Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metody konserwacji dzieł sztuki orientu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-MKO-5L-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody konserwacji dzieł sztuki orientu
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 5 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja papieru i skóry (sj)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- pozytywnie zaliczone przedmioty oraz praktyki w poprzednich semestrach studiów (I - IX) na kierunku Konserwacja Restauracja Dzieł Sztuki, specjalności Konserwacja papieru i skóry

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w konwersatoriach – 30 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 60 godz.):

- czytanie literatury- 30 godz.

- przygotowanie do zaliczenia- 30 godz.


Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

- posiada podstawową wiedzę dotyczącą konserwacji zabytków sztuki Orientu przydatną do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z tworzeniem projektów konserwatorskich dla obiektów tego typu znajdujących się w polskich zbiorach muzealnych i prywatnych - K_W01;

- wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów i potrafi wykorzystywać tę wiedzę dla dalszego rozwoju K_W02;

- ma bazową wiedzę teoretyczną i praktyczną z metodyki działań konserwatorskich w zakresie konserwacji-restauracji wybranych dzieł sztuki/ zabytków Orientu, a także potrafi wykorzystywać tę wiedzę dla dalszego rozwoju K_W03;

- zna mechanizmy oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię dzieł sztuki i zabytków orientalnych - K_W04;

- posiada elementarną wiedzę w zakresie materiałoznawstwa substancji zabytkowej zabytków sztuki Orientu na papierze oraz współczesnych i historycznych materiałów zabytkowych - K_W05;

- zna podstawowe metody fizyczne i chemiczne badania wybranych zabytków/ dzieł sztuki Orientu - K_W06;

- posiada elementarną wiedzę dotyczącą dawnych technologii i technik artystycznych stosowanych w zabytkach sztuki Orientu - K_W09;


Efekty uczenia się - umiejętności:

- umie przeprowadzić rozpoznanie stanu zachowania wybranych zabytków Orientu, określić przyczyny zniszczeń i sformułować program prac badawczych oraz konserwatorskich i restauratorskich uwzględniając specyfikę tych zabytków – K_U01;

- potrafi określić, rozpoznać i opisać budowę techniczną wybranego dzieła sztuki/ zabytku Orientu z uwzględnieniem oryginału i warstw wtórnych - K_U02;

- potrafi określać główne i szczegółowe cele służące realizacji zadania konserwatorskiego z uwzględnieniem kontekstu kulturowego dzieła sztuki/zabytku i zasad etyki konserwatorskiej obowiązujących w danym kręgu kulturowym - K_U03;

- posiada umiejętność wykorzystania wiedzy konserwatorskiej, technologicznej oraz wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i przyrodniczych dla przygotowania projektu konserwatorskiego dla wybranych zabytków sztuki Orientu - K_U04;

- potrafi określić zasady profilaktyki i minimalizacji niszczącego oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię dzieł sztuki pochodzących z kręgów kulturowych Orientu - K_U06;

- ma umiejętności językowe z zakresu specjalistycznego słownictwa w wykładanym zakresie K_U19


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- ma świadomość znaczenia wartości (artystycznej, historycznej, emocjonalnej itd.) zabytków i dzieł sztuki Orientu, ich nieodtwarzalności i obowiązku respektowania specyficznych dla kręgu kulturowego zabytku wartości w procesie konserwacji-restauracji - K_K01;

- ma świadomość konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej i profesjonalizmu w działaniach konserwatorskich-restauratorskich - K_K02

- ma świadomość i rozumie skutki działań konserwatorskich, ich wpływu na zabytek i związanej z tym odpowiedzialności - K_K03

- ma świadomość i rozumie konieczność uwzględniania kontekstu kulturowego dzieła sztuki lub zabytku w decyzjach konserwatorskich - K_K04;

- poznał ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do, rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich - K_K05;

- rozumie potrzebę popularyzacji wiedzy, idei i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego zabytków pochodzących z pozaeuropejskiego kręgu kulturowego - K_K07;

- rozumie znaczenie kształtowania estetyki dzieła jako wyniku prac konserwatorsko-restauratorskich - K_K08


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną (filmy, ilustracje), prezentacją obiektów zabytkowych, pokazem papierów dalekowschodnich, pokazem prawidłowego obchodzenia się ze zwojem, polemika na temat uzyskanej wiedzy

- student wykonuje prezentację na wybrany temat (z puli zaprezentowanej przez prowadzącego)Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu

Skrócony opis:

Konwersatorium przeznaczone jest dla studentów 5 roku specjalizacji Konserwacja papieru i skóry. W ramach przedmiotu student zapoznaje się z podstawami metodyki konserwacji-restauracji obiektów zabytkowych Orientu. Uzyskana wiedza jest niezbędna do prawidłowego planowania i przeprowadzania zabiegów konserwacji-restauracji zabytków z omawianego kręgu kulturowego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyficznymi materiałami i technikami stosowanymi w dziełach sztuki i zabytkach Orientu głównie na papierze i tkaninie oraz podstaw szeroko pojętej konserwacji tych zabytków. W ramach konwersatorium przekazywana jest wiedza dotycząca podstawowych zasad konserwacji-restauracji wybranych obiektów z obszaru kultur Orientu, m.in. malarstwa w formie zwoju na papierze dalekowschodnim, na tkaninie (malarstwo tybetańskie), drzeworytu (m.in. ukiyo-e), książki drukowanej i rękopiśmiennej z terenów Azji i innych wybranych obiektów z omawianego obszaru. Ponadto przekazywana jest wiedza dotycząca diagnozowania zniszczeń omawianych obiektów i zasad ich ochrony i konserwacji zabezpieczającej - profilaktyki.

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

• Dokumentacje dyplomowych prac konserwatorskich tematycznie związanych z wykładanymi zagadnieniami (zasób Biblioteki ZKPiS).

• Malinowski, J., Wojtczak, M. (red.). Toruńskie studia o sztuce Orientu. T.1-3, Toruń: Wydawnictwo UMK, 2004. ISBN 83-231-1716-0, ISBN 83-231-1977-5, ISBN 978-83-231-2209-8.

• Nishio Yoshiyuki, Maintenance of East Asian Painting (Examination), “The Book and Paper Group Annual”, nr 12, 2002.

• Wojtczak M., Charakterystyka technik wykonania wybranych typów zabytków sztuki wschodniej na papierze i tkaninie, [w:] Naukowe podstawy ochrony i konserwacji dzieł sztuki oraz zabytków kultury materialnej; Toruń, UMK 1993.

• Claude Laroque, How to identify Asian papers? A syncretic approach, [w:] Adapt & Evolve 2015: East Asian Materials and Techniques in Western Conservation. Proceedings from the International Conference of the Icon Book & Paper Group, London 8–10 April 2015.

• Agnieszka Helman-Ważny, More than meets the eye: Fibre and Paper Analysis of the Chinese Manuscripts from the Silk Roads, STAR: Science & Technology of Archaeological Research, 2:2, 127-140, DOI: 10.1080/20548923.2016.1207971.

• Paste-making tips with two recipes : [https://thebookandpapergathering.org/2016/10/20/paste-making-tips-with-two-recipes/].

• Weronika Liszewska, Japońskie kleje polisacharydowe jako spoiwo w konserwacji zabytkowych tkanin jedwabnych oraz papieru, „Ochrona Zabytków”, 2002, 55/2 (217), 191-206.

• Nishio Yoshiyuki, A Japanese Painting Strip Reinforcement Technique, “The Book and Paper Group Annual”, 4, 1985.

• Weronika Liszewska, Techniki montażu chińskich zwojów pionowych z punktu widzenia konserwatora, [w:] Sztuka Chin, red. Wasilewska J., 2009.

Lektura uzupełniająca:

• Bell L. A., Papyrus, tapa, amate and rice paper: papermaking in Africa, the Pacific, Latin America and Southeast Asia, McMinnville 1983

• Biron Carole, et.al., Revealing the colours of ukiyo-e prints by short wave infrared range hyperspectral imaging (SWIR), “Microchemical Journal” 155: 2020.

• Dąbrowski J., Siniarska-Czaplicka J., Rękodzieło papiernicze, Warszawa 1991.

• Fiske B., Stiber Morenus L., Ultraviolet and Infrared Examination of Japanese Woodblock Prints: Identifying Reds and Blues, “The Book and Paper Group Annual”, nr 23, 2004.

• Gordon A., The Iconography of Tibetan Lamaism, New York 1958.

• Görlich A., Olszewska M., Parawan japoński. Sosna, żuraw i góra Fuji, Kraków 2014.

• Gulik R.H., Chinese pictorial art as viewed by the connoisseur: notes on the means and methods of traditional Chinese connoisseurship of pictorial art, based upon a study of the art of mounting scrolls in China and Japan, Rome 1958.

• Helman-Ważny A., Sztuka Tybetańskich ksiąg klasztornych, Warszawa 2009.

• Helman-Ważny A., The archaeology of Tibetan books, Leiden 2014.

• Helman-Ważny A., Asian paper in works of art: a comparative fiber analysis, “Hand Papermaking”, 21 (2), 2006.

• Helman-Ważny, Recent Research on Historic Paper Components in East Asian Art Objects, [w:] Scientific research on the pictorial arts of Asia, red. Paul Jett i in, Archetype Publications with the Freer Gallery of Art 2005, ISBN: 1873132743.

• Hunter D., Papermaking. The History and Technique of an Ancient Craft, New York: Dover Publications 1978.

• Jackson D., Jackson J., Tibetan Thangka Painting, Methods and Materials, London 1994.

• Jacoby M., Powtórzenie i falsyfikat w malarstwie chińskim, Warszawa 2009.

• Keyes, K. Japanese print conservation – an overview. In The Conservation of Far Eastern Art,

red. J. Mills, P. Smith, and K. Yamasaki, 30-36. London: IIC, 1988.

• Król A., Zanikająca tradycja – Ise katagami i kimono, Kraków 2006.

• Lee V., Kamba N., Tsuchiya Y., Huan-Shen Lin, A new approach to the conservation and presentation of ukiyo-e prints, “Journal of the Institute of Conservation”, nr 36, 2013

• Łakomska B., Miłośnicy “chińskości” w dawnej Polsce, Warszawa 2008.

• Malinowski, J., Wojtczak, M. (red.). Toruńskie studia o sztuce Orientu. T.1, Toruń: Wydawnictwo UMK, 2004. ISBN 83-231-1716-0

1. Garczewska K., Technika wykonania tanek – religijnych obrazów buddyjskich, s.129-137

2. Romanowicz B., Obraz-pismo –znak. O odczytywaniu japońskiego drzeworytu, s.55-63

• Malinowski, J., Wojtczak, M. (red.). Toruńskie studia o sztuce Orientu. T.2, Toruń: Wydawnictwo UMK, 2005. ISBN 83-231-1977-5

• Malinowski, J., Wojtczak, M. (red.). Toruńskie studia o sztuce Orientu. T.3, Toruń: Wydawnictwo UMK, 2005. ISBN 978-83-231-2209-8

1. Wojtczak M., Chińskie malarstwo na „papierze ryżowym”. s.61

2. Więch U., Metody konserwacji a technika wykonania drzeworytów ukiyo-e. s.155

• Malinowski J. (red.) Studia o sztuce bliskiego i środkowego wschodu, Warszawa 2009

• Masako Koyano, Japanese Scroll Paintings. A Handbook of Mounting Techniques, F.A.I.C 1979.

• Miklos P., Malarstwo chińskie. Wstęp do ikonografii malarstwa chińskiego. Warszawa 1978.

• Miller Kanada M., Color Woodblock Printmaking. The Traditional Method of Ukiyo-e, Tokyo 1992

• Munn J., Side-stitched books of China, Korea and Japan in western collections, “Journal of the Institute of Conservation”, nr 32, 2009, s. 103-127.

• Murase M., Sześć wieków malarstwa japońskiego, Warszawa 1996

• Nishio Yoshiyuki, Maintenance of East Asian Painting (Examination), “The Book and Paper Group Annual”, nr 12, 2002

• Nishio Yoshiyuki, Maintenance of Asian Paintings II: Minor Treatment of Scroll Paintings, “The Book and Paper Group Annual”, 2002.

• Reyden D., Technology and treatment of a folding screen: comparison of oriental and western techniques, [w:] Conservation of Far Eastern art: preprints of the contributions to the Kyoto Congress, 19-23 September 1988, p.64-68 (1988).

• Romanowicz B., Manga : komiksowość i animacja w sztuce japońskiej, Kraków 2001.

• Song M., The history and characteristics of traditional Korean books and bookbinding, “Journal of the Institute of Conservation”, nr 32, 2009.

• Strzechowska M., Muzeum Azji i Pacyfiku. Historia i zbiory, [w:] Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Orient w kulturze polskiej, Warszawa 2000.

• Trzeciak P., Idea i tusz. Malarstwo w kręgu buddyzmu chan/zen. Warszawa 2002.

• Webber Pauline, The use of Asian paper conservation techniques in Western collections, [w:] Adapt & Evolve 2015: East Asian Materials and Techniques in Western Conservation. Proceedings from the International Conference of the Icon Book & Paper Group, London 8–10 April 2015.

• Whitmore P.M., Cass G.R., The Ozone Fading of Traditional Japanese Colorants, “Studies in Conservation”, nr 33, 1988, s. 29-40.

• Wojtczak M., Charakterystyka technik wykonania wybranych typów zabytków sztuki wschodniej na papierze i tkaninie, [w:] Naukowe podstawy ochrony i konserwacji dzieł sztuki oraz zabytków kultury materialnej; Toruń, UMK 1993.

• Wong F., Oriental Watercolor Techniques, London 1983.

• Yuuko Suzuki, Kaligrafia japońska, Warszawa 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Komsta-Sławińska
Prowadzący grup: Karolina Komsta-Sławińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Pełny opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Literatura:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Uwagi:

zajęcia w cyklu dydaktycznym przeprowadzono zgodnie z informacjami znajdującymi się w sekcji nadrzędnej ("Podstawowe informacje o przedmiocie").

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Komsta-Sławińska
Prowadzący grup: Karolina Komsta-Sławińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Pełny opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Literatura:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Uwagi:

zajęcia w cyklu dydaktycznym przeprowadzono zgodnie z informacjami znajdującymi się w sekcji nadrzędnej ("Podstawowe informacje o przedmiocie").

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Komsta-Sławińska
Prowadzący grup: Karolina Komsta-Sławińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Pełny opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Literatura:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Uwagi:

zajęcia w cyklu dydaktycznym przeprowadzono zgodnie z informacjami znajdującymi się w sekcji nadrzędnej ("Podstawowe informacje o przedmiocie").

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)