokonanych usprawnień organizacyjnych, które w znaczący sposób pozwoliły podnieść jakość opieki nad dziełami sztuki. Ilustrują wykład przykłady optymalizacji warunków transportu najcenniejszych dzieł. Słuchacz zyskuje praktyczne wskazówki dotyczące możliwości doskonalenia warunków pracy we własnej jednostce.

Literatura:

Cassar M., Value of preventive conservation, [dostęp elektroniczny], http://www.ucl.ac.uk/sustainableheritage/value_conservation.pdf , 2008;

http://preservart.ccq.mcc.gouv.qc.ca/LexiqueFiche.aspx?ID=20;

Dardes K., Druzik J. – Managing the Environment – an update on Preventive Conservation, Conservation, The Getty Conservation Institute Newsletter, Vol. 15, No 2, 2000, s. 4.

Kilian R., Holl K., Bichlmair S., Naumowič T. – Klimastabilität historischer Gebäude. RESTAURO 8/2012, s. 34-38;

Konserwacja zapobiegawcza w muzeach - pod red. Doroty Folgi-Januszewskiej, wyd. KOBiDZ, Warszawa 2007, s. 127 – 154;

Kozakiewicz P., Matejak M. – Klimat a drewno zabytkowe, Warszawa 2000;

La Conservation Preventive, ARAAFU - Paris - 8,9 et 10 Octobre 1992;

Lafontaine R.H. - Environmental Norms for Canadian Museums, Art Galleries and Archives, Technical Bulletin 5 Canadian Conservation Institute, Ottawa 1981;

Preventive conservation, [dostęp elektroniczny], http://www.getty.edu/conservation/education/prevent/index.html , 2008;

Putt N. - Publication on preventive conservation strategies, Cons DistList, [dostęp elektroniczny], http://palimpsest.stanford.edu/byform/mailing-lists/cdl/2001/1274.html 2008;

Rouba B. J. – Pielęgnacja świątyni. (książka dla księży) Wyd. Kurii Diecezjalnej Toruńskiej. Toruń 2000;

Rouba B. J. – Projektowanie konserwatorskie, Ochrona Zabytków nr 1/2008 s. 57 – 78;

B. J. Rouba – Autentyczność i integralność zabytków, Ochrona Zabytków 4/2008 s. 35-55;

Rouba B. J. – Zasady postępowania etycznego w ochronie dóbr kultury BIKDS nr 2 (41) 2000, s 82 – 88;

Rouba B. J. – Etyka a estetyka w praktyce konserwatorskiej [w:] I Forum Konserwatorów – Etyka i Estetyka, Toruń 25–27 lutego 1998, s. 92–102. WO PSOZ, Toruń 1998;

Szmygin B. – Zabytek – pamiątka czy dobro kultury? Uwagi o niedoskonałości pojęcia. Ochrona Zabytków nr 1. 1995 s. 104 – 108.

Wokół zagadnień estetyki zabytku po konserwacji i restauracji, Warszawa – Toruń 2012;

Żelazny M. – Estetyka filozoficzna Toruń UMK 2009.

Metody i kryteria oceniania:

ocena na zaliczenie

Praktyki zawodowe:

nie przewidziane

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset, Bogumiła Rouba
Prowadzący grup: Joanna Arszyńska, Janusz Czop, Bogumiła Rouba, Iwona Szmelter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset, Bogumiła Rouba
Prowadzący grup: Joanna Arszyńska, Janusz Czop, Bogumiła Rouba, Iwona Szmelter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)