Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia sztuki nowożytnej powszechnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-NŻPO-2L-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki nowożytnej powszechnej
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. letni - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (s1)
Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. letni - ODK, zabytkoznawstwo i muzealnictwo (s1)
Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. letni- Ochrona dóbr kultury (s1)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

- udział w wykładach – 60

- udział w ćwiczeniach - 30

- konsultacje z nauczycielem akademickim podczas dyżurów - 10


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 10

- czytanie literatury – 15

- przygotowanie do kolokwium - 10

- przygotowanie do egzaminu - 15


Łącznie: 150 godz. (5 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student


- zna chronologię europejskiej sztuki nowożytnej (K_W03)


- ma uporządkowaną wiedzę o najważniejszych zjawiskach w sztuce i architekturze europejskiej epoki nowozytnej, zna genezę form i typów architektonicznych oraz posiada wiedzę o przemianach zachodzących w tym zakresie, a także posiada wiedzę o stylu, funkcji i treściach ideowych sztuk plastycznych (rzeźba, malarstwo, grafika) (K_W03, K_W04, K_W09)


- zna kulturowy kontekst sztuki i architektury w tym okresie (uwarunkowania historii politycznej, społecznej i religijnej) (K_W04, K_W05, K_W08, K_W11)


- posiada ogólną świadomość problematyki badawczej europejskiej sztuki nowożytnej (źródła poznawcze, interpretacja i spory naukowe) (K_W05)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student


- rozpoznaje i datuje podstawowy materiał zabytkowy (K_U01, K_U06)


- charakteryzuje najważniejsze problemy i zjawiska europejskiej sztuki i architektury epoki nowożytnej (K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11)


- charakteryzuje konteksty sztuki i architektury europejskiej epoki nowożytnej (K_U13)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student


- ma świadomość kulturowej doniosłości artystycznego i architektonicznego dziedzictwa Europy oraz konieczności jego zachowania dla dalszych pokoleń (K_K06)


- ma świadomość potrzeby ciągłego pogłębiania wiedzy (K_K01)

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone jako wykład informacyjny w układzie chronologicznym z uwzględnieniem zagadnień problemowych. Wykładowi towarzyszy prezentacja multimedialna obejmująca podstawowe informacje, materiał ikonograficzny, a także materiały pomocnicze.

Wykładowi towarzyszą ćwiczenia, w ramach których studenci zapoznają się ze szczegółową literaturą dotyczącą wybranych zagadnień oraz przygotowują prace własne (referat, prezentacja).

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są zagadnienia artystyczne i historyczne związane z rozwojem sztuki nowożytnej w Europie. Prezentowany materiał w układzie chronologicznym ukazuje główne kierunki działań artystycznych, środowiska artystyczne - twórców i zleceniodawców. Wybrane zagadnienia artystyczne rozpatrywane są zarówno w aspekcie formalnym, jak i historycznym i kulturowym.

Pełny opis:

Przedmiot w formie wykładu kursowego oraz ćwiczeń towarzyszących wykładowi. Jego zakres obejmuje dzieje sztuki i architektury w Europie od XV do XVIII w. Przekrojowe ujęcie tematu obejmuje dzieje architektury sakralnej i rezydencjonalnej, rzeźby i małej architektury w kamieniu oraz drewnie, sztukaterii, malarstwa i dekoracji malarskiej oraz grafiki. Materiał prezentowany jest w układzie chronologicznym. W odniesieniu do architektury szczególna uwaga poświęcona jest historii typów architektonicznych oraz ich funkcjonalnym uwarunkowaniom, a także związkom architektury z dekoracją architektoniczną. Dzieła sztuk plastycznych omawiane są w kontekście stylu, treści i funkcji. Sztuka i architektura ukazywana jest w szerokim kontekście, ze szczególnym uwzględnieniem związków pomiędzy artystycznymi regionami nowożytnej Europy, jak Italia, północne i południowe Niderlandy, Francja, kraje niemieckie i tereny cesarstwa habsburskiego oraz kraje skandynawskie. W ramach wykładu poza zagadnieniami dotyczącymi stylu i typologii wiele uwagi poświęca się historycznemu i kulturowemu kontekstowi sztuki i architektury, a także kwestii organizacji produkcji artystycznej i architektonicznej i jej implikacjom dla sztuki i architektury.

Tematy ramowe:

Malarstwo, rzeźba i architektura w piętnastowiecznej Florencji

Malarstwo, rzeźba i architektura dojrzałego renesansu w Italii

Sztuka przełomu epok w Europie zaalpejskiej

Pojęcie manieryzmu i sztuka XVI w. w Italii

Sztuka XVI w. w Europie Północnej, ze szczególnym uwzględnieniem Francji i Niderlandów

Obszar bałtycki jako region artystyczny

Grafika europejska XVI w.

Andrea Palladio

Początki baroku w architekturze i rzeźbie włoskiej

Tendencje klasycyzujące w architekturze europejskiej XVII w.

Malarstwo niderlandzkie XVII w.

Malarstwo, rzeźba i architektura baroku włoskiego

Malarstwo i rzeźba francuska XVII w.

Malarstwo, rzeźba i architektura francuska XVIII w.

Klasycyzm europejski i amerykański 2 poł. XVIII w.

Literatura:

Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, wyd. 2, Warszawa 2004

Robert Genaille, Encyklopedia malarstwa flamandzkiego i holenderskiego, Warszawa 2001

Robert Genaille, Sztuka flamandzka i belgijska, Warszawa 1976

Peter Murray, Architektura renesansu, Wroclaw 1999

Peter Murray, Linda Murray, Sztuka renesansu, Warszawa 1999

Maria Rzepińska, Malarstwo Cinquecenta, Warszawa 1989

Maria Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1980

Krystyna Secomska, Malarstwo francuskie XVII w., Warszawa

M. Skubiszewska, Malarstwo Italii w latach 1200-1400, Warszawa

Zygmunt Waźbiński, Malarstwo Quattrocenta, Warszawa 1989

Antoni Ziemba, Iluzja a realizm. Gra z widzem w sztuce holenderskiej 1580-1660, Warszawa 2005

John Shearman, Manieryzm, Warszawa 1970

Literatura uzupełniająca

Man, Myth and Sensual Pleasures. Jean Gossaert’s Renaissance, (Exhibition Catalogue) Metropolitan Museum New York, ed. Maryan W. Ainsworth, New Haven – London 2010

Ethan Matt Kavaler, Renaissance Gothic: architecture and the arts in Northern Europe 1470-1540, New Haven – London 2012

Wege zur Renaissance: Beobachtungen zu den Anfängen neuzeitlicher Kunstauffassung im Rheinland und den Nachbargebieten um 1500, hrsg. von Norbert Nußbaum, Claudia Euskirchen, Stephan Hoppe, Köln 2003

Caecilie Weissert, ‘Nova Roma. Aspekte der Antikenrezeption in den Niederlanden im 16. Jahrhundert’, Artibus et Historiae 58 (2008), 173-200

Unity and Discontinuity. Architectural Relations between the Southern and Northern Low Countries 1530 – 1700, eds. Krista De Jonge, Konrad Ottenheym, Turnhout 2007

Stanisław Mossakowski, Kaplica Zygmuntowska (1515 – 1533). Problematyka artystyczna i ideowa mauzoleum króla Zygmunta I, Warszawa 2007

Jerzy Kowalczyk, Sebastiano Serlio a sztuka polska. O roli włoskich traktatów architektonicznych w dobie nowożytnej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973

Michał Wardzyński, ‘Między Italią a Niderlandami. Środkowoeuropejskie ośrodki kamieniarsko-rzeźbiarskie wobec tradycji nowożytnej. Uwagi z dziedziny materiałoznawstwa’, [w:] Materiał rzeźby. Między techniką a semantyką, red. Aleksandra Lipińska, Wrocław 2009, s. 425 – 455

Mariusz Karpowicz, ‘Włoska awangarda artystyczna w Polsce w XVII w.’, Barok. Historia – Literatura – Sztuka, I/2 (1994), s. 15-46

David Young Kim, The Traveling Artist in the Italian Renaissance: Geography, Mobility, and Style, New Haven - London 2014

Francis Haskell, Nicholas Penny, Taste and the Antique. The Lure of Classical Sculpture 1500-1900, New Haven – London 1982

Leonard Barkan, Unearthing the Past: Archeology and Aesthetics in the Making of the Renaissance Culture, New Haven – London 1999

Philip Jacks, The Antiquarian and the Myth of Antiquity. The Origins of Rome in Renaissance Though, Cambridge 1993

Alina A. Payne, The Architectural Treatise in the Italian Renaissance. Architectural Invention, Ornament and Literary Culture, Cambridge 1999

Paula Nuttall, From Flanders to Florence: The Impact of Netherlandish Painting 1400–1500, New Haven – London 2004

Fiamminghi a Roma, 1508-1608: kunstenaars uit de Nederlanden en het Prinsdom Luik te Rome tijdens de Renaissance, Brussel, Paleis voor Schone Kunsten, Rome. Palazzo delle Esposizionied. Hans Devisscher, Brussel 1995

The Low countries at the Crossroads. Netherlandish Architecture as an Export Product in Early Modern Europe (1480-1680), (Architectura Moderna 8), red. Krista De Jonge, Konrad Ottenheym, Turnhout 2013

Reframing the Danish Renaissance. Problems and Prospects in a European Perspective, eds. Michael Andersen, Birgitte Bøggild Johannsen, Hugo Johannsen, Copenhagen 2011

The Problem of the Classical Ideal in the Art and Architecture of the Countries around the Baltic Sea, eds. Krista Kodres, Piret Lindpere, Eva Näripea, s.l. 2003

Artists on the Move. Migrating artists from the Low Countries 1450-1700, Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 63, 2013, ed. Dulcia Meijers, Frits Scholten, Joanna Woodall

Uylenburg & Son. Art and Commerce from Rembrandt to De Lairesse; 1625 – 1675, Dulwich Picture Gallery, London, 7 June - 3 September 2006, The Rembrand House Museum, Amsterdam, 16 September - 10 December 2006, eds. Friso Lammertse, Jaap van der Veen, Zwolle 2006

Badeloch Noldus, Trade in Good Taste. Relations in Architecture and Culture between the Dutch Republic and the Baltic World in the Seventeenth Century, (Architectura Moderna 2), Turnhout 2005

Die Geburt des Barock, Royal Academy of Arts, London, 20. Januar-16. April 2001; Palazzo Venezia, Rom, Mai-August 2001. hrsg. von Beverly Louise Brown, Stuttgart 2001

Hubertus Günther, Was ist Renaissance?, Darmstadt 2009

Stephan Hoppe, Was ist Barock?: Architektur und Städtebau Europas 1580-1770, Darmstadt 2003

Barbara Arciszewska, Classicism and modernity: architectural Thought in Eighteenth-Century Britain, Warszawa.

John Wyndham Pope-Hennessy, Italian Renaissance Sculpture, London 2002.

John Wyndham Pope-Hennessy, Italian High Renaissance and Baroque Sculpture, London 2002.

Aleksandra Lipińska, Wewnętrzne światło. Południowoniderlandzka rzeźba alabastrowa w Europie Środkowo-Wschodniej, Wrocław 2007.

Hieronymus Cock. The Renaissance in print, eds. Joris van Grieken, Ger Luijten, Jan van der Stock, New Haven – London 2013.

Bagliori Dorati. Il Gotico internazionale a Firenze 1375-1440, Firenze, Galleria degli Uffizi, 19 giugno - 4 novembre 2012, a cura di Antonio Natali, Enrica Neri Lusanna, Angelo Tartuferi, Firenze – Milano, 2012.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym obejmującym materiał omawiany w czasie wykładu oraz zawarty w podstawowej literaturze przedmiotu. Egzamin pisemny składa się z pytań opisowych i pokazu slajdów. Do zaliczenia egzaminu wymagane jest uzyskanie 50% punków z obydwu części.

Wymagania egzaminacyjne:

- rozpoznawanie zabytków na slajdach (nazwa, funkcja, miejsce), z datowaniem do ćwierćwiecza (K_U01, K_U06, K_U08, K_U10)

- rozwinięcie przedstawionego zagadnienia o tematyce ogólnej według treści kształcenia (wykład i podstawowa literatura przedmiotu) (K_W03, K_W04, K_W08, K_W11, K_U09, K_U10, K_K06)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Saar-Kozłowska
Prowadzący grup: Alicja Saar-Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W roku akademickim 2020/2921 zajęcia odbywają się zdalnie (do odwołania).

Tematyka obejmuje zagadnienia wstępne dotyczące stosowanych środków artystycznych, podstawowe pojęcia związane ze sztuką nowożytną, dotyczące tematyki gatunków artystycznych, ich hierarchii, tradycje antyczne w sztuce europejskiej, dzieje malarstwa od początku XIV wieku po wiek XVI, historię rzeźby od XIV wieku po koniec wieku XVI oraz wybrane zagadnienia wieku XVII.

Pełny opis:

W roku akademickim 2020/2921 zajęcia odbywają się zdalnie (do odwołania).

Tematyka obejmuje zagadnienia wstępne dotyczące stosowanych środków artystycznych, podstawowe pojęcia związane ze sztuką nowożytną, dotyczące tematyki gatunków artystycznych, ich hierarchii, tradycje antyczne w sztuce europejskiej, dzieje malarstwa od początku XIV wieku po wiek XVI.

Zagadnieniia:1. Malarstwo ze złej drogi zawrócił.Zagadnienia wstępne sztuki włoskiego Quattrocenta oraz tradycje sztuki Trecenta: Cimabue, Giotto i sztuka sieneńska: Duccio di Buonisegna, Simone Martini, bracia Pietro i Ambroggio Lorenzetti:

2. Finestra aperta – obraz jako okno otwarte na naturę.Wejście w trzeci wymiar i perspektywa linearna. Rola traktatu O malarstwie Albertiego oraz twórczość Masaccia.Tradycje antyczne w sztuce nowożytnej.

3. Styl ozdobny i prosty w malarstwie włoskim XV wieku. Wielkie dzieła wielkich mistrzów. Malarstwo Paola Uccella, Andrei del Castagno, Dominica Veneziano, Piera dela Francesca, Fra Angelica, Benozzo Gozzolego oraz wykwintna linia, poezja i mitologie Botticellego.

4. Piękno tkwi w rzeczach pięknych. Triumf malarstwa. Światło i kolor w weneckim malarstwie włoskim.

W semestrze letnim tematyka zajęć zostanie poszerzona o następujące zagadnienia:

historis rzeźby od XIV wieku po koniec wieku XVI oraz wybrane zagadnienia wieku XVII (m.im. Nicola Pisano, Arnolfo di Cambio, Andrea Pisano, Konkurs na drzwi do baptysterium Florenckiego, Agostino di Duccio, Verocchio, Michał Anioł. Ammanatti, Bandinelli, Giambologna, Bernini);

wybrane zagadnienia malarstwa Europy północnej.

Literatura:

Antoni Ziemba, Iluzja a realizm. gra z widzem w sztuce holenderskiej 1580-1660, Warszawa 20056, m.in.s. 29-43, Przełamać barierę, s. 149 n.

Perspektywa, iluzja, iluzjonizm : Muzeum Narodowe w Warszawie, kwiecień - maj 1981 = Perspective, illusion, illusionism / katalog wystawy oprac. Dorota Folga-Januszewska ; [tł. ang. Neil Jones],Wydanie: Warszawa : Muzeum Narodowe, [1981]. (dostępna w Bibl. Głównej UMK)

Wielkie dzieła – wielkie interpretacje. Materiały LV ogólnopolskiej sesji naukowej Stowarzyszenia historyków stuki, Warszawa 17-18 listopada 2006, red. Maria Poprzęcka, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 2007.

Jose M. Parramón, Perspektywa w rysunku i w malarstwie : historia rozwoju perspektywy, rzut prostokątny, teoria i praktyka perspektywy równoległej, skośnej i z lotu ptaka oraz praktyczne zastosowanie perspektywy, z z języka niemieckiego tłumaczyła Barbara Müller-Ostrowska i Stanisław Ostrowski, Warszawa: Wydawnictw Szkolne i Pedagogiczne, 1993.

Piero della Francesca, De prospectiva pingendi = O perspektywie w malarstwie; wprowadzenie Ryszard Mirek, przekład Zofia Maria Siwecka, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców prac naukowych „Universitas”, 2016.

Victor Stoichita, Krótka historia cienia, przeł. Piotr Nowakowski, Kraków: TAiWPN Universitas, 2001.

(anegdotki o artystach starożytnych)

Pliniusz Starszy, Historia naturalna, tłum. Irena i Tadeusz Zawadzcy, [w:] Myśliciele, kronikarz i artyści o sztuce os starożytności do 1500, wybrał i opracował Jan Białostocki, wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowa, 1988, s. 135-162.

Leone Battista Alberti, O malarstwie, tłum. Lidia Winniczuk, oprac. Maria Rzepińska, Wrocław 1963.

***

Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, wyd. 2, Warszawa 2004

Robert Genaille, Encyklopedia malarstwa flamandzkiego i holenderskiego, Warszawa 2001

Robert Genaille, Sztuka flamandzka i belgijska, Warszawa 1976

Peter Murray, Architektura renesansu, Wroclaw 1999

Peter Murray, Linda Murray, Sztuka renesansu, Warszawa 1999

Maria Rzepińska, Malarstwo Cinquecenta, Warszawa 1989

Maria Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1980

Krystyna Secomska, Malarstwo francuskie XVII w., Warszawa

M. Skubiszewska, Malarstwo Italii w latach 1200-1400, Warszawa

Zygmunt Waźbiński, Malarstwo Quattrocenta, Warszawa 1989

Antoni Ziemba, Iluzja a realizm. Gra z widzem w sztuce holenderskiej 1580-1660, Warszawa 2005

John Shearman, Manieryzm, Warszawa 1970

Literatura uzupełniająca

Man, Myth and Sensual Pleasures. Jean Gossaert’s Renaissance, (Exhibition Catalogue) Metropolitan Museum New York, ed. Maryan W. Ainsworth, New Haven – London 2010

Ethan Matt Kavaler, Renaissance Gothic: architecture and the arts in Northern Europe 1470-1540, New Haven – London 2012

Wege zur Renaissance: Beobachtungen zu den Anfängen neuzeitlicher Kunstauffassung im Rheinland und den Nachbargebieten um 1500, hrsg. von Norbert Nußbaum, Claudia Euskirchen, Stephan Hoppe, Köln 2003

Caecilie Weissert, ‘Nova Roma. Aspekte der Antikenrezeption in den Niederlanden im 16. Jahrhundert’, Artibus et Historiae 58 (2008), 173-200

Unity and Discontinuity. Architectural Relations between the Southern and Northern Low Countries 1530 – 1700, eds. Krista De Jonge, Konrad Ottenheym, Turnhout 2007

Stanisław Mossakowski, Kaplica Zygmuntowska (1515 – 1533). Problematyka artystyczna i ideowa mauzoleum króla Zygmunta I, Warszawa 2007

Jerzy Kowalczyk, Sebastiano Serlio a sztuka polska. O roli włoskich traktatów architektonicznych w dobie nowożytnej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973

Michał Wardzyński, ‘Między Italią a Niderlandami. Środkowoeuropejskie ośrodki kamieniarsko-rzeźbiarskie wobec tradycji nowożytnej. Uwagi z dziedziny materiałoznawstwa’, [w:] Materiał rzeźby. Między techniką a semantyką, red. Aleksandra Lipińska, Wrocław 2009, s. 425 – 455

Mariusz Karpowicz, ‘Włoska awangarda artystyczna w Polsce w XVII w.’, Barok. Historia – Literatura – Sztuka, I/2 (1994), s. 15-46

David Young Kim, The Traveling Artist in the Italian Renaissance: Geography, Mobility, and Style, New Haven - London 2014

Francis Haskell, Nicholas Penny, Taste and the Antique. The Lure of Classical Sculpture 1500-1900, New Haven – London 1982

Leonard Barkan, Unearthing the Past: Archeology and Aesthetics in the Making of the Renaissance Culture, New Haven – London 1999

Philip Jacks, The Antiquarian and the Myth of Antiquity. The Origins of Rome in Renaissance Though, Cambridge 1993

Alina A. Payne, The Architectural Treatise in the Italian Renaissance. Architectural Invention, Ornament and Literary Culture, Cambridge 1999

Paula Nuttall, From Flanders to Florence: The Impact of Netherlandish Painting 1400–1500, New Haven – London 2004

Fiamminghi a Roma, 1508-1608: kunstenaars uit de Nederlanden en het Prinsdom Luik te Rome tijdens de Renaissance, Brussel, Paleis voor Schone Kunsten, Rome. Palazzo delle Esposizionied. Hans Devisscher, Brussel 1995

The Low countries at the Crossroads. Netherlandish Architecture as an Export Product in Early Modern Europe (1480-1680), (Architectura Moderna 8), red. Krista De Jonge, Konrad Ottenheym, Turnhout 2013

Reframing the Danish Renaissance. Problems and Prospects in a European Perspective, eds. Michael Andersen, Birgitte Bøggild Johannsen, Hugo Johannsen, Copenhagen 2011

The Problem of the Classical Ideal in the Art and Architecture of the Countries around the Baltic Sea, eds. Krista Kodres, Piret Lindpere, Eva Näripea, s.l. 2003

Artists on the Move. Migrating artists from the Low Countries 1450-1700, Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 63, 2013, ed. Dulcia Meijers, Frits Scholten, Joanna Woodall

Uylenburg & Son. Art and Commerce from Rembrandt to De Lairesse; 1625 – 1675, Dulwich Picture Gallery, London, 7 June - 3 September 2006, The Rembrand House Museum, Amsterdam, 16 September - 10 December 2006, eds. Friso Lammertse, Jaap van der Veen, Zwolle 2006

Badeloch Noldus, Trade in Good Taste. Relations in Architecture and Culture between the Dutch Republic and the Baltic World in the Seventeenth Century, (Architectura Moderna 2), Turnhout 2005

Die Geburt des Barock, Royal Academy of Arts, London, 20. Januar-16. April 2001; Palazzo Venezia, Rom, Mai-August 2001. hrsg. von Beverly Louise Brown, Stuttgart 2001

Hubertus Günther, Was ist Renaissance?, Darmstadt 2009

Stephan Hoppe, Was ist Barock?: Architektur und Städtebau Europas 1580-1770, Darmstadt 2003

Barbara Arciszewska, Classicism and modernity: architectural Thought in Eighteenth-Century Britain, Warszawa.

John Wyndham Pope-Hennessy, Italian Renaissance Sculpture, London 2002.

John Wyndham Pope-Hennessy, Italian High Renaissance and Baroque Sculpture, London 2002.

Aleksandra Lipińska, Wewnętrzne światło. Południowoniderlandzka rzeźba alabastrowa w Europie Środkowo-Wschodniej, Wrocław 2007.

Hieronymus Cock. The Renaissance in print, eds. Joris van Grieken, Ger Luijten, Jan van der Stock, New Haven – London 2013.

Bagliori Dorati. Il Gotico internazionale a Firenze 1375-1440, Firenze, Galleria degli Uffizi, 19 giugno - 4 novembre 2012, a cura di Antonio Natali, Enrica Neri Lusanna, Angelo Tartuferi, Firenze – Milano, 2012.

Uwagi:

Zaliczenie zdalne, ustne, ocena wystawiana na podstawie ustnego zaliczenia oraz udziału i aktywności w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Saar-Kozłowska
Prowadzący grup: Alicja Saar-Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W roku akademickim 2020/2921 zajęcia odbywają się zdalnie (do odwołania).

Tematyka obejmuje zagadnienia wstępne dotyczące stosowanych środków artystycznych, podstawowe pojęcia związane ze sztuką nowożytną, dotyczące tematyki gatunków artystycznych, ich hierarchii, tradycje antyczne w sztuce europejskiej, dzieje malarstwa od początku XIV wieku po wiek XVI, historię rzeźby od XIV wieku po koniec wieku XVI oraz wybrane zagadnienia wieku XVII.

Pełny opis:

W roku akademickim 2020/2921 zajęcia odbywają się zdalnie (do odwołania).

Tematyka obejmuje zagadnienia wstępne dotyczące stosowanych środków artystycznych, podstawowe pojęcia związane ze sztuką nowożytną, dotyczące tematyki gatunków artystycznych, ich hierarchii, tradycje antyczne w sztuce europejskiej, dzieje malarstwa od początku XIV wieku po wiek XVI.

Zagadnieniia:1. Malarstwo ze złej drogi zawrócił.Zagadnienia wstępne sztuki włoskiego Quattrocenta oraz tradycje sztuki Trecenta: Cimabue, Giotto i sztuka sieneńska: Duccio di Buonisegna, Simone Martini, bracia Pietro i Ambroggio Lorenzetti:

2. Finestra aperta – obraz jako okno otwarte na naturę.Wejście w trzeci wymiar i perspektywa linearna. Rola traktatu O malarstwie Albertiego oraz twórczość Masaccia.Tradycje antyczne w sztuce nowożytnej.

3. Styl ozdobny i prosty w malarstwie włoskim XV wieku. Wielkie dzieła wielkich mistrzów. Malarstwo Paola Uccella, Andrei del Castagno, Dominica Veneziano, Piera dela Francesca, Fra Angelica, Benozzo Gozzolego oraz wykwintna linia, poezja i mitologie Botticellego.

4. Piękno tkwi w rzeczach pięknych. Triumf malarstwa. Światło i kolor w weneckim malarstwie włoskim.

W semestrze letnim tematyka zajęć zostanie poszerzona o następujące zagadnienia:

historis rzeźby od XIV wieku po koniec wieku XVI oraz wybrane zagadnienia wieku XVII (m.im. Nicola Pisano, Arnolfo di Cambio, Andrea Pisano, Konkurs na drzwi do baptysterium Florenckiego, Agostino di Duccio, Verocchio, Michał Anioł. Ammanatti, Bandinelli, Giambologna, Bernini);

wybrane zagadnienia malarstwa Europy północnej.

Literatura:

Antoni Ziemba, Iluzja a realizm. gra z widzem w sztuce holenderskiej 1580-1660, Warszawa 20056, m.in.s. 29-43, Przełamać barierę, s. 149 n.

Perspektywa, iluzja, iluzjonizm : Muzeum Narodowe w Warszawie, kwiecień - maj 1981 = Perspective, illusion, illusionism / katalog wystawy oprac. Dorota Folga-Januszewska ; [tł. ang. Neil Jones],Wydanie: Warszawa : Muzeum Narodowe, [1981]. (dostępna w Bibl. Głównej UMK)

Wielkie dzieła – wielkie interpretacje. Materiały LV ogólnopolskiej sesji naukowej Stowarzyszenia historyków stuki, Warszawa 17-18 listopada 2006, red. Maria Poprzęcka, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 2007.

Jose M. Parramón, Perspektywa w rysunku i w malarstwie : historia rozwoju perspektywy, rzut prostokątny, teoria i praktyka perspektywy równoległej, skośnej i z lotu ptaka oraz praktyczne zastosowanie perspektywy, z z języka niemieckiego tłumaczyła Barbara Müller-Ostrowska i Stanisław Ostrowski, Warszawa: Wydawnictw Szkolne i Pedagogiczne, 1993.

Piero della Francesca, De prospectiva pingendi = O perspektywie w malarstwie; wprowadzenie Ryszard Mirek, przekład Zofia Maria Siwecka, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców prac naukowych „Universitas”, 2016.

Victor Stoichita, Krótka historia cienia, przeł. Piotr Nowakowski, Kraków: TAiWPN Universitas, 2001.

(anegdotki o artystach starożytnych)

Pliniusz Starszy, Historia naturalna, tłum. Irena i Tadeusz Zawadzcy, [w:] Myśliciele, kronikarz i artyści o sztuce os starożytności do 1500, wybrał i opracował Jan Białostocki, wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowa, 1988, s. 135-162.

Leone Battista Alberti, O malarstwie, tłum. Lidia Winniczuk, oprac. Maria Rzepińska, Wrocław 1963.

***

Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, wyd. 2, Warszawa 2004

Robert Genaille, Encyklopedia malarstwa flamandzkiego i holenderskiego, Warszawa 2001

Robert Genaille, Sztuka flamandzka i belgijska, Warszawa 1976

Peter Murray, Architektura renesansu, Wroclaw 1999

Peter Murray, Linda Murray, Sztuka renesansu, Warszawa 1999

Maria Rzepińska, Malarstwo Cinquecenta, Warszawa 1989

Maria Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1980

Krystyna Secomska, Malarstwo francuskie XVII w., Warszawa

M. Skubiszewska, Malarstwo Italii w latach 1200-1400, Warszawa

Zygmunt Waźbiński, Malarstwo Quattrocenta, Warszawa 1989

Antoni Ziemba, Iluzja a realizm. Gra z widzem w sztuce holenderskiej 1580-1660, Warszawa 2005

John Shearman, Manieryzm, Warszawa 1970

Literatura uzupełniająca

Man, Myth and Sensual Pleasures. Jean Gossaert’s Renaissance, (Exhibition Catalogue) Metropolitan Museum New York, ed. Maryan W. Ainsworth, New Haven – London 2010

Ethan Matt Kavaler, Renaissance Gothic: architecture and the arts in Northern Europe 1470-1540, New Haven – London 2012

Wege zur Renaissance: Beobachtungen zu den Anfängen neuzeitlicher Kunstauffassung im Rheinland und den Nachbargebieten um 1500, hrsg. von Norbert Nußbaum, Claudia Euskirchen, Stephan Hoppe, Köln 2003

Caecilie Weissert, ‘Nova Roma. Aspekte der Antikenrezeption in den Niederlanden im 16. Jahrhundert’, Artibus et Historiae 58 (2008), 173-200

Unity and Discontinuity. Architectural Relations between the Southern and Northern Low Countries 1530 – 1700, eds. Krista De Jonge, Konrad Ottenheym, Turnhout 2007

Stanisław Mossakowski, Kaplica Zygmuntowska (1515 – 1533). Problematyka artystyczna i ideowa mauzoleum króla Zygmunta I, Warszawa 2007

Jerzy Kowalczyk, Sebastiano Serlio a sztuka polska. O roli włoskich traktatów architektonicznych w dobie nowożytnej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973

Michał Wardzyński, ‘Między Italią a Niderlandami. Środkowoeuropejskie ośrodki kamieniarsko-rzeźbiarskie wobec tradycji nowożytnej. Uwagi z dziedziny materiałoznawstwa’, [w:] Materiał rzeźby. Między techniką a semantyką, red. Aleksandra Lipińska, Wrocław 2009, s. 425 – 455

Mariusz Karpowicz, ‘Włoska awangarda artystyczna w Polsce w XVII w.’, Barok. Historia – Literatura – Sztuka, I/2 (1994), s. 15-46

David Young Kim, The Traveling Artist in the Italian Renaissance: Geography, Mobility, and Style, New Haven - London 2014

Francis Haskell, Nicholas Penny, Taste and the Antique. The Lure of Classical Sculpture 1500-1900, New Haven – London 1982

Leonard Barkan, Unearthing the Past: Archeology and Aesthetics in the Making of the Renaissance Culture, New Haven – London 1999

Philip Jacks, The Antiquarian and the Myth of Antiquity. The Origins of Rome in Renaissance Though, Cambridge 1993

Alina A. Payne, The Architectural Treatise in the Italian Renaissance. Architectural Invention, Ornament and Literary Culture, Cambridge 1999

Paula Nuttall, From Flanders to Florence: The Impact of Netherlandish Painting 1400–1500, New Haven – London 2004

Fiamminghi a Roma, 1508-1608: kunstenaars uit de Nederlanden en het Prinsdom Luik te Rome tijdens de Renaissance, Brussel, Paleis voor Schone Kunsten, Rome. Palazzo delle Esposizionied. Hans Devisscher, Brussel 1995

The Low countries at the Crossroads. Netherlandish Architecture as an Export Product in Early Modern Europe (1480-1680), (Architectura Moderna 8), red. Krista De Jonge, Konrad Ottenheym, Turnhout 2013

Reframing the Danish Renaissance. Problems and Prospects in a European Perspective, eds. Michael Andersen, Birgitte Bøggild Johannsen, Hugo Johannsen, Copenhagen 2011

The Problem of the Classical Ideal in the Art and Architecture of the Countries around the Baltic Sea, eds. Krista Kodres, Piret Lindpere, Eva Näripea, s.l. 2003

Artists on the Move. Migrating artists from the Low Countries 1450-1700, Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 63, 2013, ed. Dulcia Meijers, Frits Scholten, Joanna Woodall

Uylenburg & Son. Art and Commerce from Rembrandt to De Lairesse; 1625 – 1675, Dulwich Picture Gallery, London, 7 June - 3 September 2006, The Rembrand House Museum, Amsterdam, 16 September - 10 December 2006, eds. Friso Lammertse, Jaap van der Veen, Zwolle 2006

Badeloch Noldus, Trade in Good Taste. Relations in Architecture and Culture between the Dutch Republic and the Baltic World in the Seventeenth Century, (Architectura Moderna 2), Turnhout 2005

Die Geburt des Barock, Royal Academy of Arts, London, 20. Januar-16. April 2001; Palazzo Venezia, Rom, Mai-August 2001. hrsg. von Beverly Louise Brown, Stuttgart 2001

Hubertus Günther, Was ist Renaissance?, Darmstadt 2009

Stephan Hoppe, Was ist Barock?: Architektur und Städtebau Europas 1580-1770, Darmstadt 2003

Barbara Arciszewska, Classicism and modernity: architectural Thought in Eighteenth-Century Britain, Warszawa.

John Wyndham Pope-Hennessy, Italian Renaissance Sculpture, London 2002.

John Wyndham Pope-Hennessy, Italian High Renaissance and Baroque Sculpture, London 2002.

Aleksandra Lipińska, Wewnętrzne światło. Południowoniderlandzka rzeźba alabastrowa w Europie Środkowo-Wschodniej, Wrocław 2007.

Hieronymus Cock. The Renaissance in print, eds. Joris van Grieken, Ger Luijten, Jan van der Stock, New Haven – London 2013.

Bagliori Dorati. Il Gotico internazionale a Firenze 1375-1440, Firenze, Galleria degli Uffizi, 19 giugno - 4 novembre 2012, a cura di Antonio Natali, Enrica Neri Lusanna, Angelo Tartuferi, Firenze – Milano, 2012.

Uwagi:

Zaliczenie zdalne, ustne, ocena wystawiana na podstawie ustnego zaliczenia oraz udziału i aktywności w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Saar-Kozłowska
Prowadzący grup: Alicja Saar-Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W roku akademickim 2020/2921 zajęcia odbywają się zdalnie (do odwołania).

Tematyka obejmuje zagadnienia wstępne dotyczące stosowanych środków artystycznych, podstawowe pojęcia związane ze sztuką nowożytną, dotyczące tematyki gatunków artystycznych, ich hierarchii, tradycje antyczne w sztuce europejskiej, dzieje malarstwa od początku XIV wieku po wiek XVI, historię rzeźby od XIV wieku po koniec wieku XVI oraz wybrane zagadnienia wieku XVII.

Pełny opis:

W roku akademickim 2020/2921 zajęcia odbywają się zdalnie (do odwołania).

Tematyka obejmuje zagadnienia wstępne dotyczące stosowanych środków artystycznych, podstawowe pojęcia związane ze sztuką nowożytną, dotyczące tematyki gatunków artystycznych, ich hierarchii, tradycje antyczne w sztuce europejskiej, dzieje malarstwa od początku XIV wieku po wiek XVI.

Zagadnieniia:1. Malarstwo ze złej drogi zawrócił.Zagadnienia wstępne sztuki włoskiego Quattrocenta oraz tradycje sztuki Trecenta: Cimabue, Giotto i sztuka sieneńska: Duccio di Buonisegna, Simone Martini, bracia Pietro i Ambroggio Lorenzetti:

2. Finestra aperta – obraz jako okno otwarte na naturę.Wejście w trzeci wymiar i perspektywa linearna. Rola traktatu O malarstwie Albertiego oraz twórczość Masaccia.Tradycje antyczne w sztuce nowożytnej.

3. Styl ozdobny i prosty w malarstwie włoskim XV wieku. Wielkie dzieła wielkich mistrzów. Malarstwo Paola Uccella, Andrei del Castagno, Dominica Veneziano, Piera dela Francesca, Fra Angelica, Benozzo Gozzolego oraz wykwintna linia, poezja i mitologie Botticellego.

4. Piękno tkwi w rzeczach pięknych. Triumf malarstwa. Światło i kolor w weneckim malarstwie włoskim.

W semestrze letnim tematyka zajęć zostanie poszerzona o następujące zagadnienia:

historis rzeźby od XIV wieku po koniec wieku XVI oraz wybrane zagadnienia wieku XVII (m.im. Nicola Pisano, Arnolfo di Cambio, Andrea Pisano, Konkurs na drzwi do baptysterium Florenckiego, Agostino di Duccio, Verocchio, Michał Anioł. Ammanatti, Bandinelli, Giambologna, Bernini);

wybrane zagadnienia malarstwa Europy północnej.

Literatura:

Antoni Ziemba, Iluzja a realizm. gra z widzem w sztuce holenderskiej 1580-1660, Warszawa 20056, m.in.s. 29-43, Przełamać barierę, s. 149 n.

Perspektywa, iluzja, iluzjonizm : Muzeum Narodowe w Warszawie, kwiecień - maj 1981 = Perspective, illusion, illusionism / katalog wystawy oprac. Dorota Folga-Januszewska ; [tł. ang. Neil Jones],Wydanie: Warszawa : Muzeum Narodowe, [1981]. (dostępna w Bibl. Głównej UMK)

Wielkie dzieła – wielkie interpretacje. Materiały LV ogólnopolskiej sesji naukowej Stowarzyszenia historyków stuki, Warszawa 17-18 listopada 2006, red. Maria Poprzęcka, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 2007.

Jose M. Parramón, Perspektywa w rysunku i w malarstwie : historia rozwoju perspektywy, rzut prostokątny, teoria i praktyka perspektywy równoległej, skośnej i z lotu ptaka oraz praktyczne zastosowanie perspektywy, z z języka niemieckiego tłumaczyła Barbara Müller-Ostrowska i Stanisław Ostrowski, Warszawa: Wydawnictw Szkolne i Pedagogiczne, 1993.

Piero della Francesca, De prospectiva pingendi = O perspektywie w malarstwie; wprowadzenie Ryszard Mirek, przekład Zofia Maria Siwecka, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców prac naukowych „Universitas”, 2016.

Victor Stoichita, Krótka historia cienia, przeł. Piotr Nowakowski, Kraków: TAiWPN Universitas, 2001.

(anegdotki o artystach starożytnych)

Pliniusz Starszy, Historia naturalna, tłum. Irena i Tadeusz Zawadzcy, [w:] Myśliciele, kronikarz i artyści o sztuce os starożytności do 1500, wybrał i opracował Jan Białostocki, wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowa, 1988, s. 135-162.

Leone Battista Alberti, O malarstwie, tłum. Lidia Winniczuk, oprac. Maria Rzepińska, Wrocław 1963.

***

Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, wyd. 2, Warszawa 2004

Robert Genaille, Encyklopedia malarstwa flamandzkiego i holenderskiego, Warszawa 2001

Robert Genaille, Sztuka flamandzka i belgijska, Warszawa 1976

Peter Murray, Architektura renesansu, Wroclaw 1999

Peter Murray, Linda Murray, Sztuka renesansu, Warszawa 1999

Maria Rzepińska, Malarstwo Cinquecenta, Warszawa 1989

Maria Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1980

Krystyna Secomska, Malarstwo francuskie XVII w., Warszawa

M. Skubiszewska, Malarstwo Italii w latach 1200-1400, Warszawa

Zygmunt Waźbiński, Malarstwo Quattrocenta, Warszawa 1989

Antoni Ziemba, Iluzja a realizm. Gra z widzem w sztuce holenderskiej 1580-1660, Warszawa 2005

John Shearman, Manieryzm, Warszawa 1970

Literatura uzupełniająca

Man, Myth and Sensual Pleasures. Jean Gossaert’s Renaissance, (Exhibition Catalogue) Metropolitan Museum New York, ed. Maryan W. Ainsworth, New Haven – London 2010

Ethan Matt Kavaler, Renaissance Gothic: architecture and the arts in Northern Europe 1470-1540, New Haven – London 2012

Wege zur Renaissance: Beobachtungen zu den Anfängen neuzeitlicher Kunstauffassung im Rheinland und den Nachbargebieten um 1500, hrsg. von Norbert Nußbaum, Claudia Euskirchen, Stephan Hoppe, Köln 2003

Caecilie Weissert, ‘Nova Roma. Aspekte der Antikenrezeption in den Niederlanden im 16. Jahrhundert’, Artibus et Historiae 58 (2008), 173-200

Unity and Discontinuity. Architectural Relations between the Southern and Northern Low Countries 1530 – 1700, eds. Krista De Jonge, Konrad Ottenheym, Turnhout 2007

Stanisław Mossakowski, Kaplica Zygmuntowska (1515 – 1533). Problematyka artystyczna i ideowa mauzoleum króla Zygmunta I, Warszawa 2007

Jerzy Kowalczyk, Sebastiano Serlio a sztuka polska. O roli włoskich traktatów architektonicznych w dobie nowożytnej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973

Michał Wardzyński, ‘Między Italią a Niderlandami. Środkowoeuropejskie ośrodki kamieniarsko-rzeźbiarskie wobec tradycji nowożytnej. Uwagi z dziedziny materiałoznawstwa’, [w:] Materiał rzeźby. Między techniką a semantyką, red. Aleksandra Lipińska, Wrocław 2009, s. 425 – 455

Mariusz Karpowicz, ‘Włoska awangarda artystyczna w Polsce w XVII w.’, Barok. Historia – Literatura – Sztuka, I/2 (1994), s. 15-46

David Young Kim, The Traveling Artist in the Italian Renaissance: Geography, Mobility, and Style, New Haven - London 2014

Francis Haskell, Nicholas Penny, Taste and the Antique. The Lure of Classical Sculpture 1500-1900, New Haven – London 1982

Leonard Barkan, Unearthing the Past: Archeology and Aesthetics in the Making of the Renaissance Culture, New Haven – London 1999

Philip Jacks, The Antiquarian and the Myth of Antiquity. The Origins of Rome in Renaissance Though, Cambridge 1993

Alina A. Payne, The Architectural Treatise in the Italian Renaissance. Architectural Invention, Ornament and Literary Culture, Cambridge 1999

Paula Nuttall, From Flanders to Florence: The Impact of Netherlandish Painting 1400–1500, New Haven – London 2004

Fiamminghi a Roma, 1508-1608: kunstenaars uit de Nederlanden en het Prinsdom Luik te Rome tijdens de Renaissance, Brussel, Paleis voor Schone Kunsten, Rome. Palazzo delle Esposizionied. Hans Devisscher, Brussel 1995

The Low countries at the Crossroads. Netherlandish Architecture as an Export Product in Early Modern Europe (1480-1680), (Architectura Moderna 8), red. Krista De Jonge, Konrad Ottenheym, Turnhout 2013

Reframing the Danish Renaissance. Problems and Prospects in a European Perspective, eds. Michael Andersen, Birgitte Bøggild Johannsen, Hugo Johannsen, Copenhagen 2011

The Problem of the Classical Ideal in the Art and Architecture of the Countries around the Baltic Sea, eds. Krista Kodres, Piret Lindpere, Eva Näripea, s.l. 2003

Artists on the Move. Migrating artists from the Low Countries 1450-1700, Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 63, 2013, ed. Dulcia Meijers, Frits Scholten, Joanna Woodall

Uylenburg & Son. Art and Commerce from Rembrandt to De Lairesse; 1625 – 1675, Dulwich Picture Gallery, London, 7 June - 3 September 2006, The Rembrand House Museum, Amsterdam, 16 September - 10 December 2006, eds. Friso Lammertse, Jaap van der Veen, Zwolle 2006

Badeloch Noldus, Trade in Good Taste. Relations in Architecture and Culture between the Dutch Republic and the Baltic World in the Seventeenth Century, (Architectura Moderna 2), Turnhout 2005

Die Geburt des Barock, Royal Academy of Arts, London, 20. Januar-16. April 2001; Palazzo Venezia, Rom, Mai-August 2001. hrsg. von Beverly Louise Brown, Stuttgart 2001

Hubertus Günther, Was ist Renaissance?, Darmstadt 2009

Stephan Hoppe, Was ist Barock?: Architektur und Städtebau Europas 1580-1770, Darmstadt 2003

Barbara Arciszewska, Classicism and modernity: architectural Thought in Eighteenth-Century Britain, Warszawa.

John Wyndham Pope-Hennessy, Italian Renaissance Sculpture, London 2002.

John Wyndham Pope-Hennessy, Italian High Renaissance and Baroque Sculpture, London 2002.

Aleksandra Lipińska, Wewnętrzne światło. Południowoniderlandzka rzeźba alabastrowa w Europie Środkowo-Wschodniej, Wrocław 2007.

Hieronymus Cock. The Renaissance in print, eds. Joris van Grieken, Ger Luijten, Jan van der Stock, New Haven – London 2013.

Bagliori Dorati. Il Gotico internazionale a Firenze 1375-1440, Firenze, Galleria degli Uffizi, 19 giugno - 4 novembre 2012, a cura di Antonio Natali, Enrica Neri Lusanna, Angelo Tartuferi, Firenze – Milano, 2012.

Uwagi:

Zaliczenie zdalne, ustne, ocena wystawiana na podstawie ustnego zaliczenia oraz udziału i aktywności w trakcie zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)