Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona krajobrazu kulturowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-OK-1Z-K-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Ochrona krajobrazu kulturowego
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 rok, sem. zimowy - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (s2)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w zajęciach: 30 godz. (1 pkt ETCS)


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do zajęć, zapoznanie z literaturą i ikonografią: 15 godz. (0,5 pkt ETCS)

- przygotowanie do kolokwium: 15 godz. (0,5 pkt ETCS)


Łącznie: 60 godz. (2 pkt ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

- W1: zna terminologię związaną ze sztuką ogrodową, badaniami i konserwacją ogrodów zabytkowych (W01);

- W2: posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu dziejów sztuki ogrodowej (W01);

- W3: dysponuje wiedzą o genezie i kształtowaniu się poszczególnych typów ogrodów i form ogrodowych, zna ich uwarunkowania ideowe (W04);

- W4: zna na poziomie pogłębionym współczesne koncepcje ochrony zabytkowych ogrodów i założeń zieleni oraz rozumie najważniejsze problemy ich badań i ochrony (W07);

- W11: zna i rozumie na poziomie pogłębionym metody analizy, interpretacji i wartościowania zabytków sztuki ogrodowej jako składników dziedzictwa kulturowego;

- W13: jest przygotowany do podejmowania badań i prac analitycznych z zakresu ochrony zabytkowych układów zieleni w praktyce zawodowej.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

- U1: samodzielnie wyszukuje materiał ikonograficzny z zakresu sztuki ogrodowej (U02);

- U2: opisuje przy użyciu fachowego języka od strony formy dzieła sztuki ogrodowej, rozpoznaje ich elementy składowe umiejętnie wiążąc je z poszczególnymi stylami (U02);

- U3: na podstawie zdobytej wiedzy potrafi wskazać podstawowe uwarunkowania kulturowe i filozoficzne poszczególnych styli w sztuce ogrodowej (U03).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

- K1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy, umiejętnie wyznacza kierunki swego rozwoju naukowego (K02);

- K2: posiada umiejętność właściwego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, w swych działaniach kieruje się fachową wiedzą (K03);

- K3: jest wrażliwy na problematykę właściwego podejścia do materialnego dziedzictwa kulturowego, dostrzega i potrafi ocenić niewłaściwe postępowanie w tym zakresie (K04).

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Konwersatorium (kontynuacja w semestrze letnim).

Przedmiotem zajęć są dzieje i rozwój sztuki ogrodowej od starożytności do dnia dzisiejszego (w tym: rozwiązań dwudziestowiecznych i przykładów współczesnych realizacji oraz wyników prac konserwatorskich prowadzonych w zabytkowych ogrodach i historycznych założeniach zielonych). Każda z epok poznawana jest według przyjętego klucza: tło filozoficzne/ideowe/kulturowe; cechy charakterystyczne, popularne formy i stałe elementy, przykłady (z uwzględnieniem – tam, gdzie jest to możliwe – realizacji rodzimych). Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę (na podstawie obecności i wyników kolokwium zaliczeniowego).

Pełny opis:

Z A G A D N I E N I A (w ramach 30 godz.):

1. ZAGADNIENIA WSTĘPNE; KARTA FLORENCKA: Krótki wstęp do całego kursu, dokumenty doktrynalne (Karta Florencka 1981, Europejska Konwencja Krajobrazowa – 2000 i inne);

2. HISTORIA OGRODÓW – STAROŻYTNOŚĆ: początki ogrodnictwa, Mezopotamia (Babilon i Asyria), Egipt; ogrody antyku: Grecja i Rzym; uwarunkowania, cechy, realizacje;

3. HISTORIA OGRODÓW – ŚREDNIOWIECZE: ogrody klasztorne i zamkowe, ogrody miejskie; uwarunkowania, cechy, warstwy znaczeniowe; realizacje;

4. HISTORIA OGRODÓW – OGRODY RENESANSOWE (ŚWIAT): ogrody włoskie; uwarunkowania, cechy, elementy przestrzenne, realizacje;

5. HISTORIA OGRODÓW – OGRODY REESANSOWE (POLSKA): uwarunkowania, cechy, realizacje;

6. HISTORIA OGRODÓW – BAROK I ROKOKO (ŚWIAT): ogrody francuskie; uwarunkowania, cechy, elementy przestrzenne, realizacje; założenia urbanistyczno-ogrodowe i krajobrazowo-ogrodowe;

7. HISTORIA OGRODÓW – BAROK I ROKOKO (POLSKA): uwarunkowania, cechy, realizacje;

8. HISTORIA OGRODÓW – OGRODY KRAJOBRAZOWE: ogrody angielskie; nurty – krajobrazowe, romantyczne, sentymentalne; uwarunkowania, cechy, elementy przestrzenne, realizacje;

9. HISTORIA OGRODÓW – OGRODY XIX i XX w.: ogólna charakterystyka, ogrody publiczne: parki, skwery, planty, ogrody jordanowskie, parki zdrojowe, ogrody wystawowe; uwarunkowania, cechy, realizacje;

10. OGRODY INNYCH KRĘGÓW KULTUROWYCH: ogrody Chin, styl japoński, ogrody na kontynencie amerykańskim, ogrody islamu; uwarunkowania, cechy, realizacje;

11./12. METODOLOGIA BADAŃ HISTORYCZNYCH OGRODÓW I ZAŁOŻEŃ ZIELENI, RODZAJE ZNISZCZEŃ, DZIAŁANIA KONSERWATORSKIE, OPRACOWANIA I DOKUMENTACJE KONSERWATORSKIE: (przykłady, zakres itp.) – ogrody, parki, cmentarze...

13. DZIAŁANIA KONSERWATORSKIE W OGRODACH ZABYTKOWYCH: przykłady

14. KOLOKWIUM ZALICZENIOWE

Literatura:

L I T E R A T U R A P O D S T A W O W A:

J. Bogdanowski, Polskie ogrody ozdobne, Warszawa 2000.

J. Bogdanowski, Polska sztuka ogrodowa. Krótka historia kompozycji i rewaloryzacji, Kraków 1999.

G. Ciołek, Ogrody polskie (uzup. J. Bogdanowski), Warszawa 1978.

P. Hobhouse, Historia ogrodów, Warszawa 2005.

L. Majdecki, Historia Ogrodów, Warszawa 2010.

L. Majdecki, Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, Warszawa 1993.

A. Mitkowska, K. Łakomy, K. Hodor, Historia ogrodów europejskiego kręgu kulturowego, cz. I i II, Kraków 2012-2013.

T. Wengel, The art of gardening through the ages, Leipzig 1987.

L I T E R A T U R A U Z U P E Ł N I A J Ą C A:

K. Dąbrowską-Budziło, Genius loci jako potencjalne źródło inspiracji dla kształtowania krajobrazu, [w:] Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 15, Sosnowiec 2011, ss. 227-235.

D. Lichaczow, Poezja ogrodów. O semantyce stylów ogrodowo-parkowych, przeł. K. Sakowicz, red. nauk. J. Trzynadlowski, Wrocław 1991.

K. Łakomy, Genius loci w sztuce ogrodowej (aspekty historyczne i współczesne), Czasopismo Techniczne, 2010, Architektura, z. 5-A, ss. 5–11.

A. Różańska, L. Krogulec, J. Rylke, Historia architektury i sztuki ogrodowej, Warszawa 2008.

M. Szafrańska, Człowiek w renesansowym ogrodzie, Kraków 2011.

M. Szafrańska, Ogród. Forma – symbol – marzenie, Warszawa 1999.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

 zaliczenie na ocenę na podstawie pisemnego kolokwium (pytania podawane na koniec każdych zajęć)

 obecność: dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione; przy przekroczeniu: referat

/ nieusprawiedliwione powyżej połowy – brak zaliczenia

Kryteria oceniania:

ndst – 0 – 10 pkt (0% - 50%)

dst- 10,5 - 12 pkt (51 - 61%)

dst plus- 12,5 – 13,5 pkt (62 - 69%)

db- 14 - 16 pkt (70 - 81%)

db plus- 16,5 – 17,5 pkt (82 -89%)

bdb- 18 - 20 pkt (90% - 100%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pałubska
Prowadzący grup: Daria Jagiełło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daria Jagiełło
Prowadzący grup: Daria Jagiełło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daria Jagiełło
Prowadzący grup: Daria Jagiełło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daria Jagiełło
Prowadzący grup: Daria Jagiełło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia prowadzone w formie zdalnej [kurs na platformie Moodle, z użyciem systemu do prowadzenia konferencji BigBlueButton]

Ocenie podlega kolokwium końcowe.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.