Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Konserwacja metali

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-KME-5L-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konserwacja metali
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 5 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej (sj)
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość materiałoznawstwa metali, procesów korozyjnych oraz ich konserwacji w zakresie wykładu „Konserwacja metali” oraz ćwiczeń "Metodyka konserwacji zabytków - metal" , a także materiałów zbytkownych z obszaru przedmiotu "Konserwacja rzemiosła artystycznego (ceramika, kość słoniowa, bursztyn, perła, szkło)" .


Znajomość chemii i materiałoznawstwa z zakresu przedmiotów: Chemia w konserwacji zabytków (zwłaszcza podstawy elektrochemii), Żywice sztuczne w konserwacji zabytków, Technologia i techniki sztuk plastycznych.


Znajomość historii sztuki z zakresu przedmiotów: Historia sztuki

starożytnej, Historia sztuki średniowiecznej, Historia sztuki nowożytnej.


Wyczucie formy i barwy ukształtowane w ramach bloku zajęć plastycznych.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny kontaktowe: 75 godz.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 15 godz.


Łącznie 90 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

- W1

ma szczegółową wiedzę teoretyczną z metodyki działań konserwatorskich w zakresie zabytków metalowych (zgodne z K_W03),

- W2

zna mechanizmy oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na zabytki metalowe (zgodne z K_W04),

- W3

posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa metali oraz historycznych i współczesnych materiałów konserwatorskich stosowanych w ich konserwacji (zgodne z K_W05),

- W4

zna podstawowe metody fizyczne i chemiczne badania zabytków metalowych (zgodne z K_W06),

- W5

posiada wiedzę dotyczącą dawnych technik metaloplastycznych (zgodne z K_W09).

Efekty uczenia się - umiejętności:

- U1

umie określić przyczyny zniszczeń zabytków metalowych (zgodne z K_U01),

- U2

potrafi określić, rozpoznać i opisać budowę techniczną zabytków metalowych (zgodne z K_U02),

- U3

potrafi określać główne i szczegółowe cele służące realizacji zadania konserwatorskiego z uwzględnieniem kontekstu kulturowego zabytku metalowego (zgodne z K_U03),

- U4

posiada umiejętność wykorzystania wiedzy konserwatorskiej, technologicznej oraz wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i przyrodniczych dla przygotowania projektu konserwatorskiego (zgodne z K_U04),

- U5

posiada umiejętność wykonania zabiegów konserwatorskich i restauratorskich (zgodne z K_U05),

- U6

potrafi określić zasady profilaktyki i minimalizacji niszczącego oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na zabytki metalowe (zgodne z K_U06),

- U7

posiada umiejętność wykonania dokumentacji badań (zgodne z K_U07),

- U8

potrafi zaplanować, zinterpretować i powiązać wyniki badań chemicznych i fizycznych z konserwatorskimi i technologicznymi z wykorzystaniem wiedzy na temat dawnych i współczesnych technik oraz tradycji warsztatowych (zgodne z K_U08),

- U9

posiada umiejętność opracowania kompleksowej dokumentacji konserwatorskiej (zgodne z K_U09),

- U10

rozpoznaje rodzaje technik metaloplastycznych (zgodne z K_U010),

- U11

potrafi wykorzystać umiejętności i wiedzę na temat dawnych i współczesnych technologii i technik sztuk plastycznych w pracach konserwatorsko-restauratorskich (zgodne z K_U013),

- U12

potrafi wykorzystać umiejętności plastyczne i zastosować wiedzę z obszaru sztuk plastycznych w pracach konserwatorskich i restauratorskich (zgodne z K_U014),

- U13

umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie projektowania i realizacji prac konserwatorskich (zgodne z K_U016),

- U14

jest przygotowany do współdziałania z innymi osobami. (zgodne z K_U017)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- K1

ma świadomość znaczenia wartości (artystycznej, historycznej, emocjonalnej itd.) dzieł sztuki i zabytków z metalu, ich nieodtwarzalności i obowiązku ich respektowania w procesie konserwacji-restauracji (zgodne z K_K01),

- K2

ma świadomość znaczenia profesjonalizmu i konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej (zgodne z K_K02),

- K3

ma świadomość i rozumie aspekty i skutki działań konserwatorskich, ich wpływ na dzieło sztuki lub zabytek z metalu oraz świadomość związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje (zgodne z K_K03),

- K4

ma świadomość i rozumie konieczność uwzględnienia kontekstu kulturowego dzieła sztuki i zabytku z metalu w decyzjach konserwatorskich (zgodne z K_K04),

- K5

zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień (zgodne z K_K05).

Metody dydaktyczne:

Obserwacja - określenie techniki wykonania i stanu zachowania.

Dyskusja - założenia konserwatorskie i ustalenie metodyki zabiegów konserwatorskich (wstęp do przygotowania projektu konserwatorskiego).

Projekt - przygotowanie projektu konserwatorskiego.

Doświadczenie - wykonanie prób w celu dobrania materiałów konserwatorskich.

Ćwiczenie - wykonanie zabiegów konserwatorskich.

Case study - opis techniki wykonania, stanu zachowania, przebiegu prac konserwatorskich w ramach dokumentacji konserwatorskiej.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji
- projektu

Skrócony opis:

Zapoznanie z praktyczną konserwacją zabytków metalowych i sporządzaniem dokumentacji konserwatorskiej.

Opisywanie techniki wykonania zabytków metalowych, dokumentowanie stanu zachowania, opracowywanie programu prac konserwatorskich, wykonywanie zabiegów konserwatorskich przy zabytkach metalowych, tj.: oczyszczanie, usuwanie deformacji, uzupełnianie ubytków, zabezpieczanie antykorozyjnego oraz dobór warunków i sposobów przechowywania zabytków po konserwacji, sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej.

Pełny opis:

Konserwacja zabytków metalowych

Zaawansowanie i zakończenie prac konserwatorskich zaczętych w semestrze zimowym. Wykonywanie prostych czynności konserwatorskich. Nauczanie indywidualnego podchodzenia do zabytku oraz rozwiązywanie różnych problemów związanych z nim. Zaznajomienie z metodami antykorozyjnego zabezpieczania, stabilizacją procesów korozyjnych oraz używania inhibitorów, a także z warunkami i sposobami przechowywania zabytków.

Dokumentacja konserwatorska

Przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej.

Pogłębianie zainteresowań powiązanych z tematyką konserwacji metali

Wybór, przygotowanie i zaprezentowanie tematu z zakresu: zabytkoznawstwa zabytków metalowych lub konserwacji metali.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilatyczna pod red. Domasłowskiego Wiesława. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. (fragment dotyczący zabytków metalowych (s. 489-534).

2. Gradowski Michał, Dawne złotnictwo technika i technologia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.

3. Krause, Janusz, Alina Tomaszewska-Szewczyk. „Romańskie drzwi brązowe z Katedry Wniebowzięcia Marii Panny i św. Wojciecha w Gnieźnie - problematyka technologiczno-warsztatowa i konserwatorska”, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki 1/11 (2000), 20-33.

4. Krause Janusz, Alina Tomaszewska-Szewczyk. „Konserwacja mosiężnych obiektów zabytkowych o dużym stopniu zniszczenia na przykładzie gotyckich płyt nagrobnych Piotra II Nowaka i Rudolfa z Rüdesheim”, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki 1-2/13 (2002), 8-19.

5. Rdesińska Maria, Szmaglińska Paulina, Tomaszewska-Szewczyk Alina, Znaki pielgrzymie. Przyczynek z zakresu kultury materialnej i konserwacji, AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XLIII, Toruń 2012, s. 55-74.

6. Tomaszewska-Szewczyk Alina, Mosiądz w starożytności i średniowieczu: przyczynek do dziejów kultury materialnej, AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XLVII, Toruń 2016, 7-41.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Korozja Tom I Korozja metali i stopów pod red. Shreira L. L. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1966.

Korozja Tom II Ochrona przed korozją pod red. Shreira L.L. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1966.

Dobrzański Leszek A. Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Wyd. 2. zmien. i uzupeł. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006. ISBN 83-204-3249-9

Faltermeier Robert B. A Corrosion Inhibitor Test for Copper-based Artifacts, Studies in Conservation. 1998 nr 44, s. 121-128.

Ganorkar M.C., Pandit Rao V., Gayathri P., Sreenivasa Rao T.A. A Novel Method for Conservation of Copper-based Artifacts, Studies in Conservation. 1988 nr 33, s.97-101.

Krause Janusz. Badania nad usuwaniem produktów korozji z powierzchni zabytkowych obiektów żelaznych. Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków seria B t.57. Warszawa: 1979.

Krause Janusz. Zastosowanie taniny do stabilizacji procesów korozyjnych w zabytkowych obiektach żelaznych o minimalnym stopniu zachowania rdzenia metalicznego część 1, AUNC, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XIV, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.189, 1989, s.143-164.

Madsen H.B., A Preliminary Note on the Use of Benzotriazole for Stabilising Bronze Objects. Studies in Conservation, 1967 nr 12, s.163-166.

Plenderleith Harold James. The Conservation of Antiquities and Works of Art Treatment. Repair and Restoration. London: Oxford University Press 1957. ASIN: B0000CJK2S

Przybyłowicz Karol, Metaloznawstwo. Wyd. 8. zmien. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007. ISBN 978-83-204-3304-3

Rathgen Friedrich. Die Konservierung von Altertumsfunden, mit Berücksichtigung ethnographischer und kunstgewerblicher Sammlunsgegenstände. Metalle und Metallegierungen, organische Stoffe. Berlin, Leipzig: W. de Gruyter 1924.

Stambolov Todor. The Corrosion and Conservation of Metallic Antiquities and Works of Arts, Wyd. popr. Amsterdam: Central Research Laboratory for Objects of Art and Science, 1985. ASIN B0007JAV94

Tomaszow N. D. Teoria korozji i ochrony metali, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962Uhlig Herbert H. Korozja i jej zapobieganie. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1976.

Uhlig Herbert H. Korozja i jej zapobieganie. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1976.

Wranglén Gösta. Podstawy korozji i ochrony metali, Wyd. 2. zmien. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1985. ISBN 83-204-0679-X

DODATKOWA LITERATURA

Cronyn J. M. The Elements of Archaeological Conservation. London & New York: Routledge, 2005. ISBN 0-415-01207-4

Landolt Dieter. Corrosion and Surface Chemistry of Metals, Swiss, EPFL Press, 2007, ISBN 978-2-940222-11-7

Pearson Colin, Conservation of Marine Archaeological Objects. Conservation & Museology, Butterworth-Heinemann Ltd 1988. ISBN 0408106689

Rodgers Bradley A. The Archaeologist’s Manual for Conservation. A Guide to Non-Toxic, Minimal Intervention Artifact Stabilization. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2004. ISBN 0-306-48467-8

Sastri V.S., Ghali Edward, Elboujdaini Mimoun. Corrosion Prevention and Protection Practical Solution, England: John Wiley & Sons, 2007, ISBN 0 470 02402 X

Schweitzer Philip A. Paint and Coating. Applications and Corrosion Resistance, CRC Press Taylor & Francis Group, 2006, ISBN 1-57444-702-5

Scott David A. Copper and Bronze in Art. Corrosion, Colorants, Conservation, Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 2002. ISBN 0-89236-638-9

Scott David A., Eggert Gerhard. Iron and Steel in Art. Corrosion, Colorants, Conservation, London: Archetype Publications, 2009. ISBN 978-1-904982-05-0

Selwyn Lyndsie. Metals and Corrosion. A Handbook for the Conservation Professional, Canada: Canadian Conservation Institute, 2004. ISBN 0-662-37984-5

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła znajomości przedmiotu, zrozumienia tematu, umiejętności rozwiązywania problemu, inwencji własnej, terminowości, organizacji stanowiska pracy, realizacji zadania indywidualnie i pracy w grupie

prawidłowo wykonana konserwacja przedmiotów zabytkowych powierzonych studentowi, dbałość i odpowiedzialność za przedmiot zabytkowy, prawidłowo przygotowana dokumentacja konserwatorska w formie elektronicznej.

(W1-5, U1-14, K1-5).

Obecność jest obowiązkowa. W razie przypadków losowych lub z powodów zdrowotnych należy ubiegać się o urlop u dziekana wydziału (regulamin studiów § 42 - 46). Obecności reguluje § 23, pkt 2 regulaminu studiów. Obecność nieusprawiedliwiona skutkuje obniżeniem oceny (nieobecność na 2 zajęciach o jeden stopień, na 4 zajęciach o dwa stopnie).

Praktyki zawodowe:

nie przewiduje się

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arletta Piasecka
Prowadzący grup: Agata Ogińska, Arletta Piasecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zapoznanie z praktyczną konserwacją zabytków metalowych i sporządzaniem dokumentacji konserwatorskiej.

Opisywanie techniki wykonania zabytków metalowych, dokumentowanie stanu zachowania, opracowywanie programu prac konserwatorskich, wykonywanie zabiegów konserwatorskich przy zabytkach metalowych, tj.: oczyszczanie, usuwanie deformacji, uzupełnianie ubytków, zabezpieczanie antykorozyjnego oraz dobór warunków i sposobów przechowywania zabytków po konserwacji, sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej.

Pełny opis:

Konserwacja zabytków metalowych

Studenci wykonają konserwacje, badania oraz dokumentację głównie zabytków należących do zbiorów Muzeum Króla Jana III w Wilanowie. Nauczanie indywidualnego podchodzenia do zabytku oraz rozwiązywanie różnych problemów związanych z nim. Zaznajomienie z metodami antykorozyjnego zabezpieczania, stabilizacją procesów korozyjnych oraz używania inhibitorów, a także z warunkami i sposobami przechowywania zabytków.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilatyczna pod red. Domasłowskiego Wiesława. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. (fragment dotyczący zabytków metalowych (s. 489-534).

2. Gradowski Michał, Dawne złotnictwo technika i technologia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.

3. Krause, Janusz, Alina Tomaszewska-Szewczyk. „Romańskie drzwi brązowe z Katedry Wniebowzięcia Marii Panny i św. Wojciecha w Gnieźnie - problematyka technologiczno-warsztatowa i konserwatorska”, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki 1/11 (2000), 20-33.

4. Krause Janusz, Alina Tomaszewska-Szewczyk. „Konserwacja mosiężnych obiektów zabytkowych o dużym stopniu zniszczenia na przykładzie gotyckich płyt nagrobnych Piotra II Nowaka i Rudolfa z Rüdesheim”, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki 1-2/13 (2002), 8-19.

5. Rdesińska Maria, Szmaglińska Paulina, Tomaszewska-Szewczyk Alina, Znaki pielgrzymie. Przyczynek z zakresu kultury materialnej i konserwacji, AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XLIII, Toruń 2012, s. 55-74.

6. Tomaszewska-Szewczyk Alina, Mosiądz w starożytności i średniowieczu: przyczynek do dziejów kultury materialnej, AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XLVII, Toruń 2016, 7-41.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Korozja Tom I Korozja metali i stopów pod red. Shreira L. L. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1966.

Korozja Tom II Ochrona przed korozją pod red. Shreira L.L. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1966.

Dobrzański Leszek A. Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Wyd. 2. zmien. i uzupeł. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006. ISBN 83-204-3249-9

Faltermeier Robert B. A Corrosion Inhibitor Test for Copper-based Artifacts, Studies in Conservation. 1998 nr 44, s. 121-128.

Ganorkar M.C., Pandit Rao V., Gayathri P., Sreenivasa Rao T.A. A Novel Method for Conservation of Copper-based Artifacts, Studies in Conservation. 1988 nr 33, s.97-101.

Krause Janusz. Badania nad usuwaniem produktów korozji z powierzchni zabytkowych obiektów żelaznych. Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków seria B t.57. Warszawa: 1979.

Krause Janusz. Zastosowanie taniny do stabilizacji procesów korozyjnych w zabytkowych obiektach żelaznych o minimalnym stopniu zachowania rdzenia metalicznego część 1, AUNC, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XIV, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.189, 1989, s.143-164.

Madsen H.B., A Preliminary Note on the Use of Benzotriazole for Stabilising Bronze Objects. Studies in Conservation, 1967 nr 12, s.163-166.

Plenderleith Harold James. The Conservation of Antiquities and Works of Art Treatment. Repair and Restoration. London: Oxford University Press 1957. ASIN: B0000CJK2S

Przybyłowicz Karol, Metaloznawstwo. Wyd. 8. zmien. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007. ISBN 978-83-204-3304-3

Rathgen Friedrich. Die Konservierung von Altertumsfunden, mit Berücksichtigung ethnographischer und kunstgewerblicher Sammlunsgegenstände. Metalle und Metallegierungen, organische Stoffe. Berlin, Leipzig: W. de Gruyter 1924.

Stambolov Todor. The Corrosion and Conservation of Metallic Antiquities and Works of Arts, Wyd. popr. Amsterdam: Central Research Laboratory for Objects of Art and Science, 1985. ASIN B0007JAV94

Tomaszow N. D. Teoria korozji i ochrony metali, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962Uhlig Herbert H. Korozja i jej zapobieganie. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1976.

Uhlig Herbert H. Korozja i jej zapobieganie. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1976.

Wranglén Gösta. Podstawy korozji i ochrony metali, Wyd. 2. zmien. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1985. ISBN 83-204-0679-X

DODATKOWA LITERATURA

Cronyn J. M. The Elements of Archaeological Conservation. London & New York: Routledge, 2005. ISBN 0-415-01207-4

Landolt Dieter. Corrosion and Surface Chemistry of Metals, Swiss, EPFL Press, 2007, ISBN 978-2-940222-11-7

Pearson Colin, Conservation of Marine Archaeological Objects. Conservation & Museology, Butterworth-Heinemann Ltd 1988. ISBN 0408106689

Rodgers Bradley A. The Archaeologist’s Manual for Conservation. A Guide to Non-Toxic, Minimal Intervention Artifact Stabilization. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2004. ISBN 0-306-48467-8

Sastri V.S., Ghali Edward, Elboujdaini Mimoun. Corrosion Prevention and Protection Practical Solution, England: John Wiley & Sons, 2007, ISBN 0 470 02402 X

Schweitzer Philip A. Paint and Coating. Applications and Corrosion Resistance, CRC Press Taylor & Francis Group, 2006, ISBN 1-57444-702-5

Scott David A. Copper and Bronze in Art. Corrosion, Colorants, Conservation, Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 2002. ISBN 0-89236-638-9

Scott David A., Eggert Gerhard. Iron and Steel in Art. Corrosion, Colorants, Conservation, London: Archetype Publications, 2009. ISBN 978-1-904982-05-0

Selwyn Lyndsie. Metals and Corrosion. A Handbook for the Conservation Professional, Canada: Canadian Conservation Institute, 2004. ISBN 0-662-37984-5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Tomaszewska-Szewczyk
Prowadzący grup: Arletta Piasecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zapoznanie z praktyczną konserwacją zabytków metalowych i sporządzaniem dokumentacji konserwatorskiej.

Opisywanie techniki wykonania zabytków metalowych, dokumentowanie stanu zachowania, opracowywanie programu prac konserwatorskich, wykonywanie zabiegów konserwatorskich przy zabytkach metalowych, tj.: oczyszczanie, usuwanie deformacji, uzupełnianie ubytków, zabezpieczanie antykorozyjnego oraz dobór warunków i sposobów przechowywania zabytków po konserwacji, sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej.

Pełny opis:

Konserwacja zabytków metalowych

Zaawansowanie i zakończenie prac konserwatorskich zaczętych w semestrze zimowym.Wykonywanie prostych czynności konserwatorskich. Nauczanie indywidualnego podchodzenia do zabytku oraz rozwiązywanie różnych problemów związanych z nim. Zaznajomienie z metodami antykorozyjnego zabezpieczania, stabilizacją procesów korozyjnych oraz używania inhibitorów, a także z warunkami i sposobami przechowywania zabytków.

Dokumentacja konserwatorska

Przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej.

Pogłębianie zainteresowań powiązanych z tematyką konserwacji metali

Wybór, przygotowanie i zaprezentowanie tematu z zakresu: zabytkoznawstwa zabytków metalowych lub konserwacji metali.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilatyczna pod red. Domasłowskiego Wiesława. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. (fragment dotyczący zabytków metalowych (s. 489-534).

2. Gradowski Michał, Dawne złotnictwo technika i technologia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.

3. Krause, Janusz, Alina Tomaszewska-Szewczyk. „Romańskie drzwi brązowe z Katedry Wniebowzięcia Marii Panny i św. Wojciecha w Gnieźnie - problematyka technologiczno-warsztatowa i konserwatorska”, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki 1/11 (2000), 20-33.

4. Krause Janusz, Alina Tomaszewska-Szewczyk. „Konserwacja mosiężnych obiektów zabytkowych o dużym stopniu zniszczenia na przykładzie gotyckich płyt nagrobnych Piotra II Nowaka i Rudolfa z Rüdesheim”, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki 1-2/13 (2002), 8-19.

5. Rdesińska Maria, Szmaglińska Paulina, Tomaszewska-Szewczyk Alina, Znaki pielgrzymie. Przyczynek z zakresu kultury materialnej i konserwacji, AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XLIII, Toruń 2012, s. 55-74.

6. Tomaszewska-Szewczyk Alina, Mosiądz w starożytności i średniowieczu: przyczynek do dziejów kultury materialnej, AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XLVII, Toruń 2016, 7-41.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Korozja Tom I Korozja metali i stopów pod red. Shreira L. L. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1966.

Korozja Tom II Ochrona przed korozją pod red. Shreira L.L. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1966.

Dobrzański Leszek A. Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Wyd. 2. zmien. i uzupeł. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006. ISBN 83-204-3249-9

Faltermeier Robert B. A Corrosion Inhibitor Test for Copper-based Artifacts, Studies in Conservation. 1998 nr 44, s. 121-128.

Ganorkar M.C., Pandit Rao V., Gayathri P., Sreenivasa Rao T.A. A Novel Method for Conservation of Copper-based Artifacts, Studies in Conservation. 1988 nr 33, s.97-101.

Krause Janusz. Badania nad usuwaniem produktów korozji z powierzchni zabytkowych obiektów żelaznych. Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków seria B t.57. Warszawa: 1979.

Krause Janusz. Zastosowanie taniny do stabilizacji procesów korozyjnych w zabytkowych obiektach żelaznych o minimalnym stopniu zachowania rdzenia metalicznego część 1, AUNC, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XIV, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.189, 1989, s.143-164.

Madsen H.B., A Preliminary Note on the Use of Benzotriazole for Stabilising Bronze Objects. Studies in Conservation, 1967 nr 12, s.163-166.

Plenderleith Harold James. The Conservation of Antiquities and Works of Art Treatment. Repair and Restoration. London: Oxford University Press 1957. ASIN: B0000CJK2S

Przybyłowicz Karol, Metaloznawstwo. Wyd. 8. zmien. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007. ISBN 978-83-204-3304-3

Rathgen Friedrich. Die Konservierung von Altertumsfunden, mit Berücksichtigung ethnographischer und kunstgewerblicher Sammlunsgegenstände. Metalle und Metallegierungen, organische Stoffe. Berlin, Leipzig: W. de Gruyter 1924.

Stambolov Todor. The Corrosion and Conservation of Metallic Antiquities and Works of Arts, Wyd. popr. Amsterdam: Central Research Laboratory for Objects of Art and Science, 1985. ASIN B0007JAV94

Tomaszow N. D. Teoria korozji i ochrony metali, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962Uhlig Herbert H. Korozja i jej zapobieganie. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1976.

Uhlig Herbert H. Korozja i jej zapobieganie. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1976.

Wranglén Gösta. Podstawy korozji i ochrony metali, Wyd. 2. zmien. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1985. ISBN 83-204-0679-X

DODATKOWA LITERATURA

Cronyn J. M. The Elements of Archaeological Conservation. London & New York: Routledge, 2005. ISBN 0-415-01207-4

Landolt Dieter. Corrosion and Surface Chemistry of Metals, Swiss, EPFL Press, 2007, ISBN 978-2-940222-11-7

Pearson Colin, Conservation of Marine Archaeological Objects. Conservation & Museology, Butterworth-Heinemann Ltd 1988. ISBN 0408106689

Rodgers Bradley A. The Archaeologist’s Manual for Conservation. A Guide to Non-Toxic, Minimal Intervention Artifact Stabilization. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2004. ISBN 0-306-48467-8

Sastri V.S., Ghali Edward, Elboujdaini Mimoun. Corrosion Prevention and Protection Practical Solution, England: John Wiley & Sons, 2007, ISBN 0 470 02402 X

Schweitzer Philip A. Paint and Coating. Applications and Corrosion Resistance, CRC Press Taylor & Francis Group, 2006, ISBN 1-57444-702-5

Scott David A. Copper and Bronze in Art. Corrosion, Colorants, Conservation, Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 2002. ISBN 0-89236-638-9

Scott David A., Eggert Gerhard. Iron and Steel in Art. Corrosion, Colorants, Conservation, London: Archetype Publications, 2009. ISBN 978-1-904982-05-0

Selwyn Lyndsie. Metals and Corrosion. A Handbook for the Conservation Professional, Canada: Canadian Conservation Institute, 2004. ISBN 0-662-37984-5

Uwagi:

MATERIAŁY DO DOKUMENTACJI MOŻNA POBRAĆ Z DYSKU GOOGLE:

konserwacjametali@gmail.com hasło: konserwacj@2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arletta Piasecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zapoznanie z praktyczną konserwacją zabytków metalowych i sporządzaniem dokumentacji konserwatorskiej.

Opisywanie techniki wykonania zabytków metalowych, dokumentowanie stanu zachowania, opracowywanie programu prac konserwatorskich, wykonywanie zabiegów konserwatorskich przy zabytkach metalowych, tj.: oczyszczanie, usuwanie deformacji, uzupełnianie ubytków, zabezpieczanie antykorozyjnego oraz dobór warunków i sposobów przechowywania zabytków po konserwacji, sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej.

Pełny opis:

Konserwacja zabytków metalowych

Zaawansowanie i zakończenie prac konserwatorskich zaczętych w semestrze zimowym.Wykonywanie prostych czynności konserwatorskich. Nauczanie indywidualnego podchodzenia do zabytku oraz rozwiązywanie różnych problemów związanych z nim. Zaznajomienie z metodami antykorozyjnego zabezpieczania, stabilizacją procesów korozyjnych oraz używania inhibitorów, a także z warunkami i sposobami przechowywania zabytków.

Dokumentacja konserwatorska

Przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej.

Pogłębianie zainteresowań powiązanych z tematyką konserwacji metali

Wybór, przygotowanie i zaprezentowanie tematu z zakresu: zabytkoznawstwa zabytków metalowych lub konserwacji metali.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilatyczna pod red. Domasłowskiego Wiesława. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. (fragment dotyczący zabytków metalowych (s. 489-534).

2. Gradowski Michał, Dawne złotnictwo technika i technologia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.

3. Krause, Janusz, Alina Tomaszewska-Szewczyk. „Romańskie drzwi brązowe z Katedry Wniebowzięcia Marii Panny i św. Wojciecha w Gnieźnie - problematyka technologiczno-warsztatowa i konserwatorska”, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki 1/11 (2000), 20-33.

4. Krause Janusz, Alina Tomaszewska-Szewczyk. „Konserwacja mosiężnych obiektów zabytkowych o dużym stopniu zniszczenia na przykładzie gotyckich płyt nagrobnych Piotra II Nowaka i Rudolfa z Rüdesheim”, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki 1-2/13 (2002), 8-19.

5. Rdesińska Maria, Szmaglińska Paulina, Tomaszewska-Szewczyk Alina, Znaki pielgrzymie. Przyczynek z zakresu kultury materialnej i konserwacji, AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XLIII, Toruń 2012, s. 55-74.

6. Tomaszewska-Szewczyk Alina, Mosiądz w starożytności i średniowieczu: przyczynek do dziejów kultury materialnej, AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XLVII, Toruń 2016, 7-41.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Korozja Tom I Korozja metali i stopów pod red. Shreira L. L. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1966.

Korozja Tom II Ochrona przed korozją pod red. Shreira L.L. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1966.

Dobrzański Leszek A. Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Wyd. 2. zmien. i uzupeł. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006. ISBN 83-204-3249-9

Faltermeier Robert B. A Corrosion Inhibitor Test for Copper-based Artifacts, Studies in Conservation. 1998 nr 44, s. 121-128.

Ganorkar M.C., Pandit Rao V., Gayathri P., Sreenivasa Rao T.A. A Novel Method for Conservation of Copper-based Artifacts, Studies in Conservation. 1988 nr 33, s.97-101.

Krause Janusz. Badania nad usuwaniem produktów korozji z powierzchni zabytkowych obiektów żelaznych. Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków seria B t.57. Warszawa: 1979.

Krause Janusz. Zastosowanie taniny do stabilizacji procesów korozyjnych w zabytkowych obiektach żelaznych o minimalnym stopniu zachowania rdzenia metalicznego część 1, AUNC, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XIV, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.189, 1989, s.143-164.

Madsen H.B., A Preliminary Note on the Use of Benzotriazole for Stabilising Bronze Objects. Studies in Conservation, 1967 nr 12, s.163-166.

Plenderleith Harold James. The Conservation of Antiquities and Works of Art Treatment. Repair and Restoration. London: Oxford University Press 1957. ASIN: B0000CJK2S

Przybyłowicz Karol, Metaloznawstwo. Wyd. 8. zmien. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007. ISBN 978-83-204-3304-3

Rathgen Friedrich. Die Konservierung von Altertumsfunden, mit Berücksichtigung ethnographischer und kunstgewerblicher Sammlunsgegenstände. Metalle und Metallegierungen, organische Stoffe. Berlin, Leipzig: W. de Gruyter 1924.

Stambolov Todor. The Corrosion and Conservation of Metallic Antiquities and Works of Arts, Wyd. popr. Amsterdam: Central Research Laboratory for Objects of Art and Science, 1985. ASIN B0007JAV94

Tomaszow N. D. Teoria korozji i ochrony metali, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962Uhlig Herbert H. Korozja i jej zapobieganie. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1976.

Uhlig Herbert H. Korozja i jej zapobieganie. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1976.

Wranglén Gösta. Podstawy korozji i ochrony metali, Wyd. 2. zmien. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1985. ISBN 83-204-0679-X

DODATKOWA LITERATURA

Cronyn J. M. The Elements of Archaeological Conservation. London & New York: Routledge, 2005. ISBN 0-415-01207-4

Landolt Dieter. Corrosion and Surface Chemistry of Metals, Swiss, EPFL Press, 2007, ISBN 978-2-940222-11-7

Pearson Colin, Conservation of Marine Archaeological Objects. Conservation & Museology, Butterworth-Heinemann Ltd 1988. ISBN 0408106689

Rodgers Bradley A. The Archaeologist’s Manual for Conservation. A Guide to Non-Toxic, Minimal Intervention Artifact Stabilization. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2004. ISBN 0-306-48467-8

Sastri V.S., Ghali Edward, Elboujdaini Mimoun. Corrosion Prevention and Protection Practical Solution, England: John Wiley & Sons, 2007, ISBN 0 470 02402 X

Schweitzer Philip A. Paint and Coating. Applications and Corrosion Resistance, CRC Press Taylor & Francis Group, 2006, ISBN 1-57444-702-5

Scott David A. Copper and Bronze in Art. Corrosion, Colorants, Conservation, Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 2002. ISBN 0-89236-638-9

Scott David A., Eggert Gerhard. Iron and Steel in Art. Corrosion, Colorants, Conservation, London: Archetype Publications, 2009. ISBN 978-1-904982-05-0

Selwyn Lyndsie. Metals and Corrosion. A Handbook for the Conservation Professional, Canada: Canadian Conservation Institute, 2004. ISBN 0-662-37984-5

Uwagi:

MATERIAŁY DO DOKUMENTACJI MOŻNA POBRAĆ Z DYSKU GOOGLE:

konserwacjametali@gmail.com hasło: konserwacj@2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)