Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dokumentacja sztuki współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-DSW-1L-KA-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Dokumentacja sztuki współczesnej
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty dla ścieżki specj. krytyka artystyczna rok 1, sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe - 1 rok, sem letni - ODK, krytyka artystyczna (s2)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna orientacja w dziedzinie historii sztuki

Całkowity nakład pracy studenta:

50 godz./2pkt. ECTS

1.Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godziny kontaktowe przewidziane w programie):30 godz.

2.Konsultacje z nauczycielem akademickim podczas dyżuru: 5 godz.

3.Indywidualna praca studenta konieczna do zaliczenia przedmiotu: 15 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej nauk o sztuce. Ma poszerzoną wiedzę z zakresu dokumentacji sztuki nowoczesnej i współczesnej oraz krytyki artystycznej (K_W01)

W2: zna podstawy metodologiczne badań naukowych z zakresu krytyki artystycznej oraz sztuki nowoczesnej i współczesnej (K_W02)

W3: ma szczegółową orientację w obszarze dokumentowania dorobku artystów, krytyków oraz działalności instytucji artystycznych zajmujących się sztuką nowoczesną i współczesną (K_W04)Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: szczegółowo analizuje problemy i formułuje hipotezy dotyczące działalności i dorobku artystów, krytyków sztuki i instytucji zajmujących się sztuką nowoczesną i współczesną, używając odpowiednich metod badawczych (K_U02)

U2:potrafi integrować wiedzę z zakresu nauk o sztuce z wiedzą z innych dyscyplin, stosując ją przy opracowaniu naukowej dokumentacji obejmującej działalność krytyków, artystów i instytucji zajmujących się sztuką (K_U03)

U3:potrafi w spójny i fachowy sposób komunikować się z artystami, krytykami, historykami sztuki i innymi przedstawicielami instytucji artystycznych, wykorzystując różne kanały komunikacyjne (K_U04)

U4:ma pogłębioną umiejętność samodzielnego przygotowania, w oparciu o warsztat badawczy, prac o charakterze dokumentacyjnym, obejmujących mim. dorobek artystów i krytyków sztuki, bieżących wydarzeń artystycznych, a także dotyczących działalności instytucji artystycznych (K_U05)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: realizując wytyczone przez siebie lub innych zadanie dotyczące dokumentacji artystycznej, krytycznej i instytucjonalnej, potrafi odpowiednio określić priorytety prowadzące do jego realizacji, kierując się fachową wiedzą, samooceną i właściwą oceną działań innych osób (K_K03)

K2:jest wrażliwy na problematykę odpowiedzialnego stosunku do materialnego dziedzictwa kulturowego, dokumentującego działalność w zakresie krytyki oraz sztuki nowoczesnej i współczesnej, a także podejścia do tego zagadnienia osób indywidualnych i instytucji artystycznych , potrafi ocenić te działania i w razie złych praktyk podjąć adekwatne kroki (K_K04)

K3: potrafi współdziałać w profesjonalnym zespole pracowników instytucji kultury (muzea, galerie, redakcje czasopism) opracowując dokumentację z zakresu krytyki oraz sztuki nowoczesnej i współczesnej (K_K01)


Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy/ konwersatoryjny z dyskusją ze studentami.

Metoda ćwiczeniowa, prezentacja multimedialna przygotowana przez studentów


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone jest problematyce dokumentacji sztuki. W obrębie zajęć poruszana jest problematyka i metody dokumentowania działalności artystów, krytyków sztuki oraz instytucji zajmujących się sztuką nowoczesna i współczesną. Tematyka zajęć ma na celu zapoznanie uczestników zajęć z różnorodnymi zasadami dokumentacji, wykorzystującymi metody tradycyjne oraz nowoczesne technologie. Ponadto w sposób praktyczny uczy zasad samodzielnego sporządzania prac o charakterze dokumentacyjnym, obejmujących mim. dorobek artystów i krytyków sztuki, bieżących wydarzeń artystycznych, a także dotyczących działalności instytucji artystycznych.

Pełny opis:

Konwersatorium skupia się na problematyce dokumentacji sztuki. Zajęcia podzielone są na dwie części. Pierwsza ma charakter wprowadzenia w tematykę zajęć. W jej obrębie przedstawiane są różne strategie dokumentacji i archiwizacji dzieł sztuki, począwszy od metod tradycyjnych opierających się na opisie i fotografii obiektu (karta muzealna), po metody wykorzystujące nowoczesne technologie. Poza dorobkiem artystów w obrębie zajęć poruszana jest problematyka i metody dokumentowania spuścizny krytyków sztuki, a także bieżących wydarzeń artystycznych oraz działalności instytucji artystycznych. Druga część zajęć prowadzona jest w instytucjach posiadających działy dokumentacji. Stąd w ramach konwersatorium przewidziane są zajęcia m.in. w Muzeum Okręgowym w Toruniu, Muzeum Narodowym w Warszawie, Zachęcie Państwowej Galerii Sztuki pozwalające na bezpośrednie zapoznanie się z problematyką dokumentacji zbiorów, a także spuścizny poszczególnych artystów i wydarzeń artystycznych. Zajęcia wyrabiają umiejętność samodzielnego sporządzania dokumentacji obejmującej m.in. wybranych artystów i krytyków, grup artystycznych, czy też bieżących wydarzeń w oparciu o metody tradycyjne oraz wykorzystujące nowe technologie. Uczą współpracy z artystami, krytykami oraz instytucjami. Jednocześnie uwrażliwiają na znaczenie dokumentacji w badaniach naukowych oraz materialnym dziedzictwie kulturowym.

Tematy

1. Działy dokumentacji w instytucjach muzealnych i galeriach sztuki

2. Zbiory archiwalne obejmujące działalność artystów, grup artystycznych, krytyków i instytucji

3. Dokumentacja dorobku artysty

4. Dokumentacja wystawy i innych wydarzeń artystycznych

5. Dokumentacja tradycyjna i cyfrowa

6. Dokumentacja dostępna on-line

7. Metody sporządzania dokumentacji

Literatura:

W. Borowski, A. Turowski, Żywe archiwum – Dokumentacja, Galeria Foksal, Warszawa 1971.

- M. Lachowski, Awangarda wobec instytucji, Lublin 2006

--Materiały do dziejów Instytutu Sztuki (1930 – 39) oprac. J. Sosnowska, Warszawa 2004.

- Polskie życie artystyczne w latach 1890 – 1914, red. A. Wojciechowski, Wrocław – Warszawa – Kraków 1967

- Polskie życie artystyczne w latach 1915 – 1939, red. A. Wojciechowski, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1974

Polskie życie artystyczne w latach 1944 – 1960 red. naczelna A. Wierzbicka: t.1 1944 – 1947, Warszawa 2012; t.2 1948, Warszawa 2012, t.3.1949, Warszawa 2012, t.4.1950,Warszawa 2012 t.5 1951, Warszawa 2014.

„Sztuka i dokumentacja” (roczniki 2009 – 2014), dostępne na http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.61a0653d-39d8-3227-8695-3b9faaee0699 m.in.:

Ł. Guzek, Funkcja dokumentacji w sztuce współczesnej, „Sztuka i dokumentacja”2010, nr 3; M. Jadzińska, Rola dokumentacji w procesie zachowania i konserwacji sztuki współczesnej, „Sztuka i dokumentacja” 2011, nr4; I. Szmelter, Sztuka totalna czy dychotomia? Klasyczna i nowoczesna sztuka w dokumentacji i opiece, „Sztuka i dokumentacja” 2011, nr 5; W. Dobrowolska, Dokumentacja interaktywnych aspektów dzieł sztuki mediów, „Sztuka i dokumentacja” 2011, nr 5

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega:

-aktywny udział w zajęciach

-bieżące przygotowanie do zajęć

-przygotowanie referatu/prezentacji na zadany temat

-kolokwium obejmujące wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne:

W1, W2,W3, U1, U2, U3, U4, K1, K2, K3

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Geron
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Geron
Prowadzący grup: Małgorzata Geron
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Geron, Dorota Kamińska-Jones
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Geron, Dorota Kamińska-Jones
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.