Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Konserwacja skóry archeologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-KSA-4Z-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konserwacja skóry archeologicznej
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja papieru i skóry (sj)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest uzyskanie zaliczenia przedmiotów: Technologia papieru i skóry (wykłady i ćwiczenia), Profilaktyka konserwacji zabytków (wykłady). Pracownia fotografii dokumentalnej (wykłady), Propedeutyka dokumentacji konserwatorskiej (wykłady), Pracownia dokumentacji zabytków na podłożu papierowym i skórzanych (ćwiczenia), Żywice sztuczne w konserwacji zabytków (wykłady), Żywice sztuczne w konserwacji zabytków z papieru i skóry (ćwiczenia).

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach – 15h

- udział w ćwiczeniach – 45h

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do wykładu- 5h

- przygotowanie do ćwiczeń – 5h

- pisanie dokumentacji prac- 5h

- czytanie literatury- 20 h

- - przygotowanie do egzaminu- 10h


Łącznie: 105 godz. ( 5 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

• posiada wiedzę do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z zagadnieniami konserwacji skóry archeologicznej K_W01

• wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów i potrafi wykorzystywać ta wiedzę dla dalszego rozwoju K_W02

• ma szczegółową wiedzę teoretyczną i praktyczną z metodyki działań konserwatorskich w zakresie konserwacji skóry archeologicznej K_W03

• zna mechanizmy oddziaływania fizycznych , chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię dzieł sztuki i zabytków K_04

• Posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa skór współczesnych i historycznych oraz materiałoznawstwa substancji zabytkowej K_W05

• Zna podstawowe metody fizyczne i chemiczne badania zabytków wykonanych ze skóry K_W06

• Ma konieczną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wymaganej podczas przeprowadzania zabiegów konserwatorskich K_W13Efekty uczenia się - umiejętności:

• Posiada umiejętności wykonywania zabiegów konserwatorskich i restauratorskich w zakresie konserwacji skóry archeologicznej K_U05

• Potrafi wykorzystać umiejętności plastyczne i zastosować wiedzę z obszaru sztuk plastycznych w pracach konserwatorskich i restauratorskich K_U14

• Umie podejmować samodzielne decyzje odnośnie planowania i realizacji zabiegów konserwatorskich w zakresie konserwacji skóry archeologicznej K_U16

• Jest przygotowany do współdziałania z innymi osobami (inwestorzy, decydenci – z jednej strony, z drugiej – odbiorcy, użytkownicy) w ramach zagadnień związanych z konserwacją-restauracją zabytkowej skóry archeologicznej K_U17

• Ma umiejętności językowe z zakresu specjalistycznego słownictwa w wykładanym zakresie K_U19

• Posiada umiejętność swobodnego wypowiadania się i argumentowania z zakresu omawianych zagadnień K_U21Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

• Ma świadomość znaczenia wartości zabytków i dzieł sztuki, ich nieodtwarzalności i obowiązku ich respektowania w procesie konserwacji-restauracji K_K01

• Ma świadomość konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej i profesjonalizmu w działaniach konserwatorskich K_K02

• Ma świadomość i rozumie skutki działań konserwatorskich, ich wpływu na zabytek i związanej z tym odpowiedzialności K_K03

• Rozumie potrzebę dalszego kształcenia, pogłębiania wiedzy i umiejętności oraz potrzebę włączenia specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania złożonych zagadnień konserwatorskich K_K05

• Potrafi pracować samodzielnie i w zespole i jest świadomy odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania K_K06

• Rozumie znaczenie kształtowania estetyki dzieła jako wyniku prac konserwatorsko-restauratorskich K_K08


Metody dydaktyczne:

Metody teoretyczne:

• Prezentacja multimedialna

• Wyjaśnienie i opis poszczególnych etapów pracy

• Dyskusja dotycząca bieżących zadań

Metody praktyczne:

• Ćwiczenia przedmiotowe

• PokazSkrócony opis:

Wykłady i ćwiczenia przeznaczone są dla studentów specjalizacji konserwacja papieru i skóry. W ramach przedmiotu student zapoznaje się z szeroką problematyką konserwacji skóry archeologicznej pochodzącej ze znalezisk w podłożu suchym i mokrym. Przekazywana jest wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu konserwacji skór archeologicznych. Uzyskana wiedza jest niezbędna do prawidłowego planowania I przeprowadzenia zabiegów konserwacji-restauracji zabytków.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu przekazywana jest wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu podstaw metodyki konserwacji-restauracji skóry archeologicznej.

W ramach wykładu przekazywana jest wiedza dotycząca problematyki pozyskiwania skórzanych artefaktów w warstwach archeologicznych, ich przechowywania I transport do pracowni konserwatorskich. Student uzyskuje wiedzę w zakresie materiałów i metod stosowanych w takich zabiegach jak: oczyszczanie mechaniczne, oczyszczanie chemiczne, rozblokowywanie kompleksów taninowo-żelazowych, konserwacji struktury skóry drogą dogarbowania roślinnego, roślinno-glinowego oraz nasycania poliglikolami. Prezentowane są metody usuwania deformacji drogą nawilżania i odpowiedniego suszenia (suszenie w naprężeniu, liofilizacja), wzmacniania strukturalnego, naprawy zniszczeń mechanicznych (sklejanie przedarć, uzupełnianie drobnych ubytków), scalanie kolorystyczne uzupełnień z oryginałem. W zakresie materiałoznawstwa przekazywana jest wiedza o stosowanych środkach (środki powierzchniowo-czynne, emulsje uelastyczniająco-natłuszczające, środki buforujące, kleje naturalne i syntetyczne, rozpuszczalniki, enzymy, itp.), materiałach pomocniczych (włókniny, tkaniny filcowe, siatki nylonowe, itp.) i materiałach konserwatorskich (skóry współcześnie garbowane, masy do uzupełnień itp.). Omawiane są zagadnienia związane ze zdobnictwem zabytkowych skór. Przewidziane są również ćwiczenia z zakresu archeologii doświadczalnej obejmujące próby rekonstrukcji wybranych zabytków skórzanych.

W ramach ćwiczeń utrwalana jest wiedza teoretyczna i prezentowane są omawiane metody, zabiegi i środki. Tematy ćwiczeń skorelowane są z przedstawianą na wykładach teorią. Podczas realizowania praktycznych zadań w ramach poszczególnych zagadnień zdobywane są i doskonalone umiejętności manualne potrzebne do przeprowadzenia zabiegów.

Literatura:

Bradley A. Rodgers, The Archaeologist’s Manual for Conservation. A Guide to Non-Toxic, Minimal Intervention Artifact Stablization, New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow, 2004

Angela Karsten and Karla Graham, LEATHER DRYING TRIAL. A comparative study to evaluate different treatment and dryling techniques for wet, archaeological leather, RESEARCH REPORT SERIES no. 70-2011.

Kite M., Thomson I R. , Conservation of leather and related materials, Elsevier, 2006

Barbara Wills, Leather wet and dry : current treatments in the conservation of waterlogged and desiccated archaeological leather, London : Archetype Publications, 2001.

Lasek W., Kolagen, chemia i wykorzystanie, Warszawa 1978.

Parchment and leather heritage. Conservation-Restoration. International conference organized by the Department of Paper and Leather Conservation AT Nicolaus Copernicus University In Toruń on the 21-24 October 2010

Radek Teresa, Gatunek, asortyment i jakościowa ocena skór garbowanych na podstawie wyników badań makroskopowych i mikroskopowych przedmiotów i odpadów skórzanych [w:] Studia nad średniowiecznym skórnictwem, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Szczecinie, Szczecin 2009, s.137-145

Strzelczyk A.B., Karbowska-Berent J., Drobnoustroje i owady niszczące zabytki oraz ich zwalczanie, Wyd.UMK, Toruń 2004.

Hamilton D.L., Methods of Conserving Archaeological Material from Underwater Sites, Conservation Reserch Laboratory Center for Maritime Archeology and Conservation, Texas A7M University, 1999.

J.Waterer’s Guide to Leather Conservation and Restauration, Museum of Leathercraft, Northampton 1986

Bieńkiewicz K.J., Fizykochemia wyprawy skór, WNT Warszawa, 1986

Lasek W, Kolagen – Chemia i wykorzystanie, Warszawa 1978

Persz T., Technologia wyprawy skór, cz.1, BielskoBiała, 1977

Persz T., Lasek W., Technologia wyprawy skór, cz.2, Bielsko Biała, 1981

Rodziewicz O., Łaski W., Zasady garbowania roślinno-glinowego (VAL), Przegląd Skórzany, R.XLIII, 1988

Samsonowicz A., Wytwórczość skórzana w Polsce wczesnofeudalnej, Warszawa 1983.[w:] Studia i materiały z historii kultury materialnej, PAN, Instytut Historii Kultury Materialnej, tom.LIV, Zakł. Nar. Ossolońskich, 1982

Tandecki Janusz, Średniowieczne i nowożytne źródła do dziejów rzemiosł skórniczych na ziemiach polskich [w:] Studia nad średniowiecznym skórnictwem, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Szczecinie, Szczecin 2009, s.9-19.

Anna Drążkowska, Małgorzata Grupa, Przemysław Płóciennik, Krzysztof Rybka, Janusz Szatkowski, Anna Zawadzka, Using Vacuum Freeze-Drying of Waterlogged Archaeological Leather Conservation, [w:] Sprawozdania Archeologiczne 63, 2011, s. 357-387.

Dokumentacje konserwatorskie oraz prace magisterskie z zasobów biblioteki Katedry Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin ustny (zestaw 3 pytań każde po 5 pkt)

Kryteria oceniania:

ndst – poniżej 8 pkt

dst- 8 pkt (53%)

dst plus- 9,5-8,5 pkt (60%)

db- 12,5 -10 pkt (73%)

db plus- 14,5 -13 pkt (86%)

bdb- 15- 14,5 pkt (100%)

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę po 1. sem.

1. Weryfikacja wiedzy i umiejętności na podstawie bieżącego przygotowania do zajęć – ocena udziału i zaangażowania studenta w wykonanie ćwiczeń ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokładność i estetykę pracy, umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania materiałów (W1, W2, W5, W9, W13, U11, U13, U16, U17, U19, U21, K2, K3, K5, K8).

2. Ocena umiejętności przedstawienia kolejnych ćwiczeń w formie opisowej (dokumentacja prac konserwatorskich) (W2, W5, U19, U21)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jutrzenka-Supryn
Prowadzący grup: Małgorzata Grupa, Dorota Jutrzenka-Supryn, Joanna Karbowska-Berent
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Pełny opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Literatura:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jutrzenka-Supryn
Prowadzący grup: Małgorzata Grupa, Dorota Jutrzenka-Supryn, Joanna Karbowska-Berent
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Pełny opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Literatura:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jutrzenka-Supryn
Prowadzący grup: Małgorzata Grupa, Ivona Jablonskaja, Dorota Jutrzenka-Supryn, Joanna Karbowska-Berent
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Pełny opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Literatura:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jutrzenka-Supryn
Prowadzący grup: Małgorzata Grupa, Dorota Jutrzenka-Supryn, Joanna Karbowska-Berent, Marta Nalaskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Pełny opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Literatura:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jutrzenka-Supryn
Prowadzący grup: Maciej Banasiak, Małgorzata Grupa, Dorota Jutrzenka-Supryn, Joanna Karbowska-Berent
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Pełny opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Literatura:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jutrzenka-Supryn
Prowadzący grup: Maciej Banasiak, Dorota Jutrzenka-Supryn, Joanna Karbowska-Berent
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin lub zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)