Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia sztuki nowożytnej powszechnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-NŻPO-2Z-N1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki nowożytnej powszechnej
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. zimowy - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (n1)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Skrócony opis:

Tematem zajęć są dzieje sztuki europejskiej od XV wieku do XVIII ze szczególnym uwzględnieniem architektury w Italii, Francji i krajach Rzeszy.

Pełny opis:

Problematyka zajęć koncentruje się: rola humanistów w narodzinach sztuki renesansu i tzw. stylu al antica; traktat Witruwiusza i jego wykorzystania w praktyce budowlanej i w nowożytnej myśli teoretycznej o architekturze; włoskie pałace miejskie i wille wiejskie okresu renesansu i manieryzmu w Italii; problem idealnych budowli sakralnych na planie centralnym i jego pochodnych od XV do XVIII wieku; różne typy fasad budowli sakralnych w XVI i XVII wieku; pierwszy i drugi renesans w sztuce francuskiej - tzw. szkoła Fontainebleau; maniera i manieryzmy na południ i na północy Europy; wpływ postanowień Soboru Trydenckiego na sztukę i architekturę; tzw. styl jezuicki w architekturze kontrreformacyjnej i barokowej; urbanistyczne koncepcje przebudowy Rzymu od końca XV wieku po połowę XVII; architektura miejska i sakralna w krajach protestanckich; palladianizm; klasycyzujący barok francuski - Luwr i koncepcja Wersalu; rzymski Panteon i jego rozliczne naśladownictwa w sztuce nowożytnej; sztuka ogrodów i parków.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie po semestrze zimowym na podstawie pracy semestralnej. Egzamin końcowy pisemny po semestrze letnim.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)