Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia w terenie (objazd 1 dzień)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-HS-12-CT-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia w terenie (objazd 1 dzień)
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe 1 rok sem. letni Historia sztuki (s1)
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach (10 h);

Praca własna studenta/tki (powtórzenie materiału z zajęć Wstęp do historii sztuki we własny zakresie; 15 h);


Łącznie: 25 h (1 pkt. ECTS).

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student/ka potrafi dokonać analizy ikonograficznej dzieła sztuki (K_W04).


W2: Student/ka pogłębia wiedzę na temat sposobu opisu i analizy zabytków architektury, malarstwa i rzeźby (K_W10).


W3: Student/ka posiada wiedzę terminologiczną z zakresu historii sztuki, którą potrafi zastosować w praktyce (K_W11).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student/ka utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny w oparciu o wskazówki prowadzącego zajęcia terenowe (K_U01).


U2: Student/ka potrafi, korzystając z przewodnictwa prowadzącego zajęcia terenowe, zastosować w praktyce podstawowe elementy warsztatu badań historyka sztuki w odniesieniu do różnorodnych dzieł sztuki (K_U2).


U3: Student/ka umie właściwie określić i rozpoznać różne typy zabytków oraz potrafi określić ich styl, datowanie oraz materiał i technikę wykonania (K_U5).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student/ka ma świadomość obowiązku przestrzegania norm etycznych podczas zajęć terenowych i dostosowania się do warunków społecznych panujących w otoczeniu zabytku (K_K01);


K2: Student/ka docenia wartość i znaczenie kulturowe zabytków swojego regionu - ziemi chełmińskiej i Kujaw (K_K03).


K3: Student/ka dostrzega znaczenie zabytków w kształtowaniu świadomości kulturowej i artystyczne oraz pogłębianiu więzi społecznych i kulturowych na poziomie lokalnym (K_K04).


K4: Student/ka ma świadomość zakresu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę pracy nad własnym charakterem oraz rozwija swoje kompetencje społeczne podczas zajęć terenowych (K_K05).

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Ćwiczenia w terenie mają na celu praktyczne sprawdzenie umiejętności nabytych w trakcie zajęć: Wstęp do historii sztuki. Podczas objazdu przygotowywane są opisy architektury (kościoła) oraz wybranego elementu wyposażenia.

Pełny opis:

Ćwiczenia terenowe są przedmiotem prowadzonym w ramach bloku zajęć Wstęp do historii sztuki. Odbywają się one w wybranym przez prowadzącego zajęcia terenowe kościele parafialnym na ziemi chełmińskiej lub na Kujawach.

W ramach ćwiczeń studenci samodzielnie wykonują dwa opisy: inwentaryzacyjny kościoła oraz stylistyczno-formalny wybranego elementu wyposażenia (np. ołtarza, ambony).

W ramach trwających 10 godzin zajęć studenci dokonują samodzielnej analizy zabytków w bezpośrednim kontakcie, rozpoznają materiał oraz technikę ich wykonania, określają ich datowanie, formę, styl, zależności przestrzenne, ornamenty, program ikonograficzny etc.

Literatura:

Obowiązuje znajomość literatury z wykładu oraz ćwiczeń ze Wstępu do historii sztuki.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie stanowią dwa opisy (architektury i elementu wyposażenia) przygotowane przez każdego studenta samodzielnie (W4,W10-W11; U1-U2, U5; K1,K3-K5).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia terenowe więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Krupska-Łyczak
Prowadzący grup: Katarzyna Krupska-Łyczak, Przemysław Waszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia terenowe - Zaliczenie
Uwagi:

Szczegóły dotyczące terminu zajęć terenowych podane zostaną w kwietniu 2021 r.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.