Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Krytyka sztuk wizualnych-proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-KSzW-2Zka-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Krytyka sztuk wizualnych-proseminarium
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty fakultatywne - II rok, sem. zimowy, krytyka artystyczna (s1)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu teorii sztuki współczesnej oraz krytyki artystycznej.

Rodzaj przedmiotu:

kanon (atrybut wycofany)

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny kontaktowe z udziałem nauczyciela - 30h/1pkt.

[w przypadku pracy zdalnej - kontakt poprzez Google/ ew. Teams w czasie rzeczywistym, tj. synchronicznie]

2. Konsultacje z wykładowcą, korekty pracy pisemnej: 30 godz. /1 pkt.

3. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (wybór i opracowanie koncepcyjne tematu, zebranie bibliografii, przygotowanie konspektu i stanu badań): 30h/1pkt.

4. Napisanie pracy proseminaryjnej: 30 godz./1 pkt.


Łączna liczba pkt. ECTS = 4Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji dzieł sztuki; rozumie elementarne wyzwania studiów z historii sztuki i krytyki artystycznej oraz ogólną problematykę badawczą w tej dyscyplinie naukowej (K_W03, K_W04, K_W11)


W2: Ma wiedzę o tendencjach i kierunkach sztuki współczesnej oraz ich współczesnych interpretacjach (K_W05)


W3: Posiada szczegółową wiedzę w zakresie opracowywanego tematu a także ogólną orientację w zakresie innych tematów, poruszanych w ramach proseminarium (K_W03, K_W04)


W4: Posługuje się właściwą terminologią i wykorzystuje odpowiednia metodologię w tym zakresie (K_W06)


W5: Charakteryzuje i rozpoznaje problemy badawcze dotyczące opracowywanego zagadnienia (K_W08, K_W09)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Opracowuje swój temat wskazując na określoną metodologię, właściwie wybiera/stosuje aparat przypisów i konsekwentnie go stosuje; formułuje problemy badawcze oraz z zakresu sztuki współczesnej (K_U02)


U2: Wykorzystuje aparat naukowy (system przypisów, odsyłaczy, spis lit., spis treści, o ile to konieczne spis ilustracji itd.). (K_U11)


U3: Potrafi przeprowadzić podstawową kwerendę bibliograficzną i przedstawić problemy badawcze w oparciu o literaturę przedmiotu (K_U01)


U4: Formułuje logiczne wnioski. Wypracowuje styl językowy, charakterystyczny dla dyscypliny (sformułowania, terminy). (K_U04)


U5: Posiada umiejętność wyszukiwania i przetwarzania informacji na wybrany podczas zajęć temat; selekcjonuje i użytkuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych (K_U01, K_U02, K_U03, K_U04).


U6: Dla interpretacji dzieła sztuki współczesnej wykorzystuje swoją wiedzę pozyskaną w trakcie rozmów z przedstawicielami innych dyscyplin - np. historykami, czy artystami w trakcie konferencji, seminariów, plenerów, za pośrednictwem mediów społecznościowych (K_U09)


U7: Zdobywa pod kierunkiem opiekuna naukowego wiedzę i rozwija umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie, analizę i interpretację problemów badawczych i krytyczno-artystycznych (K_U10, K_U11) w tym potrafi sporządzić recenzję (K_U012)


U8: posiada umiejętność charakteryzowania dzieła sztuki współczesnej pod względem stylistycznym, artystycznym, ikonograficznym, symbolicznym; potrafi wykazać jego oddziaływanie posługując się merytorycznymi argumentami własnymi lub poznanymi dzięki literaturze (K_U07, K_U08)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student ma świadomość poziomu swej wiedzy. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące opracowaniu zadanego na zajęciach tematu (K_K01)


K2: Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w zakresie dziedzin humanistycznych, w szczególności nauk o sztuce, a także dyscyplin artystycznych; potrafi określić priorytety swojego zadania badawczego (K_K03)


K3: Potrafi współdziałać w grupie, zabiera głos w dyskusji i umiejętnie argumentuje (K_K02)

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład konwersatoryjny


Metoda dydaktyczna poszukująca:

- ćwiczeniowa

- seminaryjna

- referatu

- dyskusji


[w przypadku pracy zdalnej - kontakt poprzez MS Teams w czasie rzeczywistym, tj. synchronicznie]Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Podstawowym zadaniem przedmiotu Krytyka Sztuk Wizualnych - proseminarium jest przygotowanie studentek i studentów do przyszłej, samodzielnej pracy nad pracą licencjacką, w zakresie wstępnego opanowania warsztatu techniki pisania pracy: umiejętnego budowania problemów badawczych, określenia tematu i tytułu pracy, gromadzenia i analizy wybranej literatury (stan badań), zastosowania warsztatu badawczego historyka sztuki i krytyka/ określenie możliwych metod i sposobu i zakresu pracy nad tematem. Proseminarium jest poświęcone zagadnieniom z zakresu krytyki sztuki wizualnej ze wskazaniem na wiek XX i XXI. Realizowane w ramach proseminarium obszary dotyczą więc: malarstwa, rzeźby, fotografii i nowych mediów, z uwzględnieniem kontekstów teorii sztuki oraz krytyki artystycznej.

Pełny opis:

Podstawowym zadaniem przedmiotu Krytyka Sztuk Wizualnych - proseminarium jest przygotowanie studentek i studentów do samodzielnej pracy nad pracą licencjacką. Przedmiot obejmuje realizację zadanego lub wskazanego przez studenta/studentkę tematu (omówionego i zaakceptowanego przez wykładowczynię) w zakresie określonym ramami proseminarium. W ramach zajęć omówione zostaną również kwestie związane z procedurami dotyczącymi gromadzenia i pozyskiwania materiałów, pracy z tekstem, metodami konstruowania stanu badań.

Etapy do samodzielnej realizacji (dotyczą tylko wskazanych 3 punktów):

- zgromadzenie i przygotowanie bibliografii - omówienie typów publikacji, sposobów i miejsc ich pozyskiwania (kwerenda biblioteczna): weryfikacja i sposoby zapisu poszczególnych pozycji/przypisy + bibliografia (literatura rodzima i obcojęzyczna), wg. wskazanego schematu zapisu. Przyjęty schemat wg. Acta Universitatis Nicolai Copernici/Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo.

- analiza zebranych pozycji bibliograficznych i treści tekstów i opracowanie stanu badań zrealizowany w formie pisemnej: kompilacja wiedzy i sformułowanie wniosków końcowych na temat dostępnej literatury.

- omówienie i przedstawienie w formie indywidualnego wystąpienia możliwego rozwinięcia tematu: układ, problematyka/zakres tematu, pytania i ew. tezy jakie mogłyby pojawić się podczas rozwijania tematu.

Kolejne etapy pracy są omawiane podczas zajęć, studenci/studentki indywidualnie prezentują postępy i trudności pojawiające się w trakcie pracy, omawiane są również sposoby komunikowania wyników swoich badań oraz umiejętności analizowania i interpretowania

Literatura:

Wybrana literatura:

1. Czas debat. Antologia krytyki artystycznej z lat 1945–1954, opr./wybór A. Pietrasik, P. Słodkowski, Fundacja Kultura Miejsca, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, warszawa 2016.

2. Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce, red. J.Malinowski, M.Geron, DIG 2009.

3. Spór. Antologia internetowego „Obiegu” 2004–2015, red.Marcin Krasny, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 2017.

4. Ziębińska-Lewandowska K., Między dokumentalnością a eksperymentem. Krytyka fotograficzna w Polsce w latach 1946-1989" Wydawcy: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa 2014.

Szczegółowa literatura zależna od realizowanej problematyki.

Literatura metodologiczna:

5. Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Wydawnictwo Uniwersytetu warszawskiego, 2008.

6. Kulczycki E., Jak napisać dobry artykuł naukowy, czyli naukowo o pisaniu. Artykuł na blogu „Warsztat badacza komunikacji”, 2013.

7. Liśkiewicz G., Wprowadzenie do efektywnego publikowania naukowego. Czyli jak przygotować, wysłać i promować artykuł naukowy, 2014, Dostęp on-line.

8. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej, Warszawa 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach (także w przypadku formy zdalnej na Google/MS Teams), realizacja poszczególnych etapów zadania, podejmowanie dyskusji (W1, W2, W3, U6, K3) oraz:

- określenie tematu i stworzenie potencjalnego planu badawczego wraz z omówieniem.

- zgromadzona, kompletna literatura tematu. Opracowanie spisu literatury w formie pisemnej, wg. wskazanego przez prowadzącą schematu (U2, U3).

- przygotowanie stanu badań do wybranego tematu: pisemna analiza zgromadzonej literatury, określenie specyfiki tekstów, zakresu treści (U1, U5, W3, W5, U5).

- systematyczne referowanie postępów pracy (W4 , U7, U8, K1, K2).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jankowska, Dorota Kamińska-Jones
Prowadzący grup: Małgorzata Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jankowska
Prowadzący grup: Małgorzata Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Cytlak
Prowadzący grup: Katarzyna Cytlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)