Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne specjalistyczno-kierunkowe (Propagandowe aspekty sztuki nowoczesnej)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-HS-PAS-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne specjalistyczno-kierunkowe (Propagandowe aspekty sztuki nowoczesnej)
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02 - Student/-ka rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy wydarzeniami i zjawiskami artystycznymi w różnych okresach przeszłości i w czasach obecnych. Ma świadomość złożoności i ewolucji w czasie języka opisującego owe zjawiska i zdarzenia.


K_W05 - Student/-ka definiuje i objaśnia pozycję i znaczenie nauk historycznych, a w szczególności historii sztuki w obszarze nauk humanistycznych i społecznych; rozumie cele prowadzenia badań w tej ostatniej dziedzinie.


K_W06 - Student/-ka rozumie powiązania interdyscyplinarne historii sztuki i nauk jej pokrewnych z innymi naukami i obszarami nauk. Ma ogólną wiedzę na temat stosowania metod i narzędzi innych dyscyplin naukowych w pracy historyka sztuki.


K_W08 - Student/-ka zna i rozumie zaawansowane metody analizy oraz interpretacji dzieł sztuki, wartościowania i syntetyzowania różnych zjawisk artystycznych i kulturowych, przekazywanych poprzez rozmaite źródła informacji.Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U04 - Student/-ka w badaniach historyka sztuki potrafi integrować wiedzę z różnych obszarów, tak w zakresie nauk humanistycznych, jak i przyrodniczych, ścisłych oraz technicznych. Potrafi w praktyce wykorzystać ją w pracy badawczej historyka sztuki.


K_U05 - Student/-ka posiada ugruntowaną umiejętność analizy i klasyfikacji dzieła sztuki pod względem tematycznym, typologicznym, chronologicznym, geograficznym, technologicznym oraz atrybucji. z wykorzystaniem fachowego słownictwa i terminologii. Potrafi w tym celu zastosować różnorodne narzędzia analityczne wypracowane w historii badań nad obiektami kultury wizualnej.


K_U07 - Student/-ka posiada pogłębioną umiejętność przygotowania fachowych wystąpień dotyczących obszarów badawczych właściwych dla historii sztuki i nauk jej pokrewnych pod względem technicznym, swobodnie wykorzystując w tym celu różnorodne kanały i sposoby komunikacyjne.


K_U08 - Student/-ka posiada umiejętność merytorycznego argumentowania swego stanowiska, poglądów i ustaleń, potrafi formułować wnioski oraz podsumowywać dotychczasowe ustalenia. W procesach tych swobodnie korzysta z odpowiednio dobranej strategii retorycznej, metodologii badań, oraz ustaleń własnych i innych badaczy przy wyraźnym wskazaniu źródeł informacji.


K_U09 - Student/-ka posiada umiejętność poprawnego literacko pisania i komunikowania się podczas publicznych wystąpień w języku ojczystym z zastosowaniem profesjonalnej terminologii właściwej dla historii sztuki i nauk pokrewnych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02 - Student/-ka uznaje i szanuje różnice rzetelnie ukazanych punktów widzenia, warunkowane światem wartości i postawami ludzi w różnych okresach i kontekstach historyczno-kulturowych, wykazując jednocześnie niezależność i samodzielność własnej myśli.


K_K05 - Student/-ka wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w przedstawianiu wiedzy o dziełach sztuki i ich kontekście zgodnej z aktualnym stanem badań i w sprzeciwianiu się instrumentalizacji tych obiektów przez grupy narodowe, społeczne, religijne i polityczne.


K_K06 - Student/-ka ma świadomość znaczenia popularyzacji wiedzy o sztuce i kulturze oraz edukacji artystycznej w procesie formowania świadomości społeczeństw zarówno na poziomie lokalnym, jak i ponad nim; aktywnie i umiejętnie propaguje je w tych środowiskach.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W TRYBIE ZDALNYM (za pośrednictwem platformy Google Meet) - czwartki, godz. 9:45-11:15 (link do zdalnego spotkania zostanie rozesłany do uczestników na pocztę USOS w dniu 7.10.2020).

Zajęcia poświęcone są związkom propagandy ze sztuką i kulturą nowoczesną, analizowanych z perspektywy historyczno-artystycznej oraz kulturoznawczej. Tematyka fakultetu dotyczyć będzie różnorodnych form wypowiedzi artystycznych, począwszy od tradycyjnych, jak malarstwo, grafika i architektura, przez fotografię, fotomontaż, film czy animacje, na designie i sztuce konceptualnej skończywszy. Zajęcia mają sprzyjać ćwiczeniu krytycznej analizy i interpretacji rozmaitych zjawisk i kierunków w sztuce, rozwijaniu umiejętności prowadzenia dyskusji, formowania wniosków i wyrażania poglądów. Zajęcia będą miały formę wykładu połączonego z dyskusją i ćwiczeniami/zadaniami do wykonania.

Pełny opis:

Harmonogram zajęć w trybie zdalnym:

1. Zajęcia wprowadzające

2. Podwójne oblicze propagandy czyli krótka historia fotografii dokumentalnej

• Cheroux C., Wernakularne. Eseje z historii fotografii, Warszawa 2014.

• Kemp W., Historia fotografii: od Daguerre'a do Gaursky'ego, Kraków 2014.

• Lechowicz L., Historia fotografii (1839-1939), Warszawa 2012.

• Rosenblum N., Historia fotografii światowej, Bielsko-Biała 2005.

3. Opium dla ludu – propagandowa moc przedwojennego kina

• Arnheim R., Film jako sztuka, Warszawa 1961.

• KINtop: antologia wczesnego kina, t. 1-2, red. A. Dębski, M. Loiperdinger, Wrocław 2016.

• Toeplitz J., Historia sztuki filmowej, t. 1-4, Warszawa 1955-1969.

4. Sztuka na falach. Polskie transatlantyki w II Rzeczypospolitej

• Polska nad Bałtykiem. Konstruowanie identyfikacji kulturowej państwa nad morzem 1918-1939, red. D. Konstantynów i M. Omilanowska, Gdańsk 2012.

• Sztuka wszędzie. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1904-1944, red. J. Gola, M. Sitkowska, A. Szewczyk, Warszawa 2012.

5. Polska na wystawach światowych w dwudziestoleciu międzywojennym

• Drexlerowa A., Olszewski A. K., Polska i Polacy na powszechnych wystawach światowych 1851-2000, Warszawa 2005.

• Wystawa paryska 1925: materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN, red. J. M. Sosnowska, Warszawa 2007.

• Wystawa paryska 1937: materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN, red. J. M. Sosnowska, Warszawa 2009.

6-7. Oblicza propagandy w polskim plakacie dwudziestolecia międzywojennego

• Pierwsze półwiecze polskiego plakatu 1900-1950, red. P. Rudziński, Lublin 2009.

• Plakaty w zbiorach Muzeum Plakatu w Wilanowie, red. M. Kurpik, A. Szydłowska, Warszawa 2008.

• Polski plakat propagandowy dwudziestolecia międzywojennego w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie, oprac. M. Schmeichel-Zarzeczna, Lublin 2014.

• Rypson P., Nie gęsi: polskie projektowanie graficzne 1919-1949, Kraków 2011.

• Szablowska A., Plakat polski ze zbiorów Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego Instytutu Narodoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie, Warszawa 2009.

• Szablowska A., Tadeusz Gronowski: sztuka plakatu i reklamy, Warszawa 2005.

• Sztuka wszędzie. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1904-1944, red. J. Gola, M. Sitkowska, A. Szewczyk, Warszawa 2012.

8. Wizerunek kobiety na plakacie okresu II wojny światowej

• Kotras M., Społeczne reprezentacje chorób wenerycznych na plakatach z okresu I i II wojny światowej, [w:] Wojna, obraz, propaganda: socjologiczna analiza plakatów wojennych, red. T. Ferenc, W. Dymarczyk, P. Chomczyński, Łódź 2014.

• Wejbert-Wąsiewicz E., Żona, matka, święta, żołnierka, ladacznica, „głupia gęś” – w poszukiwaniu kobiet na plakacie wojennym, [w:] Socjologia wizualna w praktyce. Plakat jako narzędzie propagandy wojennej, red. T. Ferenc, W. Dymarczyk, P. Chomczyński, Łódź 2011.

9. W służbie polityki i władzy – architektura reżimów totalitarnych (III Rzesza, ZSRR i Polska)

• Krakowski P., Sztuka III Rzeszy, Kraków 1994.

• Stefański K., Dyskretny urok totalitaryzmu, czyli o potrzebie ładu i porządku, [w:] Trwałość? Użyteczność? Piękno? Architektura dwudziestego wieku w Polsce, Wrocław 2011.

• Stefański K., Architektura polska 1949-1956, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, R. XXVII: 1982, z. 1-2.

• Włodarczyk W., Socrealizm: sztuka polska w latach 1950-1954, Kraków 1991.

10. Propaganda zamknięta w kadrze. Film dokumentalny w III Rzeszy

• Drewniak B., Teatr i film Trzeciej Rzeszy: w systemie hitlerowskiej propagandy, Gdańsk 2011.

• Saryusz-Wolska M., Film – propaganda – ideologia. Triumf woli Leni Riefenstahl, [w:] Sztuki wizualne jako nośniki ideologii, red. M. Lisiecki, Toruń 2009.

• Przylipiak M., Poetyka kina dokumentalnego, Gdańsk 2004.

11. Propagandowy film animowany czasów II wojny światowej

• Sitkiewicz P., Małe wielkie kino. Film animowany od narodzin do końca okresu klasycznego, Gdańsk 2009.

12. Nowoczesność na co dzień – polski design czasów PRL

• Chcemy być nowocześni: polski design 1955-1968 z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, red. A. Demska, A. Frąckiewicz, A. Maga, Warszawa 2011.

• Wizje nowoczesności: lata 50. i 60. – wzornictwo, estetyka, styl życia, red. A. Kiełczewska, M. Porajska-Hałka, Warszawa 2012.

13. Kosmiczny wyścig i jego echa w sztuce polskiej lat 60-tych XX wieku

• Kosmos wzywa! Sztuka i nauka w długich latach sześćdziesiątych, red. J. Kordjak-Piotrowska, Warszawa 2014.

• Jelewska A., Krawczak M., Trudne relacje sztuki, nauki i technologii w Polsce, [w:] Sztuka i technologia w Polsce. Od cyberkomunizmu do kultury makerów, red. A. Jelewska, Poznań 2014.

14. Propagandowe oblicze współczesnej architektury (Chiny, ZEA, Arabia Saudyjska i USA)

• Sudjic D., Kompleks gmachu: architektura władzy, Warszawa 2015.

15. Kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę:

- uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium, sprawdzającym sposób opanowania materiału prezentowanego podczas zajęć i zawartego w lekturach. Kryteria oceniania: wymagany próg na ocenę dostateczną - 60%; dostateczny plus – 65%; dobry - 75%; dobry plus - 80%; bardzo dobry - 90%.

- systematyczne i aktywne uczestnictwo w zdalnych zajęciach, realizowanych w czasie rzeczywistym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Ziółkowska-Ganc
Prowadzący grup: Emilia Ziółkowska-Ganc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W TRYBIE ZDALNYM (za pośrednictwem platformy Google Meet) - czwartki, godz. 9:45-11:15 (link do zdalnego spotkania zostanie rozesłany uczestnikom zajęć na pocztę USOS w dniu 7.10.2020).

Zajęcia poświęcone są związkom propagandy ze sztuką i kulturą nowoczesną, analizowanych z perspektywy historyczno-artystycznej oraz kulturoznawczej. Tematyka fakultetu dotyczyć będzie różnorodnych form wypowiedzi artystycznych, począwszy od tradycyjnych, jak malarstwo, grafika i architektura, przez fotografię, fotomontaż, film czy animacje, na designie i sztuce konceptualnej skończywszy. Zajęcia mają sprzyjać ćwiczeniu krytycznej analizy i interpretacji rozmaitych zjawisk i kierunków w sztuce, rozwijaniu umiejętności prowadzenia dyskusji, formowania wniosków i wyrażania poglądów. Zajęcia będą miały formę wykładu połączonego z dyskusją i ćwiczeniami/zadaniami do wykonania.

Pełny opis:

Harmonogram zajęć w trybie zdalnym:

1. Zajęcia wprowadzające

2. Podwójne oblicze propagandy czyli krótka historia fotografii dokumentalnej

• Cheroux C., Wernakularne. Eseje z historii fotografii, Warszawa 2014.

• Kemp W., Historia fotografii: od Daguerre'a do Gaursky'ego, Kraków 2014.

• Lechowicz L., Historia fotografii (1839-1939), Warszawa 2012.

• Rosenblum N., Historia fotografii światowej, Bielsko-Biała 2005.

3. Opium dla ludu – propagandowa moc przedwojennego kina

• Arnheim R., Film jako sztuka, Warszawa 1961.

• KINtop: antologia wczesnego kina, t. 1-2, red. A. Dębski, M. Loiperdinger, Wrocław 2016.

• Toeplitz J., Historia sztuki filmowej, t. 1-4, Warszawa 1955-1969.

4. Sztuka na falach. Polskie transatlantyki w II Rzeczypospolitej

• Polska nad Bałtykiem. Konstruowanie identyfikacji kulturowej państwa nad morzem 1918-1939, red. D. Konstantynów i M. Omilanowska, Gdańsk 2012.

• Sztuka wszędzie. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1904-1944, red. J. Gola, M. Sitkowska, A. Szewczyk, Warszawa 2012.

5. Polska na wystawach światowych w dwudziestoleciu międzywojennym

• Drexlerowa A., Olszewski A. K., Polska i Polacy na powszechnych wystawach światowych 1851-2000, Warszawa 2005.

• Wystawa paryska 1925: materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN, red. J. M. Sosnowska, Warszawa 2007.

• Wystawa paryska 1937: materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN, red. J. M. Sosnowska, Warszawa 2009.

6-7. Oblicza propagandy w polskim plakacie dwudziestolecia międzywojennego

• Pierwsze półwiecze polskiego plakatu 1900-1950, red. P. Rudziński, Lublin 2009.

• Plakaty w zbiorach Muzeum Plakatu w Wilanowie, red. M. Kurpik, A. Szydłowska, Warszawa 2008.

• Polski plakat propagandowy dwudziestolecia międzywojennego w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie, oprac. M. Schmeichel-Zarzeczna, Lublin 2014.

• Rypson P., Nie gęsi: polskie projektowanie graficzne 1919-1949, Kraków 2011.

• Szablowska A., Plakat polski ze zbiorów Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego Instytutu Narodoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie, Warszawa 2009.

• Szablowska A., Tadeusz Gronowski: sztuka plakatu i reklamy, Warszawa 2005.

• Sztuka wszędzie. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1904-1944, red. J. Gola, M. Sitkowska, A. Szewczyk, Warszawa 2012.

8. Wizerunek kobiety na plakacie okresu II wojny światowej

• Kotras M., Społeczne reprezentacje chorób wenerycznych na plakatach z okresu I i II wojny światowej, [w:] Wojna, obraz, propaganda: socjologiczna analiza plakatów wojennych, red. T. Ferenc, W. Dymarczyk, P. Chomczyński, Łódź 2014.

• Wejbert-Wąsiewicz E., Żona, matka, święta, żołnierka, ladacznica, „głupia gęś” – w poszukiwaniu kobiet na plakacie wojennym, [w:] Socjologia wizualna w praktyce. Plakat jako narzędzie propagandy wojennej, red. T. Ferenc, W. Dymarczyk, P. Chomczyński, Łódź 2011.

9. W służbie polityki i władzy – architektura reżimów totalitarnych (III Rzesza, ZSRR i Polska)

• Krakowski P., Sztuka III Rzeszy, Kraków 1994.

• Stefański K., Dyskretny urok totalitaryzmu, czyli o potrzebie ładu i porządku, [w:] Trwałość? Użyteczność? Piękno? Architektura dwudziestego wieku w Polsce, Wrocław 2011.

• Stefański K., Architektura polska 1949-1956, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, R. XXVII: 1982, z. 1-2.

• Włodarczyk W., Socrealizm: sztuka polska w latach 1950-1954, Kraków 1991.

10. Propaganda zamknięta w kadrze. Film dokumentalny w III Rzeszy

• Drewniak B., Teatr i film Trzeciej Rzeszy: w systemie hitlerowskiej propagandy, Gdańsk 2011.

• Saryusz-Wolska M., Film – propaganda – ideologia. Triumf woli Leni Riefenstahl, [w:] Sztuki wizualne jako nośniki ideologii, red. M. Lisiecki, Toruń 2009.

• Przylipiak M., Poetyka kina dokumentalnego, Gdańsk 2004.

11. Propagandowy film animowany czasów II wojny światowej

• Sitkiewicz P., Małe wielkie kino. Film animowany od narodzin do końca okresu klasycznego, Gdańsk 2009.

12. Nowoczesność na co dzień – polski design czasów PRL

• Chcemy być nowocześni: polski design 1955-1968 z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, red. A. Demska, A. Frąckiewicz, A. Maga, Warszawa 2011.

• Wizje nowoczesności: lata 50. i 60. – wzornictwo, estetyka, styl życia, red. A. Kiełczewska, M. Porajska-Hałka, Warszawa 2012.

13. Kosmiczny wyścig i jego echa w sztuce polskiej lat 60-tych XX wieku

• Kosmos wzywa! Sztuka i nauka w długich latach sześćdziesiątych, red. J. Kordjak-Piotrowska, Warszawa 2014.

• Jelewska A., Krawczak M., Trudne relacje sztuki, nauki i technologii w Polsce, [w:] Sztuka i technologia w Polsce. Od cyberkomunizmu do kultury makerów, red. A. Jelewska, Poznań 2014.

14. Propagandowe oblicze współczesnej architektury (Chiny, ZEA, Arabia Saudyjska i USA)

• Sudjic D., Kompleks gmachu: architektura władzy, Warszawa 2015.

15. Kolokwium

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.