Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dokumentacja pomiarowo-rysunkowa zabytków architektury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-DPR-2L-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Dokumentacja pomiarowo-rysunkowa zabytków architektury
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. letni - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (s1)
Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. letni- Ochrona dóbr kultury (s1)
Strona przedmiotu: https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=1402-DPR-2
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość rysunku technicznego i znajomość informatyki (programów graficznych stosowanych do rysunku budowlanego)

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.): 30


- udział w wykładach – 0h

- udział w ćwiczeniach audytoryjnych – 30h

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 0h

- udział w ćwiczeniach terenowych – 0h

- udział w konsultacjach – 20h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.): 15


- przygotowanie do ćwiczeń/wykonanie dokumentacji pomiarowo-rysunkowej – 15h


Łącznie: 65 godz. (2 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student ma wiedzę dotyczącą zakresu inwentaryzacji oraz jej elementów. K_W04;

W2: Student ma wiedzę dotyczącą sporządzenia właściwego opisu inwentaryzowanego obiektu. K_W04;

W3: Student posiada wiedzę dotyczącą metod pomiarowych i metod rysunkowych w tym zasad rysunku technicznego pozwalających na indywidualne wykonanie inwentaryzacji. K_W04.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student posługuje się technikami rysunku odręcznego i technicznego wykorzystując je do przedstawienia zabytkowego detalu architektonicznego. K_U05;

U2: Student potrafi samodzielnie sporządzić notatę pomiarowa i zebrać wymiary niezbędne do wykonania rysunków dokumentacji K_U05;

U3:Student umie sporządzić podstawową opisowo-pomiarową inwentaryzację zabytkowego detalu architektonicznego. K_U05.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student podczas prac nad dokumentacją pomiarowo – rysunkową wybranego zabytkowego detalu zabytku architektury ma świadomość poziomu swojej wiedzy – swych kompetencji i niedostatków, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego i zawodowego K_K02;

K2: Student w celu właściwego wykonania dokumentacji pomiarowo-rysunkowej potrafi odpowiednio określić priorytety służące jej realizacji. K_K03;

K3: Student wykonując pomiary inwentaryzacyjne detalu architektonicznego rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się i swojego warsztau.K_K02;

Metody dydaktyczne:

Wprowadzeniem do samodzielnego wykonania przez studenta inwentaryzacji konserwatorskiej detalu architektonicznego są ćwiczenia audytoryjne wykorzystujące prezentacje multimedialną. Podczas zajęć studentom przedstawiane są metody inwentaryzacji oraz wykonywane są proste ćwiczenia z wykorzystaniem podstawowych narzędzi mierniczych.

Student samodzielnie wykonuje inwentaryzacje pomiarowo-rysunkową wybranego detalu architektonicznego.


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- pomiaru w terenie
- projektu

Skrócony opis:

Podczas semestru student indywidualnie wykonuje inwentaryzacje pomiarowo - rysunkową wybranego detalu architektonicznego - stolarki okiennej lub drzwiowej. Wybrany detal musi zostać zaakceptowany przez prowadzącego zajęcia. Podczas trwania zajęć wszystkie rysunki są konsultowane z prowadzącym. Zaliczeniu podlega wykonana przez studenta dokumentacja pomiarowo - rysunkowa złożona w wersji papierowej.

Pełny opis:

Podczas ćwiczeń student zapoznaje się z dawnymi metodami rysunkowej inwentaryzacji zabytków architektury oraz rysunkowego zapisu projektów architektonicznych. Omówione zostają podstawowe zasady inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej zabytkowych detali architektonicznych i zabytków architektury oraz zaprezentowane i omówione zostają prawidłowo wykonane dokumentacje. Podczas zajęć wykonywane są także proste pomiary w terenie pozwalające na zapoznanie studentów z etapami wykonywania inwentaryzacji pomiarowo - rysunkowej oraz z metodami i prostymi narzedziami mierniczymi.

Podczas semestru student indywidualnie wykonuje inwentaryzację pomiarowo - rysunkową wybranego detalu architektonicznego - stolarki okiennej lub drzwiowej. Wybrany detal musi zostać zaakceptowany przez prowadzącego zajęcia. Podczas trwania zajęć wszystkie rysunki są konsultowane z prowadzącym. Zaliczeniu podlega wykonana przez studenta dokumentacja pomiarowo - rysunkowa złożona w wersji papierowej.

Na zajęciach odbywają się indywidualne korekty cząstkowe i końcowe.

Literatura:

W zależności od wybranego obiektu studenci sami wyszukują właściwą literaturę do dokumentowanego zabytku.

Literatura podstawowa:

Ratajczak H., Kania W., Zakład Konserwatorstwa UMK, Inwentaryzacja (dokumentacja) pomiarowo-rysunkowa dla obiektu zabytkowego. Instrukcja wewnętrzna ZK IZK UMK, Toruń 2008, mps – przekazywana w wersji elektronicznej w trakcie zajęć.

Literatura uzupełniająca:

1. Gaczek Z., Zasadnicze normy rysunku budowlanego (kolejne tomy 1979 – 1990)

2. Miśniakiewicz E., Skowroński W., Rysunek techniczny budowlany, Warszawa 2004

3. Normy rysunku architektoniczno-budowlanego, Dz. Ustaw nr 140, poz. 906 z 1998 r.

4. Paprocki K., Rysunek techniczny 1 WSiP, Warszawa 1999

5. Wojciechowski Z., Dokumentacja budowlana cz. 1., Rysunek budowlany, Warszawa 1998

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega dokumentacja pomiarowo-rysunkowa wybranego przez studenta detalu architektonicznego. (W1-3, U1-3, K1-3)

Dokumentacja powinna być kompletna i być wykonana zgodnie z zasadami przedstawionymi podczas zajęć i korekt indywidualnych.(W1-3, U1-3, K1-3)

Opracowanie powinno zostać oddane w wersji papierowej i wykonane bezbłędnie - stąd przewiduje się ocenę dobrą lub bardzo dobrą.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Piaskowska, Henryk Ratajczak
Prowadzący grup: Beata Piaskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Indywidualne wykonanie dokumentacji pomiarowo-rysunkowej zabytkowego detalu architektonicznego

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z dawnymi metodami rysunkowej inwentaryzacji zabytków architektury oraz rysunkowego zapisu projektów architektonicznych. Omówienie podstawowych zasad inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej zabytkowych detali architektonicznych i zabytków architektury oraz prezentacja i omówienie prawidłowo wykonanych dokumentacji. Zapoznaniu studentów ze sposobami pomiarów i metodami ich odwzorowania. Zapoznanie studentów z obiektami mającymi być przedmiotem ćwiczeń.

Indywidualne korekty cząstkowe i końcowe, studyjne i przy obiektach.

Literatura:

1. Gaczek M., Rysunek techniczny. Zasadnicze normy rysunku technicznego budowlanego. [PDF] www.ikb.poznan.pl/mariusz.gaczek/rt_normy

2. Günter E. Gromer J., Empfehlungen für Bauaufnahmen, Darmstadt 1990 [PDF] www.architektur.tu-darmstadt.de/.../Empfehlungen ...

3. Miśniakiewicz E., Skowroński W., Rysunek techniczny budowlany, Warszawa 2004

4. Normy rysunku architektoniczno-budowlanego, Dz. Ustaw nr 140, poz. 906 z 1998 r.

5. Ochoński St.., Rysunek techniczny budowlany WPCz., Częstochowa 1989

6. Wojciechowski L., Dokumentacja budowlana cz. 1., Rysunek budowlany, WSiP Warszawa 1988

7. Ratajczak H., Kania W., Zakład Konserwatorstwa UMK, Inwentaryzacja (dokumentacja) pomiarowo-rysunkowa dla obiektu zabytkowego. Instrukcja wewnętrzna ZK IZK UMK, Toruń 2008, mps – do pobrania w wersji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Piaskowska, Henryk Ratajczak
Prowadzący grup: Beata Piaskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Indywidualne wykonanie dokumentacji pomiarowo-rysunkowej zabytkowego detalu architektonicznego

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z dawnymi metodami rysunkowej inwentaryzacji zabytków architektury oraz rysunkowego zapisu projektów architektonicznych. Omówienie podstawowych zasad inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej zabytkowych detali architektonicznych i zabytków architektury oraz prezentacja i omówienie prawidłowo wykonanych dokumentacji. Zapoznaniu studentów ze sposobami pomiarów i metodami ich odwzorowania. Zapoznanie studentów z obiektami mającymi być przedmiotem ćwiczeń.

Indywidualne korekty cząstkowe i końcowe, studyjne i przy obiektach.

Literatura:

1. Gaczek M., Rysunek techniczny. Zasadnicze normy rysunku technicznego budowlanego. [PDF] www.ikb.poznan.pl/mariusz.gaczek/rt_normy

2. Günter E. Gromer J., Empfehlungen für Bauaufnahmen, Darmstadt 1990 [PDF] www.architektur.tu-darmstadt.de/.../Empfehlungen ...

3. Miśniakiewicz E., Skowroński W., Rysunek techniczny budowlany, Warszawa 2004

4. Normy rysunku architektoniczno-budowlanego, Dz. Ustaw nr 140, poz. 906 z 1998 r.

5. Ochoński St.., Rysunek techniczny budowlany WPCz., Częstochowa 1989

6. Wojciechowski L., Dokumentacja budowlana cz. 1., Rysunek budowlany, WSiP Warszawa 1988

7. Ratajczak H., Kania W., Zakład Konserwatorstwa UMK, Inwentaryzacja (dokumentacja) pomiarowo-rysunkowa dla obiektu zabytkowego. Instrukcja wewnętrzna ZK IZK UMK, Toruń 2008, mps – do pobrania w wersji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daria Jagiełło
Prowadzący grup: Daria Jagiełło, Beata Piaskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daria Jagiełło
Prowadzący grup: Daria Jagiełło, Beata Piaskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.