Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Estetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-E-1Zka-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Estetyka
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - I rok, sem. zimowy, krytyka artystyczna (s1)
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):


- udział w wykładach – 15 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim- 5 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do egzaminu- 10 godz.


Łącznie: 30 godz. (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1. zna i rozumie na poziomie podstawowym teriologię związaną z refleksją estetyczną (K_W06).


W2. zna historyczny rozwój idei estetycznych, postrzega powiązania między zagadnieniami estetycznymi, dziedzinami filozofii i dzianiami artystycznymi (K_W09)


W3. Zna i rozumie wpływy prądów estetycznych na rozwój klasycznej sztuki (K_W10)Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Analizuje zagadnienia estetyczne w kontekście zdarzeń kultury i działań kultury wizualnej (K_U02)

U2. Potrafi dokonać wstępnej analizy dzieła pod względem zastosowanych w nim środków estetycznych (K_U06)

U3. Potrafi budować argumentację i wnioski na temat dzieł sztuki wizualnej z wykorzystaniem terminologii estetycznej (K_U08)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Ma świadomość zmienności świata wartości estetycznych i rozumie potrzebę ciągłego rozwoju własnej wiedzy z zakresu nowych wartości estetycznych (K_K01)


K2. Ma świadomość związków wartości estetycznych z wartościami etycznymi i potrafi odnieść je do własnej postawy społecznej (K_K04).


K3. Ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego w zakresie estetyki dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych (K_K06).

Metody dydaktyczne:


Wykład informacyjny i/lub konwersatoryjny. Na ćwiczeniach analiza tekstu i dyskusja.


Zajęcia w semestrze zimowym 2020/2021 będą realizowane w trybie mieszanym, tj. część zajęć zostanie przeprowadzona w sposób tradycyjny, a część w formie zdalnej.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują podstawowy kurs z klasycznej XVIII i XIX wiecznej estetyki europejskiej, w niewielkim tylko stopniu odwołują się do wcześniejszych koncepcji estetycznych Europy i Azji. Omawiane są koncepcje poszczególnych przedstawicieli i szkół nakierowane są na zrozumienie zjawisk estetycznych oraz informacje przydatne przy zrozumieniu zagadnień z zakresu sztuk pięknych.

Pełny opis:

Podstawowym celem wykładu i ćwiczeń jest ogólna prezentacja specyfiki osiągnięć estetycznych, zwłaszcza XVIII i XIX wieku, a także przedstawienie głównych założeń poszczególnych kierunków estetyki i filozofii sztuki oraz poglądów najważniejszych przedstawicieli. Dobór kierunków i estetyków podyktowany jest przez zrozumieniem podstawowych problemów i dylematów tzw. estetyki filozoficznej. Dodatkowym celem jakie stawiają sobie zajęcia z estetyki jest zdobycie wiedzy przydatnej przy rozumieniu prądów w sztuce począwszy od starożytności, aż po XIX wiek, od mimetycznego, aż po fenomenologiczne rozumienie sztuki, a także nabycie umiejętności przy analizie zjawisk europejskiego dziedzictwa kulturowego. Zajęcia poruszają szeroką gamę zagadnień estetycznych: a) kwestię prawdziwości sądu smaku, możliwości dyskutowania o pięknie oraz problem subiektywności odczucia; b) kwestię przeżycia estetycznego, jego komunikowalność i wpływ na emocje odbiorcy; c) analiza poszczególnych wartości estetycznych takich, jak komizm, tragizm, patos, wzniosłość, wdzięk, naturalizm itp.

Literatura:

Do wykładów:

M. Żelazny, Estetyka filozoficzna, Toruń 2009 (rozdziały 1-4; 6-7; 13, 15; zakończenie)

M. Żelazny, Idea wolności w filozofii Kanta, wyd. dowolne, rozdział IV.

R. Specht, Koncepcja wzniosłości Pseudo-Longinosa, w: Studia z Historii Filozofii, 1(4)/2013, s. 93-104.

A. Grzeliński, JOSEPHA ADDISONA PRZYJEMNOŚCI WYOBRAŹNI, w: Terminus, 1/2004, s. 169-177.

Literatura uzupełniająca:

A. Grzeliński, Angielski spór o istotę piękna, Toruń 2001.

K. Kaśkiewicz, Piękno i wzniosłość w filozofii Fryderyka Schillera, Toruń 2004.

S. Pazura, De gustibus. Rozważania nad dziejami pojęcia smaku estetycznego, Warszawa 1981.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- egzamin pisemny (W1-3, U 1-3, K 1-3)

Kryteria oceniania:

egzamin pisemny w formie trzech pytań

ndst – 0 lub 1 pkt (0-19%)

dst- 2 pkt (20%)

dst plus- 3 pkt (40%)

db- 4 pkt (60%)

db plus- 5 pkt (80%)

bdb - 6 pkt (100%)

Egzamin w semestrze zimowym 2020/2021 w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Kaśkiewicz
Prowadzący grup: Kinga Kaśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura:

1. M. Żelazny, Źródłowy sens pojęcia estetyka (w: tegoż, Estetyka filozoficzna, Toruń 2009 lub strona internetowa Żelaznego)

2. M. Żelazny, Zmysł smaku i problem prawdziwości sądów estetycznych (w: tegoż, Estetyka filozoficzna, Toruń 2009)

3. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, tom. II, Lublin 1997, str. 208-212, 568-577 (lub Wł. Tatarkiewicz, Estetyka starożytna: Platon, Arystoteles)

4. A. Grzeliński, Josepha Addisona Przyjemności wyobraźni, [w:] Terminus nr 1/2004 (dostępny w Internecie)

5. M. Żelazny, Estetyka filozoficzna (rozdz. Problem wzniosłości oraz Wzniosłość wzbudzana przez zjawiska przyrody nieożywionej)

6. M. Żelazny, Idea wolności w filozofii Kanta, rozdz. 4, s. 153-170, 192-201.

7. M. Żelazny, Estetyka filozoficzna (rozdz. Dwie podstawy fenomenu piękna)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Kaśkiewicz
Prowadzący grup: Kinga Kaśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura:

1. M. Żelazny, Źródłowy sens pojęcia estetyka (w: tegoż, Estetyka filozoficzna, Toruń 2009 lub strona internetowa Żelaznego)

2. M. Żelazny, Zmysł smaku i problem prawdziwości sądów estetycznych (w: tegoż, Estetyka filozoficzna, Toruń 2009)

3. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, tom. II, Lublin 1997, str. 208-212, 568-577 (lub Wł. Tatarkiewicz, Estetyka starożytna: Platon, Arystoteles)

4. A. Grzeliński, Josepha Addisona Przyjemności wyobraźni, [w:] Terminus nr 1/2004 (dostępny w Internecie)

5. M. Żelazny, Estetyka filozoficzna (rozdz. Problem wzniosłości oraz Wzniosłość wzbudzana przez zjawiska przyrody nieożywionej)

6. M. Żelazny, Idea wolności w filozofii Kanta, rozdz. 4, s. 153-170, 192-201.

7. M. Żelazny, Estetyka filozoficzna (rozdz. Dwie podstawy fenomenu piękna)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Kaśkiewicz
Prowadzący grup: Kinga Kaśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura:

1. M. Żelazny, Źródłowy sens pojęcia estetyka (w: tegoż, Estetyka filozoficzna, Toruń 2009 lub strona internetowa Żelaznego)

2. M. Żelazny, Zmysł smaku i problem prawdziwości sądów estetycznych (w: tegoż, Estetyka filozoficzna, Toruń 2009)

3. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, tom. II, Lublin 1997, str. 208-212, 568-577 (lub Wł. Tatarkiewicz, Estetyka starożytna: Platon, Arystoteles)

4. A. Grzeliński, Josepha Addisona Przyjemności wyobraźni, [w:] Terminus nr 1/2004 (dostępny w Internecie)

5. M. Żelazny, Estetyka filozoficzna (rozdz. Problem wzniosłości oraz Wzniosłość wzbudzana przez zjawiska przyrody nieożywionej)

6. M. Żelazny, Idea wolności w filozofii Kanta, rozdz. 4, s. 153-170, 192-201.

7. M. Żelazny, Estetyka filozoficzna (rozdz. Dwie podstawy fenomenu piękna)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Kinga Kaśkiewicz
Prowadzący grup: Kinga Kaśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura:

1. M. Żelazny, Źródłowy sens pojęcia estetyka (w: tegoż, Estetyka filozoficzna, Toruń 2009 lub strona internetowa Żelaznego)

2. M. Żelazny, Zmysł smaku i problem prawdziwości sądów estetycznych (w: tegoż, Estetyka filozoficzna, Toruń 2009)

3. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, tom. II, Lublin 1997, str. 208-212, 568-577 (lub Wł. Tatarkiewicz, Estetyka starożytna: Platon, Arystoteles)

4. A. Grzeliński, Josepha Addisona Przyjemności wyobraźni, [w:] Terminus nr 1/2004 (dostępny w Internecie)

5. M. Żelazny, Estetyka filozoficzna (rozdz. Problem wzniosłości oraz Wzniosłość wzbudzana przez zjawiska przyrody nieożywionej)

6. M. Żelazny, Idea wolności w filozofii Kanta, rozdz. 4, s. 153-170, 192-201.

7. M. Żelazny, Estetyka filozoficzna (rozdz. Dwie podstawy fenomenu piękna)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.