Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka budowli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-F-1L-K-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Fizyka budowli
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 rok, sem. zimowy - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (s2)
Strona przedmiotu: https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1402-F-1L-K-S2
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zdolność analitycznej obserwacji historycznej architektury i jej elementów;

Ogólna wiedza z zakresu historii technik budowlanych;

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.): 35


- udział w wykładach – 0h

- udział w ćwiczeniach audytoryjnych – 30h

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 0h

- udział w ćwiczeniach terenowych – 0h

- udział w konsultacjach – 5h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.): 55


- przygotowanie do ćwiczeń – 10h

- czytanie literatury- 20h

- przygotowanie do kolokwium-25h


Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student posiada podstawową wiedzę o zjawiskach fizycznych zachodzących w obiekcie zabytkowym ich przyczynach i skutkach, jest przygotowany do podejmowania badań szczegółowych i prac analitycznych w praktyce zawodowej danej specjalności (K_W13).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student umie samodzielnie argumentować podejmowane decyzje dotyczące substancji zabytkowej z wykorzystaniem poglądów własnych oraz innych autorów, dążąc do wyprowadzenia logicznych wniosków i wprowadzenia właściwych rozwiązań (K_U03).

U2: Student potrafi analizować problemy związane z ochroną substancji zabytkowej posługując się metodami i narzędziami badawczymi (K_U04).

U3: Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę w tym także analizować materiały dotyczące metod chroniących substancję zabytkową (K_U06).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy w zakresie ochrony substancji zabytkowej oraz procesów fizycznych zachodzących w elementach i materiałach budowlanych ,rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego i zawodowego związanego z rozwojem technologii wykorzystywanych podczas prac konserwatorskich (K_K01).

K2: Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania związanego z ochrona substancji zabytkowej, a w podejściu do dóbr kultury kieruje się fachową wiedzą (K_K03).

K3: Student potrafi dostrzec i ocenić niewłaściwe postępowanie dotyczące zabezpieczenia substancji zabytkowej, jest wrażliwy na problematykę właściwej ochrony elementów budowlanych obiektu zabytkowego i jest gotów do podjęcia stosownego działania ( K_K04).

K4: Student identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z ochroną substancji zabytkowej w zakresie zjawisk fizycznych zachodzących w obiekcie, jest świadom swej odpowiedzialności decyzyjnej w zakresie posiadanych kompetencji (K_K05).

Metody dydaktyczne:

Opis

Ćwiczenia przedmiotowe

Metoda przypadków

Metoda sytuacyjna

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów ze zjawiskami fizycznymi zachodzącymi w konstrukcjach i obiektach budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem budynków zabytkowych. Student poznaje sposoby niszczenia elementów i obiektów budowlanych oraz metody ich zabezpieczenia.

Pełny opis:

W trakcie jednego semestru zajęć student zapoznaje się z zachodzącymi w konstrukcjach i obiektach budowlanych zjawiskami fizycznymi, poznaje cechy fizykochemiczne materiałów, problematykę wymiany ciepła i wilgoci w materiałach i przegrodach budowlanych. Podczas ćwiczeń prezentowane są metody i sposoby zapewnienia ochrony cieplnej budynków ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zabytkowych.

Zagadnienia fizyki budowli obejmują także problematykę związaną z oddziaływaniem wysokich temperatur na przegrody i konstrukcje budowlane oraz sposoby ochrony przeciwpożarowej materiałów i budynków ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zabytkowych. W ramach przedmiotu omawiane są również zagadnienia akustyki, klimatu wnętrz, korozji materiałów i przegród budowlanych w obiektach zabytkowych,a także sposoby ich zabezpieczenia.

Student poznaje aktualnie obowiązujące podstawy prawne związane z omawianymi zagadnieniami oraz sposoby ich spełnienia w obiektach zabytkowych.

W ramach ćwiczeń audytoryjnych omawiane są następujące tematy:

Zagadnienia mikroklimatu wnętrz ze szczególnym uwzględnieniem wentylacji i ogrzewania pomieszczeń w obiektach zabytkowych.

Termomodernizacja budynków – metody termomodernizacji i zagrożenia dla substancji zabytkowej

Zagadnienia cieplno - wilgotnościowe przegród budowlanych.

Bezpieczeństwo pożarowe budynków oraz sposoby ochrony przeciwpożarowej obiektów i ich elementów.

Trwałość i ochrona elementów budynku przed korozją.

Ochrona budynków przed wilgocią i wodą gruntową oraz sposoby zabezpieczenia przed ich działaniem

Literatura:

Podstawowa:

1. Budownictwo ogólne – Fizyka budowli. Tom 2. pod red. prof. Klemma. Arkady, Warszawa 2005

2. Ickiewicz I., Sarosiek W., Ickiewicz J.: Fizyka budowli. Wybrane zagadnienia. Politechnika Białostocka, Białystok 2000

3. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z póź. zmianami)

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zmianami)

Uzupełniająca:

1. Kisielewicz T., Królak E., Pieniążek Z.: Fizyka cieplna budowli. Skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych. Politechnika Krakowska, Kraków 1998

2. Kurtz K., Gawin D.: Ochrona cieplna budynków w polskich przepisach normalizacyjnych i prawnych. PWSBiA, Warszawa 2007

3. Zakrzewski T.: Zagadnienia fizykalne w budownictwie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003

4. czasopisma: „Materiały budowlane”, „Izolacje”, „Murator”

5. pomocniczo: Przedmiotowe normy PN, PN-EN, PN-EN ISO

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- kolokwium

- aktywność/ obecność na zajęciach

Kryteria oceniania:

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium pisemnego 95% oraz aktywności/obecności na zajęciach 5%

ndst -50%

dst- 51-60%

dst plus-61-70%

db- 71-80%

db plus- 81-90%

bdb- 91-100%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Piaskowska
Prowadzący grup: Beata Piaskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Piaskowska
Prowadzący grup: Beata Piaskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Piaskowska
Prowadzący grup: Beata Piaskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Piaskowska
Prowadzący grup: Beata Piaskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Piaskowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.