Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Design i sztuka stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-DiSzS-3Lka-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Design i sztuka stosowana
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty fakultatywne - III rok, sem. letni, krytyka artystyczna (s1)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna orientacja w dziedzinie historii architektury

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (godziny kontaktowe wykładu, przewidziane w programie): 30 godz. /1 pkt.
2. Konsultacje z wykładowcą podczas dyżuru: 5 godz
3. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, konieczny do zaliczenia przedmiotu (zebranie i zapoznanie się z literaturą przedmiotu, zapoznanie się z tekstami oraz materiałem ilustracyjnym, powtórka zagadnień problemowych), aktywny udział w dyskusjach: 65godz. godz.Łączna liczba pkt. ECTS = 4 (100 godz)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Ma zdolność posługiwania się profesjonalną terminologią z zakresu architektury i dizajnu (K_W02)

W2. Student zyskuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat historii kształtowania przestrzeni prywatnej i publicznej rozpatrywanej jako integralna część struktury architektoniczno-konstrukcyjnej. Wiedzę tę może rozwijać w oparciu o własne badania i twórczo wykorzystywać w pracy zawodowej. (K_W05)

W3. Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji architektury i dizajnu (K_W11)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Potrafi merytorycznie argumentować i formułować wnioski z wykorzystaniem poglądów innych autorów w zakresie nauk o sztuce oraz dyscyplin artystycznych (K_U08).

U2. Student potrafi samodzielnie wyszukiwać wiadomości z dziedziny omawianej na zajęciach dotyczących dizajnu Umie analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł. (K_U01).

U3. Dzięki zajęciom ćwiczeniowym posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w formie referatów na zadany temat lub wyrażania swoich opinii w profesjonalnych dyskusjach; posługuje się sprzętem multimedialnym w celu właściwego zaprezentowania wyników pracy. (K_U09, K_U13)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1.Ma świadomość poziomu swej wiedzy, kompetencji i niedostatków, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego i zawodowego z zakresu dizajnu u sztuki stosowanej (K_K01).

K2. Dzięki zajęciom ćwiczeniowym posiada umiejętność pracy w zespole (K_K02).

K3.Posiada zrozumienie dla nowatorskich zjawisk w dizajnie i sztuce stosowanej (K_K05).


Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, ćwiczenia, referaty

Możliwość zajęć zdalnych, na platformie MS Teams

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie historii kształtowania przestrzeni prywatnej i publicznej rozpatrywanej jako integralna część struktury architektoniczno-konstrukcyjnej. Założeniem jest także przedstawienie procesu zmian we wnętrzach architektonicznych w określonych zależnościach i powiązaniach kulturowych, społecznych oraz politycznych. Student nabiera umiejętności posługiwania się profesjonalną terminologią z zakresu architektury i dizajnu, poznaje podstawowe metody analizy i interpretacji architektury i dizajnu , uczy się merytorycznie argumentować i formułować wnioski z wykorzystaniem poglądów innych autorów w zakresie nauk o sztuce oraz dyscyplin artystycznych.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są zagadnieniom szeroko rozumianego dizajnu – od układu wnętrz, dekoracji architektonicznej po elementy wyposażenia wnętrz (meble, tkaniny, elementy oświetlenia, urządzenia gospodarstwa domowego). Główny nacisk kładziony jest na dizajn współczesny, który rozpatrywany jest w oparciu o podstawową wiedzę z zakresu historii sztuki, znajomość tradycji architektonicznej oraz zjawisk związanych z teorią i historią architektury.

Od stylu elżbietańskiego do stylu georgiańskiego

Wykład problemowy prezentujący zmiany zachodzące w wystroju wnętrz angielskich; omawiane jest znaczenie wpływów palladiańskich, dekoracji w stylu etruskim i pompejańskim. Znaczenie kampanii wschodnioindyjskich oraz handlu z krajami Dalekiego Wschodu na kształtowanie wystroju wnętrz.

Ameryka kolonialna i federalna

Wpływ osadników europejskich na kształtowanie stylu 
w Ameryce Pn. Wpływ publikacji architektonicznych, relacji z podróży, przedrukowanych traktatów i wzorników architektonicznych na kształtowanie stylu federalnego. Działalność Thomasa Jeffersona w dziedzinie architektury.

Okres historyzm i rewolucji przemysłowej

W trakcie zajęć omawiane są podstawy i założenia historyzmu, wskazuje się na znaczenie dzieł literackich 
i muzycznych na „odtwarzanie” stylów przeszłości w sztuce użytkowej i wystroju wnętrz. Następnie omawiany jest wpływ zdobyczy rewolucji przemysłowej na projekty wnętrz, zarówno tych o charakterze technicznym (instalacje wodne, oświetleniowe, grzewcze) jak i estetycznym. Wskazywane jest znaczenie pierwszej wystawy światowej. Analizowane są wnętrza budynków stworzonych dla nowych funkcji (np. wnętrza dworców kolejowych, domów towarowych).

Epoka wiktoriańska

Kolorystyka wnętrz, techniki zdobień, materiały służące do dekoracji ścian, meble itp. Shingle style, stick style, adirondack style, wzornictwo shakerystów; pierwsze amerykańskie wieżowce; ruchy estetyczne w Europie i USA (Arts & Crafts, Craftsman movement, Deutscher Werkbund)

Secesja i amerykańskie wysokościowce

W trakcie zajęć przypominane są podstawy i założenia programowe stylu; na przykładowych wnętrzach pokazywana jest różnorodność rozwiązań stylowych; omawia się stosunek projektantów do ornamentu i wyposażenia wnętrz. Osobny temat stanowi działalność amerykańskich spółek architektonicznych (Adler & Sullivan, Hollabird & Roche i in.) tworzących nowoczesny model amerykańskiego wysokościowca początku XX wieku.

Design 1ćw. XX wieku

Stylistykę wystroju wnętrz 1 połowy XX wieku omawia się na podstawie twórczości F.L.Wrighta (domy preriowe), członków grupy de Stijl; prezentuje się wzornictwo Bauhausu oraz przykłady wnętrz lansowanych przez Miesa van der Rohe i le Corbusiera do początku lat 30-tych XX wieku.

Art deco

Zajęcia rozpoczynają się od omówienia wystawy paryskiej z 1925 roku; przypominane są podstawy i założenia programowe; stylistyka wnętrz prezentowana jest na przykładach wnętrz mieszkalnych i reprezentacyjnych w wysokościowcach, wystrojach wnętrz transatlantyków, restauracjach itp.

Styl międzynarodowy

Zajęcia rozpoczynają się od omówienie wystawy zorganizowanej przez Museum of Modern Art w Nowym Jorku w 1932 roku; analizowany jest wpływ twórczości Miesa van der Rohe i le Corbusiera na formowanie wnętrz; szczegółowo omawiany jest modernizm amerykański.

Wzornictwo skandynawskie

Temat omawiany w oparciu o twórczość Gunara Asplunda, Alvara Aalto, Arne Jakobsena; znaczenie hasła „szwedzka nowoczesność” i wystawy „Wzornictwo Skandynawskie” prezentowanej w USA w latach 50-tych XX wieku. Disagn firmy ARTEK.

Produkcja masowa i wzornictwo przemysłowe po II wojnie światowej

Program Case Study House, działalność Charlesa i Ray Eamsów, Eliela i Eero Saarinena; produkcja firmy meblarskiej Hermana Millera.

Wnętrza w stylu Hight Tech

Architektura Hight Tech, konstrukcje membranowe, podwieszane; działalność Richarda Buckminstera Fullera, Freia Otto, Richarda Rogersa, Renzo Piano i in.;

Postmodernizm

W trakcie zajęć przypominane są podstawy i założenia stylu; prezentowane są wnętrza domów, sklepów, restauracji itd., w których realizowana jest zasada odwołań do przeszłości i tradycji budowlanej, czerpania cytatów z dzieł architektonicznych.

Dekonstruktywizm

W trakcie zajęć przypominane są podstawy i założenia programowe stylu; ukazanie skomplikowanych relacji przestrzennych na przykładach dzieł F.O.Gehry, P.Eisenmana, D.Libeskinda i in.

Relacje artystyczne między Wschodem a Zachodem

W trakcie zajęć omawiane są różnorodne rozwiązania wnętrz proponowane przez projektantów współczesnych, pochodzących z kręgu kultury azjatyckiej. Analizowany jest zarówno wpływ narodowej tradycji jak i wzornictwa zachodniego.

Polskie wnętrza współczesne

W trakcie zajęć omawiane są współczesne rozwiązania w dziedzinie wnętrz mieszkalnych, lansowane przez polskich projektantów po 1989 roku.

Literatura:

Wybrana literatura podstawowa (do zapoznania w wybranych fragmentach):

Bhaskaran L., Design XX wieku. Główne nurty i style we współczesnym designie, Warszawa 2013.

Fiell Ch., P., Design XX wieku, Köln 2002.

Miller J., Design XX wieku. Artyści, projekty, dzieła, Warszawa 2014.

Pile J., Historia wnętrz, Warszawa 2006

Parissien S., Historia wnętrz. Dom od roku 1700, Warszawa 2010

Rybczyński W., Dom. Krótka historia idei, Gdańsk-Warszawa 1996

Rybczyński, Najpiękniejszy dom na świecie, Warszawa 2003

Guidot R., Design 1940-1990, Warszawa 1998

Hinz S., Wnętrza mieszkalne i meble. Od starożytności po współczesność, Warszawa 1980

Wybrana literatura uzupełniająca (do zapoznania w wybranych fragmentach):

Gössel P., Leuthäuser G., Architektura XX wieku, Kolonia 2006 (Architecture in the Twentieth Centry, Köln 1991)

Jencks Ch., Ruch nowoczesny w architekturze, Warszawa 1987.

Jencks Ch., Architektura późnego modernizmu, Warszawa 1989

Watkin D., Historia architektury zachodniej, Warszawa 2001.

Banham R., Rewolucja w architekturze, Warszawa 1979

Misiągiewicz M., O prezentacji idei architektonicznej, Politechnika Krakowska, seria Architektura, Kraków 2003

Olszewski A., Nowa forma w architekturze polskiej, 1900-1925, Warszawa 1967

Norberg-Schulz Ch., Znaczenie w architekturze Zachodu, Warszawa 1999

Wisłocka I., Dom i miasto jutra, Warszawa 1971

Naylor G., Bauhaus, Warszawa 1977.

Overy P., De Stijl, Warszawa 1979.

Baumgarth Ch., Futuryzm, Warszawa 1987

Stopczyk S., Ekspresjonizm, Warszawa 1987

Rasmussen S.E., Odczuwanie architektury, Warszawa 1999

Berkel B., Bos C., Niepoprawni wizjonerzy, Warszawa 2000

Kotula A., Krakowski P., Architektura współczesna, Kraków 1967.

Biegański P., U źródeł architektury współczesnej, Warszawa 1972.

Giedion S., Przestrzeń-czas-architektura, Warszawa 1975.

Ghirardo D., Architektura po modernizmie, wyd.VIA, 1999.

Jencks Ch., Architektura postmodernistyczna Warszawa 1987.

Fiałkowski W., Siedmiu architektów XX wieku, Warszawa 1981

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach (W1, W2, W3, W5, K 1-3)

Przygotowanie referatu na wybrany temat (W 1-3, U1-3).

Zaliczenie może odbyć się w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirella Korzus
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirella Korzus
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirella Korzus
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Mirella Korzus
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

j.w.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w formie zdalnej, na platformie MS Teams

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.