Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Krytyka architektoniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-KA-2Zka-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Krytyka architektoniczna
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty fakultatywne - II rok, sem. letni, krytyka artystyczna (s1)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (godziny kontaktowe przewidziane w programie): 30 godz. /1 pkt.

[w przypadku pracy zdalnej - kontakt poprzez MS Teams w czasie rzeczywistym, tj. synchronicznie]


2. Konsultacje z wykładowcą podczas dyżuru, korekty pracy pisemnej: 30 godz. /1 pkt.

[w przypadku pracy zdalnej - kontakt poprzez MS Teams w czasie rzeczywistym, tj. synchronicznie; w godzinach dyżuru]


3. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, konieczny do zaliczenia przedmiotu: zebranie bibliografii do zadanego/opracowywanego tematu, przygotowanie prezentacji wraz z referatem w celu zaprezentowania postępów prac nad zadanym tematem: 30 godz. /1pkt.


4. Napisanie pracy proseminaryjnej: 30 godz./1 pkt.


Łączna liczba pkt. ECTS = 4


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji dzieł sztuki; rozumie elementarne wyzwania studiów z historii sztuki i krytyki artystycznej oraz ogólną problematykę badawczą w tej dyscyplinie naukowej (K_W03, K_W04, K_W11)


W2: Ma wiedzę o stylach architektonicznych sztuki światowej oraz ich współczesnych interpretacjach (K_W05)


W3: Posiada szczegółową wiedzę w zakresie opracowywanego tematu a także ogólną orientację w zakresie innych tematów, poruszanych w ramach proseminarium (K_W03, K_W04)


W4: Posługuje się właściwą terminologią architektoniczną i wykorzystuje odpowiednia metodologię w tym zakresie (K_W06)


W5: Charakteryzuje i rozpoznaje problemy badawcze dotyczące opracowywanego zagadnienia (K_W08, K_W09)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Opracowuje swój temat wskazując na określoną metodologię, wybiera świadomie aparat przypisów i konsekwentnie go stosuje; formułuje problemy badawcze oraz z zakresu krytyki architektonicznej (K_U02)


U2: Posługuje się aparatem naukowym (system przypisów, odsyłaczy, spis lit., spis treści, ilustracji itd.). (K_U11)


U3: Potrafi przeprowadzić podstawową kwerendę bibliograficzną i przedstawić problemy badawcze w oparciu o literaturę przedmiotu (K_U01)


U4: Formułuje logiczne wnioski. Wypracowuje styl językowy, charakterystyczny dla dyscypliny (sformułowania, terminy). (K_U04)


U5: Posiada umiejętność wyszukiwania i przetwarzania informacji na wybrany podczas zajęć temat; selekcjonuje i użytkuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych (K_U01, K_U02, K_U03, K_U04).


U6: Dla interpretacji dzieła architektonicznego wykorzystuje swoją wiedzę pozyskaną w trakcie rozmów z przedstawicielami innych dyscyplin - np. historykami, filologami, artystami w trakcie konferencji, seminariów, plenerów, za pośrednictwem mediów społecznościowych (K_U09)


U7: Zdobywa pod kierunkiem opiekuna naukowego wiedzę i rozwija umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie, analizę i interpretację problemów badawczych i krytyczno-artystycznych (K_U10, K_U11) w tym potrafi sporządzić recenzję (K_U012)


U8: posiada umiejętność charakteryzowania dzieła architektonicznego pod względem stylistycznym, artystycznym, ikonograficznym, symbolicznym; potrafi wykazać jego oddziaływanie posługując się merytorycznymi argumentami własnymi lub poznanymi dzięki literaturze (K_U07, K_U08)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student ma świadomość poziomu swej wiedzy. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące opracowaniu zadanego na zajęciach tematu (K_K01)


K2: Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w zakresie dziedzin humanistycznych, w szczególności nauk o sztuce, a także dyscyplin artystycznych; potrafi określić priorytety swojego zadania badawczego (K_K03)


K3: Potrafi współdziałać w grupie, zabiera głos w dyskusji i umiejętnie argumentuje (K_K02)

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład konwersatoryjny


Metoda dydaktyczna poszukująca:

- ćwiczeniowa

- seminaryjna

- referatu

- dyskusji


[w przypadku pracy zdalnej - kontakt poprzez MS Teams w czasie rzeczywistym, tj. synchronicznie]

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot służy podstawowemu przygotowaniu studenta do pisania prac monograficznych w oparciu o warsztat badawczy historyka sztuki i krytyka sztuki. Zajęcia pozwalają na poznanie aparatu naukowego. Celem jest zebranie stanu badań na wybrany temat oraz napisanie - w oparciu o zebrany materiał, pracy pisemnej według kryteriów ustalonych na zajęciach.

Pełny opis:

W trakcie zajęć prezentowany jest warsztat badawczy historyka sztuki i krytyka artystycznego, omawiana jest techniczna strona pracy badawczej – m.in. typy publikacji, sposoby sporządzania przypisów, zasady korzystania z literatury naukowej – źródłowej i opracowań. W trakcie zajęć wybierany jest indywidualny tematu do monograficznego opracowania.

Poznanie aparatu badawczego odbywa się w trakcie indywidualnej pracy studenta poprzez zebranie stanu badań na zadany temat, celem wyprowadzenia podstawowych problemów badawczych (wprowadzenie do kwestionariusza badawczego, kwerenda biblioteczna – sporządzenie bibliografii z uwzględnieniem literatury rodzimej i w miarę możliwości obcojęzycznej, przygotowanie pisemnego stanu badań)

Kolejnym etapem ćwiczeń jest przygotowanie konspektu i praca nad zestawieniem wiedzy dotyczącej wybranego tematu, z wykorzystaniem podstawowych metod krytyki architektonicznej i historii sztuki (uporządkowanie wiedzy pod kątem historycznym, stylistyczno-formalnym, ikonograficznym, typologicznym etc.). Kompilacja wiedzy i sformułowanie wniosków końcowych.

Student uczestnicząc w zajęciach zdobywa szczegółową wiedzę na temat opracowywanego przez siebie zagadnienia, ale również poznaje ogólną problematykę badawczą innych prezentowanych tematów.

Literatura:

Wybrana literatura:

- Teksty modernizmu. Antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981 T 1-2, Warszawa 2018

- „Krytyka Architektury” – czasopismo

- Co to jest architektura? Antologia tekstów, red. Budak Adam, Kraków: Bunkier Sztuki, 2002.

- Zevon Susan, Wewnątrz architektury. Architekci twórcami wnętrz, Warszawa: Murator, 1999.

Literatura zależna od tematyki pracy proseminaryjnej.

Literatura metodologiczna zalecana grupie:

R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, wyd. XI, 2020;

R.Chwałowski, Typografia typowej książki, wyd. Helion 2002 (tylko wybrane fragmenty).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach (także w przypadku formy zdalnej na MS Teams, synchronicznie), podejmowanie dyskusji (W1, W2, W3, U6, K3) oraz efektywna praca nad zadanym tematem proseminaryjnym:

- umiejętność robienia przypisów i spisów bibliograficznych (U2, U3)

- przygotowanie stanu badań do wybranego tematu (W3, W5, U5)

- systematyczne referowanie postępów pracy (W4 , U7, U8, K1, K2)

- przedstawienie do oceny pracy końcowej w formie pisemnej (U1, U4)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kucharzewska
Prowadzący grup: Joanna Kucharzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot służy podstawowemu przygotowaniu studenta do pisania prac monograficznych w oparciu o warsztat badawczy historyka sztuki i krytyka sztuki. Zajęcia pozwalają na poznanie aparatu naukowego. Celem jest zebranie stanu badań na wybrany temat z dziedziny architektury oraz napisanie - w oparciu o zebrany materiał, pracy pisemnej według kryteriów ustalonych na zajęciach.

Pełny opis:

por.: podstawowe informacje o przedmiocie.

Studenci wybierają temat do opracowania dotyczący zagadnień z zakresu architektury i budownictwa. Temat może dotyczyć pojedynczego obiektu, grupy obiektów stylistycznie lub typologicznie powiązanych, założeń pałacowo-ogrodowych, architekta.

Literatura:

por.: podstawowe informacje o przedmiocie.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kucharzewska
Prowadzący grup: Joanna Kucharzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot służy podstawowemu przygotowaniu studenta do pisania prac monograficznych w oparciu o warsztat badawczy historyka sztuki i krytyka sztuki. Zajęcia pozwalają na poznanie aparatu naukowego. Celem jest zebranie stanu badań na wybrany temat z dziedziny architektury oraz napisanie - w oparciu o zebrany materiał, pracy pisemnej według kryteriów ustalonych na zajęciach.

Pełny opis:

por.: podstawowe informacje o przedmiocie.

Studenci wybierają temat do opracowania dotyczący zagadnień z zakresu architektury i budownictwa. Temat może dotyczyć pojedynczego obiektu, grupy obiektów stylistycznie lub typologicznie powiązanych, założeń pałacowo-ogrodowych, architekta.

Literatura:

por.: podstawowe informacje o przedmiocie.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kucharzewska
Prowadzący grup: Joanna Kucharzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot służy podstawowemu przygotowaniu studenta do pisania prac monograficznych w oparciu o warsztat badawczy historyka sztuki i krytyka sztuki. Zajęcia pozwalają na poznanie aparatu naukowego. Celem jest zebranie stanu badań na wybrany temat oraz napisanie - w oparciu o zebrany materiał, pracy pisemnej według kryteriów ustalonych na zajęciach.

Pełny opis:

W trakcie pierwszych zajęć omawiane są cele i zadania badawcze. Ustala się obszar zainteresowań uczestników zajęć i na tej podstawie przydzielane są tematy badawcze do monograficznego opracowania

Następnie omawiana jest techniczna strona pracy badawczej – m.in. typy publikacji, sposoby sporządzania przypisów, zasady korzystania z literatury naukowej – źródłowej i opracowań.

Dalej studenci sami przystąpują do indywidualnej pracy, pojegającej na zebraniu literatury. Określają typ i charakter zebranej bibliografii, źródeł pisanych, ikonograficznych, kartograficznych, opracowań, dokumentacji itp. Określają przydatność zebranego materiału do pracy. Uczą się sporządzania przypisów, spisu bibliograficznego z uwzględnieniem literatury rodzimej i w miarę możliwości obcojęzycznej. Przygotowują pisemny stan badań.

Kolejnym etapem ćwiczeń jest przygotowanie konspektu i praca nad zestawieniem wiedzy dotyczącej wybranego tematu, z wykorzystaniem podstawowych metod historii sztuki (uporządkowanie wiedzy pod kątem historycznym, stylistyczno-formalnym, ikonograficznym, typologicznym etc.). Kompilacja wiedzy i sformułowanie wniosków końcowych.

Student uczestnicząc w zajęciach zdobywa szczegółową wiedzę na temat opracowywanego przez siebie zagadnienia, ale również poznaje ogólną problematykę badawczą innych prezentowanych tematów.

Literatura:

Literatura zależna od tematyki pracy proseminaryjnej.

Literatura metodologiczna zalecana grupie:

R.Chwałowski, Typologia typowej książki, wyd. Helion 2002

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Joanna Kucharzewska
Prowadzący grup: Grzegorz Grąbczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot służy podstawowemu przygotowaniu studenta do pisania prac monograficznych w oparciu o warsztat badawczy historyka sztuki i krytyka sztuki. Zajęcia pozwalają na poznanie aparatu naukowego. Celem jest zebranie stanu badań na wybrany temat oraz napisanie - w oparciu o zebrany materiał, pracy pisemnej według kryteriów ustalonych na zajęciach.

Pełny opis:

W trakcie pierwszych zajęć omawiane są cele i zadania badawcze. Ustala się obszar zainteresowań uczestników zajęć i na tej podstawie przydzielane są tematy badawcze do monograficznego opracowania

Następnie omawiana jest techniczna strona pracy badawczej – m.in. typy publikacji, sposoby sporządzania przypisów, zasady korzystania z literatury naukowej – źródłowej i opracowań.

Dalej studenci sami przystąpują do indywidualnej pracy, pojegającej na zebraniu literatury. Określają typ i charakter zebranej bibliografii, źródeł pisanych, ikonograficznych, kartograficznych, opracowań, dokumentacji itp. Określają przydatność zebranego materiału do pracy. Uczą się sporządzania przypisów, spisu bibliograficznego z uwzględnieniem literatury rodzimej i w miarę możliwości obcojęzycznej. Przygotowują pisemny stan badań.

Kolejnym etapem ćwiczeń jest przygotowanie konspektu i praca nad zestawieniem wiedzy dotyczącej wybranego tematu, z wykorzystaniem podstawowych metod historii sztuki (uporządkowanie wiedzy pod kątem historycznym, stylistyczno-formalnym, ikonograficznym, typologicznym etc.). Kompilacja wiedzy i sformułowanie wniosków końcowych.

Student uczestnicząc w zajęciach zdobywa szczegółową wiedzę na temat opracowywanego przez siebie zagadnienia, ale również poznaje ogólną problematykę badawczą innych prezentowanych tematów.

Literatura:

Wybrana literatura:

- Teksty modernizmu. Antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981 T 1-2, Warszawa 2018

- „Krytyka Architektury” – czasopismo

- Co to jest architektura? Antologia tekstów, red. Budak Adam, Kraków: Bunkier Sztuki, 2002.

- Zevon Susan, Wewnątrz architektury. Architekci twórcami wnętrz, Warszawa: Murator, 1999.

Literatura zależna od tematyki pracy proseminaryjnej.

Literatura metodologiczna zalecana grupie:

R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, wyd. XI, 2020;

R.Chwałowski, Typografia typowej książki, wyd. Helion 2002 (tylko wybrane fragmenty).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Joanna Kucharzewska
Prowadzący grup: Grzegorz Grąbczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot służy podstawowemu przygotowaniu studenta do pisania prac monograficznych w oparciu o warsztat badawczy historyka sztuki i krytyka sztuki. Zajęcia pozwalają na poznanie aparatu naukowego. Celem jest zebranie stanu badań na wybrany temat oraz napisanie - w oparciu o zebrany materiał, pracy pisemnej według kryteriów ustalonych na zajęciach.

Pełny opis:

W trakcie pierwszych zajęć omawiane są cele i zadania badawcze. Ustala się obszar zainteresowań uczestników zajęć i na tej podstawie przydzielane są tematy badawcze do monograficznego opracowania

Następnie omawiana jest techniczna strona pracy badawczej – m.in. typy publikacji, sposoby sporządzania przypisów, zasady korzystania z literatury naukowej – źródłowej i opracowań.

Dalej studenci sami przystąpują do indywidualnej pracy, pojegającej na zebraniu literatury. Określają typ i charakter zebranej bibliografii, źródeł pisanych, ikonograficznych, kartograficznych, opracowań, dokumentacji itp. Określają przydatność zebranego materiału do pracy. Uczą się sporządzania przypisów, spisu bibliograficznego z uwzględnieniem literatury rodzimej i w miarę możliwości obcojęzycznej. Przygotowują pisemny stan badań.

Kolejnym etapem ćwiczeń jest przygotowanie konspektu i praca nad zestawieniem wiedzy dotyczącej wybranego tematu, z wykorzystaniem podstawowych metod historii sztuki (uporządkowanie wiedzy pod kątem historycznym, stylistyczno-formalnym, ikonograficznym, typologicznym etc.). Kompilacja wiedzy i sformułowanie wniosków końcowych.

Student uczestnicząc w zajęciach zdobywa szczegółową wiedzę na temat opracowywanego przez siebie zagadnienia, ale również poznaje ogólną problematykę badawczą innych prezentowanych tematów.

Literatura:

Wybrana literatura:

- Teksty modernizmu. Antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981 T 1-2, Warszawa 2018

- „Krytyka Architektury” – czasopismo

- Co to jest architektura? Antologia tekstów, red. Budak Adam, Kraków: Bunkier Sztuki, 2002.

- Zevon Susan, Wewnątrz architektury. Architekci twórcami wnętrz, Warszawa: Murator, 1999.

Literatura zależna od tematyki pracy proseminaryjnej.

Literatura metodologiczna zalecana grupie:

R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, wyd. XI, 2020;

R.Chwałowski, Typografia typowej książki, wyd. Helion 2002 (tylko wybrane fragmenty).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.