Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Liternictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-LIT-2Z-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Liternictwo
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja papieru i skóry (sj)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 30 godz - 1 pkt.

uczestnictwo w zajęciach

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

- zna główne etapy ewolucji pisma łacińskiego,

- posiada podstawową wiedzę z zakresu budowy litery, światła literniczego,

kompozycji literniczej.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

- rozpoznaje różne rodzaje krojów pism,

- posługuje się różnymi krojami pisma wykorzystując różnorodne narzędzia,

- komponuje układy literniczo-graficzne


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

- wzbogaca wyobraźnię i umiejętności zawodowe,


Metody dydaktyczne:

Zajęcia są prowadzone w oparciu o metodę indywidualizowania procesu nauczania a podstawową formą ich realizacji są ćwiczenia poprzedzane omówieniem tematów, prezentacją prac i wspólną analizą zadań. Podczas realizacji prac przeprowadzane są indywidualne korekty pod kątem spełniania określonych założeń tematycznych, problemów technicznych oraz ich jakości estetycznej.

Skrócony opis:

Zasadniczym celem kształcenia jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu liternictwa.

Pełny opis:

Studenci uzyskują podstawową wiedzę z zakresu paleografii łacińskiej, systematyki pism, wiedzę o budowie litery i umiejętność praktycznego posługiwania się liternictwem oraz stosowania litery w różnych układach i w powiązaniu z innymi elementami kompozycji literniczych.

Literatura:

- Władysław Semkowicz – Paleografia łacińska

- A. Gieysztor – Zarys dziejów pisma łacińskiego

- Tibor Szanto – Pismo i styl

- Jan Wojeński, Technika liternictwa

- Stefan Bernaciński, Liternictwo

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wykonanych prac domowych, analiza i omówienie krytyczne z autorami w trakcie ćwiczeń i na zakończenie semestru.

Na ocenę w notacji punktowej składają się takie elementy jak: frekwencja i aktywność studenta na zajęciach, oryginalność koncepcji i umiejętność spełniania założeń tematycznych, biegłość techniczna, umiejętne użycie materiałów i narzędzi a przede wszystkim jakość estetyczna zrealizowanych prac.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kośmiński
Prowadzący grup: Stanisław Kośmiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zasadniczym celem kształcenia jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu liternictwa.

Pełny opis:

Studenci uzyskują podstawową wiedzę z zakresu paleografii łacińskiej, systematyki pism, wiedzę o budowie litery i umiejętność praktycznego posługiwania się liternictwem oraz stosowania litery w różnych układach i w powiązaniu z innymi elementami kompozycji literniczych.

Literatura:

- Władysław Semkowicz – Paleografia łacińska

- Aleksander Gieysztor – Zarys dziejów pisma łacińskiego

- Tibor Szanto – Pismo i styl

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kośmiński
Prowadzący grup: Stanisław Kośmiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zasadniczym celem kształcenia jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu liternictwa.

Pełny opis:

W ramach zajęć przewiduje się realizację siedmiu ćwiczeń, które uwzględniają użycie różnych narzędzi: ołówka (2 ćwiczenia), patyka (2 ćwiczenia), stalówki (3 ćwiczenia).

Podczas ćwiczeń zostaną omówione następujące zagadnienia:

światło liternicze, blok literniczy, historia i budowa krojów pisma m.in. antykwa, textura, szwabacha.

Ćwiczenia praktyczne są poszerzone o prezentacje dotyczące historii pisma oraz współczesnych zastosowań kaligrafii.

Literatura:

- Władysław Semkowicz – Paleografia łacińska

- Aleksander Gieysztor – Zarys dziejów pisma łacińskiego

- Tibor Szanto – Pismo i styl

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kośmiński
Prowadzący grup: Stanisław Kośmiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zasadniczym celem kształcenia jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu liternictwa.

Pełny opis:

W ramach zajęć przewiduje się realizację siedmiu ćwiczeń, które uwzględniają użycie różnych narzędzi: ołówka (2 ćwiczenia), patyka (2 ćwiczenia), stalówki (3 ćwiczenia).

Podczas ćwiczeń zostaną omówione następujące zagadnienia:

światło liternicze, blok literniczy, historia i budowa krojów pisma m.in. antykwa, textura, szwabacha.

Ćwiczenia praktyczne są poszerzone o prezentacje dotyczące historii pisma oraz współczesnych zastosowań kaligrafii.

Literatura:

- Władysław Semkowicz – Paleografia łacińska

- Aleksander Gieysztor – Zarys dziejów pisma łacińskiego

- Tibor Szanto – Pismo i styl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)