Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historyczne techniki artystyczne-technika olejna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-HTA-3Z-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką
Nazwa przedmiotu: Historyczne techniki artystyczne-technika olejna
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

ogólna znajomość technologii dawnych technik malarstwa sztalugowego

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład i ćwiczenia:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe: 45 godzin (15 godź wykładów + 30 godź ćwiczeń)

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury: 25

3.Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania :20Efekty uczenia się - wiedza:

Wykład:

-K_WO1 ma gruntowną wiedzę w zakresie ogólnym i szczegółowym dotyczącą obszarów sztuki i nauki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną, AJA_WO1

-K_W09, posiada wiedzę dotyczącą dawnych technologii i technik artystycznych,AJA_W04

-K_W10, posiada wiedzę w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie warsztatu artystycznego, AJA_W05


Efekty uczenia się - umiejętności:

Wykład:

K_UO2,potrafi określić, rozpoznać i opisać budowę techniczną dzieła sztuki i zabytku z uwzględnieniem oryginału i warstw wtórnych AJA_U02,XJA_U02

-K_U4 posiada umiejętność wykorzystania wiedzy konserwatorskiej, technologicznej oraz wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i przyrodniczych dla przygotowania projektu konserwatorskiego AJA_U04

PJA_U03, HJA_U02

-K_U10, rozpoznaje techniki sztuk plastycznych,AJA_U08

-K_U15, potrafi wykorzystać wiedzę o warsztacie dawnych mistrzów w -celu wykonania kopii malarskiej AJA_U13


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Wykład:

K_KO1,ma świadomość znaczenia wartości (artystycznej, historycznej, emocjonalnej itd.) dzieł sztuki i zabytków, ich nieodtwarzalności i obowiązku ich respektowania w procesie konserwacji-restauracji, AJ_K01,HJA_K01

-K_KO4, ma świadomość i rozumie konieczność uwzględniania kontekstu kulturowego dzieła sztuki lub zabytku w decyzjach konserwatorskich, HJA_K02

-K_KO5 ,zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich

-K_KO8,rozumie znaczenie kształtowania estetyki dzieła jako wyniku prac konserwatorsko-resturatorskich,AJA_K07


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- obserwacji

Skrócony opis:

Wiadomości o technologii i technikach malarskich przekazywane są w trakcie wykładu z zastosowaniem dużej ilości materiału ilustracyjnego (prezentacja multimedialna).

Pełny opis:

W aspekcie historycznym przedstawione są materiały malarskie oraz technologia ich przygotowania. Charakterystyka rodzaju podobrazi, zapraw malarskich, spoiw,pigmentów. W dalszym toku omawiana jest technologia i technika malarstwa od końca XV do XX wieku z podziałem na regiony i szkoły malarskie z uwzględnieniem najistotniejszych warsztatów malarskich i wybranych artystów. Przedstawiane są najważniejsze cechy technologii i techniki malarstwa emulsyjnego olejno-żywicznego, olejnego szkoły europejskiej i polskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Doerner M, Materiały malarskie i ich zastosowanie, Arkady, Warszawa 1975.

2.Slánský B., Technika malarstwa, Arkady, Warszawa 1960.

3.Kania S., Materiały i techniki obrazów gotyckich warsztatu śląskiego z Muzeum Okręgowego w Toruniu, Toruń 1990, (maszynopis).

4.Périer-D’Ieteren C., La technique picturale de la peinture du XVe siècle, [w:] La pittura nel XIV e XV secolo: il contributo degi’analisi technica alla storia dell’arte, Clueb, Bologna 1983, s. 7-72.

5.Lalli C., Matteini M., Moles A., Nepoti M., R., Stesure artificiali di leganti pittorici – Oli, resine, cere, colle, uovo, preparati in miscele binarie: caratteristiche analitiche e proprietà, [w:] OPD Restauro 2, Opere 4 libri, Firenze 1989, s. 232-255.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

wykład :egzamin pisemny lub ustny

Kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie na podstawie egzaminu pisemnego lub egzaminu ustnego:

ndst - 50 %

dst-51-60%)

dst plus- 61-70%

db- 71-80%

db plus- 81-90%

bdb- 91-100%

ćwiczenia : zaliczenie na ocenę

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Olszewska-Świetlik, Magdalena Sitkiewicz
Prowadzący grup: Justyna Olszewska-Świetlik, Bożena Szmelter-Fausek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wiadomości o technologii i technikach malarskich przekazywane są w trakcie wykładu z zastosowaniem dużej ilości materiału ilustracyjnego (prezentacja multimedialna).

Pełny opis:

W aspekcie historycznym przedstawione są materiały malarskie oraz technologia ich przygotowania. Charakterystyka rodzaju podobrazi, zapraw malarskich, spoiw,pigmentów. W dalszym toku omawiana jest technologia i technika malarstwa od końca XV do XX wieku z podziałem na regiony i szkoły malarskie z uwzględnieniem najistotniejszych warsztatów malarskich i wybranych artystów. Przedstawiane są najważniejsze cechy technologii i techniki malarstwa emulsyjnego olejno-żywicznego, olejnego szkoły europejskiej i polskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Doerner M, Materiały malarskie i ich zastosowanie, Arkady, Warszawa 1975.

2.Slánský B., Technika malarstwa, Arkady, Warszawa 1960.

3.Kania S., Materiały i techniki obrazów gotyckich warsztatu śląskiego z Muzeum Okręgowego w Toruniu, Toruń 1990, (maszynopis).

4.Périer-D’Ieteren C., La technique picturale de la peinture du XVe siècle, [w:] La pittura nel XIV e XV secolo: il contributo degi’analisi technica alla storia dell’arte, Clueb, Bologna 1983, s. 7-72.

5.Lalli C., Matteini M., Moles A., Nepoti M., R., Stesure artificiali di leganti pittorici – Oli, resine, cere, colle, uovo, preparati in miscele binarie: caratteristiche analitiche e proprietà, [w:] OPD Restauro 2, Opere 4 libri, Firenze 1989, s. 232-255.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Olszewska-Świetlik, Magdalena Sitkiewicz
Prowadzący grup: Justyna Olszewska-Świetlik, Bożena Szmelter-Fausek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wiadomości o technologii i technikach malarskich przekazywane są w trakcie wykładu z zastosowaniem dużej ilości materiału ilustracyjnego (prezentacja multimedialna).

Pełny opis:

W aspekcie historycznym przedstawione są materiały malarskie oraz technologia ich przygotowania. Charakterystyka rodzaju podobrazi, zapraw malarskich, spoiw,pigmentów. W dalszym toku omawiana jest technologia i technika malarstwa od końca XV do XX wieku z podziałem na regiony i szkoły malarskie z uwzględnieniem najistotniejszych warsztatów malarskich i wybranych artystów. Przedstawiane są najważniejsze cechy technologii i techniki malarstwa emulsyjnego olejno-żywicznego, olejnego szkoły europejskiej i polskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Doerner M, Materiały malarskie i ich zastosowanie, Arkady, Warszawa 1975.

2.Slánský B., Technika malarstwa, Arkady, Warszawa 1960.

3.Kania S., Materiały i techniki obrazów gotyckich warsztatu śląskiego z Muzeum Okręgowego w Toruniu, Toruń 1990, (maszynopis).

4.Périer-D’Ieteren C., La technique picturale de la peinture du XVe siècle, [w:] La pittura nel XIV e XV secolo: il contributo degi’analisi technica alla storia dell’arte, Clueb, Bologna 1983, s. 7-72.

5.Lalli C., Matteini M., Moles A., Nepoti M., R., Stesure artificiali di leganti pittorici – Oli, resine, cere, colle, uovo, preparati in miscele binarie: caratteristiche analitiche e proprietà, [w:] OPD Restauro 2, Opere 4 libri, Firenze 1989, s. 232-255.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Olszewska-Świetlik
Prowadzący grup: Justyna Olszewska-Świetlik, Klaudia Rajmann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wiadomości o technologii i technikach malarskich przekazywane są w trakcie wykładu z zastosowaniem dużej ilości materiału ilustracyjnego (prezentacja multimedialna).

Pełny opis:

W aspekcie historycznym przedstawione są materiały malarskie oraz technologia ich przygotowania. Charakterystyka rodzaju podobrazi, zapraw malarskich, spoiw,pigmentów. W dalszym toku omawiana jest technologia i technika malarstwa od końca XV do XX wieku z podziałem na regiony i szkoły malarskie z uwzględnieniem najistotniejszych warsztatów malarskich i wybranych artystów. Przedstawiane są najważniejsze cechy technologii i techniki malarstwa emulsyjnego olejno-żywicznego, olejnego szkoły europejskiej i polskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Doerner M, Materiały malarskie i ich zastosowanie, Arkady, Warszawa 1975.

2.Slánský B., Technika malarstwa, Arkady, Warszawa 1960.

3.Kania S., Materiały i techniki obrazów gotyckich warsztatu śląskiego z Muzeum Okręgowego w Toruniu, Toruń 1990, (maszynopis).

4.Périer-D’Ieteren C., La technique picturale de la peinture du XVe siècle, [w:] La pittura nel XIV e XV secolo: il contributo degi’analisi technica alla storia dell’arte, Clueb, Bologna 1983, s. 7-72.

5.Lalli C., Matteini M., Moles A., Nepoti M., R., Stesure artificiali di leganti pittorici – Oli, resine, cere, colle, uovo, preparati in miscele binarie: caratteristiche analitiche e proprietà, [w:] OPD Restauro 2, Opere 4 libri, Firenze 1989, s. 232-255.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Olszewska-Świetlik
Prowadzący grup: Justyna Olszewska-Świetlik, Klaudia Rajmann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wiadomości o technologii i technikach malarskich przekazywane są w trakcie wykładu z zastosowaniem dużej ilości materiału ilustracyjnego (prezentacja multimedialna).

Pełny opis:

W aspekcie historycznym przedstawione są materiały malarskie oraz technologia ich przygotowania. Charakterystyka rodzaju podobrazi, zapraw malarskich, spoiw,pigmentów. W dalszym toku omawiana jest technologia i technika malarstwa od końca XV do XX wieku z podziałem na regiony i szkoły malarskie z uwzględnieniem najistotniejszych warsztatów malarskich i wybranych artystów. Przedstawiane są najważniejsze cechy technologii i techniki malarstwa emulsyjnego olejno-żywicznego, olejnego szkoły europejskiej i polskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Doerner M, Materiały malarskie i ich zastosowanie, Arkady, Warszawa 1975.

2.Slánský B., Technika malarstwa, Arkady, Warszawa 1960.

3.Kania S., Materiały i techniki obrazów gotyckich warsztatu śląskiego z Muzeum Okręgowego w Toruniu, Toruń 1990, (maszynopis).

4.Périer-D’Ieteren C., La technique picturale de la peinture du XVe siècle, [w:] La pittura nel XIV e XV secolo: il contributo degi’analisi technica alla storia dell’arte, Clueb, Bologna 1983, s. 7-72.

5.Lalli C., Matteini M., Moles A., Nepoti M., R., Stesure artificiali di leganti pittorici – Oli, resine, cere, colle, uovo, preparati in miscele binarie: caratteristiche analitiche e proprietà, [w:] OPD Restauro 2, Opere 4 libri, Firenze 1989, s. 232-255.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.