Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy geologii z petrografią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-GPE-2Z-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy geologii z petrografią
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej (sj)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw nauk przyrodniczych, matematyki, chemii i fizyki

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny wykładu - 15

Godziny ćwiczeniowe – kontaktowe 15

Czas pracy indywidualnej – 95 w tym

Przygotowanie i uczestnictwo w procesie oceniania

Pogłebainie wiedzy

czytanie literatury fachowej

przygotowanie do zajęć


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna podstawy wiedzy przyrodniczej w zakresie geologii dynamicznej i historycznej,

W2: ma wiedzę dotyczącą procesów geologicznych zachodzących w skorupie ziemskiej i na powierzchni Ziemi - K_W09.

W3: potrafi ocenić procesy erozji skał i ich odporność na wietrzenie - K_U04.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Posiadł umiejętność z zakresu rozpoznawania głównych minerałów i skał oraz zna ich własności petrofizyczne – K_U01,

U2: Opanował umiejętność formułowania problemów genezy i miejsca występowania skał, profilu wietrzeniowego, boczności masywów skalnych i sposoby ich eksploatacji – K_U04; K_U09


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi wybrać miejsca występowania określonych skał, sposób ich obróbki i prognozować skutki procesów erozji a także sposoby zabezpieczenia powierzchni skał przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych – K_K03;

Metody dydaktyczne:

Prezentacja okazów minerałów i skał, map geologicznych, wykład informacyjny, właściwości skał i natężenie procesów geologicznych, dyskusja,

Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja
- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- oxfordzka
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Geneza i klasyfikacje minerałów i skał, warunki. Przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu: powstania i budowy Ziemi, pola potencjałowe Ziemi, ziemski strumień cieplny, procesy endogeniczne i egzogeniczne, geneza i klasyfikacja skał, datowanie względne i bezwzględne skał, teoria dryfu płyt litosfery, tektonika, orogenezy, wietrzenie – transport i sedymentacja, diageneza, metamorfizm, procesy erozji na tle zmian klimatu. Metodyka badawcza w petrologii. Właściwości petrofizyczne skał.

Pełny opis:

Realizacja procesu dydaktycznego obejmuje problemy dotyczące podstaw geologii: metodyki badań geologicznych, wykorzystanie metod prospekcji geofizycznej, przestrzenny układ warstw skalnych w skorupie ziemskiej i ich odwzorowanie na mapach i na przekrojach geologicznych oraz modele przestrzenne i bazy danych geologicznych. Procesy endogeniczne na przykładzie wulkanizmu i diastrofizmu. Klasyfikacja skał oraz makroskopowe rozpoznawanie podstawowych typów skał magmowych, osadowych i metamorficznych. Skały magmowe, piroklastyczne i metamorficzne. Teoria tektoniki globalnej w nawiązaniu do teorii dryfu kontynentów - prądy konwekcyjne. Orogenezy i procesy sedymentacji; skały okruchowe, alitowe i ewaporaty. Metody datowania wieku względnego i bezwzględnego skał. Rozpoznawanie makroskopowe minerałów i skał. Współczesne procesy geologiczne i ich wpływ na masywy skalne. Zastosowanie skał w rzeźbie i architekturze na przykładzie Torunia. Konserwacja powierzchni skalnych.

Literatura:

Bolewski A., Parachoniak W., 1982 – Petrografia. Wyd. II. Wyd. Geol., Warszawa.

Chlebowski R., 1988 – Petrografia skał osadowych. Wyd. Uniw. Warszawskiego. Warszawa.

Gübelin E., Erni F.X., 2001 – Kamienie szlachetne – symbole piękna i władzy. Wyd. Arkady, Warszawa.

Kozłowski K., Łapot W., 1989 – Petrografia skał osadowych. Wyd. Uniw. Śląsk., Katowice.

Kozłowski K., Żaba J., Fediuk F., 1986 – Petrologia skał metamorficznych. Wyd. Uniw. Śląsk., Katowice.

Kozłowski S., 1986 – Surowce skalne Polski. Wyd. II. Wyd. Geol. Warszawa.

Mizerski W., 1991 – Geologia dynamiczna dla geografów. PWN. Warszawa.

Plewa M., Plewa S., 1992 - Petrofizyka. Wyd. Geol., Warszawa.

Sylwestrzak H., 2000 – Od krzemienia do piezokwarcu – czyli mineralogia jest ciekawa. PWN, Warszawa.

Sylwestrzak H., Kachnic J., 2010 - Kamienne tworzywo sztuki. Wyd. Nauk. UMK., Toruń.

Żaba J., 2003 – Ilustrowany słownik skał i minerałów. Wyd. Videograf II. Katowice.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu, ocena odpowiedzi (0, 0,5 i 1 pkt) na każde pytanie w skali 1-20 pytań

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Jamorska
Prowadzący grup: Andrzej Dubiniewicz, Izabela Jamorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Jamorska
Prowadzący grup: Izabela Jamorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Jamorska
Prowadzący grup: Izabela Jamorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)