Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dyplomowa pracownia konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-DPKM-5Z-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dyplomowa pracownia konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 5 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ukończone 3 lata studiów jednolitych konserwacji i restauracji dzieł sztuki w specjalności konserwacja malarstwa rzeźby polichromowanej, uzyskane zaliczenia przedmiotów specjalnościowych.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela - godziny kontaktowe: 150

Godziny pracy indywidualnej studenta (opracowywanie dokumentacji, inne prace przygotowujące do realizacji zadań): 50

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W03 ma szczegółową wiedzę teoretyczną i praktyczną z metodyki działań konserwatorskich w wybranej specjalności AJA_W03

K_W04 zna mechanizmy oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię dzieł sztuki i zabytków PJA_W01, XJA_W01

K_W05 posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa substancji zabytkowej oraz historycznych i współczesnych materiałów konserwatorskich PJA_W02, XJA_W02

K_W06 zna podstawowe metody fizyczne i chemiczne badania dzieł sztuki i zabytków XJA_W03

K_W12 zna podstawy fotografii i technik dokumentacji dzieł sztuki, badań i procesów konserwatorsko-restauratorskich AJA_W07

K_W13 ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy

Metody dydaktyczne:

Prace praktyczne - prace konserwatorskie i restauratorskie realizowane na obiekcie zabytkowym.

Skrócony opis:

W trakcie zajęć student dokonuje weryfikacji i uzupełnień projektu konserwatorskiego stworzonego w ramach seminarium. Realizuje kolejne etapy prac konserwatorskich oraz opracowuje ich dokumentację.

Pełny opis:

Realizuje kolejne etapy prac konserwatorskich oraz opracowuje ich dokumentację.

Literatura:

1. Berger G. A., Russell W. H., Conservation of paintings – Research and Innovations, Archetype Publicatons, London 2000

2. Bogdanowska M., ARD art restoration dictionary : English Polish (Polish-English) dictionary of art restoration : restoration of easel paintings = angielsko-polski (polsko-angielski) słownik konserwacji-restauracji dzieł sztuki : konserwacja malowideł sztalugowych, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków 2010

3. Ciabach J., Żywice i tworzywa sztuczne stosowane w konserwacji zabytków, Toruń 1998;

4. Ciabach J., Właściwości żywic sztucznych stosowanych w konserwacji zabytków. Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Skrypt i teksty pomocnicze. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione. Toruń 1997;

5. Guzowska A., Przygotowanie płócien dublażowych, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, vol. 9, no. 1, (32) 1998, s. 30-32

6. Konserwacja malowideł na tkaninach bez krosien: materiały z konferencji zorganizowanej przez Akademię Sztuk Pięknych i Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie dnia 9 kwietnia 1984, red. Zofia Demkowska [et al.], ASP, Warszawa 1985;

7. Lempart–Geratowska M., Rozwarstwianie malowideł sztalugowych na podłożu drewnianym, Studia i Materiały Wydz. Konserw. Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, t. XI, 2002;

8. Markowski D., Ochrona impastowej warstwy malarskiej obrazów olejnych na płótnie podczas zabiegów konserwatorskich, wyd. UMK, Toruń 2002;

9. Markowski D., Zastosowanie warstw amortyzujących zabezpieczających warstwę malarską na czas trwania niektórych zabiegów konserwatorskich, AUNC, XXII, s. 53-80;

10. Masschelein-Kleiner L., Les solvants, Cours de conservation, Institut royal du Patrimoine artistique, Bruxelles 1981;

11. Mirowska E., Poksińska M., Rouba B., Wiśniewska I., Identyfikacja podobrazi i spoiw malarskich w zabytkowych dziełach sztuki, Skrypty i materiały pomocnicze UMK, Toruń 1992;

12. Problemy dublowania obrazów na płótnie, praca zbiorowa pod red. M. Roznerskiej i J. Arszyńskiej, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005

13. Rouba B. J., Płótna jako podobrazia malarskie, Ochrona Zabytków, z. 3 – 4, 1985, s. 222 – 244;

14. Rouba B. J., Zagadnienie bezpieczeństwa obrazów XIX i XX-wiecznych w procesie ich konserwacji, [w:] Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, Materiały ze zjazdu absolwentów UMK w Toruniu, Toruń 14 – 15. XI 1985, BMiOZ seria B, Tom LXXXI, Warszawa 1987, s. 127 – 134;

15. Rouba B. J., Podobrazia płócienne w procesie konserwacji, Wydawnictwo UMK, Toruń 2000;

16. Rouba B. J., Badanie wrażliwości warstw malarskich obrazów na działanie ciepła, Ochrona Zabytków, z. 4, 1991, s. 278 – 284;

17. Rouba B. J., Tymińska L., Paper in Textile? Investigation into a New Method for the Structural Conservation of Paintings on Canvas Supports with Fibrous Pulp, [w:] VDR Beiträge zur Erhaltung von Kunst- und Kulturgut, Heft 2/2004, s. 20 – 32;

18. Ruhemann H., The cleaning of paintings, problems and potentialities, Londyn 1968;

19. Wyszyńska J., Metody dublowania w procesie konserwacji malowideł sztalugowych na płótnie, Kraków : Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych, 2003;

20. Stachera J., Materiały stosowane do uzupełniania powierzchni srebrzonych. [w:] Badania Technologii i technik Malarskich, Konserwacja Dzieł Sztuki, Kopia, Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy dedykowana prof. dr art. kons. Józefowi Flikowi pod redakcją Justyny Olszewskiej-Świetlik, UMK Toruń 2007, s. 203-221.

21. Stachera J., Werniksy i lakiery barwne do ochrony powierzchni posrebrzonych, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, nr 3 – 4, 2004, s. 18 – 25.

22. Stachera J., Badanie przyczepności lakierów metodą siatki nacięć, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XLII, Nauki Humanistyczno-Społeczne, zeszyt 399, Toruń 2011, s. 97-110, ISSN 0860-1232.

23. Stachera J., Badanie przyczepności lakierów w układach dwuwarstwowych, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XLV, Toruń 2014, s. 403-438.

24. Szczepińska K.,Historycznie stosowane impregnaty do wzmacniania zniszczonego drewna polichromowanego – próba przeglądu. Część I: Impregnaty naturalne, AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, XLV, s. 569-586;

25. Szmelter I., Metody i środki konserwacji rozdarć i ubytków podobrazia płóciennego obrazów, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B, T. LXXXI (1986), s.134-146;

26. Szmelter I., Problemy dublowania obrazów na podłożu płóciennym, Zeszyty Naukowe ASP w Warszawie, z..1/32/1992, Warszawa 1992

27. Szmit-Naud E., Przyczyny i mechanizmy zmian wyglądu uzupełnień warstw malarskich w obrazach sztalugowych, Ochrona Zabytków, 2003, nº 1-2, s. 73-87.

28. Szmit-Naud E., Uzupełnienia ubytków warstwy malarskiej obrazów. Zmiany optyczne a stabilność stosowanych materiałów, UMK, Toruń, 2006

29. Wolbers R., Cleaning Painted Surfaces: Aqueous Methods, Archetype Publications Ltd, 2003;

30. Wyszyńska J., Metody dublowania w procesie konserwacji malowideł sztalugowych na płótnie, Kraków : Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych, 200

oraz opracowania związane z problematyką dotyczącą obiektów zabytkowych będących przedmiotem ćwiczeń.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na ocenę na koniec każdego z trzech semestrów cyklu dydaktycznego.

Student oceniany jest na podstawie zaangażowania w realizowane prace, jakości ich wykonania, umiejętności stawiania i rozwiązywania napotkanych problemów konserwatorskich i restauratorskich. Ważną składową jest również ocena dokumentacji prac, w zakresie wykonywanym przez poszczególne osoby. Pod uwagę brana jest również obecność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kamiński, Robert Rogal, Jacek Stachera, Mirosław Wachowiak
Prowadzący grup: Adam Adamski, Dariusz Bógdał, Wojciech Iwaszczuk, Sławomir Kamiński, Teresa Łękawa-Wysłouch, Dariusz Markowski, Robert Rogal, Zuzanna Rozłucka, Jacek Stachera, Kinga Szczepińska, Elżbieta Szmit-Naud, Mirosław Wachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Problematyka i zagadnienia związane z konserwacji i restauracji obiektów na podłożu drewnianym. Metody i środki stosowane do uzupełniania ubytków drewna, zapraw, złoceń, polichromii. Zagadnienia estetyki i ekspozycji obiektu zabytkowego po zakończeniu prac.

Prace konserwatorskie przy rzeźbie Chrystusa na Krzyżu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kamiński, Dariusz Markowski, Robert Rogal, Jacek Stachera, Kinga Szczepińska, Elżbieta Szmit-Naud, Mirosław Wachowiak
Prowadzący grup: Joanna Arszyńska, Wojciech Iwaszczuk, Sławomir Kamiński, Dariusz Markowski, Robert Rogal, Zuzanna Rozłucka, Jacek Stachera, Kinga Szczepińska, Elżbieta Szmit-Naud, Mirosław Wachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Problematyka i zagadnienia związane z konserwacji i restauracji obiektów na podłożu drewnianym. Metody i środki stosowane do uzupełniania ubytków drewna, zapraw, złoceń, polichromii. Zagadnienia estetyki i ekspozycji obiektu zabytkowego po zakończeniu prac.

Prace konserwatorskie przy rzeźbie Chrystusa na Krzyżu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)