Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Krytyka sztuk wizualnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-KSzW-2Zka-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Krytyka sztuk wizualnych
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty fakultatywne - II rok, sem. zimowy, krytyka artystyczna (s1)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu teorii sztuki współczesnej oraz krytyki artystycznej.

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny kontaktowe z udziałem nauczyciela - 30h/1pkt.

[w przypadku pracy zdalnej - kontakt poprzez MS Teams w czasie rzeczywistym, tj. synchronicznie]

2. Konsultacje z wykładowcą, korekty pracy pisemnej: 30 godz. /1 pkt.

3. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (wybór i opracowanie koncepcyjne tematu, zebranie bibliografii, przygotowanie konspektu i stanu badań): 30h/1pkt.

4. Napisanie pracy proseminaryjnej: 30 godz./1 pkt.


Łączna liczba pkt. ECTS = 4Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji dzieł sztuki; rozumie elementarne wyzwania studiów z historii sztuki i krytyki artystycznej oraz ogólną problematykę badawczą w tej dyscyplinie naukowej (K_W03, K_W04, K_W11)


W2: Ma wiedzę o tendencjach i kierunkach sztuki współczesnej oraz ich współczesnych interpretacjach (K_W05)


W3: Posiada szczegółową wiedzę w zakresie opracowywanego tematu a także ogólną orientację w zakresie innych tematów, poruszanych w ramach proseminarium (K_W03, K_W04)


W4: Posługuje się właściwą terminologią i wykorzystuje odpowiednia metodologię w tym zakresie (K_W06)


W5: Charakteryzuje i rozpoznaje problemy badawcze dotyczące opracowywanego zagadnienia (K_W08, K_W09)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Opracowuje swój temat wskazując na określoną metodologię, właściwie wybiera aparat przypisów i konsekwentnie go stosuje; formułuje problemy badawcze oraz z zakresu sztuki współczesnej (K_U02)


U2: Posługuje się aparatem naukowym (system przypisów, odsyłaczy, spis lit., spis treści, ilustracji itd.). (K_U11)


U3: Potrafi przeprowadzić podstawową kwerendę bibliograficzną i przedstawić problemy badawcze w oparciu o literaturę przedmiotu (K_U01)


U4: Formułuje logiczne wnioski. Wypracowuje styl językowy, charakterystyczny dla dyscypliny (sformułowania, terminy). (K_U04)


U5: Posiada umiejętność wyszukiwania i przetwarzania informacji na wybrany podczas zajęć temat; selekcjonuje i użytkuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych (K_U01, K_U02, K_U03, K_U04).


U6: Dla interpretacji dzieła sztuki współczesnej wykorzystuje swoją wiedzę pozyskaną w trakcie rozmów z przedstawicielami innych dyscyplin - np. historykami, czy artystami w trakcie konferencji, seminariów, plenerów, za pośrednictwem mediów społecznościowych (K_U09)


U7: Zdobywa pod kierunkiem opiekuna naukowego wiedzę i rozwija umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie, analizę i interpretację problemów badawczych i krytyczno-artystycznych (K_U10, K_U11) w tym potrafi sporządzić recenzję (K_U012)


U8: posiada umiejętność charakteryzowania dzieła sztuki współczesnej pod względem stylistycznym, artystycznym, ikonograficznym, symbolicznym; potrafi wykazać jego oddziaływanie posługując się merytorycznymi argumentami własnymi lub poznanymi dzięki literaturze (K_U07, K_U08)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student ma świadomość poziomu swej wiedzy. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące opracowaniu zadanego na zajęciach tematu (K_K01)


K2: Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w zakresie dziedzin humanistycznych, w szczególności nauk o sztuce, a także dyscyplin artystycznych; potrafi określić priorytety swojego zadania badawczego (K_K03)


K3: Potrafi współdziałać w grupie, zabiera głos w dyskusji i umiejętnie argumentuje (K_K02)

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład konwersatoryjny


Metoda dydaktyczna poszukująca:

- ćwiczeniowa

- seminaryjna

- referatu

- dyskusji


[w przypadku pracy zdalnej - kontakt poprzez MS Teams w czasie rzeczywistym, tj. synchronicznie]Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Podstawowym zadaniem przedmiotu Krytyka Sztuk Wizualnych jest przygotowanie studentek i studentów do przyszłej, samodzielnej pracy nad pracą licencjacką, w zakresie wstępnego opanowania warsztatu techniki pisania pracy: umiejętnego budowania problemu, zebrania i analizy wybranej literatury (stan badań). Seminarium jest poświęcone zagadnieniom z zakresu krytyki sztuk wizualnych XXw.

Pełny opis:

Podstawowym zadaniem przedmiotu Krytyka Sztuk Wizualnych jest przygotowanie studentek i studentów do przyszłej, samodzielnej pracy nad pracą licencjacką.

Podczas zajęć wybierany jest indywidualny temat do monograficznego opracowania.

Kolejne etapy przygotowania pracy:

- omówienie tematów (sformułowanie tytułu) wg. indywidualnych zainteresowań lub na podstawie wskazanych przez wykładowczynię tematów gotowych (do wyboru).

- przygotowanie bibliografii - omówienie typów publikacji, sposoby i miejsca ich pozyskiwania (kwerenda biblioteczna): weryfikacja i sposoby zapisu poszczególnych pozycji (literatura rodzima i obcojęzyczna).

- analiza zebranych materiałów (stan badań) zrealizowany w formie pisemnej: kompilacja wiedzy i sformułowanie wniosków końcowych.

- zapoznanie się z technicznymi kwestiami związanymi z pisaniem pracy: konstrukcją tekstu (konspekt) oraz sporządzania przypisów (możliwość stosowania różnych wersji).

Studentki i studenci dowiedzą się również w jaki sposób komunikować wyniki swoich badań, pogłębiają również wiedzę z zakresu opracowywanego przez siebie zagadnienia, ale także inną problematyką badawczą innych, prezentowanych podczas zajęć tematów.

Literatura:

Wybrana literatura:

Mazur A., Historie Fotografii w Polsce 1839-2009, Fundacja Sztuk Wizualnych, Warszawa 2010.

Spór. Antologia internetowego „Obiegu” 2004–2015, red.Marcin Krasny, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 2017.

Ziębińska-Lewandowska K., Między dokumentalnością a eksperymentem. Krytyka fotograficzna w Polsce w latach 1946-1989" Wydawcy: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa 2014.

Literatura zależna od realizowanej problematyki.

Literatura metodologiczna:

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Wydawnictwo Uniwersytetu warszawskiego, 2008.

Kulczycki E., Jak napisać dobry artykuł naukowy, czyli naukowo o pisaniu. Artykuł na blogu „Warsztat badacza komunikacji”, 2013.

Liśkiewicz G., Wprowadzenie do efektywnego publikowania naukowego. Czyli jak przygotować, wysłać i promować artykuł naukowy, 2014, Dostęp on-line.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej, Warszawa 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach (także w przypadku formy zdalnej na MS Teams), realizacja poszczególnych etapów zadania, podejmowanie dyskusji (W1, W2, W3, U6, K3) oraz:

- umiejętność robienia przypisów i spisów bibliograficznych (U2, U3)

- przygotowanie stanu badań do wybranego tematu (W3, W5, U5)

- systematyczne referowanie postępów pracy (W4 , U7, U8, K1, K2)

- przedstawienie do oceny pracy końcowej w formie pisemnej (U1, U4)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jankowska
Prowadzący grup: Małgorzata Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jankowska
Prowadzący grup: Małgorzata Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jankowska
Prowadzący grup: Małgorzata Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jankowska, Dorota Kamińska-Jones
Prowadzący grup: Małgorzata Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.