Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metodyka Konserwacji restauracji zabytków na pergaminie i skórze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-MKR-2L-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodyka Konserwacji restauracji zabytków na pergaminie i skórze
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja papieru i skóry (sj)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest uzyskanie zaliczenia przedmiotów: Technologia papieru i skóry (wykłady i ćwiczenia), Profilaktyka konserwacji zabytków (wykłady). Pracownia fotografii dokumentalnej (wykłady), Propedeutyka dokumentacji konserwatorskiej (wykłady), Pracownia dokumentacji zabytków na podłożu papierowym i skórzanych (ćwiczenia), Żywice sztuczne w konserwacji zabytków (wykłady), Żywice sztuczne w konserwacji zabytków z papieru i skóry (ćwiczenia)

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 75 godz.):

- udział w wykładach – 30h

- udział w ćwiczeniach – 45h

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 45 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń – 15h

- czytanie literatury- 10h

- przygotowanie do egzaminu- 20


Łącznie: 120h godz. (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - posiada wiedzę do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z zagadnieniami konserwacji zabytkowej skóry i pergaminu - K_W01

W2 - wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów i potrafi wykorzystywać tą wiedzę dla dalszego rozwoju K_W02

W3 - ma szczegółową wiedzę teoretyczna i praktyczną z metodyki działań konserwatorskich w zakresie konserwacji zabytkowej skóry i pergaminu K_W03

W4 - zna mechanizmy oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na skórę i pergamin jak i materiały im towarzyszące - K_W04

W5 - posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa substancji zabytkowej oraz współczesnych i historycznych materiałów zabytkowych - K_W05

W6 - zna podstawowe metody fizyczne i chemiczne badania zabytków wykonanych ze skóry i pergaminu - K_W06

W7 - ma konieczną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wymaganej podczas przeprowadzania zabiegów konserwatorskich - K_W13


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - posiada umiejętności wykonywania zabiegów konserwatorskich i restauratorskich w zakresie konserwacji zabytkowego pergaminu i skóry K_U05

U2 - potrafi wykorzystać umiejętności plastyczne i zastosować wiedzę z obszaru sztuk plastycznych w pracach konserwatorskich i restauratorskich dotyczących skóry i pergaminu K_U14

U3 - umie podejmować samodzielne decyzje odnośnie planowania i realizacji zabiegów konserwatorskich w zakresie konserwacji zabytkowej skóry i pergaminu - K_U16

U4 - jest przygotowany do współdziałania z innymi osobami (inwestorzy, decydenci – z jednej strony, z drugiej – odbiorcy, użytkownicy) w ramach zagadnień związanych z konserwacją-restauracją zabytkowej skóry i pergaminu K_U17

U5 - ma umiejętności językowe z zakresu specjalistycznego słownictwa w wykładanym zakresie K_U19

U6 - posiada umiejętność swobodnego wypowiadania się i argumentowania z zakresu omawianych zagadnień K_U21


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - ma świadomość znaczenia wartości zabytków i dzieł sztuki, ich nieodtwarzalności i obowiązku ich respektowania w procesie konserwacji-restauracji - K_K01

K2 - ma świadomość konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej i profesjonalizmu w działaniach konserwatorskich - K_K02

K3 - ma świadomość i rozumie skutki działań konserwatorskich, ich wpływu na zabytek i związanej z tym odpowiedzialności - K_K03

K4 - rozumie potrzebę dalszego kształcenia, pogłębiania wiedzy i umiejętności oraz potrzebę włączenia specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania złożonych zagadnień konserwatorskich - K_K05

K5 - potrafi pracować samodzielnie i w zespole i jest świadomy odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania - K_K06

K6 - Rozumie znaczenie kształtowania estetyki dzieła jako wyniku prac konserwatorsko-restauratorskich - K_K08Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

• Prezentacja multimedialna

• Wyjaśnienie i opis poszczególnych etapów pracy

• Wykład informacyjny (konwencjonalny)

• Dyskusja dotycząca bieżących zadań

Metody dydaktyczne eksponujące:

• Pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące

• ćwiczeniowa

• doświadczeń

• obserwacji


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji

Skrócony opis:

Wykłady i ćwiczenia przeznaczone są dla studentów specjalizacji konserwacja papieru i skóry. W ramach przedmiotu student zapoznaje się z szeroką problematyką konserwacji zabytków z pergaminu i skóry lub zawierających wykonane z niej elementy. Przekazywana jest wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu konserwacji skórzanych i pergaminowych obiektów zabytkowych. Uzyskana wiedza jest niezbędna do prawidłowego planowania I przeprowadzenia zabiegów konserwacji-restauracji zabytków.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu przekazywana jest wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu podstaw metodyki konserwacji-restauracji obiektów zabytkowych ze skóry i pergaminu.

W ramach wykładu przekazywana jest wiedza dotycząca diagnozowania zniszczeń i metod identyfikacji zabytków skórzanych; materiałów i metod stosowanych w takich zabiegach jak: oczyszczanie mechaniczne, oczyszczanie chemiczne (usuwanie zabrudzeń, zaplamień różnego pochodzenia, zacieków, starych spoin klejowych itp.), konsolidacji zabytków skórzanych i pergaminowych, stabilizacji skór zniszczonych na skutek obniżonego pH, usuwanie deformacji drogą nawilżania i odpowiedniego suszenia, naprawy zniszczeń mechanicznych (sklejanie przedarć, uzupełnianie ubytków), scalanie kolorystyczne uzupełnień z oryginałem, punktowania uszkodzeń warstwy oryginalnej. W zakresie materiałoznawstwa przekazywana jest wiedza o stosowanych środkach (środki powierzchniowo-czynne, rozpuszczalniki, konsolidanty do wzmacniania strukturalnego, kleje stosowane przy uzupełnianiu ubytków, emulsje natłuszczające, środki przeznaczone do stabilizacji skór o niskim pH, enzymy, nośniki żelowe itp.), materiałach pomocniczych (włókniny, tkaniny filcowe, siatki nylonowe, itp.) i materiałach konserwatorskich (skóry współcześnie garbowane, pergaminy , masy do uzupełnień itp.). Omawiane są zagadnienia związane ze zdobnictwem zabytkowych skór i pergaminów.

W ramach ćwiczeń utrwalana jest wiedza teoretyczna i prezentowane są omawiane metody, zabiegi i środki. Tematy ćwiczeń skorelowane są z przedstawianą na wykładach teorią. Podczas realizowania praktycznych zadań w ramach poszczególnych zagadnień zdobywane są i doskonalone umiejętności manualne potrzebne do przeprowadzenia zabiegów, drogą obserwacji zdobywane są umiejętności diagnozowania i identyfikowania zniszczeń, doświadczalnie sprawdzane jest działanie wybranych środków konserwatorskich, zastosowanych w zróżnicowanych działaniach metodycznych.

Literatura:

1. Kite M., Thomson I R. , Conservation of leather and related materials, Elsevier, 2006

2. Rosa H., Przyczyny zniszczeń skór kurdybanowych, cz. I, [w:] Naukowe podstawy ochrony i konserwacji dzieł sztuki oraz zabytków kultury materialnej, Toruń 1993.

3. Rosa H., Przyczyny zniszczeń skór kurdybanowych, cz. II, [w:] Naukowe podstawy ochrony i konserwacji dzieł sztuki oraz zabytków kultury materialnej, Toruń 1993.

4. Bender A., Złocone kurdybany w Polsce, Lublin 1992.

5. Lasek W., Kolagen, chemia i wykorzystanie, Warszawa 1978.

6. Van Soest H. A. B., Stambolov T. P., Hallebeek B., Conservation of leather, Studies in conservation Nr 29, 1984.

7. Waterer J. W., A Guide to the Conservation and Restoration of Objects Made Wholly or in Part of Leather, London 1972.

8. Waterer, J., Spanish Leather, London, 1972

10. Jackman J., Leather conservation a current survey, Londyn, 1982

12. Calnan Ch., Selm R., Haines B., The conservation of automobile & carriage leathers. The Leather Conservation Center, Northampton 1991

13. Parchment and leather heritage. Conservation-Restoration. International conference organized by the Department of Paper and Leather Conservation AT Nicolaus Copernicus University In Toruń on the 21-24 October 2010

14. Straus H., Rosa H., Sobucki W., Dogarbowanie i natłuszczanie skórzanych opraw książek [w:] Ochrona Zabytków, nr 4, 1998

15. Strzelczyk A.B., Karbowska-Berent J., Drobnoustroje i owady niszczące zabytki oraz ich zwalczanie, Wyd.UMK, Toruń 2004.

16. Strzelczyk A., Jabłońska E., Czynniki niszczące zbiory biblioteczne i archiwalne, Notes Konserwatorski 11, Warszawa, 2007

17. Ochrona zbiorów 04. Skóra w obiektach muzealnych, Seria wydawnicza NIMOZ I MN w Krakowie, Kraków 2013.

18. Okrągła D, Ochrona zbiorów 06. Skórzane oprawy marmurkowane. Wpływ technologii na stan zachowania, Seria wydawnicza NIMOZ I MN w Krakowie, Kraków 2016.

19. Larsen R., Paulsen Sommer D., Axelsson K., Specific approach In conservation and restoration of Leather and parchments objects In archives and libraries, in: New Approaches to Book and Paper Conservation-Restoration, Horn/Wien 2011.

20. Liszewska W., Konserwacja zabytkowych pergaminów. Nowe metody uzupełniania ubytków z użyciem włókien pergaminowych, Warszawa 2012.

Dokumentacje konserwatorskie oraz prace magisterskie z zasobów biblioteki Zakładu

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin ustny (W1-W7, U3-U6, K1-K4)

Ćwiczenia:

zaliczenie na ocenę

Weryfikacja wiedzy i umiejętności na podstawie bieżącego przygotowania do zajęć – ocena udziału i zaangażowania studenta w wykonanie ćwiczeń ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokładność i estetykę pracy, umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania materiałów. (W1-W7, U1-U3, K1-K6)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jutrzenka-Supryn, Karolina Komsta-Sławińska
Prowadzący grup: Ivona Jablonskaja, Dorota Jutrzenka-Supryn, Karolina Komsta-Sławińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Pełny opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Literatura:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jutrzenka-Supryn, Karolina Komsta-Sławińska
Prowadzący grup: Ivona Jablonskaja, Dorota Jutrzenka-Supryn, Karolina Komsta-Sławińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Pełny opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Literatura:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jutrzenka-Supryn, Karolina Komsta-Sławińska
Prowadzący grup: Ivona Jablonskaja, Dorota Jutrzenka-Supryn, Karolina Komsta-Sławińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Pełny opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Literatura:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)