Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Film

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-F-1L-KA-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Film
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty dla ścieżki specj. krytyka artystyczna rok 1, sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe - 1 rok, sem letni - ODK, krytyka artystyczna (s2)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu historii i historii sztuki

Całkowity nakład pracy studenta:

udział w zajęciach 30 godzin 1 pkt ESTS

praca własna studenta 30 godzin 1 pkt

Efekty uczenia się - wiedza:

W 1.Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej oraz dynamice rozwojowej nauk o filmie, którą jest w stanie twórczo rozwijać w działalności naukowej i profesjonalnej oraz integrować z metodami innych dyscyplin. (K_W01).

W 2. Zna podstawy metodologiczne badań naukowych w dziedzinie nauk o filmie (K_W02).

W 3. Ma szczegółową orientację w terminologii i metodologii badań zagadnień związanych z filmem (K_W04).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U 1. Szczegółowo analizuje problemy i formułuje hipotezy

dotyczące filmu które twórczo dobiera / przystosowuje / lub samodzielnie opracowuje (K_U02).

U 2.Potrafi integrować wiedzę z zakresu nauk o sztuce z wiedzą dotyczącą filmu

w sytuacjach profesjonalnych o różnym stopniu złożoności, związanych

z dylematami krytyki artystycznej i oceną podejmowanych w tym zakresie działań. (K_U03)

U 3. Potrafi w sposób spójny i fachowy komunikować się na tematy z zakresu filmu z różnymi kręgami odbiorców (w tym środowiskiem specjalistycznym),

z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji, w języku polskim i języku obcym (K_U04).Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K 1.Podejmuje autonomiczne działania, zmierzające do kierowania swym stałym rozwojem naukowym w dziedzinie filmu, ukierunkowując także innych w tym zakresie. (K_K02)

K 2.Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania a w podejściu do zagadnienia związanego z filmem, kieruje się fachową wiedzą, samokrytycyzmem, opinią ekspercką i własną zdolnością oceny działań innych. (K_K03)

K 3.Jest gotowy do podejmowania wyzwań zgodnych z etosem zawodowym – potrafi być ofiarny i wytrwały w realizacji indywidualnych i zespołowych działań w zakresie ochrony dóbr kultury, szczególnie filmowej, regionu, kraju i świata. (K_K06)
Metody dydaktyczne:

Wykład, wykład konwersatoryjny, pokaz

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Zajęcia mają zapoznać studentki i studentów z podstawowymi zagadnieniami z historii filmu powszechnego, arcydziełami filmowymi należącymi do kanonu histroyczno-filmowego, znaczeniem kina w procesie kształtowania najważniejszych prądów artystycznych w Europie, Ameryce i Azji oraz miejscem kina w przemianach społecznych w XX wieku. Wykład ma też skłonić słuchaczki i słuchaczy do formułowania własnych opinii na temat filmowego kanonu i wyposażyć ich w narzędzia analityczne, ułatwiające badanie procesu przemian filmu i kina, a także zmian w samym filmoznawstwie: od klasycznego badania historii filmu w kluczu artystycznym, po nową historię kina opartą na badaniach archiwów i nobilitacji kultury popularnej.

Pełny opis:

Tematy realizowane na zajęciach:

Wprowadzenie - Między historią kina a krytyką filmową:

Filmowe "Miasto atrakcji" - o systemie rozrywkowym Łodzi na przełomie XIX i XX wieku, na podstawie książki Łukasza Biskupskiego

Film chce być sztuką. Porażka kina artystycznego we Francji

Film jako jak zjawisko artystyczne i początki teorii filmu w Polsce (Karol Irzykowski i "X Muza" w refleksji współczesnego filmoznawstwa).

Twórcy, filmy i nurty:

Początki kina – Thomas Edison (wojna patentowa w USA), bracia Lumière, Georges Méliès

Film d’art we Francji. Porażka artystycznych ambicji.

Rozwój języka filmu. Wielka Brytania – G.A. Smith; USA – W. Porter.

Początki przemysłu filmowego w USA. Twórczość D.W. Griffitha.

Burleska filmowa– Mack Sennett, Charles Chaplin, Buster Keaton.

Kino skandynawskie – Victor Sjöström, C. Th. Dreyer.

Kino duńskie. Kino bez tabu. Asta Nielsen w roli Hamleta.

Niemiecki ekspresjonizm filmowy i kammerspiel.

Kino radzieckie w latach 20-tych. Siergiej Eisenstein, Wsiewołod Pudowkin.

Przełom dźwiękowy w kinie. USA vs Japonia

Pionierzy kina dokumentalnego – Dziga Wiertow, Robert Flaherty. Szkoła Johna Griersona.

Impresjonizm filmowy i awangarda. L. Delluc, G. Dulac, J. Epstein, L. Buñuel, J.

„Triumf woli” – totalitaryzm w kinie.

„Obywatel Kane”. Znaczenie filmu Orsona Wellsa w historii kina.

Kino po II wojnie światowej:

- Włoski neorealizm.

- Free ciemna i „młodzi gniewni” w Wielkiej Brytanii

- Francuska Nowa Fala

Literatura:

Literatura podstawowa (do zapoznania w wybranych fragmentach)

„Encyklopedia Kina”, red. Tadeusz Lubelski, Kraków 2003

Karol Irzykowski, "X Muza" (dowolne wydanie; fragmenty)

Łukasz Biskupski, „Miasto atrakcji. Narodziny kultury masowej na przełomie XIX i XX wieku. Kino w systemie rozrywkowym Łodzi”, Warszawa 2013.

Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, „Historia kina – tom I. Kino nieme.” Kraków 2009

Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska "Historia kina. Tom 2. Kino klasyczne".

Literatura uzupełniająca:

Łukasz Biskupski, „Przepędzić widmo X muzy: kilka refleksji na temat kulturowej historii kina w kontekście polskim” na: http://www.filmkulturaspoleczenstwo.pl/publicystyka/przepedzic-widmo-x-muzy-kilka-refleksji-na-temat-kulturowej-historii-kina-w-kontekscie-polskim

Nicholas Mirzoeff "Jak zobaczyć świat", tłum. Ł. Zaremba, Wydawnictwo Karakter, Kraków-Warszwa 2016

Tomasz Kłys, "Dekada doktora Mabuse. Nieme filmy Fritza Langa"

Jurgen Trimborn, "Riefenstahl. Niemiecka kariera", Warszawa 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiana jest na podstawie egzaminu końcowego (pisemny - forma testu). W sytuacji wykluczającej możliwość przeprowadzenia egzaminu w formie tradycyjnej (stacjonarnie), test zorganizowany będzie online. (W 1-3, U 1-3, K 1-3)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kołos
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kołos
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kołos
Prowadzący grup: Sylwia Kołos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Sylwia Kołos
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Sylwia Kołos
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.