Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dokumentacja pomiarowo-rysunkowa zabytków architektury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-DPR-3Z-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Dokumentacja pomiarowo-rysunkowa zabytków architektury
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. zimowy - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (s1)
Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. zimowy- Ochrona dóbr kultury (s1)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

zaliczenie przedmiotu: Rysunek techniczny i autocad oraz ćwiczeń terenowych


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.): 20


- udział w wykładach – 0h

- udział w ćwiczeniach audytoryjnych – 15h

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 0h

- udział w ćwiczeniach terenowych – 0h

- udział w konsultacjach – 5h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.): 40


- przygotowanie do ćwiczeń/wykonanie dokumentacji pomiarowo-rysunkowej – 40h


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student, na podstawie wykonanych podczas ćwiczeń terenowych rysunków i szkiców odręcznych, wykonuje dokumentację pomiarowo – rysunkową zabytku architektury i zdobywa wiedzę o możliwościach jej wykorzystania w ochronie dóbr kultury. K_W18;A1A_W10


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student posługuje się technikami rysunku odręczne i technicznego wykorzystując je do rejestrowania analizowanego zabytku architektury. K_U15; H1A_U05

U2: Student potrafi samodzielnie sporządzić podstawową opisowo-pomiarową inwentaryzację zabytku architektury. K_U17; H1A_U05

U3: Student potrafi na przykładzie dokumentacji pomiarowo - rysunkowej zabytku architektury wykonanej podczas ćwiczeń terenowych samodzielnie przygotować pełną dokumentację fotograficzną i wektorową obiektu zabytkowego, korzystając z aparatu cyfrowego i właściwego oprogramowania komputerowego K_U18; H1A_U05

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student podczas prac nad dokumentacją pomiarowo – rysunkową zabytku architektury ma świadomość poziomu swojej wiedzy – swych kompetencji i niedostatków, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego i zawodowego K_K01; H1A_K01

K2: Student na postawie sporządzonej dokumentacji pomiarowo - rysunkowej potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. K_K03; H1A_K03

K3: Student na postawie sporządzonej dokumentacji pomiarowo - rysunkowej ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy. K_K06; H1A_K05

Metody dydaktyczne:

zespołowe wykonanie dokumentacji opisowej, rysunkowej i fotograficznej zabytku architektury pomierzonego w trakcie praktyki terenowej

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zespołowe wykonanie dokumentacji opisowej, rysunkowej i fotograficznej zabytku architektury pomierzonego w trakcie praktyki terenowej. Podstawą uczestnictwa na zajęciach jest odbycie wakacyjnych praktykach terenowych z inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zespołowe wykonanie dokumentacji opisowej, rysunkowej i fotograficznej zabytku architektury pomierzonego w trakcie praktyki terenowej. Podstawą uczestnictwa na zajęciach jest odbycie wakacyjnych praktykach terenowych z inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej

Podczas zajęć studenci przedstawiają kolejne etapy wykonywanej dokumentacji pomiarowo - rysunkowej do korekty prowadzacemu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gaczek Z., Zasadnicze normy rysunku budowlanego (kolejne tomy 1979 – 1990)

Miśniakiewicz E., Skowroński W., Rysunek techniczny budowlany, Warszawa 2004

Normy rysunku architektoniczno-budowlanego, Dz. Ustaw nr 140, poz. 906 z 1998 r.

Paprocki K., Rysunek techniczny 1 WSiP, Warszawa 1999

Ratajczak H., Kania W., Zakład Konserwatorstwa UMK, Inwentaryzacja (dokumentacja) pomiarowo-rysunkowa dla obiektu zabytkowego. Instrukcja wewnętrzna ZK IZK UMK, Toruń 2008, mps – do pobrania w wersji elektronicznej.

Wojciechowski Z., Dokumentacja budowlana cz. 1., Rysunek budowlany, Warszawa 1998

Polskie Normy dotyczące rysunku budowlanego i architektonicznego

Metody i kryteria oceniania:

Wykonanie zespołowe dokumentacji dla zabytku budownictwa pomierzonego w trakcie praktyki wakacyjnej. Ocenie podlega cała dokumentacja pomiarowo - rysunkowa oddana w wersji papierowej, pod uwagę brana jest również aktywność na zajęciach i zaangażowanie studenta podczas wykonywania dokumentacji.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Piaskowska
Prowadzący grup: Adam Moch, Beata Piaskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Piaskowska
Prowadzący grup: Beata Piaskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Piaskowska
Prowadzący grup: Beata Piaskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Piaskowska
Prowadzący grup: Beata Piaskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Piaskowska
Prowadzący grup: Beata Piaskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.