Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia fotografii dokumentalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-FDO-4L-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia fotografii dokumentalnej
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj)
Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej (sj)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość obsługi komputera i prostych programów graficznych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe – uczestnictwo w części prelekcyjnej zajęć


Wykonanie zadań fotograficznych w pracowni: 15 h


Cyfrowe opracowanie wykonanych fotografii, przygotowanie teczki prac koniecznej do uzyskania zaliczenia: 10 h


Czytanie literatury 5 h

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna możliwości wykorzystania fotografii w dokumentacji fotograficznej obiektów zabytkowych (K_W12)


W2: Student rozumie znaczenie rzetelnej dokumentacji fotograficznej w analizie, interpretacji i ochronie zabytków (K_W04, K_W12)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi samodzielnie przygotować pełną dokumentację fotograficzną obiektu zabytkowego (K_U02, K_U04, K_U07, K_U09, K_U22)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności w zakresie dokumentacji fotograficznej (K_K05)

Metody dydaktyczne:

Prelekcja, prezentacja, ćwiczenia, praca semestralna, polegająca na przygotowaniu serii zdjęć i opracowaniu ich w programach graficznych. Następnie wykonanie odbitek barwnych, prezentacja ich oraz wykazanie się zdobytą wiedzą podczas dyskusji.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Praktyczne ćwiczenia dotyczące fotografii w ujęciu dokumentalnym różnych obiektów zabytkowych.

Wskazane jest posiadanie wcześniejszej wiedzy na temat podstaw obsługi komputera, systemu operacyjnego i prostych programów graficznych oraz znajomość podstawowych praw optyki.

Celem nauczania tego przedmiotu jest poszerzenie wiedzy z zakresu foto optyki i wykorzystywanie jej w tworzeniu fotografii specjalistycznej, dokumentującej dzieło sztuki.

Pełny opis:

Ćwiczenia praktyczne poświęcone są wykorzystaniu aparatu fotograficznego, komputera i programów graficznych do wykonania zdjęć dokumentalnych i ich graficznej korekty.

W szczególności zajęcia skupiają się na:

1) budowie i zasadach działania aparatu fotograficznego.

2) znajomości programów komputerowych służących do cyfrowej obróbki obrazu (głównie Photoshop)

3) samodzielności w przygotowaniu i wykonaniu zdjęć będących dokumentacją obiektu oraz późniejsze opracowanie ich na komputerze i przygotowanie do wykonania odbitek barwnych lub prezentacji komputerowej

Literatura:

„Fotografia cyfrowa – podręcznik”, autor: Tom Ang, Wydawnictwo Arkady

„Fotografia cyfrowa”, autor: Aleksandra Tomaszewska (wybrane fragmenty)

Dokumentacja online opracowana przez prowadzącego zajęcia

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja podczas zajęć na temat przygotowywanych fotografii: U1, K1

Praca semestralna, polegająca na wykonaniu zdjęć zadanych obiektów, korekty graficznej i wykonaniu odbitek barwnych: W1, W2

Przedstawienie teczki z prawidłowo wykonanymi pracami oraz wykazanie się zdobytą wiedzą podczas dyskusji przy prezentacji zdjęć: W1, W2, U1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Adamski, Dariusz Bógdał
Prowadzący grup: Adam Adamski, Dariusz Bógdał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia w trybie mieszanym.

Zaliczenie przedmiotu w formie tradycyjnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Adamski, Dariusz Bógdał
Prowadzący grup: Adam Adamski, Dariusz Bógdał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia w trybie mieszanym.

Zaliczenie przedmiotu w formie tradycyjnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Adamski, Dariusz Bógdał
Prowadzący grup: Adam Adamski, Dariusz Bógdał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia w trybie mieszanym.

Zaliczenie przedmiotu w formie tradycyjnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)