Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dokumentacja wizualna w warsztacie krytyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-DW-1Z-KA-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dokumentacja wizualna w warsztacie krytyka
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty dla ścieżki specj. krytyka artystyczna rok 1, sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe umiejętności obsługi komputera. Podstawowe umiejętności obsługi aparatów fotograficznych.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

30 godz. – godziny kontaktowe (zajęcia w pracowni specjalistycznej) 1 pkt

Praca własna studenta:

30 godz. - czas na pogłębianie wiedzy na temat multimediów, ćwiczenia w programach graficznych, oglądanie filmów i tutoriali, udział w wystawach i pokazach itp. Czas na wykonanie zadań i przygotowanie się do zaliczenia 1 pkt

Razem – 60 godz. i 2 pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1. Ma pogłębioną wiedzę o zasobach sztuki w Internecie, jej rozwoju i kolekcjach multimedialnych dzieł sztuki. K_W01

W2. Zna podstawy metodologiczne działań w obszarze mediów cyfrowych. K_W02

W3. Ma wiedzę i orientację w dziedzinie kolekcji multimedialnych, potrafi się posługiwać specjalistycznym słownictwem z zakresu nowych mediów, jak również terminologią używaną w reklamie. K_W04

W4. Posiada wiedzę o sposobach komunikowania się z odbiorcą przy pomocy mediów elektronicznych. K_W08

W5. Zna metody i strategie stosowane w promocji wydarzeń kulturalnych przez instytucje kultury i sztuki. K_W08
Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1. Potrafi zanalizować zakres działań i znaleźć odpowiednie środki przekazu. K_U02

U2. Potrafi integrować wiedzę z zakresu nauk o sztuce z wiedzą na temat specyfiki działania nowych mediów i twórczo je wykorzystywać w swoich działaniach. K_U03

U3. Potrafi w sposób skuteczny komunikować się z różnymi kręgami odbiorców przy pomocy mediów, wykorzystując formy plakatu, grafiki, fotografii i filmu.

K_U04

U4. Potrafi dokumentować i upubliczniać sztukę w mediach w celach promocyjnych i informacyjnych. K_U04

U5. Posiada umiejętności dobrania odpowiednich mediów do celów najlepszego dokumentowania sztuki. K_U05

U6. Ma pogłębioną umiejętność przygotowania klarownych wystąpień

ustnych szczególnie do potrzeb mediów, filmu i nagrań dokumentacyjnych.

K_U06

U7. Potrafi dyskutować i posługiwać się sprawnie argumentami w celu najlepszego wykonania działań promocyjnych. K_U07

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1. Potrafi współpracować z artystami, instytucjami kulturalnymi, muzeami, galeriami, w celu najlepszego dokumentowania fotograficznego sztuki. W razie potrzeby potrafi zorganizować "plan zdjęciowy". K_K01

K2. Potrafi współpracować z artystami, instytucjami kulturalnymi, muzeami, galeriami, w celu wytyczenia strategii promocyjnych. K_K02

K3. Potrafi określić priorytety działania oraz metody i strategie działań w obszarze nowych mediów (telewizja, Internet) . K_K03

K4. Podejmuje działania w celu dokumentowania i upowszechniania sztuki przy pomocy nowych mediów, rozumiejąc potrzebę jej kolekcjonowania dla rozwoju kultury. K_K06

Metody dydaktyczne:

Praca w grupach nie większych niż 12 osób pozwalająca na indywidualizację procesu kształcenia, niezbędnego w odniesieniu do

charakteru przedmiotu.

Studenci poznają narzędzia do dokumentacji fotograficznej i upowszechniania sztuki w obszarze telewizji i Intermediów. Odbywają ćwiczenia w studio fotograficznym i galerii sztuki. Opracowanie projektów odbywa się w pracowni komputerowej.

W miarę możliwości studenci realizują własne projekty indywidualnie lub w grupach.

Prowadzący konsultuje i nadzoruje indywidualnie projekt każdego ze studentów sugerując i wyjaśniając najlepsze sposoby do osiągnięcia

danego efektu.

Zajęcia mogą się odbywać zdalnie na platformie MS Teams, w takiej sytuacji studenci korzystają z darmowych narzędzi do projektowania wizualnego i obróbki fotografii.

Prowadzący zdalnie nadzoruje pracę i ocenia przesłane projekty.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot "Dokumentacja wizualna w warsztacie krytyka" służy wykształceniu umiejętności dokumentowania i promowania sztuki. Obejmuje ćwiczenia z zakresu fotografii i projektowania wizualnego. Studenci zdobywają wiedzę na temat sposobów docierania do odbiorcy w przestrzeni publicznej i mediach.

Pełny opis:

Przedmiot "Dokumentacja wizualna w warsztacie krytyka" służy wykształceniu umiejętności dokumentowania dzieł sztuk w postaci fotografii i filmu oraz rozszerzaniu zdolności promowania dzieł sztuki oraz wydarzeń artystycznych poprzez plakaty, banery internetowe i inne formy graficzne.

Ćwiczenia przedmiotowe obejmują nie tylko podstawy fotografii i jej obróbkę cyfrową, ale również elementy projektowania wizualnego.

Ćwiczenia z zakresu fotografii odbywają się w studio fotograficznym i galerii sztuki. W ramach zajęć wykonywane są proste ćwiczenia w programach graficznych.

Studenci w trakcie zajęć zdobywają wiedzę techniczną i teoretyczną na temat sposobów skutecznego promowania wydarzeń kulturalnych w przestrzeni publicznej i mediach.

Literatura:

1. Eberhard Schuy "Fotografia produktowa", wyd. Galaktyka, 2013

2. Michael Freeman "Światło i oświetlenie w fotografii cyfrowej", wyd. National Geographic" 2006

3. Ian Probert, Peter Cope "Jak zrobić idealne zdjęcie cyfrowe", wyd. National Geographic" 2007

4. Faulkner Andrew , Chavez Conrad "Adobe Photoshop PL. Oficjalny podręcznik. Edycja 2020" wyd. Helion, 2001

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie kolejnego semestru i roku studiów następuje w oparciu o zrealizowane przez studenta ćwiczenia, projekty i wszelkie realizacje

określone szczegółowo w planach semestralnych. W przypadku zajęć zdalnych, ocenie podlegają przesłane prace wykonane w oparciu o

zajęcia odbywające się na platformie MS Teams. Zaliczenie polega na indywidualnym omówieniu, dyskusji i krytycznej analizie

przedstawionych prac.

Kryteria oceniania:

praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy (W1, W2, W3, W4, W5, W6)

poziom czytelności i komunikatywności (U1, U2)

poziom zdobytych umiejętności (U4, U5, U6, U7)

umiejętność pracy w grupie (K1,K3)

zdolność do samodzielnego zorganizowania warsztatu pracy (K2)

nowatorstwo (K5)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Chilińska, Dorota Kamińska-Jones
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Chilińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Chilińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)